IT 3062

Onduidelijkheid over werkzaamheden software

Rechtbank Midden-Nederland 5 maart 2020, IEF 19065, IT 3062 (Rainbow Solutions tegen Transportinfo en Besade) Tussenvonnis. Auteursrecht op software, vervolg op [IEF 18425]. Het is als (vermeend) inbreukmaker van belang om, voor een geslaagd beroep op artikel 45j Aw, een uitgebreide en heldere toelichting van aan software verrichte werkzaamheden te geven. Transportinfo heeft niet voldaan aan haar stelplicht dat haar werkzaamheden onder de uitzondering van artikel 45j Aw vallen. De werkzaamheden worden daarmee geacht daarbuiten te vallen, en inbreuk te maken op het auteursrecht van Rainbow.

2.6. Aan dit deel van het bevel heeft Transportinfo naar het oordeel van de rechtbank niet voldaan. Zij heeft in haar akte de te summiere omschrijving in het hiervoor bedoelde overzicht tot uitgangspunt genomen, en daar een iets uitgebreidere toelichting aan toegevoegd. Ook met deze toelichting is het voor de rechtbank – en blijkens de antwoordakte: in de meeste gevallen ook voor Rainbow – nog steeds onduidelijk wat de werkzaamheden nu precies inhielden. Dat is belangrijk, omdat het verschil tussen onderhoud (toegestaan) en toevoegen van functionaliteit (niet toegestaan) soms flinterdun is. Om te beoordelen of het gaat om toegestane werkzaamheden is dus een uitgebreide en heldere toelichting onontbeerlijk. Een dergelijke toelichting heeft Transportinfo in haar akte niet gegeven.

2.7. De akte voldoet ook niet op het punt van de onderbouwing van de noodzaak voor het verrichten van de concrete werkzaamheden. Zoals overwogen onder 3.8 van het tussenvonnis voldoen alleen werkzaamheden aan het noodzakelijkheidscriterium, als het gaat om handelingen die technisch “absoluut vereist” zijn om het programma te gebruiken overeenkomstig het beoogde doel. In haar akte heeft Transportinfo de noodzakelijkheid onderbouwd door de verrichte werkzaamheden onder te brengen in drie categorieën (het tonen van gegevens uit de database (categorie A), het importeren en opslaan van gegevens (categorie B) en het exporteren van gegevens (categorie C)) en vervolgens per categorie de noodzaak aangeduid. Door de te onduidelijke omschrijving van de werkzaamheden kan de rechtbank echter niet beoordelen of de concrete werkzaamheden wel beperkt zijn tot deze categorieën. Bovendien betekent het enkele feit dat een werkzaamheid dienstig is aan het opvragen, opslaan of uitwisselen van gegevens nog niet dat deze “absoluut vereist” is om het programma voor het beoogde doel te gebruiken. Dat is alleen zo, als het opvragen, opslaan en uitwisselen van gegevens zonder de werkzaamheid onmogelijk is. Of dat zo is, is uit de te summiere omschrijving van de werkzaamheden niet af te leiden. Uit de door Transportinfo als Bijlage 4 overgelegde klantverzoeken, die tot een deel van de werkzaamheden heeft geleid, is eerder het tegendeel af te leiden. Ten slotte koppelt Transportinfo haar onderbouwing van de noodzaak aan een te ruim omschreven doel, namelijk “het zorgen dat mensen snel, efficiënt en zonder fouten hun werk kunnen doen”. Daardoor brengt zij te veel soorten werkzaamheden onder de reikwijdte van artikel 45j Aw.