IT 2469

Hostingprovider moet rechtmatige website ontoegankelijk maken en betaalgegevens en IP-adressen verstrekken.

Vzr. Rechtbank Overijssel 10 januari 2018, IEF 17452; IT 2469; ECLI:NL:RBOVE:2018:202 (Eisers tegen Your Hosting) Internet. Your Hosting is hostingprovider van de website www.gabme.org. Via het internet is een rapport verspreid waarin eiser beschuldigd wordt van fraude, oplichting en witwaspraktijken. In dit rapport wordt verwezen naar de site www.gabme.org. Your Hosting vindt dat zij de inhoud van de website niet hoeft te verwijderen of ontoegankelijk hoeft te maken, nu niet in geschil is dat de website op zichzelf geen onrechtmatige inhoud bevat, aangaande eiser. Ook al staat op de website zelf niets onrechtmatigs over eiser, maakt website wel onderdeel uit van een constructie met een onrechtmatig karakter. Het gevorderde ontoegankelijk maken van de website, wordt toegewezen. Your Hosting is gehouden tot het verstrekken van de bij haar bekende identificerende gegevens. 

4.2. Uitgangspunt is dat een hostingprovider, zoals Your Hosting, niet aansprakelijk is voor de inhoud van de websites die via zijn server zijn verbonden met het internet, ingeval de hostingprovider a) niet weet van de activiteit of informatie met een onrechtmatig karakter en, in geval van een schadevergoedingsvordering, niet redelijkerwijs behoort te weten van de activiteit of informatie met een onrechtmatig karakter, dan wel b) zodra hij dat weet of redelijkerwijs behoort te weten, prompt de informatie verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt (vgl. artikel 6:196c lid 4 BW).

4.3. Your Hosting vindt dat zij als hostingprovider de inhoud van de website, of delen daarvan, niet hoeft te verwijderen en dat zij de website ook niet ontoegankelijk hoeft te maken, nu niet in geschil is dat de website op zichzelf geen onrechtmatige inhoud bevat, aangaande [eiser 1] c.s. Naar voorshands oordeel van de voorzieningenrechter geeft Your Hosting daarmee evenwel een te enge uitleg aan het bepaalde in artikel 6:196c lid 4 BW.

4.5. Ter zitting heeft Your Hosting erkend dat ook zij geen contact meer heeft met de domeinnaamhouder van de website. Daarbij heeft Your Hosting niet weersproken dat op het adres te Amsterdam dat wordt genoemd in de Whois Record van de domeinnaam geen Susan Williams kan wonen. Voorts heeft Your Hosting niet weersproken dat de website is aangemaakt door ‘Susan Williams’ slechts twee dagen voordat het rapport van ‘susanwilliamswork’ verscheen op internet, in welk rapport wordt verwezen naar GABME. In dit kort geding is onduidelijk gebleven wie of wat ‘Susan Williams’ en ‘susanwilliamswork’ is of zijn. Evident is dat de namen, afgezien van de toevoeging ‘work’ overeenkomen. Your Hosting heeft verder niet weersproken dat van GABME niets is te vinden, ook niet via internet, anders dan de website zelf. Gesteld noch gebleken is dat via internet of anderszins ook andere rapporten circuleren uit naam van of gebaseerd op onderzoek door GABME, gericht tegen andere (rechts)personen dan [eiser 1] c.s. Verder heeft te gelden dat nergens uit blijkt dat het rapport met de beschuldigingen aan het adres van [eiser 1] c.s. ook steunt op andere bronnen dan de website. Dit alles maakt het, in onderlinge samenhang bezien, voldoende aannemelijk dat GABME niet de website is van een prestigieuze denktank, zoals de website doet voorkomen, maar dat de website is aangemaakt door dezelfde perso(o)n(en) die achter het rapport zit(ten), met klaarblijkelijk geen ander doel dan om te kunnen suggereren dat het rapport is gebaseerd op gedegen onderzoek in opdracht van één of meer overheden of andere gezaghebbende organisaties, terwijl het realiter gaat om anonieme en niet gefundeerde beschuldigingen jegens [eiser 1] c.s. door de perso(o)n(en) achter de website en het rapport.

4.7. Al met al is, voorshands geoordeeld, de website onderdeel van een constructie met een onrechtmatig karakter, ook al staat op de website zelf niets onrechtmatigs over [eiser 1] c.s. Alle informatie op de website is, en kennelijk met geen ander doel, dienstbaar aan uitingen over [eiser 1] c.s. met een onrechtmatig karakter, te weten ernstige ongefundeerde beschuldigingen. Dit leidt ertoe dat de gehele website zelf geacht kan worden binnen het bereik van artikel 6:196c lid 4 BW te vallen.

4.8. Het gevorderde onder 1, dat ziet op het ontoegankelijk maken van de website, zal dan ook worden toegewezen zoals hierna volgt.

4.9. Daarmee wordt toegekomen aan het gevorderde onder 2. [eiser 1] c.s. willen aan de hand van nadere gegevens van de domeinnaamhouder de perso(o)n(en) achter de website aansprakelijk stellen voor de schade die zij lijden door de misleidende website. Op grond van al het bovenstaande is Your Hosting gehouden tot het verstrekken van de bij haar bekende identificerende gegevens, waaronder bankgegevens. Gesteld noch gebleken is dat [eiser 1] c.s. op een andere manier gegevens over de domeinnaamhouder kunnen achterhalen. Voorts noopt een belangenafweging ertoe dat het belang van [eiser 1] c.s. bij het verstrekken van de identificerende gegevens zwaarder weegt dan de belangen van Your Hosting als hostingprovider en die van de domeinnaamhouder om uit oogpunt van privacy de gegevens niet te verstrekken. Zou dan anders zijn, dan zouden [eiser 1] c.s. vogelvrij zijn voor anoniem geuite ernstige beschuldigingen, zoals de onderhavige (vgl. HR 25 november 2005, Lycos/Pessers, ECLI:NL:HR:2005:AU4019).