IT 2106

Bewijsopdracht van de beweerdelijk gegeven garantie van 'clicks'

Hof Arnhem-Leeuwarden 5 juli 2016, IT 2106; ECLI:NL:GHARL:2016:5457 (Eiser tegen BeUp) Colportagepraktijken van BeUp (Proximedia) bij kleine onderneming. Vraag of sprake is van wilsovereenstemming en zo ja, of mondelinge garanties zijn gegeven. Gelet op de omstandigheden van het geval faalt het beroep op het ontbreken van wilsovereenstemming. Bewijsopdracht ten aanzien van de beweerdelijk gegeven garantie, inhoudende – kort gezegd – dat de hoge maandelijkse kosten van het afgesloten contract opwegen tegen de verhoogde omzet als gevolg van toegenomen ‘clicks’ op internet.

 

4.6. BeUp heeft bestreden dat deze garanties zijn gegeven. Volgens BeUp heeft zij echter wel met succes haar inspanningsverbintenis nageleefd om jaarlijks 5000 'clicks' te genereren. Het aantal clicks over de periode voorafgaand aan de ontbinding door BeUp rechtvaardigt volgens haar althans de veronderstelling dat dat aantal ruimschoots zou zijn gehaald als de overeenkomst niet voortijdig zou zijn ontbonden.

4.8. Naar het oordeel van het hof ligt het op de weg van [appellant] om in het licht van het gemotiveerde verweer van BeUp feitelijk en cijfermatig te onderbouwen dat het aantal clicks en (of) de toename daarvan is gegarandeerd en dat deze garanties niet zijn nagekomen (of op enig moment niet meer konden worden nagekomen). Dat heeft hij nagelaten. Daarmee ontvalt de kracht aan het beroep op het niet naleven van deze vermeende garanties.