IT 3527

Gemeente past de wet onjuist toe en moet gegevens vernietigen

Rechtbank Noord-Holland 21 mei 2021, IT 3527; ECLI:NL:RBNHO:2021:4235 (Verzoekers tegen gemeente Langedijk)  Een moeder heeft de gemeente verzocht de gegevens van haar zoon uit het jeugdhulpdossier te vernietigen op grond van artikel 17 AVG. De moeder acht alle informatie die bekend is bij de gemeente over haar en haar minderjarige zoon als een disproportionele inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer, omdat de gemeente niet terughoudend is wat betreft de dataminimalisatie. De gemeente is van mening dat op grond van artikel 7.3.8 lid 3 Jeugdwet de jeugdhulpverlener verplicht is het dossier van de betrokkene gedurende twintig jaar te bewaren. De rechtbank oordeelt, dat er geen sprake is van een aanmerkelijk belang voor anderen om de gegevens nog langer te bewaren en draagt de gemeente op de gegevens uit het jeugdhulpdossier te vernietigen. 

5.9. De rechtbank begrijpt niet hoe de gemeente tot de door haar gehanteerde uitleg is gekomen. Bij raadpleging van vakliteratuur en diverse eerdere uitspraken had de gemeente kunnen concluderen dat zij de wet onjuist toepaste. Er zijn immers al meer zaken geweest waarin ouders verzocht hebben om gegevens uit het jeugdhulpdossier te verwijderen, en daarbij is niet tot uitgangspunt genomen dat de ouders eerst twintig jaar zouden moeten wachten. De rechtbank heeft de indruk dat er bij de gemeente een situatie is ontstaan waarbij het in procedures met de moeder inmiddels gaat om gelijk krijgen en de gemeente daarbij de inhoud uit het oog verloren is. Deze indruk van de rechtbank komt ook voort uit het feit dat de gemeente in deze procedure veel producties in het geding heeft gebracht, die privacy gevoelige informatie over de moeder bevatten. Desgevraagd verklaarde de advocaat van de gemeente dat zij dat noodzakelijk vond aangezien de moeder betwist dat er daadwerkelijk jeugdhulp is verleend. Voor de beslissing in deze zaak is dat echter niet van belang. Er bestaat immers geen discussie over het feit dat er een jeugdhulpdossier is aangelegd bij de gemeente en het verzoek tot vernietiging is niet gebaseerd op de stelling dat dit dossier ten onrechte is aangelegd. Ook bij de beslissing over de vraag welke privacy gevoelige informatie in een juridische procedure ingebracht wordt, moet terughoudendheid worden betracht en rekening gehouden worden met de gevolgen voor de betrokkene. Daarbij is het van belang stil te staan bij de vraag of in de gegeven omstandigheden een reëel belang bij adequate procesvoering het noodzakelijk maakt deze informatie in te brengen. Dat heeft de gemeente naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende gedaan in de onderhavige zaak. Dat onderstreept de visie van [verzoekers] dat haar gegevens bij de gemeente niet in goede handen zijn.