IT 2488

Wifi-signaal niet overal voldoende dus tekortkoming

Wifi

Ktr. Rechtbank Limburg 7 februari 2018, IT 2488; ECLI:NL:RBLIM:2018:1202 (Wifi-installatie) Gedaagde heeft werkzaamheden voor eiser uitgevoerd, mede inhoudend het uitbreiden van de wifi-installatie van eiser. Eiser meldt aan gedaage dat de werkzaamheden niet goed zijn uitgevoerd, de wifi is instabiel. Eiser heeft de overeenkomst ontbonden en gedaagde op 26 september gesommeerd de gebreken binnen een week op te lossen. Op 23 oktober dagvaardt eiser gedaagde. Ter descente heeft de kantonrechter het woonhuis van eiser alsmede de tuin en achtergelegen gebouwen en parkeerplaats bezocht. Middels een wifi-check op zijn eigen telefoon is de kantonrechter gebleken dat de wifi-installatie niet overal een voldoende wifi-signaal afgeeft. Er is sprake van een tekortkoming, dus ontbinding was terecht. Gedaagde wordt veroordeeld de schade van eiser te vergoeden.

4.2. Ter gelegenheid van de descente hebben [eisende partijen] de primaire vordering (optie 1 uit hun brief d.d. 16 mei 2017 (hierboven onder 2.10) waarbij de camera’s van de muren worden verwijderd, teruggegeven worden aan [gedaagde partij] en deze het gehele bedrag aan [eisende partijen] dient terug te betalen) ingetrokken, zodat enkel de vordering

in verband met de slecht werkende wifi-installatie hoeft te worden beoordeeld.

[eisende partijen] hebben immers verklaard dat de camera’s inmiddels allemaal goed functioneren en verwijdering daarvan - zoals primair verzocht - niet meer aan de orde hoeft te zijn. Zij hebben daarmee in afwijking van de onder 2.9 genoemde buitengerechtelijke ontbinding de overeenkomst partieel ontbonden.

4.3. Ter descente heeft de kantonrechter het woonhuis van [eisende partijen] alsmede de tuin en achtergelegen gebouwen en parkeerplaats bezocht. Middels een wifi-check op zijn eigen telefoon is de kantonrechter gebleken dat de wifi-installatie niet overal een voldoende wifi-signaal afgeeft. Aangezien de overeenkomst inhield dat er op het gehele terrein van [eisende partijen] een afdoend werkend wifi-signaal zou komen, hetgeen niet is tegengesproken door [gedaagde partij] , dient geoordeeld te worden dat er sprake is van een tekortschieten door [gedaagde partij] .

Aangezien hij in verzuim is komen te verkeren, heeft [eisende partijen] naar het oordeel van de kantonrechter terecht de overeenkomst buitengerechtelijk (al dan niet partieel) ontbonden. Gevolg daarvan is dat de reeds gedane prestaties (plaatsen van de wifi-installatie en betaling daarvan zijnde € 892,00) teniet gedaan moeten worden en [eisende partijen] daarnaast aanspraak heeft op de daarmee samenhangende schade. Nu zij gesteld hebben dat de gaten die ten behoeve van de wifi-installatie aangebracht zijn in de muren hersteld moeten worden en daarmee een bedrag van € 50,00 is gemoeid, hetgeen niet is weersproken door [gedaagde partij] , is die vordering eveneens toewijsbaar.

Bron afbeelding