IT 3924

Ook geleende bitcoins moeten terugbetaald

Rb. Rotterdam 20 april 2022, IT 3924; ECLI:NL:RBROT:2022:3208 (Bitcoin mining) Partijen hebben meermaals contact gehad over het 'minen' van bitcoins. Eiser heeft in het vervolg hiervan aan gedaagde een bepaald bedrag en twee bitcoins uitgeleend, die eiser in dit onderhavige geval terugvordert. Bestaan en inhoud van deze overeenkomst volgen uit opgenomen telefoongesprekken tussen partijen. Op grond van de overeenkomst is gedaagde gehouden tot terugbetaling van het geleende. In dit kader dient louter de waarde van de twee bitcoins te worden terugbetaald, waarbij als peildatum de datum van de uitspraak betreft. Gezien gedaagde in reconventie niet voldeed aan zijn stelplicht, worden zijn vorderingen afgewezen.

4.4. In het opgenomen telefoongesprek heeft [naam eiser 1] tegen [naam gedaagde] gezegd dat hij ([naam eiser 1]) € 2.500,00 en twee bitcoins aan [naam gedaagde] heeft geleend. In datzelfde gesprek heeft [naam gedaagde] dit niet weersproken, terwijl dit wel voor de hand had gelegen indien (zoals door [naam gedaagde] in deze procedure is gesteld) de betaling van € 2.500,00 zou hebben gezien op verrichte werkzaamheden voor het mining park van [naam eiser 1]. Integendeel, [naam gedaagde] heeft in het telefoongesprek desgevraagd geantwoord dat hij zou terugbetalen. Op basis hiervan wordt vastgesteld dat de € 2.500,00 en de twee bitcoins aan [naam gedaagde] zijn geleend en dat, anders dan door [naam gedaagde] is gesteld, de verrichte betaling van € 2.500,00 geen vergoeding betrof voor verrichte werkzaamheden ten behoeve van het mining park van [naam eiser 1]. Bij dit oordeel heeft ook meegewogen dat [naam gedaagde] geen stukken heeft overgelegd die zijn stelling met betrekking tot dit laatste punt ondersteunen.

4.7. [naam gedaagde] zal dus worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 2.200,00 en de waarde van twee bitcoins, conform https://btcdirect.eu/nl-nl/bitcoin-koers, op 20 april 2022 om 10.00 uur (Nederlandse tijd). De gevorderde wettelijke rente over dit bedrag zal worden toegewezen vanaf 1 maart 2019 tot aan de dag van de voldoening nu dit niet door [naam gedaagde] is betwist

4.15. Gelet op het voorgaande is de door [naam eiser 2] gestelde afspraak met betrekking tot de verdeling van de opbrengsten van het mining park niet komen vast te staan. Aan bewijsvoering wordt niet toegekomen omdat [naam eiser 2] niet heeft voldaan aan zijn stelplicht. De primaire vordering zal daarom worden afgewezen. Ook de subsidiaire vordering tot betaling van een redelijk loon zal worden afgewezen, nu [naam eiser 2] zijn (door [naam verweerder] gemotiveerd betwiste) stelling dat hij werkzaamheden in opdracht van [naam verweerder] heeft verricht, niet althans onvoldoende heeft onderbouwd. Ook hier wordt niet aan bewijsvoering toegekomen.