IT 3684

Geen schadevergoeding in software-zaak

Hof Arnhem-Leeuwarden 12 oktober 2021, IT 3684; ECLI:NL:GHARL:2021:9568 (Bittuning tegen Linq5) Bittuning exploiteert een webshop. Zij heeft met Linq5 een overeenkomst gesloten over een koppeling (‘plug-in’) tussen de webshop van Bittuning en het door haar gebruikte boekhoudprogramma van Exact Online. Bij gebruik bleek dat gegevens van crediteuren in dat boekhoudprogramma werden overschreven door debiteurenboekingen. Linq5 heeft de koppeling aangepast, waarna de problemen zijn verholpen. Bittuning heeft de overgeschreven data hersteld. De daarmee gepaard gaande kosten van medewerkers, haar boekhouder en haar advocaat wil Bittuning op Linq5 verhalen op grond van tekortkoming. Deze vordering is door de rechtbank afgewezen. Het hof stelt vast dat de koppeling als zodanig goed functioneerde: zij leidde de gegevens van de webshop door naar de boekhoudomgeving. In zoverre is van een tekortkoming geen sprake. Het probleem dat Bittuning ondervond, lag dan ook niet daarin, maar in de verwerking van de gekoppelde gegevens in het programma van Excel. Daarnaast acht het hof Bittuning zelf verantwoordelijk is voor haar eigen boekhouding. Hierdoor is de schade niet toewijsbaar aan Linq5. De grieven van Bittuning slagen daarom niet.

5.14 Met recht heeft Linq5 aangevoerd dat Bittuning verantwoordelijk is voor haar eigen boekhouding. In redelijkheid mocht van Bittuning, zeker in de digitale omgeving waarin zij haar onderneming exploiteert, gevergd worden regelmatig een back-up van haar boekhoudkundige gegevens te maken, om bij calamiteiten – zoals in dit geval - die gegevens te kunnen terugplaatsen. Dat zij dat achterwege heeft gelaten, terwijl het wel mogelijk was, is dan ook een omstandigheid die haar valt toe te rekenen. Linq5 heeft ter zitting van het hof duidelijk gemaakt dat zij in het geval van een back-up op eenvoudige wijze de overgeschreven gegevens had kunnen terugplaatsen en dat een handmatig herstel van de gegevens zoals die nu heeft plaatsgevonden en waarvan Bittuning de kosten vordert, achterwege had kunnen blijven. Het is aannemelijk dat geen handmatig herstel met de gevorderde kosten nodig was geweest als de door Bittuning gestelde tekortkoming achterwege zou zijn gebleven (zo die na bewijslevering zou komen vast te staan). Maar dat geldt ook indien Bittuning zelf de nodige zorgvuldigheid zou hebben betracht door een back-up te maken. De kosten van de advocaat in verband met het verhaal van herstelkosten bij Linq5 zouden ook niet gemaakt zijn In de gestelde omstandigheden van het geval ziet het hof geen aanleiding om op billijkheidsgronden een deel van de schade toch voor rekening van Linq5 te laten komen, mede omdat Bittuning geen specifieke beschrijving van de herstelwerkzaamheden van de medewerkers en de boekhouder van Bittuning heeft gegeven. De eventuele schending van informatie-en waarschuwingsplicht door Linq5 weegt daarvoor onvoldoende zwaar ten opzichte van het niet in acht nemen van de van Bittuning te vergen zorgvuldigheid in de beveiliging van de gegevens in de eigen boekhouding. Het hof betrekt daar ook bij (i) dat het ging om een standaardkoppeling tegen een lage prijs zonder abonnement, (ii) dat de koppeling als zodanig jarenlang goed heeft gefunctioneerd, (iii) dat Bittuning zelf voor Exact Online heeft gekozen, (iv) dat zij zich in de werking en de beperkingen daarvan kennelijk niet voldoende heeft verdiept, (v) dat de koppeling is hersteld en (vi) dat Bittuning niet onderbouwd heeft gesteld dat zij door het tijdelijk kwijtraken van enkele gegevens van crediteuren (andere financiële) problemen heeft ondervonden.