IT 3526

Gemeente heeft ten onrechte bezwaarschrift niet in behandeling genomen

Rechtbank Den Haag 22 april 2021, IT 3526; ECLI:NL:RBDHA:2021:4427 (Eiser tegen gemeente Gouda) Eiser heeft geweigerd om naar het gemeentehuis te komen om zijn identiteitsbewijs te laten zien in het kader van zijn inzageverzoek (artikel 15 AVG). Hij was van mening dat het opsturen van een digitale scan genoeg was om zijn identiteit vast te stellen. De gemeente heeft hierop zijn verzoek afgewezen en het bezwaar van eiser niet in behandeling genomen, omdat ze van mening was dat alleen rechtstreeks beroep tegen het primaire besluit mogelijk was. Hier is de rechtbank het niet mee eens. De gemeente moet weliswaar eiser informeren over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de AP en beroep bij de rechter in te stellen, maar dat betekent niet dat de bezwaarfase overgeslagen kan worden. Het beroep van eiser is gegrond en de gemeente moet eerst zijn bezwaarschrift in behandeling nemen.

4.3. De rechtbank volgt verweerder echter niet in zijn standpunt dat uit artikel 12, vierde lid, van de AVG volgt dat het niet mogelijk is om bezwaar te maken tegen het buiten behandeling stellen van een inzageverzoek. Dat in artikel 12, vierde lid, van de AVG enkel wordt gesproken over de mogelijkheid om “beroep bij de rechter in te stellen”, maakt volgens de rechtbank niet dat de bezwaarprocedure door verweerder overgeslagen moet worden. Hiertoe overweegt de rechtbank dat de bezwaar- en beroepsprocedure uit de Awb nationaalrechtelijk is en dat met de betreffende passage in artikel 12, vierde lid, van de AVG enkel is verzekerd dat rechtsmiddelen openstaan tegen het buiten behandeling stellen van een inzageverzoek. Voorts acht de rechtbank bij het oordeel van belang dat uit artikel 34 van de UAVG ook volgt dat een schriftelijke beslissing op een inzageverzoek een besluit in de zin van de Awb is en dat daartegen bezwaar kan worden gemaakt. De rechtbank verwijst in dit kader tot slot naar een uitspraak in een vergelijkbare zaak, waarbij het bezwaarschrift wel in behandeling is genomen en het bestuursorgaan een besluit op bezwaar heeft genomen.