Gepubliceerd op maandag 18 maart 2019
IT 2725
Rechtbank ||
13 mrt 2019
Rechtbank 13 mrt 2019, IT 2725; (Allgeier tegen GAC), https://www.itenrecht.nl/artikelen/sale-and-marketing-agreement-ook-n-faillissement-nog-geldig

Uitspraak ingezonden door Luuk Jonker, Holla advocaten.

Sale and Marketing Agreement ook ná faillissement nog geldig

Rechtbank Oost-Brabant 13 maart 2019, IEF 18313, IT 2725 (Allgeier tegen GAC) Auteursrecht. Software. Allgeier is een Duitse onderneming die software ontwikkelt en verhandelt. Zij is geautoriseerd partner van Microsoft Dynamics. GAC is een Nederlands IT-bedrijf, en eveneens geautoriseerd partner. GAC had een overeenkomst met het in 2005 failliet verklaarde BOG, op grond waarvan GAC gerechtigd was de software van BOG te verkopen. Het Duitse bedrijf Axol IT Kommunikations heeft de vermogensbestanddelen van BOG overgenomen en haar naam gewijzigd naar BOG IT Solutions GmbH, waarna zij is gefuseerd met Allgeier. Hieruit is eisende partij ontstaan. Zij vordert dat GAC een inbreuk heeft gemaakt op haar auteursrechten die op de software rusten. GAC verweerd zich door te stellen dat Allgeier geen rechthebbende is op de auteursrechten, en zo wel dat zij een geldig gebruiksrecht heeft op grond van de Sales & Marketing Agreement die zij heeft gesloten met BOG. Een Sales & Marketing Agreement bestaat na faillissement van de licentiegever nog steeds rechtsgeldig voort, het faillissement doet daar niet aan af. Hetzelfde geldt voor de overdracht van de auteursrechten/exploitatierechten op de software na het faillissement van de oorspronkelijke licentiegever. Gedaagde is op grond van de Sales & Marketing Agreement gerechtigd om de software aan haar klanten in licentie te geven, te verkopen of anderszins ter beschikking te stellen. Zij heeft daar voor geen toestemming van Allgeier nodig.

4.3. Hoewel GAC zich aanvankelijk op het standpunt heeft gesteld dat auteursrechten naar Duits recht niet overdraagbaar zijn, neemt GAC nu - met het oog op een memo d.d. 29 oktober 2018 van haar Duitse advocaat/juridisch adviseur Pascal Böhner - een ander, genuanceerder standpunt in. Deze Duitse advocaat van GAC concludeert dat volgens het Duitse recht een overdracht van auteursrecht niet mogelijk is, maar dat auteursrechtelijke gebruiksrechten en exploitatierechten wél overdraagbaar zijn en dat de gebruiksrechten en exploitatierechten op de betreffende software van BOG na het faillissement van BOG rechtsgeldig zijn overgegaan op Axol, de rechtsvoorganger van Allgeier.

4.4.3. De curator heeft in het Kaufvertrag van 19 april 2005 alle rechten van BOG op de software aan Axol IT Kommunikations (Axol) overgedragen. Naar Nederlands recht heeft de curator daarmee de auteursrechten op de software overgedragen aan Axol. Naar Duits recht heeft de curator daarmee de exclusieve en volledige exploitatierechten op de software overgedragen aan Axol. Die overdracht is door GAC ook niet betwist. Allgeier geldt na twee fusies als rechtsopvolger van Axol. Dat betekent dat Allgeier rechthebbende is van de auteursrechten op de software dan wel rechthebbende van de exclusieve en volledige exploitatierechten op de software. Voor zover Allgeier rechthebbende is, leidt dit, anders dan GAC meent, niet tot afwijzing van de gevorderede verklaring voor recht. De rechtbank kan immers ook een verklaring voor recht over een inbreuk op de exploitatierechten op de software toewijzen.

4.7. De rechtbank stelt voorop dat de hoofdregel is neergeled in artik 103 InsO. Op gornd van deze bepaling raakt het faillissement de Sale and Marketing Agreement niet rechtstreekt, maar heeft de curator een keuzerecht. Op grond van artikel 103 InsO kan de curator ervoor kiezen een overeenkomst niet na te komen De artikelen 115 en 116 InsO bevatten uitzonderingen op de hoofdregel. Het doel van deze uitzonderingen is de zekerstelling van de exclusieve bevoegdheid van de curator om over de boedel te beschikken en het voorkomen van beïnvloedingen door derden die hun handelingsbevoegdheid van de schuldenaar afleiden. Als één van deze uitzonderingen van toepassing is, eindigt de overeenkomst van rechtswege door het failissement. Artikel 115 InsO luidt, voor zover hier van belang als volgt:
“(1) Ei vom schuldner erteilter Auftrag, der sich auf das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen bezieht, erlischt durch die Eröffnung des Inzolvenzverfahrens.”.
Artikel 116 InsO luidt, voor zover hier van belang als volgt:
“Erlöschen von Geschäftsbesorgungsverträgen Hat sich jemand durch einen Dienst- oder Werkvertrag mit dem Schuldner verpflichtet, ein Geschäft für diesen zu besorgen, so gilt § 11 entsprechend. (…)”

4.9. Op grond van de hoofdregel van aritkel 103 InsO had de curator een keuzerecht. Hij kon ervoor kiezen om de Sales and Marketing Agreement niet na te komen. Vaststaat dat de curator geen gebruik heeft gemaakt van dit keuzerecht. Op grond van artikel 12 van de Sales an Marketing Agreement had de curator ervoor kunnen kiezen om deze overeenkomst vanwege het faillissement te beëindigen. Vaststaat dat de curator de Sales and Marketing Agreement niet heeft beëindigd. De cuartor heeft de overeenkomst, c.q. de rechten en verplichtingen daarvan, ook niet aan (de rechtsvoorganger van) Allgeier overgedragen. Dat betekent dat de Sales and Marketing Agreement tussen BOG en GAC nog steeds geldt.