Gepubliceerd op vrijdag 8 april 2016
IT 2034
Rechtbank ||
6 apr 2016
Rechtbank 6 apr 2016, IT 2034; ECLI:NL:RBAMS:2016:1938 (Zoom.in tegen Illuminata Media), https://www.itenrecht.nl/artikelen/onduidelijk-of-ie-rechten-vloggerssoftware-aan-werkgever-zijn-overgedragen

Onduidelijk of IE-rechten vloggerssoftware aan werkgever zijn overgedragen

Vzr. Rechtbank Amsterdam 6 april 2016, IEF 15844 ; IT 2034; ECLI:NL:RBAMS:2016:1938 (Zoom.in tegen Illuminata Media)
(Werkgevers)auteursrecht. Software. Zoom.in verleent diensten aan videomakers-vloggers die hun eigen filmpjes (‘content’) online zetten via de website YouTube. Zij vordert inzage in computers en software van door (ex-)werknemer opgezet bedrijf afgewezen. Of gedaagde blijkens zijn arbeidsovereenkomst in beginsel zijn ie-rechten bij voorbaat aan Zoom.in heeft overgedragen, als ontwerper van software kan worden aangemerkt en welke software dat dan zou betreffen, kan zonder nader onderzoek naar de feiten niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld. De grondslag van de vordering is onvoldoende duidelijk.

5.6. Ook kan er, anders dan Zoom.in heeft bepleit, niet zonder meer van worden uitgegaan dat de auteursrechten op de aan CN ter beschikking gestelde software liggen bij Zoom.in. In de eerste plaats zijn partijen het er niet over eens of [gedaagde sub 1] dan wel [naam 1] de software heeft ontworpen. Als dat [naam 1] was betekent dat niet automatisch dat de rechten aan Zoom.in toekomen. Weliswaar brengt artikel 7 Auteurswet mee dat als maker van een werk wordt aangemerkt degene in wiens dienst de werken zijn vervaardigd, maar dat is alleen het geval indien de arbeid van de desbetreffende werknemer bestaat uit het vervaardigen van die werken. Deze bepaling dient beperkt te worden uitgelegd, in die zin dat als de werknemer werken vervaardigt die nuttig kunnen zijn voor de werkgever, maar niet behoren tot zijn taakomschrijving, buiten het toepassingsgebied vallen van artikel 7. Nu CN kennelijk gebruik maakte van (door hetzij [naam 1] hetzij [gedaagde sub 1] ) ontworpen software die voor andere doeleinden was bestemd dan voor uitvoering van de contractuele verplichtingen van Zoom.in en buiten de scope van de reguliere werkzaamheden van [naam 1] en [gedaagde sub 1] viel, is die situatie hier mogelijk aan de orde. Of [gedaagde sub 1] , die blijkens zijn arbeidsovereenkomst in beginsel zijn intellectuele eigendomsrechten bij voorbaat aan Zoom.in heeft overgedragen, als ontwerper van software kan worden aangemerkt en welke software dat dan zou betreffen, kan zonder nader onderzoek naar de feiten, waarvoor het kort geding zich niet leent, vooralsnog niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld. Al met al bestaat voorshands onvoldoende grondslag om aan te nemen dat [gedaagden sub 1] Zoom.in toegang dienen te verlenen tot op de servers van Illuminata geïnstalleerde software en deze dient te installeren op de servers van Zoom.in, alsook om de gegevensdragers te verstrekken, omdat de software ‘van Zoom.in’ zou zijn.