IT 3731

Verzoek tot inzage is niet ontvankelijk

Rechtbank Midden-Nederland 27 oktober 2021, IT 3731; ECLI:NL:RBMNE:2021:4874 (Verzoeker tegen HODN) Verzoeker heeft een verzoek tot inzage gedaan gericht aan verweerder. Verzoeker wil dat verweerder hem informatie over zijn persoonsgegevens verstrekt, met name alle relevante gegevens die verweerder kreeg van RNHB over de opdracht tot het taxeren van verzoekers vastgoedportefeuille. Verweerder heeft aangegeven dit niet te doen omdat hij wil voorkomen dat hij zonder rechtvaardigingsgrond informatie verstrekt en daarmee ongerechtvaardigd de rechten en belangen van derden schendt of frustreert. Aan zijn verzoek tot inzage heeft verzoeker artikel 15 AVG ten grondslag gelegd. De rechtbank oordeelt dat niet verweerder maar RNHB de verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van artikel 4 lid 7 AVG. Daarnaast heeft verzoeker op grond van artikel 15 AVG enkel recht op persoonsgegevens, zakelijke gegevens betreffende het taxeren van verzoekers vastgoedportefeuille hoeven op grond van artikel 15 AVG niet te worden verstrekt.

3.4. Vaststaat dat RNHB [bedrijfsnaam] heeft ingeschakeld om de vastgoedportefeuille van [verzoeker] te taxeren. Het staat RNHB als verwerkingsverantwoordelijke vrij om te besluiten de persoonsgegevens binnen haar organisatie te verwerken, of om de verwerkingen uit te besteden aan een externe organisatie als verwerker, zijnde in dit geval [bedrijfsnaam] . RNHB bepaalt daarmee doel en middelen van de verwerking en [bedrijfsnaam] verwerkt daarmee in opdracht van RNHB de gegevens van [verzoeker] . Naar het oordeel van de rechtbank dient RNHB te daarom worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, aanhef en onder 7 van de AVG, waarbij RNHB verantwoordelijk blijft voor de verwerking die zij heeft uitbesteed aan [bedrijfsnaam] . [bedrijfsnaam] is dan verwerker in de zin van artikel 4, aanhef en onder 8 van de AVG. Het verzoek van [verzoeker] dat gestoeld is op het recht uit artikel 15 AVG en bepaalt dat de betrokkene het recht heeft om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over (...), kan daarmee niet jegens [verweerder] / [bedrijfsnaam] worden ingeroepen.

3.6. Voorop staat dat een verzoek op grond van artikel 15 AVG niet verder strekt dan informatie over persoonsgegevens. Dit betekent dat een verzoek om informatie omtrent “alle relevante gegevens” niet kan worden toegewezen. Los van het feit dat [verweerder] / [bedrijfsnaam] niet op grond van artikel 15 AVG kan worden aangesproken aangezien zij geen verwerkingsverantwoordelijke is, geldt dat indien [verzoeker] wel inzage zou kunnen krijgen hij dus ‘enkel’ het recht heeft op inzage van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 15 AVG. Dit betekent niet dat de [verzoeker] zonder meer een algemeen recht heeft op inzage in of kopieën van de volledige stukken of bestanden als daarin zijn persoonsgegevens voorkomen. Uit het artikel volgt een recht op een volledig verwerkingsoverzicht (in begrijpelijke vorm) van alle persoonsgegevens, maar er bestaat geen absoluut recht op inzage in alle stukken. In welke materiële vorm de gegevens zouden moeten worden verstrekt is afhankelijk van de concrete omstandigheden.