Gepubliceerd op dinsdag 7 november 2023
IT 4420
Overige instanties ||
23 okt 2023
Overige instanties 23 okt 2023, IT 4420; ECLI:NL:OGEAC:2023:266 (SBGOK tegen Usoftgaming c.s.), https://www.itenrecht.nl/artikelen/speler-niet-uitbetaald-door-online-casino

Speler niet uitbetaald door online casino

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 23 oktober 2023, IT 4420; ECLI:NL:OGEAC:2023:266 (SBGOK tegen Usoftgaming c.s.) Cyberluck heeft een vergunning voor een (online) casino en besteedt dit uit aan onder andere Usoftgaming. Dit bedrijf exploiteert het online casino 'betswagger.com' (hierna: het casino). In 2021 heeft een speler een account aangemaakt, geld gestort en online gegokt. Nadat de speler om uitbetaling van haar saldo vroeg, werd haar account geblokkeerd. Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen (hierna: SBGOK) heeft de vordering overgekocht van de speler. SBGOK vordert uitbetaling van het saldo door Usoftgaming.

Usoftgaming stelt dat artikel 7A:1807 van het BW geen rechtsvordering toestaat ter zake van een schuld die uit spel of uit weddenschap is voortgesproten. Het gerecht stelt echter vast dat het hof in een uitspraak uit mei 2023 heeft geoordeeld dat uit de Landsverordening voortvloeit dat de artikelen 7A:1807 tot en met 7A:1810 BW niet van toepassing zijn op het uitbetalen van prijzengeld aan spelers. De vordering van SBGOK is dus rechtens afdwingbaar. Vervolgens stelt Usoftgaming c.s. dat de speler in strijd met de algemene voorwaarden gehandeld zou hebben. Zij zou meerdere accounts gemaakt hebben op hetzelfde IP-adres. SBGOK betwist dit door te beargumenteren dat de overeenkomst in IP-adres niet hoeft te betekenen dat de speler twee accounts heeft. Daarnaast heeft Usoftgaming c.s. nooit algemene voorwaarden toegestuurd, waardoor deze niet van toepassing zijn. De bedingen waarop Usoftgaming c.s. een beroep doet zijn dus vernietigbaar. 

Vervolgens stelt SBGOK dat Cyberluck uit hoofde van vergunninghouderschap aansprakelijk is voor de gevorderde schade. Cyberluck stelt dat zij geen bijzondere zorgplicht heeft. Op dit punt volgt het gerecht het oordeel van het Hof. Cyberluck is vergunninghouder en moet er zorg voor dragen dat de online casino's aan wie zij de vergunning geeft zich houden aan de vergunningsvoorwaarden. Door deze plicht te schenden, pleegt Cyberluck een onrechtmatige daad jegens de spelers. Tot slot betwisten Usoftgaming c.s. dat de overdracht van de vordering van de speler tot stand is gekomen. Zij ontkennen de echtheid van de handtekening op de koopovereenkomst en de akte van cessie. SBGOK handhaaft dat zij de cedent is. Het gerecht oordeelt dat het voldoende gemotiveerd betwist is dat de vordering is overgedragen. De slotsom van de zaak luidt dan ook dat de zaak zal worden voortgezet ten behoeve van bewijslevering door SBGOK.

 

4.6. Het gerecht overweegt dat in artikel 6:233 aanhef en onder b BW is bepaald dat een beding in de algemene voorwaarden vernietigbaar is indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. In dit verband is in artikel 6:234, tweede lid BW – voor zover van belang – bepaald dat de gebruiker deze mogelijkheid heeft geboden, indien hij de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij langs elektronische weg ter beschikking heeft gesteld op een zodanige wijze dat deze door haar kunnen worden opgeslagen en voor haar toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming of, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij heeft bekend gemaakt waar van de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen, alsmede dat zij op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden. Usoftgaming heeft weliswaar gesteld, maar gelet op de gemotiveerde betwisting van SBGOK, niet aannemelijk gemaakt dat zij aan de speler een redelijke mogelijkheid heeft geboden zoals hiervoor omschreven om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Dit leidt tot de conclusie dat de bedingen waar door Usoftgaming c.s. een beroep op worden gedaan, vernietigbaar zijn. Usoftgaming c.s. kunnen zich er niet op beroepen dat zij op grond van de algemene voorwaarden niet zijn gehouden om het saldo van de speler uit te keren wegens het hebben van een dubbele account of dat op grond van de algemene voorwaarden geen cessie heeft kunnen plaatsvinden.