IT 2498

Geen tweede overeenkomst met Youfone tot stand is gekomen, nu direct aan de bel is getrokken

Ktr. Rechtbank Rotterdam 1 februari 2018, IT 2498; ECLI:NL:RBROT:2018:835 (Direct Pay tegen gedaagde) Telecomrecht. Gedaagde heeft een overeenkomst gesloten met Youfone. Youfone heeft de overeenkomst ontbonden vanwege een toerekenbare tekortkoming. Volgens Youfone heeft gedaagde een tweede overeenkomst met haar gesloten. Gedaagde is de resterende maandtermijnen verschuldigd.  Youfone cedeert haar vorderingen aan Direct Pay. Gedaagde erkent de eerste overeenkomst met Youfone, maar betwist de tweede. Gedaagde wordt veroordeeld om het openstaand saldo van de eerste overeenkomst (€111,18) aan Direct Pay te betalen. De tweede overeenkomst is niet tot stand gekomen, daar er sprake was van een misverstand en gedaagde direct aan de bel heeft getrokken. 

3.1 [gedaagde] erkent deze overeenkomst met Youfone, maar betwist de hoogte van het openstaande saldo. Door Direct Pay is bij conclusie van repliek een overzicht in het geding gebracht van de verzonden facturen, ontvangen betalingen en gedane storneringen, resulterend in een openstaand saldo van € 111,18. Dit bedrag is inclusief de opzegvergoeding die [gedaagde] op grond van de door hem niet betwiste toepasselijke algemene voorwaarden verschuldigd is. Het had vervolgens op de weg van [gedaagde] gelegen om zijn verweer dat er een minder hoog bedrag openstaat met concrete en specifieke feiten en omstandigheden, zoals bankafschriften, te onderbouwen. Dit heeft hij nagelaten zodat zijn verweer als onvoldoende onderbouwd wordt verworpen. Nader bewijs is niet aangeboden. Daarom zal worden uitgegaan van de juistheid van het openstaand saldo

en zal dit bedrag aan hoofdsom worden toegewezen.

3.3 Voor zoveel Youfone wil betogen dat uit het feit dat [gedaagde] tweemaal aansluitkosten heeft betaald kan worden afgeleid dat hij twee contracten heeft gesloten kan zij daarin niet worden gevolgd. De in het geding gebrachte aanmaning van

30 maart 2016 vermeldt geen contractnummer zodat de betaling van 5 april 2016 niet gezien kan worden als een aanvaarding van een aanbod of bevestiging van de overeenkomst 1019055957. Ook dat er twee sim-kaarten zijn verstuurd en dat de facturen verschillende contractnummers vermelden maakt niet dat er dus twee overeenkomsten zijn gesloten. Veeleer moet uit de door [gedaagde] overgelegde en door Youfone niet betwiste stukken worden afgeleid dat [gedaagde] op 4 februari 2016 een abonnement heeft aangevraagd, waarna er aan de zijde van Youfone op die datum om 11.27 uur en op 11.31uur een bevestigingsmail is gegenereerd met een identieke inhoud qua abonnement, maar verschillende klant-, contract- en telefoonnummers. Nadat [gedaagde] op de hiervoor bedoelde aanmaning van 30 maart 2016, zonder nadere specificaties, de aansluitkosten had voldaan en hij een tweede simkaart ontving, heeft hij aan de bel getrokken dat er sprake was van een misverstand. Youfone had in redelijkheid dit ook zo moeten en kunnen begrijpen. Het moet er dan ook voor gehouden worden dat er geen tweede overeenkomst tot stand is gekomen. Voor zoveel de vordering ziet op de tweede overeenkomst wordt deze dan ook afgewezen.