IT 3266

Vordering porteren nummers naar andere provider afgewezen

Vzr. Rechtbank Amsterdam 2 september 2020, IT 3266; ECLI:NL:RBAMS:2020:4348 (Eiseres tegen Message To The Moon) Telecomrecht. Uitleg overeenkomst. Eiseres is een bv actief op het gebied van de levering van medische hulpmiddelen. Message To The Moon (hierna: MTTM) biedt telecommunicatiediensten aan. In dat kader houdt zij zich onder meer bezig met het doorschakelen van 0800 en 0900-servicenummers naar de telefooncentrale van haar klanten. Na een zakelijke relatie van vijftien jaar zegt eiseres haar overeenkomst met MTTM op. Vervolgens ontstaat een geschil over de rechtsgeldigheid van de opzegging. Eiseres vordert MTTM te veroordelen om mee te werken aan het porteren van haar servicenummers naar een andere serviceprovider. Eiseres heeft de overeenkomst niet rechtsgeldig opgezegd. De vordering van eiseres wordt afgewezen. In reconventie wordt eiseres verboden haar servicenummers bij MTTM te (laten) porteren naar een andere provider, zolang de afkoopsom voor voortijdige beëindiging van de overeenkomst niet is voldaan of de overeenkomst niet alsnog rechtsgeldig is geëindigd.

5.5. De conclusie van het voorgaande is dat het standpunt van MTTM, dat [eiseres] de overeenkomst niet rechtsgeldig heeft opgezegd, voorshands juist is, dat de overeenkomst in beginsel nog doorloopt, althans dat [eiseres] op grond daarvan jegens MTTM schadeplichtig is. Dit vormt een indicatie dat [eiseres] op dit moment niet hoeft mee te werken aan het porteren van de servicenummers van [eiseres] naar een andere provider.

5.6. Vervolgens moet worden beoordeeld of MTTM onrechtmatig handelt door, ondanks dat [eiseres] de overeenkomst niet rechtsgeldig heeft opgezegd, toch weigert mee te werken aan het porteren van de servicenummers van [eiseres] naar een andere aanbieder. [eiseres] heeft in dat kader aangevoerd dat MTTM is gehouden daaraan mee te werken op grond van de Telecommunicatiewet en heeft tevens een beroep gedaan op een besluit van de ACM (destijds OPTA) in de zaak Bergman Clinics/MCXess, waarin de ACM oordeelde dat de latende aanbieder (MCXess) in strijd handelde met (het toenmalige) artikel 4.2, elfde lid, van de Tw, door te weigeren mee te werken aan het porteren van de nummers van Bergman naar een andere provider.

5.10. Uit het voorgaande volgt dat het beroep van [eiseres] op de Tw haar niet kan baten. De opzegmogelijkheden in de Tw hebben tot doel het makkelijker te maken voor de consument om over te stappen naar een andere aanbieder (Kamerstukken II 2010/11, 32549, nr. 3, p. 11). [eiseres] is geen consument. Bovendien volgt uit de hierboven aangehaalde toelichting van de Beleidsregel dat bij een voortijdige beëindiging van een overeenkomst de abonnee de kosten van de afkoopsom moet dragen, zodat ook hierin een aanwijzing is te vinden dat MTTM zich niet onredelijk opstelt door eerst van [eiseres] te vragen tot een correcte afwikkeling van de overeenkomst te komen.

5.13. De conclusie van bovenstaande is dat MTTM niet gehouden is mee te werken aan het porteren van de servicenummers van [eiseres] naar een andere serviceprovider, zolang [eiseres] de afkoopsom vanwege een voortijdige beëindiging van de overeenkomst niet aan MTTM heeft voldaan of de overeenkomst niet alsnog rechtsgeldig is geëindigd. Dit betekent dat de vordering in conventie wordt afgewezen en de vordering in conventie ten aanzien van de afkoopsom wordt toegewezen.