IT 2312

Ziggo mag vanaf augustus 2017 geen FOX Sports Channels meer verstrekken aan vroegere UPC klanten

Vzr. Rechtbank Amsterdam 29 juni 2017, IEF 16915; IT 2312; ECLI:NL:RBAMS:2017:4634 (Ziggo c.s. tegen EMM en FOX). Distributieovereenkomst. Uitleg definitiebepalingen. Ziggo B.V. heeft een distributieovereenkomst gesloten met EMM en Fox. Ziggo B.V. heeft blijkens deze overeenkomst tot minimaal 31 juli 2020 het recht om het signaal voor de voetbalkanalen FOX Sports Eredivisie en Fox Sports Channels in heel Nederland te distribueren. Eind 2014 zijn Ziggo B.V. en Ziggo Services (het voormalige UPC Nederland) onderdeel van dezelfde onderneming geworden. Ziggo Services heeft een nieuwe distributieovereenkomst gesloten met EMM en Fox, die afloopt op 31 juli 2017. Geschil omtrent uitleg definitiebepaling. In kort geding vordert Ziggo c.s. FOX te gebieden tot nakoming van haar verplichting tot aanlevering van de signalen voor de FOX Sport Channels. Ziggo mag vanaf 1 augustus 2017 geen betaald voetbal, zoals aangeboden door FOX Sports, meer doorgeven aan zijn abonnees die vroeger klant waren van UPC. Het contract van het vroegere UPC met Fox Sports verloopt namelijk op 31 juli 2017. Gezien het commerciële belang van EMM en FOX mag geen ruime uitleg gegeven worden aan de definitiebepaling. Niet aannemelijk is dat Ziggo B.V. zal slagen in het leveren van tegenbewijs.

4.5. Gelet op de zorg die beide partijen en hun bedrijfsjuristen aan de redactie van deze bepaling hebben besteed, welke zorg mede blijkt uit het grote aantal versies die over en weer zijn voorgesteld, brengt de meest voor de hand liggende taalkundige betekenis van de bewoordingen waarin artikel 9 Term Sheet is gesteld, mee dat Ziggo B.V. daaraan niet de bevoegdheid kan ontlenen de abonnees van UPC door haar eigen netwerk te bedienen. Het ligt immers in beginsel voor de hand dat Ziggo B.V. in relatie tot EMM en FOX alleen haar eigen abonnees door haar netwerk mag bedienen, mede gelet op het aan Ziggo B.V. bekende commerciële belang van EMM en FOX bij vermarkting van de door haar ter beschikking gestelde diensten (televisiesignalen). Niettemin is contractueel een uitbreiding gegeven aan de bevoegdheid van Ziggo B.V. tot doorgeven van deze diensten (televisiesignalen) in die zin dat dit haar ook vrijstond ten aanzien van ‘future subsidiaries’. Gezien het zojuist aangehaalde commerciële belang van EMM en FOX, dat Ziggo B.V. kende, mag aan deze uitbreiding geen ruime uitleg worden gegeven, buiten de voormelde grammaticale betekenis daarvan.

4.6. Op grond van het vorenstaande wordt voorshands aangenomen dat de bodemrechter artikel 9 Term Sheet tot op tegenbewijs aldus zal uitleggen, dat het Ziggo B.V. vrijstaat de door EMM en FOX aan haar ter beschikking gestelde televisiesignalen door te geven aan haar eigen abonnees en aan abonnees van (toekomstige) dochterondernemingen, maar niet aan abonnees van (toekomstige) zusterondernemingen.

4.18. Gelet op al het vorenoverwogene valt niet aan te nemen dat de bodemrechter Ziggo B.V. geslaagd zal achten in het leveren van het van haar te verlangen tegenbewijs (zie hiervoor in rechtsoverweging 4.9.). Om deze reden zullen de door Ziggo B.V. gevraagde voorzieningen worden geweigerd. Belangenafweging maakt dit niet anders. Weliswaar wordt in de dagvaarding in de bodemprocedure, tevens incidentele vordering ex artikel 223 Rv, nrs. 37 - 38, aangevoerd dat voor Ziggo B.V. onherstelbare schade dreigt, terwijl de ‘schade’ van EMM en FOX niet meer dan tijdelijk is geweest en zich bovendien laat reduceren door middel van een nabetaling. Maar dit is geen juiste tegenstelling omdat EMM en FOX onweersproken heeft aangevoerd dat zij aanvankelijk heeft aangeboden haar dienstverlening ook na 31 juli 2017 voort te zetten, met dien verstande dat Ziggo B.V. de van haar verlangde hogere vergoeding zou voldoen en het verschil tussen die hogere vergoeding en de tot nu toe betaalde bedragen op een tussenrekening in escrow mocht plaatsen voor de duur van de bodemprocedure. Dit betekent dat ook wat betreft Ziggo B.V. sprake is van een risico dat zich laat reduceren door middel van - in haar geval - een terugbetaling. De omstandigheid dat zij heeft geweigerd dit voorstel te aanvaarden, komt voor haar risico.