IT 2475

Onduidelijke mail Belcentrale stelt gedaagde niet op genoegzame wijze op de hoogte van wijziging overeenkomst

Ktr. Rechtbank Midden-Nederland 27 december 2017, IT 2475; ECLI:NL:RBMNE:2017:6255 (Belcentrale tegen gedaagde) Telecomrecht. Belcentrale heeft enige jaren telefoniediensten geleverd aan gedaagde. In 2016 heeft gedaagde Belcentrale bericht dat zij het contract wilde beïndigen. Belcentrale vordert een afkoopsom van gedaagde, omdat Belcentrale het contract in 2015 eenzijdig gewijzigd had naar een contract voor twee jaar zonder mogelijkheid voor tussentijdse opzegging. Belcentrale beweert dat art. 7.2 Telecommunicatiewet haar de bevoegdheid verleent om de overenkomst eenzijdig te wijzigen. De kantonrechter oordeelt dat niet aan de eisen van dit artikel is voldaan, omdat het de onduidelijke mail van Belcentrale niet als een genoegzaam beschouwt. De afkoopsom wordt afgewezen. Abonnementskosten en vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten worden toegewezen.

2.5. Belcentrale stelt dat zij bevoegd was de overeenkomst eenzijdig te wijzigen, op grond van artikel 7.2 lid 1 van de Telecommunicatiewet:

Ten minste een maand voordat een voorgenomen wijziging van een beding dat is opgenomen in een overeenkomst van kracht wordt:

a. biedt een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst of een openbaar elektronisch communicatienetwerk de abonnee de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te beëindigen, en

b. stelt de aanbieder de abonnee op genoegzame wijze op de hoogte van de inhoud van de voorgenomen wijziging en van de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te beëindigen.

Aan die eisen is niet voldaan, omdat de mail van 16 oktober 2015 niet als genoegzaam beschouwd kan worden. Weliswaar verbindt de wet daaraan niet uitdrukkelijk consequenties, maar het zou een dode letter worden als de rechter dat niet zou doen. Daarom verbindt de kantonrechter aan de onleesbaarheid van de mail de consequentie dat de wijziging van de overeenkomst, althans waar het gaat over de looptijd, niet geldt voor [gedaagde] . De afkoopsom zal daarom worden afgewezen.