IT 2349

SBS onrechtmatig gehandeld wegens uitzenden verborgen camera-beelden in Stegeman op de bres

Rechtbank Noord-Nederland 15 september 2017, IT 2349; ECLI:NL:RBNNE:2017:3539 (Eiser tegen SBS Broadcasting) Art. 8 en 10 EVRM, eerbiediging van persoonlijke levenssfeer. In de uitzending van Stegeman op de Bres van 4 juni 2017 is aandacht besteed aan overboekingen van grote bedragen vanaf de bankrekening van de ouders naar de bankrekening van eiser. De moeder van eiser heeft aangifte gedaan van verduistering van de geldbedragen. Tijdens twee bezoeken in de woning van eiser zijn met gebruikmaking van een verborgen camera beeld- en geluidsopnames gemaakt en gebruikt voor de uitzending. Eiser vordert dat SBS de aflevering verwijdert. De voorzieningenrechter oordeelt dat de opnames zonder toestemming van eiser zijn gemaakt en gebruikt. Ondanks dat hij niet herkenbaar in beeld is gebracht is op eenvoudige wijze te herleiden dat het om eiser en zijn echtgenote gaat en waar zij wonen. Er is een inbreuk gemaakt op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Niet is gebleken van een misstand die een rechtvaardiging vormde voor deze inbreuk. De inbreuk heeft geleid tot aantasting van de eer en goede naam van eiser alsook tot nodeloos kwetsende reacties in de richting van eiser en zijn echtgenote zowel op internet als in hun directe omgeving. SBS heeft onrechtmatig gehandeld jegens eiser en moet binnen 5 werkdagen de aflevering van alle media verwijderden en een rectificatie plaatsen.

4.8. Gezien het voorgaande komt de voorzieningenrechter tot het voorshandse oordeel dat in beide gevallen de opnames met de verborgen camera zonder toestemming van eiser zijn gemaakt en gebruikt.

Misstand en de mate waarin de in de uitzending gedane uitlatingen steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal.

4.9. De vraag die vervolgens ter beantwoording voor ligt, is of sprake was van een misstand en zo ja, of deze enkel door middel van met een verborgen camera gemaakte opnames aan de kaak kon worden gesteld.
De hele kwestie draait om de vraag of voor de overboekingen vanaf de bankrekening van de ouders van [eiser] naar de bankrekening van [eiser] een deugdelijke grondslag bestond. Uit de zijdens [eiser] overgelegde producties - die volgens de eigen verklaring van [A] ook allemaal bij hem bekend waren - volgt naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter enkel dat tussen [eiser] en zijn moeder discussie is ontstaan over het al of niet aanwezig zijn van deze grondslag. Dat er sprake was van een misstand in die zin dat [eiser] de bedragen van de rekening van zijn ouders zou hebben gestolen, zoals bij herhaling door [A] is gesteld kan op grond van het beschikbare materiaal voorshands niet worden geconcludeerd. Bij dit oordeel betrekt de voorzieningenrechter ook dat de politie geen aanleiding heeft gezien om na de door de zuster van [eiser] gedane aangifte tot vervolging over te gaan. Uit de door gedaagden zelf overgelegde stukken blijkt dat al in januari 2016 is besloten tot sepot van de zaak.

De aard en inhoud van de uitzending en de ernst van de gevolgen
4.10. Er is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voorshands voldoende gesteld om aan te nemen dat de uitzending schadelijke gevolgen heeft gehad en nog steeds heeft voor de eer en goede naam van [eiser] en zijn echtgenote, ondanks dat zij niet herkenbaar in beeld zijn gebracht. Uit de uitzending is op eenvoudige wijze te herleiden dat het om [eiser] en zijn echtgenote gaat alsmede waar zij woonachtig zijn. Het is in één oogopslag helder waar de opnames zijn gemaakt. Dat ook in de omgeving van [eiser] een en ander bekend is, blijkt uit de door [eiser] als productie 15 overlegde overzicht van incidenten bij zijn huis. Bij de beoordeling van de (ernst van de) gevolgen die de uitzending voor [eiser] heeft moet niet alleen de uitzending als zodanig worden betrokken, maar ook het gegeven dat de uitzending nadien gevolgen kan hebben als gevolg het feit dat deze op de website van SBS6 is te zien en de overige bekendheid die daaraan wordt gegeven op het internet en de sociale media.

Conclusie
4.11. Uit het voorgaande blijkt dat er door opnames te maken met een verborgen camera en het uitzenden van beelden die kunnen worden herleid tot [eiser] een inbreuk is gemaakt op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
Verder is niet gebleken van een misstand die een rechtvaardiging vormde voor deze inbreuk. Het uitzenden van de beelden was daarom niet toegestaan. De inbreuk heeft geleid tot aantasting van de eer en goede naam van [eiser] alsook tot nodeloos kwetsende reacties in de richting van [eiser] en zijn echtgenote zowel op internet als in hun directe omgeving. Deze inbreuk duurt nog voort nu de uitzending nog steeds via de website van SBS Broadcasting te bekijken is. Gelet hierop komt de voorzieningenrechter tot het voorlopige oordeel dat er door gedaagden onrechtmatig is gehandeld jegens [eiser] .

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt SBS Broadcasting om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis te (doen) bewerkstelligen dat de aflevering van Stegeman op de Bres van 4 juni 2017 van alle media waarop SBS Broadcasting de aflevering heeft geplaatst of heeft laten plaatsen wordt verwijderd en verwijderd te houden;

5.2. beveelt SBS Broadcasting:

(1) op televisie op de eerstvolgende zondag na betekening van dit vonnis te (doen) bewerkstelligen dat tussen 21:45 uur en 22:15 uur, onderstaande rectificatietekst schermvullend en goed leesbaar in beeld wordt gebracht en in beeld wordt gehouden totdat de tekst op neutrale toon en in normaal tempo door een voice-over door de presentator is uitgesproken zonder daarbij nader commentaar te geven, en;

(2) op internet helemaal bovenaan de website http://sbs6.nl/programmas/stegeman-op-de-bres/, goed leesbaar in zwarte vette letters met lettertype 20, gedurende hetzelfde aantal dagen dat de uitzending na 4 juni 2017 op deze website heeft gestaan onderstaande rectificatietekst te plaatsen:

RECTIFICATIE 
SBS is door de rechter veroordeeld tot rectificatie van de aflevering 3 van Stegeman op de Bres van 4 juni 2017. In de uitzending hebben wij ten onrechte een geschil tussen moeder/zus en zoon eenzijdig belicht. Ten onrechte is de zoon neergezet als een persoon die van zijn oude zieke moeder grote geldbedragen heeft gestolen. SBS heeft met het uitzenden van deze aflevering onrechtmatig gehandeld ten opzichte van de zoon.