IT 2365

Geslaagd beroep KPN op exoneratiebeding voor TV via kopernetwerk

Rechtbank Rotterdam 27 september 2017, IT 2365; ECLI:NL:RBROT:2017:7372 (Vodafone tegen KPN) Telecomrecht. Volgens Vodafone heeft KPN niet de toegezegde dienstverlening geleverd die nodig is voor het door Vodafone op de markt brengen van TV via het kopernetwerk. Geen sprake van een machtspositie van KPN. Geen onrechtmatig handelen onafhankelijk van de gesloten overeenkomsten. Uit de beschikbare feiten en de uitgebreide correspondentie rijst het beeld op van een groot en cutting edge IT-project dat slechts moeizaam vorderde. Succesvol beroep op het exoneratiebeding. De vordering wordt afgewezen.

4.33. De rechtbank neemt tot uitgangspunt dat het in het algemeen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat KPN een beroep kan doen op het exoneratiebeding als de gestelde schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid. Daarbij moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, waarbij onder meer in aanmerking moet worden genomen hoe laakbaar het verzuim is geweest en wat de voorzienbare gevolgen voor de wederpartij zijn.
Tot de omstandigheden waarmee rekening moet worden gehouden behoort dat KPN - zoals hiervoor onder 4.11 is geoordeeld - geen economische machtspositie had op de veronderstelde markt voor VISP dienstverlening. In zoverre is er daarom, zoals reeds eerder werd overwogen, sprake van samenwerking door in beginsel gelijkwaardige, professionele partijen die beide bekend zijn met de bijzonderheden van de telecommunicatiemarkt en de ontwikkelingen op die markt.
Tot die omstandigheden hoort voorts, dat Vodafone en KPN nimmer een daadwerkelijk bindende termijn voor oplevering van VISP dienstverlening over het kopernetwerk zijn overeengekomen. Het is gebleven bij streefdata.

4.35. Ook overigens heeft Vodafone onvoldoende gesteld om uit de handelwijze van KPN af te leiden dat zij met haar werkwijze ten aanzien van het ontwikkelen van het platform voor TV via het kopernetwerk opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld.
Dat, wellicht, Vodafone ernstig teleurgesteld is in KPN en/of de schade die Vodafone heeft geleden door het moeizame verloop van het project aanzienlijk is, is in elk geval geen reden om een beroep op het exoneratiebeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar te achten. Een dergelijke beperking van de aansprakelijkheid in een contractueel kader als hier aan de orde, is tussen twee grote, deskundige en commercieel goed ingevoerde partijen in het kader van een groot IT-project, gebruikelijk en toelaatbaar, juist ook voor het geval een project zich niet ontwikkelt zoals partijen dat voor ogen hebben. De omstandigheid dat KPN Retail en Telfort, die bereid waren zich geheel te voegen naar de VISP dienst die KPN wel gemakkelijk kon bieden, eerder tot de markt zijn toegetreden dan Vodafone is evenmin een reden om het beroep op dat beding onaanvaardbaar te achten.

4.36. De rechtbank is daarom van oordeel dat aan KPN een beroep toekomt op het exoneratiebeding dat is opgenomen in de Raamovereenkomst.