Telecomrecht

IT 2486

Besluit op bezwaar handhavingsverzoek Bits of Freedom

ACM 29 januari 2018, IT 2486 (Bits of Freedom) Via ACM: T-Mobile heeft in oktober 2016 de dienst ‘Datavrije Muziek’ in de markt gezet. Bij deze dienst gaat muziekstreaming niet ten koste van de databundel. Dit heet zero-rating. Belangenorganisatie Bits of Freedom had de ACM gevraagd het aanbod van T-Mobile te verbieden op grond van de Europese regels. Dat verzoek heeft de ACM afgewezen. De ACM oordeelde dat de dienst van T-Mobile niet in strijd is met de Europese netneutraliteitsregels. Tegen de afwijzing heeft Bits of Freedom bezwaar gemaakt. In dit besluit op bezwaar heeft de ACM de bezwaren ongegrond verklaard en het eerdere afwijzingsbesluit gehandhaafd. De ACM komt tot deze beslissing, omdat de dienst Datavrije Muziek van T-Mobile non-discriminatoir wordt aangeboden en geen eindgebruikersrechten worden geschaad.

IT 2481

T-Mobile heeft ruimschoots aan door Hoge Raad gestelde telefoonabonnement-eisen voldaan

Rechtbank 26 jan 2018, IT 2481; ECLI:NL:RBROT:2018:657 (Direct Pay tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/t-mobile-heeft-ruimschoots-aan-door-hoge-raad-gestelde-telefoonabonnement-eisen-voldaan

Ktr. Rechtbank Rotterdam 26 januari 2018, IT 2481; ECLI:NLRBROT:2018:657 (Direct pay tegen gedaagde) Telecomrecht. Gedaagde heeft in 2015 met T-Mobile een tweetal overeenkomsten gesloten voor de duur van 24 maanden. T-Mobile heeft de vorderingen gecedeerd aan Direct Pay. Gedaagde is, ondanks sommaties, in gebreke gebleven met betaling van de op grond van de tussen hem en T-Mobile gesloten overeenkomst door hem verschuldigde facturen. T-Mobile heeft de overeenkomst ontbonden, maar heeft hierbij schade geleden. Het verweer van gedaagde dat de overeenkomsten niet door hem in privé zijn afgesloten, maar in hoedanigheid van directeur/eigenaar van een B.V., wordt verworpen. Ook heeft een wilsgebrek het tot stand komen van de overeenkomst niet in de weg gestaan. Aan de eisen die de Hoge Raad in zijn arrest van 12 februari 2016 (ECLI:NL:HR:2016:236) aan telefoonabonnementen stelt is in deze zaak ruimschoots voldaan. De vordering van Direct Pay wordt toegewezen.

IT 2475

Onduidelijke mail Belcentrale stelt gedaagde niet op genoegzame wijze op de hoogte van wijziging overeenkomst

Rechtbank 27 dec 2017, IT 2475; ECLI:NL:RBMNE:2017:6255 (Belcentrale tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/onduidelijke-mail-belcentrale-stelt-gedaagde-niet-op-genoegzame-wijze-op-de-hoogte-van-wijziging-ove

Ktr. Rechtbank Midden-Nederland 27 december 2017, IT 2475; ECLI:NL:RBMNE:2017:6255 (Belcentrale tegen gedaagde) Telecomrecht. Belcentrale heeft enige jaren telefoniediensten geleverd aan gedaagde. In 2016 heeft gedaagde Belcentrale bericht dat zij het contract wilde beïndigen. Belcentrale vordert een afkoopsom van gedaagde, omdat Belcentrale het contract in 2015 eenzijdig gewijzigd had naar een contract voor twee jaar zonder mogelijkheid voor tussentijdse opzegging. Belcentrale beweert dat art. 7.2 Telecommunicatiewet haar de bevoegdheid verleent om de overenkomst eenzijdig te wijzigen. De kantonrechter oordeelt dat niet aan de eisen van dit artikel is voldaan, omdat het de onduidelijke mail van Belcentrale niet als een genoegzaam beschouwt. De afkoopsom wordt afgewezen. Abonnementskosten en vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten worden toegewezen.

IT 2422

ACM publiceert beleidsregel over het kenbaar maken van internetsnelheden

Autoriteit Consument & Markt, Beleidsregel Kenbaarheid van Internetsnelheden, Staatscourant 2017, 68591. Via ACM: Volgens de netneutraliteitsverordening moeten internetaanbieders precies omschrijven welke internetsnelheden consumenten mogen verwachten van de internetdienst die ze afnemen. Zo moet bijvoorbeeld duidelijk zijn welke maximumsnelheid een aanbieder kan leveren en welke snelheid een consument normaal gesproken kan verwachten.  De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een beleidsregel gemaakt waarin de verschillende internetsnelheden die worden genoemd in de netneutraliteitsverordening nader worden ingevuld. Op die manier wordt duidelijk welke verschillende snelheden internetaanbieders kenbaar moeten maken. De beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2018 voor nieuwe contracten en per 1 maart 2018 voor bestaande contracten van zowel consumenten als zakelijke eindgebruikers.

IT 2418

Het ligt voor de hand dat met verzoek tot portering tevens de opzegging van de overeenkomst wordt bedoeld

Rechtbank 6 nov 2017, IT 2418; ECLI:NL:RBAMS:2017:8567 (Eisers tegen Zakelijke Telefonie), http://www.itenrecht.nl/artikelen/het-ligt-voor-de-hand-dat-met-verzoek-tot-portering-tevens-de-opzegging-van-de-overeenkomst-wordt-be

Rechtbank Amsterdam 6 november 2017, IT&R 2418; ECLI:NL:RBAMS:2017:8567 (Eisers tegen Zakelijke Telefonie). Telecom. Eisers hebben (gezamenlijk) meerdere zakelijke telefoonaansluitingen bij Zakelijke Telefonie.nl. In 2016 heeft zij een verzoek ingediend om de aansluiting met nummerbehoud naar een telecombedrijf over te laten gaan. Dit verzoek is afgewezen omdat er geen rechtsgeldige opzegging van de overeenkomst zou zijn. Het ligt echter voor de hand dat een afnemer die – direct of via de opvolgende provider – verzoekt om portering ook bedoelt om de overeenkomst per datum portering op te zeggen. Bij twijfel over deze vraag ligt het op de weg van de provider om nadere inlichtingen te vragen. Een boete en betaling van de facturen sinds de portering zijn onverschuldigd gedaan en dienen terugbetaald te worden.

IT 2401

Sterke schijn dat mobiel abonnement met identiteit van ander is afgesloten

Rechtbank 8 nov 2017, IT 2401; ECLI:NL:RBLIM:2017:10844 (Direct Pay Services tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/sterke-schijn-dat-mobiel-abonnement-met-identiteit-van-ander-is-afgesloten

Rechtbank Limburg 8 november 2017, IT&R 2401; ECLI:NL:RBLIM:2017:10844 (Direct Pay Services tegen gedaagde). Contract. In 2015 zijn in een T-Mobile winkel een toestelcontract en een telefoonabonnement afgesloten. De contractuele handelingen zijn volgens een identiteitskaart en bankpas op naam van gedaagde gesloten. Er is een sterke schijn dat iemand zich de identiteit van gedaagde toegeëigend heeft met het doel zonder eigen financiële verantwoordelijkheid een kostbaar mobiel toestel te verwerven en op kosten van een ander te bellen. Hiertoe zijn onder andere een ander e-mailadres, een andere handtekening en een nieuw geopende betaalrekening redengevend toe. Het is denkbaar dat er sprake is van samenspanning tussen gedaagde en de onbekende persoon, maar uit het bewijs valt niet af te leiden dat gedaagde zelf in de winkel van T-Mobile de overeenkomsten is aangegaan.

IT 2397

Vermeende opzegging telefonie-abonnement blijkt niet uit aangevoerd bewijs

Hof 31 okt 2017, IT 2397; ECLI:NL:GHARL:2017:9475 (Eiser tegen Direct Pay Services), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vermeende-opzegging-telefonie-abonnement-blijkt-niet-uit-aangevoerd-bewijs

Hof Arnhem-Leeuwarden 31 oktober 2017, IT&R 2397; ECLI:NL:GHARL:2017:9475 (Eiser tegen Direct Pay Services). Contractenrecht. Appellante heeft in 2012 twee overeenkomsten gesloten met Euphony op het gebied van mobiele telefonie en internet/televisie/vaste telefonie. Vlak na de sluiting van de overeenkomsten heeft appellante problemen gemeld met betrekking tot internet/telefonie. De facturen die Euphony heeft verzonden aan appellante zijn onvoldaan gebleven. Euphony heeft in 2014 een naamswijziging ondergaan en de vordering op eiser gecedeerd aan Direct Pay Services. Appellante stelt dat zij vanwege klachten over de dienstverlening de overeenkomsten eind 2012 heeft opgezegd. Direct Pay betwist de ontvangst van die mail. Het is aan appellante om te bewijzen dat het formulier (toenmalig) Euphony heeft bereikt. Appellante weet dit bewijs onvoldoende aan te dragen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat er sprake is geweest van telefoon- en internetgebruik na de gestelde opzegging. Tevens stelt appellante dat zij na de vermeende opzegging over is gestapt naar Tele2 en UPC, waaruit de opzegging zou moeten blijken, maar zij voert geen facturen of contracten aan ter staving van haar argument. Nu er geen voldoende concreet en specifiek bewijsaanbod is gedaan, toegespitst op de opzegging van de overeenkomst, wordt de vordering afgewezen.