IT 3742

Verwerking persoonsgegevens Treiteraanpak is rechtmatig

Rechtbank Amsterdam 15 November 2021, IT 3742 ; ECLI:NL:RBAMS:2021:6825 (Eiseres tegen Burgemeester) Amsterdam is in 2013 gestart met de Treiteraanpak om intimidatie in de woon- en werkomgeving tegen te gaan. Eiseres is in augustus 2015 opgenomen in de Treiteraanpak. De burgemeester heeft het verzoek van eiseres om verwijdering van haar persoonsgegevens op grond van artikel 17 lid 1 sub d AVG afgewezen. In het bestreden besluit heeft de burgemeester, het bezwaar van eiseres niet-ontvankelijk verklaard. Voor de vraag of de persoonsgegevens van eiseres rechtmatig zijn verwerkt dient de rechtbank te beoordelen of eiseres voldoet aan de vijf criteria die zijn opgenomen in het Convenant voor opname in de Treiteraanpak. De criteria zijn: herhaaldelijk wangedrag en/of intimidatie, (bewust) gericht tegen specifieke personen of huishoudens, speelt zich af in directe woon- of werkomgeving slachtoffer(s), vermoedelijke veroorzaker is een direct omwonende of persoon uit de buurt en het slachtofferschap is onbetwist. Geoordeeld wordt dat de burgemeester voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat eiseres voldoet aan deze criteria. Er zijn dwingende, prevalerende gerechtvaardigde gronden voor verwerking van haar persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 17 AVG. De rechtbank verklaart het beroep tegen het bestreden besluit ongegrond.

6.4.1 De rechtbank zal het verzoek van [eiseres] om wissing van haar persoonsgegevens die zien op de Treiteraanpak en de rechtmatigheid van de verwerking van die persoonsgegevens op basis van deze aanpak bespreken aan de hand van artikelen 5, 6 en 17 van de AVG.

6.4.2. Voor de vraag of de persoonsgegevens van [eiseres] rechtmatig zijn verwerkt (artikel 17, eerste lid, aanhef en onder d, van de AVG) dient de rechtbank te beoordelen of [eiseres] voldoet aan de vijf criteria die zijn opgenomen in het Convenant voor opname in de Treiteraanpak. De criteria zijn: 1 herhaaldelijk wangedrag en/of intimidatie; 2 (bewust) gericht tegen specifieke personen of huishoudens; 3 speelt zich af in directe woon- of werkomgeving slachtoffer(s); 4 vermoedelijke veroorzaker is een direct omwonende of persoon uit de buurt; 5 het slachtofferschap is onbetwist.

De rechtbank is van oordeel dat de burgemeester voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat [eiseres] voldoet aan deze criteria. [eiseres] heeft door de jaren heen voorafgaand aan haar opname in de Treiteraanpak bij verschillende instellingen klachten ingediend over één bepaald persoon (het slachtoffer) en [eiseres] maakte veel foto’s en video’s van het slachtoffer. Voor dit laatste is [eiseres] ook veroordeeld door de strafrechter. [eiseres] sprak verder klanten van het slachtoffer aan en heeft de fietsbanden van bezoekers van het slachtoffer laten leeglopen. Dit is terug te vinden in het dossier, namelijk in de getuigenverklaringen, de mails van [eiseres] aan verschillende instanties en de verklaringen van het slachtoffer. Het slachtoffer maakt gebruik van het atelier tegenover de [adres] van [eiseres] en geeft daar onderricht. De burgemeester heeft verder aannemelijk gemaakt dat het slachtofferschap onbetwist is. Dit is terug te zien in de beschrijving die omwonenden tijdens het buurtonderzoek uit eigen beweging geven van het slachtoffer. Dit beeld wordt bevestigd door het filmpje van het slachtoffer dat [eiseres] bij de politie heeft laten zien. Hierover geeft de verbalisant aan dat het slachtoffer zich rustig gedraagt, in tegenstelling tot hetgeen [eiseres] over het filmpje verklaart.