Gepubliceerd op vrijdag 28 januari 2022
IT 3804
Rechtbank Gelderland ||
12 jan 2022
Rechtbank Gelderland 12 jan 2022, IT 3804; ECLI:NL:RBGEL:2022:74 (FM Insurance tegen Fire Technology), https://www.itenrecht.nl/artikelen/handelde-onderaannemer-onrechtmatig

Handelde onderaannemer onrechtmatig?

Rb. Gelderland 12 januari 2022, IT 3804; ECLI:NL:RBGEL:2022:74 (FM Insurance tegen Fire Technology) Kuijpers Beveiligingssystemen B.V. (hierna: Kuijpers) heeft het van het Catarina Ziekenhuis Eindhoven werkzaamheden opgedragen gekregen en voor de installatie van de watermistinstallatie Fire technologies ingeschakeld. Bij brief aan CZE wordt duidelijk dat Kuijpers de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) hanteert. Fire technologie heeft de watermistinstallatie in gebouw V van het CZE gerealiseerd. De softwareleverancier Hertek had Fire Technology geïnformeerd dat er een software update beschikbaar was voor het watermistinstallatiesysteem dat in het CZE werd geïnstalleerd. Na de installatie van deze update bleek dat een relevante functie niet beschikbaar was in de nieuwste update. Daarom heeft Fire Technology de nieuwste update ‘verwijderd’ en de oude versie opnieuw geïnstalleerd.

Op 15 mei 2013 heeft zich in het CZE een ongewenste blussing voorgedaan met grote waterschade tot gevolg. FM Insurance heeft een bedrag van € 491.586,00 als verzekeringsuitkering aan CZE betaald. FM Insurance vordert veroordeling van Fire Technology tot betaling van € 401.572,86. Zij legt hieraan ten grondslag dat Fire Technology ten opzichte van het CZE onrechtmatig heeft gehandeld door onvoldoende nauwkeurig te werken bij de instelling van de software. De rechtbank oordeelt dat Fire Technology is uitgegaan van verschillende aannames waarvan onvoldoende is onderbouwd waarom deze juist waren. O.a. de aanname dat een software update installeren en vervolgens weer verwijderen resulteert in het onveranderd aanwezig zijn van de software-instelling in de oude versie is niet vanzelfsprekend. Daarnaast heeft Fire Technology haar standpunt omtrent de uitgevoerde controles niet voorzien van enige deskundige onderbouwing. 

Met een beroep op derdenwerking van de door Kuijpers met het CZE overeengekomen ALIB 2007 voorwaarden stelt Fire Technology zich op het standpunt dat de schade niet op haar verhaald kan worden. Als uitgangspunt geldt dat contractuele bedingen alleen van kracht zijn tussen handelende partijen en dat voor doorwerking voldoende rechtvaardiging moet kunnen worden gevonden in de omstandigheden van het geval. De rechtbank oordeelt dat indien Fire Technology rechtstreeks met het CZE had kunnen contracteren, zij de ALIB 2007 voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zou hebben verklaard. Ter zitting is met partijen besproken dat de rechtbank eerst bij tussenvonnis een beslissing zou geven op de aansprakelijkheidsvraag en de vraag of Fire Technology zich kan beroepen op de ALIB voorwaarden. Nu op deze vragen is beslist, zal aan partijen de gelegenheid worden gegeven om hun standpunt omtrent de gevolgen van de beslissingen van de rechtbank voor de schadevergoeding nader te specificeren. De rechtbank verwijst de zaak naar de rol.

4.12. Voor een beroep van Fire Technology op de tussen CZE en Kuijpers overeengekomen ALIB voorwaarden geldt als uitgangspunt dat contractuele bedingen alleen van kracht zijn tussen handelende partijen en dat voor doorwerking voldoende rechtvaardiging moet kunnen worden gevonden in de omstandigheden van het geval. In dezen zijn de volgende omstandigheden relevant. Het bijzondere is dat Fire Technology tweemaal in onderaanneming de werkzaamheden voor het realiseren van een watermistinstallatie in het CZE heeft uitgevoerd: in het reeds bestaande gebouw H en in de nieuwbouw gebouw V. Uit de brief van 21 december 2011 van Kuijpers aan het CZE inzake watermistinstallatie polikliniek (gebouw V) blijkt dat Fire Technology de partij is die de opzet van de watermistinstallatie heeft voorgesteld en door wie alle materialen zijn geleverd. De montageploeg van Kuijpers heeft in Frankfurt speciaal een opleiding gevolgd in de montage technieken van Marioff watermistsystemen. Het tot stand brengen van de watermistinstallatie is een samenwerking van Kuijpers met Fire Technology, waarbij de mechanische montage is verzorgd door Kuijpers en Fire Technology de elektrotechnische montage en de software installatie voor haar rekening heeft genomen. Indien Fire Technology rechtstreeks met het CZE had kunnen contracteren, zou zij de ALIB voorwaarden op de overeenkomst van toepassing hebben verklaard. Dit is af te leiden uit het feit dat Fire Technology in haar offerte van 2 mei 2012 aan Kuijpers heeft opgenomen dat de aanbieding geldt op grondslag van de ALIB voorwaarden. Gelet op het feit dat CZE deze voorwaarden van Kuijpers heeft geaccepteerd, mag worden verwacht dat CZE deze voorwaarden ook jegens Fire Technology zou hebben aanvaard. Dat deze voorwaarden uiteindelijk niet van toepassing zijn geworden op de rechtsrelatie tussen Fire Technology en Kuipers heeft te maken met de afwijzing hiervan door Kuijpers en de van toepassing verklaring door Kuijpers van haar eigen Algemene Inkoop- en Onderaannemings- voorwaarden. Dat Fire Technology dit heeft aanvaard, heeft anders dan FM Insurance heeft aangevoerd, geen verdere betekenis dan voor de rechtsverhouding Kuijpers - Fire Technology. Hieraan kan zonder nadere toelichting die FM Insurance niet heeft gegeven, niet de consequentie worden verbonden dat Fire Technology daarmee een beroep op de ALIB voorwaarden geheel heeft prijsgegeven.