Gepubliceerd op woensdag 22 maart 2023
IT 4241
Rechtbank Noord-Holland ||
15 feb 2023
Rechtbank Noord-Holland 15 feb 2023, IT 4241; ECLI:NL:RBNHO:2023:2471 (Pit tegen OfficeGrip Holding c.s.), https://www.itenrecht.nl/artikelen/is-de-nieuwe-ict-leverancier-aansprakelijk-bij-verlies-van-data-uit-oude-ict-omgeving

Is de nieuwe ICT-leverancier aansprakelijk bij verlies van data uit oude ICT-omgeving?

Rechtbank Noord-Holland 15 februari 2023, IT 4241; ECLI:NL:RBNHO:2023:2471 (Pit tegen OfficeGrip Holding c.s.) Deze zaak gaat over de vraag of een nieuwe ICT-leverancier aansprakelijk is voor de schade die het gevolg is van het verlies van data uit de oude ICT-omgeving van haar opdrachtgever. De rechtbank heeft geoordeeld dat de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de nieuwe ICT-leverancier gericht was op het opzetten van een nieuwe ICT-omgeving en het beheer daarvan. Er was niet afgesproken dat de nieuwe leverancier verantwoordelijk was voor het beheer van de oude ICT-omgeving. Bovendien had de opdrachtgever uitdrukkelijk geen opdracht gegeven voor het migreren of veiligstellen van gegevens. Als gevolg hiervan kan de nieuwe ICT-leverancier niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de opdrachtgever heeft geleden als gevolg van gegevensverlies uit de oude ICT-omgeving.

5.21. Het voorgaande heeft ook tot gevolg dat het betoog van Pit dat in de verwerkersovereenkomst en in toelichting bij de overeenkomst van 11 juni 2019 (alsmede artikel 23 van de algemene voorwaarden van OfficeGrip Holding) is vermeld dat een back up moet worden gemaakt, niet slaagt. Naar het oordeel van de rechtbank heeft noch de overeenkomst van 11 juni 2019, noch de verwerkersovereenkomst betrekking op de DTO/ischijf bij Saen-IT. Daarom bestond er geen verplichting voor OfficeGrip Holding om een back up te maken van de i-schijfdata, nog daargelaten dat zij die mogelijkheid niet had omdat zij geen toegang had tot de i-schijf op de server van Saen-IT.

5.31. Pit heeft er op gewezen dat in het inventarisatieformulier bij “Type migratie” is ingevuld: “full”. OfficeGrip Holding heeft toegelicht dat dit betrekking heeft op migratie van de volledige structuur van de ICT-omgeving (in plaats van bijvoorbeeld alleen migratie van emailboxen of de online werkplek) en niet specifiek op datamigratie.

De rechtbank constateert dat dit betoog van OfficeGrip Holding steun vindt in het gegeven dat ook in de offerte van 27 mei 2019 en de overeenkomst van 11 juni 2019 de term migratie niet enkel wordt gebruikt voor datamigratie, maar ook voor de migratie van de structuur van de ICT-omgeving. Ook hieruit heeft OfficeGrip Holding dus niet hoeven afleiden dat tóch migratie van data gewenst was. Bovendien mocht OfficeGrip Holding ervan uitgaan (gelet op de zojuist aangehaalde e-mails van 6 en 21 juni 2019) dat als Pit datamigratie verlangde, Pit dat zelf zou verzorgen, via de Sharepoint back up site of een andere route.

5.36. Pit heeft ook niet gesteld en het is niet gebleken dat zij naar aanleiding van de verzoeken van OfficeGrip Holding om toezending van de URL’s begin juli 2019, aan OfficeGrip Holding heeft gemeld dat de aanname van OfficeGrip Holding dat Pit de ischijfdata had opgeslagen in de Sharepoint back up site, onjuist was. Pas achteraf (kennelijk pas tijdens deze procedure, want in de dagvaarding van Pit van 1 februari 2021 heeft Pit nog gesteld dat Pit wél de ischijfdata heeft opgeslagen op de Sharepoint back up site, zie alinea’s 2.17 en 2.18 van die dagvaarding, zo merkt de rechtbank op) is voor OfficeGrip Holding duidelijk geworden dat Pit de i-schijfdata niet had opgeslagen in de Sharepoint back up site, maar daar uitsluitend andere data heeft opgeslagen. Voor OfficeGrip Holding bestond in juli/augustus 2019 dan ook geen aanleiding om actie te ondernemen om die i-schijfdata alsnog veilig te stellen.

5.44. Pit heeft hier onvoldoende tegen ingebracht. Ter zitting heeft Pit hierover gesteld dat een onderzoek is verricht door Hoffmann, die een lijst heeft opgesteld van de bestanden in de prullenbak van de Sharepoint back up site, althans van verwijderde bestanden. Uit het rapport van Hoffmann (dat uitsluitend is overlegd als productie bij de inleidende dagvaarding) begrijpt de rechtbank dat de lijst waarop Pit zich beroept is opgenomen in bijlage 9 bij dat rapport. De bijlagen zijn echter niet in het geding gebracht, zodat de rechtbank daarvan geen kennis kan nemen en dus onduidelijk blijft of, en zo ja, welke data uit de prullenbak van de Sharepoint back up site verloren zijn gegaan.