IT 3033

Inbreuk door gebruik 'Rataplan' als Google AdWord

Rechtbank Noord-Holland 12 februari 2020, IEF 19012, IT 3033; ECLI:NL:RBNHO:2020:841 (Rataplan Beheer tegen Kringloopwinkel Alkmaar) Kort geding. Rataplan Beheer beroept zich op inbreuk op haar merk- en handelsnaam rechten ten aanzien van de naam “Rataplan”, welke naam door Stichting Kringloopwinkel Alkmaar werd ingekocht als zoekwoord in Google AdWords. Er wordt vastgesteld dat de wijze waarop Kringloopwinkel Alkmaar gebruik maakte van “Rataplan” als Google AdWord inderdaad een inbreuk oplevert. Kringloopwinkel Alkmaar heeft met Rataplan Beheer een ‘gentlemens agreement’ gesloten in welk kader zij de toezegging heeft gedaan om “Rataplan” niet meer als Google AdWord te gebruiken. Rataplan Beheer stelt dat Kringloopwinkel Alkmaar niet aan die toezegging voldoet. In kort geding kan niet worden vastgesteld of dat inderdaad zo is. Omdat Kringloopwinkel Alkmaar geen onthoudingsverklaring met boetebeding heeft willen tekenen en genoemde toezegging slechts is gedaan voor een periode van zes maanden is er aanleiding voor toewijzing van de vordering van Rataplan Beheer tot het niet inkopen van de naam Rataplan als zoekwoord in Google AdWords.

4.8. Allereerst merkt de voorzieningenrechter op dat de gedane toezegging door Kringloopwinkel Alkmaar niet is betwist en dat ook niet valt in te zien waarom Rataplan Beheer Kringloopwinkel Alkmaar niet in rechte aan de gedane toezegging zou kunnen houden. Dat Kringloopwinkel Alkmaar in strijd handelt met deze toezegging is evenwel gemotiveerd door haar betwist. Die omstandigheid en gezien het feit dat Rataplan Beheer zelf ook opmerkt dat zij niet kan uitsluiten dat Google zelf Kringloopwinkel Alkmaar als ‘bijvangst’ selecteert, leidt tot het oordeel dat thans in onderhavig kort geding niet kan worden vastgesteld of Rataplan Beheer in strijd handelt met de door haar gedane toezegging en daarmee inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrechten van Rataplan Beheer. De aard van een kort gedingprocedure leent zich ook niet voor een nadere bewijsvoering op dit punt. De voorzieningenrechter overweegt evenwel, dat gelet op de inbreuk van Kringloopwinkel Alkmaar in het recente verleden en alsmede gezien de weigering van Kringloopwinkel Alkmaar om in verband daarmee een deugdelijke onthoudingsverklaring te tekenen, toch voldoende aanleiding bestaat om de vordering van Rataplan Beheer strekkende tot het niet inkopen van de naam Rataplan als zoekwoord in Google AdWords toe te wijzen. Rataplan Beheer heeft immers om die reden nog steeds belang bij het door haar gevorderde verbod en een daaraan gekoppelde dwangsom. Zonder een getekende onthoudingsverklaring inclusief boetebeding bestaat er voor Kringloopwinkel Alkmaar immers geen financiële prikkel om de inbreuken te staken dan wel gestaakt te houden, zodat nog steeds sprake is van een voldoende serieuze dreiging tot verder onrechtmatig handelen. Dit geldt te meer nu Kringloopwinkel Alkmaar de toezegging om “Rataplan” niet meer te gebruiken, naar de voorzieningenrechter ter zitting heeft begrepen, in principe slechts deed voor een periode van zes maanden. De door Rataplan Beheer gevorderde toepassing van “Rataplan” als zogenaamd ‘uitsluitingswoord’ zal de voorzieningenrechter evenwel afwijzen, nu hiervoor geen geldige grondslag bestaat en dit een te vergaande vrijheidsbeperking van Kringloopwinkel Alkmaar zou inhouden. Van een merk- dan wel handelsnaaminbreuk doordat Kringloopwinkel Alkmaar van dergelijke uitsluitingswoorden geen gebruik maakt, is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake.