IT 3433

Negatieve recensie niet onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Den Haag 24 december 2020, IT 3433, ECLI:NL:RBDHA:2020:14372 (Küchenwelt tegen gedaagde) Küchenwelt is een bedrijf dat keukens verkoopt aan consumenten. Gedaagde heeft een keuken gekocht bij Küchenwelt. Nadat deze werd geleverd heeft gedaagde een negatieve recensie over Küchenwelt achtergelaten op Google Maps. Küchenwelt vordert van gedaagde dat hij deze recensie verwijdert en verwijderd houdt. De voorzieningenrechter stelt dat het hier gaat om een botsing tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op de bescherming van eer en goede naam. In casu kan de vrijheid van meningsuiting echter niet rechtmatig ingeperkt worden door de bescherming van eer en goede naam. De rechtbank wijst daarom het gevorderde van Küchenwelt af.

4.3. Indien de vorderingen zouden worden toegewezen, betekent dat een beperking van het in artikel 10 lid 1 EVRM neergelegde grondrecht van [gedaagde] op vrijheid van meningsuiting. Dit recht kan slechts worden beperkt, indien dit bij wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen (zie artikel 10 lid 2 EVRM). Van een beperking die bij de wet is voorzien is onder meer sprake, indien de gewraakte uitlatingen onrechtmatig zijn in de zin van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Het belang van [gedaagde] is er met name in gelegen dat hij zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend en waarschuwend moeten kunnen uitlaten over – in dit geval – zijn ervaringen met het doen van zaken met Küchenwelt. Het belang van Küchenwelt is er met name in gelegen dat zij niet lichtvaardig wordt blootgesteld aan verdachtmakingen en dat haar privacy en professionele reputatie niet onnodig worden geschonden. Bij een afweging van deze beide rechten dienen alle omstandigheden van het geval te worden meegewogen.

4.4. Bij de beoordeling wordt voorop gesteld dat het is toegestaan om ervaringen van een bepaalde aanbieder van producten of diensten op internet te delen, ook als dit negatieve ervaringen zijn. Bij het schrijven van een review heeft de schrijver de vrijheid zijn of haar (op eigen ervaringen gebaseerde) mening te geven over de producten of diensten van de betreffende aanbieder. Dat is op zichzelf niet onrechtmatig te achten. De voorzieningenrechter stelt vast dat in dit geval uit de bewoordingen duidelijk volgt dat [gedaagde] zijn eigen mening geeft. Hij schrijft dat ook letterlijk en noemt daarnaast de zaken die hij “jammer” vindt en waar hij “ontevreden” over is en hij stelt dat en waarom hij aan de levering en het contact een “slecht gevoel” heeft overgehouden. Daarmee is duidelijk dat [gedaagde] zijn ervaring beschrijft en toelicht hoe hij een en ander heeft beleefd. Dat staat hem vrij. De voorzieningenrechter volgt Küchenwelt niet in haar standpunt dat hierbij sprake is van onnodig grievende en lasterlijke uitlatingen. Mogelijk was dat in de eerdere recensie wel het geval, maar in dit geding ligt de huidige hiervoor geciteerde recensie ter beoordeling voor en daarin is daarvan geen sprake.

4.5. Küchenwelt heeft verder met name bezwaar tegen de (volgens hem) onwaarheden die in de recensie staan. Zij heeft daartoe met name gewezen op hetgeen partijen schriftelijk zijn overeengekomen en op de schriftelijke bevestiging door [gedaagde] van de gedane bestelling, zonder daarbij aan te geven dat er nog wijzigingen moesten worden doorgevoerd. Dit wordt door [gedaagde] ook niet betwist, maar dat laat onverlet dat er mondeling andere afspraken zouden kunnen zijn gemaakt. Dat is volgens Küchenwelt niet het geval, maar [gedaagde] heeft zich gemotiveerd op het standpunt gesteld dat dit wél het geval is, waarbij hij uitvoerig heeft toegelicht hoe een en ander volgens hem is verlopen. De juistheid hiervan kan in dit kort geding niet worden vastgesteld, maar het betoog kan ook niet op voorhand als evident onjuist terzijde worden geschoven. Dat [gedaagde] de juistheid van zijn standpunt mogelijk niet zal kunnen bewezen, maakt de recensie naar voorshands oordeel nog niet onrechtmatig. Daarbij heeft de voorzieningenrechter in aanmerking genomen dat duidelijk is dat [gedaagde] enkel zijn kant van het verhaal schetst. Dat leidt er uiteindelijk toe dat hij anderen adviseert om het niet op dezelfde wijze aan te pakken als hij heeft gedaan. Dat Küchenwelt een andere visie heeft op de gang van zaken blijkt ook genoegzaam uit de recensie en al helemaal uit de daaronder geplaatste reactie van Küchenwelt op de recensie. Voor de lezer is op deze manier dus zonder meer duidelijk waarover partijen van mening verschillen en waarom beide partijen menen dat zij het gelijk aan hun zijde hebben.