IT 3292

Rectificatie van corruptiebeschuldigingen toegewezen

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 14 oktober 2020, IEF 19531, IT 3292; ECLI:NL:OGEAA:2020:421 (Projectleider FASE tegen gedaagde) Mediarecht. Rectificatie. Kort geding. Eiseres is projectleider bij ‘Fondo di Asistencia Social di Emergencia’ (hierna: ‘FASE’) in Aruba. Gedaagde heeft eiseres op social media meerdere malen beschuldigd van corruptie, van het stelen van FASE-gelden en van het delen van die gelden met collega’s. De vorderingen van eiseres worden toegewezen. Gedaagde moet de uitlatingen verwijderen en een rectificatieverklaring afleggen op straffe van verbeurte van dwangsommen van maximaal Afl. 50.000,-. Indien maximale verbeurte van dwangsommen niet leidt tot nakoming van dit vonnis, is eiseres gemachtigd dit vonnis ten uitvoer te leggen door middel van een lijfsdwang van maximaal 7 dagen voor iedere dag dat gedaagde in gebreke blijft.

4.2. [ Gedaagde] heeft de door [eiseres] aan haar vordering ten gronde gelegde stellingen niet weersproken, zodat die vast komen te staan. In het licht van die vaststaande stellingen komen de vorderingen van [eiseres] niet onrechtmatig of ongegrond voor. Die vorderingen zullen daarom worden toegewezen als na te melden, met dien verstande dat de vordering tot verwijdering van de geplaatste publicaties die betrekking hebben op iedere verdachtmaking/beschuldiging van [eiseres] ter zake van corruptie, het stelen van Fase-gelden en van het delen van bedoelde gelden met collega’s zal worden toegewezen voor zover [gedaagde] bedoelde publicaties zelfstandig (dus zonder noodzakelijke medewerking van derden) kan verwijderen en verwijderd kan houden.

5.5. beveelt [gedaagde] om binnen 72 uur uur na betekening aan hem van dit vonnis, via een brief gericht aan de gemachtigden van [eiseres], af te geven op het kantoor van die gemachtigden, zonder daaraan afdoend commentaar de navolgende schriftelijke rectificatieverklaring af te leggen:

Rectificatie:

“Ondergetekende, de heer [gedaagde], heeft in de maand augustus 2020 en september 2020 verschillende malen [eiseres], projectleider bij Fondo di Asistencia Social di Emergencia (FASE) op de facebookpagina’s van onder meer (i) Anti Corruption Aruba, (ii) FaseHelpdesk, (iii) W.E.B. Aruba N.V. en (iv) Koningkrijk.nu beschuldigd van corruptie. Ondergetekende beschikt over geen enkel bewijsmiddel om deze verdachtmakingen te kunnen staven.

[gedaagde]”