Gepubliceerd op dinsdag 3 januari 2017
IT 2201
Rechtbank ||
22 dec 2016
Rechtbank 22 dec 2016, IT 2201; ECLI:NL:RBAMS:2016:9036 (Tickets4U tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/met-doorlopen-van-online-bestelproces-voor-tickets-is-overeenkomst-tot-stand-gekomen

Met doorlopen van online bestelproces voor tickets is overeenkomst tot stand gekomen

Ktr. Rechtbank Amsterdam 22 december 2016, IT 2201; ECLI:NL:RBAMS:2016:9036 (Tickets4U tegen gedaagde) E-Commerce. Gedaagde heeft het bestelproces voor vier tickets voor Amsterdam Open Air (editie 2013) doorlopen. Een koper van online tickets dient de volledige koopprijs te voldoen als de verkoper kan aantonen dat de koper het hele bestelproces heeft voltooid en de bestelling heeft afgerond. De kantonrechter is van oordeel dat de verkorte verjaringstermijn van twee jaar van toepassing is. Dat de verkoper stelt dat er geen sprake is van consumentenkoop nu zij een vordering instelt ter zake van schadevergoeding in plaats van nakoming maakt niet dat aan de koper een langere verjaringstermijn tegengeworpen kan worden, nu deze vordering op dezelfde feitelijke grondslag wordt gebaseerd als waarop ook een vordering tot nakoming gestoeld had kunnen zijn.

5. De enkele betwisting van [gedaagde] dat hij het bestelproces niet heeft afgerond is onvoldoende tegenover de gemotiveerde stelling van Tickets4U, onderbouwd met stukken, dat [gedaagde] het hele bestelproces heeft doorlopen tot en met het plaatsen van een bestelling, hetgeen blijkt uit de overgelegde uitdraai van de webbezoeken van [gedaagde] en de voorbeelduitdraaien die Tickets4U van het bestelproces heeft overgelegd. Het moet er daarom voor worden gehouden dat tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen. Deze overeenkomst is ook bevestigd door middel van de onder 1.2 genoemde e-mail. [gedaagde] heeft niet betwist dat dit zijn e-mailadres is. Dat [gedaagde] de bestelling uiteindelijk niet heeft betaald doet aan de totstandkoming van de overeenkomst niet af.
6. Met betrekking tot de eventuele verjaring overweegt de kantonrechter als volgt. Van belang is of de overeenkomst tussen partijen moet worden beschouwd als een overeenkomst van consumentenkoop, in welk geval op grond van artikel 7:28 BW een korte verjaringstermijn van twee jaar van toepassing is.
Tickets4U stelt dat er geen sprake is van consumentenkoop nu zij een vordering instelt ter zake van schadevergoeding nu Tickets4U de kaartjes niet meer aan een derde heeft kunnen verkopen.
De verkorte verjaringstermijn van artikel 7:28 beoogt de consument-koper in bescherming te nemen tegen niet meer verwachte vordering tot prijsbetaling, waartegen hij zich ten gevolge van het tijdsverloop mogelijk moeilijk kan verweren, omdat bewijsmiddelen niet langer voorhanden zijn of niet meer eenvoudig vergaard kunnen worden. Tegen deze achtergrond gaat het naar het oordeel van de kantonrechter niet aan om een consument, in geval een andere vordering wordt ingesteld dan die tot betaling van de koopprijs, een langere verjaringstermijn tegen te werpen, indien deze andere vordering op dezelfde feitelijke grondslag wordt gebaseerd als waarop ook een vordering tot betaling gestoeld had kunnen zijn. De kantonrechter is daarom met [gedaagde] van oordeel dat de verkorte verjaringstermijn van twee jaar aan orde is.
7. Tussen de bestelling en de aan [gedaagde] verzonden mail van 1 januari 2013 en brieven van 17 augustus 2013, 7 augustus 2014 en 15 februari 2016 zit steeds minder dan twee jaar tijd, zodat de verjaringstermijn van twee jaar telkens is gestuit. Dat [gedaagde] de twee brieven van Tickets4U van 17 augustus 2013 en 7 augustus 2014 niet heeft ontvangen omdat hij is verhuisd, komt voor zijn rekening en risico aangezien hij dit niet aan Tickets4U heeft doorgegeven. Op grond van de onder 1.3 genoemde mail met betalingsherinnering, waarvan [gedaagde] de ontvangst niet heeft betwist, was hij op de hoogte van de betaling die Tickets4U nog van hem verwachtte en had hij hen van zijn verhuizing op de hoogte moeten brengen.
Dat Tickets4U van in de algemene voorwaarden geboden mogelijkheid de bestelling te annuleren geen gebruik heeft gemaakt, doet aan het voorgaande niet af.
8. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen zal de gevorderde hoofdsom worden toegewezen.
9. De gevorderde rente is vanwege het betalingsverzuim van [gedaagde] eveneens toewijsbaar.
10. [gedaagde] heeft door na te laten aan zijn betalingsverplichting te voldoen Tickets4U genoodzaakt tot het treffen van incassomaatregelen. Gelet op de bij de dagvaarding overgelegde aanmaning(en) als bedoeld in artikel 6:96 lid 6 BW wordt een bedrag aan buitengerechtelijke kosten toegewezen als na te melden.
11. [gedaagde] wordt als de in het ongelijk gestelde partij met de proceskosten belast.