IT 2084

Klanten informeren op een neutrale, aanvaardbare wijze, zonder onterechte IE-inbreuksuggesties te doen

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 7 maart 2016, IEF 16007; IT 2084; ECLI:NL:RBNHO:2016:1556 (Lead tegen Promptus)
Onrechtmatige uitlatingen. Verbod en rectificatie. Gedaagde wekt naar derden de suggestie dat eisers inbreuk maken op IE-rechten met betrekking tot software, terwijl conform vaststellingsovereenkomst wordt gehandeld. Na verstrijken van het concurrentiebeding is het Promptus uiteraard toegestaan om te trachten haar klanten voor zich te behouden. De sfeer die in de e-mail wordt neergezet is er eentje die de suggestie wekt van ongeoorloofde praktijken aan de zijde van Carta Online en van inbreuk op de IE-rechten van Promptus. Dit blijkt onder meer uit een zin als ‘Carta Online is nota bene een kopie van Promptus dat hij bij zijn vertrek heeft meegenomen!!’. Promptus weert zich, maar had aan haar klanten op een neutrale, in het maatschappelijk verkeer aanvaardbare, wijze kunnen uitleggen hoe de vork in de steel zit, zonder daarbij allerlei onterechte suggesties te wekken en eiseres in een kwaad daglicht te stellen. Zij dient zich te onthouden van negatieve berichtgeving over LEAD en een rectificatie te zenden.

 

4.11. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Het is Promptus uiteraard toegestaan om te trachten haar klanten voor zich te behouden. De vraag is echter of zij dat mag doen op de wijze waarop zij dat heeft geprobeerd. Dat is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet het geval. De sfeer die in de e-mail wordt neergezet is er eentje die de suggestie wekt van ongeoorloofde praktijken aan de zijde van Carta Online en van inbreuk op de IE-rechten van Promptus. Dit blijkt onder meer uit een zin als ‘Carta Online is nota bene een kopie van Promptus dat hij bij zijn vertrek heeft meegenomen!!’. Hiermee wordt gesuggereerd dat [eiser2] de kopie heeft meegenomen zonder dat hij daartoe gerechtigd was, terwijl dit gewoon onderdeel van de afspraken in de vaststellingsovereenkomst was. Verder wordt met de zin ‘de naam Carta Online is een nep-Promptus’ gesuggereerd dat [eiser2] met Carta Online inbreuk maakt op de IE-rechten van Promptus, hetgeen evenmin het geval is. Partijen zijn immers overeengekomen dat zij beiden de beschikking zouden krijgen over (een kopie van) de Promptus software voorzover die tot het moment van uiteengaan was ontwikkeld en dat zij ook beiden de IE-rechten voor dat deel van de software zouden behouden. Verder wordt met de tekst ‘van een rancuneuze ex ontwikkelaar’ de negatieve sfeer versterkt. Dit is schadelijk voor [eiser2] omdat hij bij de (voormalige) klanten van Promptus bekend was als (een van) de ontwikkelaar(s) van Promptus, zodat het voor klanten duidelijk zal zijn dat op [eiser2] wordt gedoeld. Promptus was (in ieder geval via LSD) bekend met de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Zij heeft derhalve tegen beter weten in de gewraakte uitlatingen gedaan en heeft daarmee onrechtmatig gehandeld jegens LEAD en jegens [eiser2].

4.13. Ook het betoog van Promptus dat LEAD onbetamelijk jegens haar heeft gehandeld door haar klanten te benaderen, leidt evenmin tot de conclusie dat Promptus (al dan niet wegens het bestaan van een rechtvaardigingsgrond) niet onrechtmatig heeft gehandeld of dat de onrechtmatige daad haar niet kan worden toegerekend. De voorzieningenrechter overweegt hieromtrent als volgt. In de vaststellingsovereenkomst was een periode van twee jaar overeengekomen waarin het LEAD c.s. niet was toegestaan om de klanten die bij Promptus bleven te benaderen. Die periode van twee jaar is met ingang van 1 januari 2016 verstreken. Het is LEAD c.s. vanaf dat moment in beginsel weer toegestaan om Promptus te beconcurreren. Dit kan anders zijn indien daarbij gebruik wordt gemaakt van ongeoorloofde middelen of als andere bijkomende omstandigheden de concurrentie oneerlijk en daarmee ongeoorloofd maken. Daarvan is in het onderhavige geval niets gesteld of gebleken. Bovendien zou het Promptus, ook als haar beroep op oneerlijke concurrentie zou zijn opgegaan, nog altijd niet zijn toegestaan zich daar tegen te weren op de wijze zoals zij heeft gedaan. Zij had haar klanten op een neutrale, in het maatschappelijk verkeer aanvaardbare, wijze kunnen uitleggen hoe de vork in de steel zit, zonder daarbij allerlei onterechte suggesties te wekken en LEAD en [eiser2] in een kwaad daglicht te stellen.

5.4. beveelt Promptus om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan alle derden als bedoeld in r.o. 5.3. een rectificatie te verzenden (lettertype Trebuchet MS, grootte 11 in kleur zwart met achtergrond wit) met uitsluitend de volgende tekst:

“Zeer gewaardeerde Promptus-relatie,
Recent heb ik via een bericht aan u volstrekt ten onrechte de indruk gewekt dat Carta Online kopie software van Promptus zou verhandelen. Die stelling is niet juist, Carta Online heeft een eigen software programma dat geen kopie is van ons product en geen inbreuk maakt op onze software. Het staat u derhalve vrij om te kiezen voor de software van Carta Online. Wij betreuren het u onjuiste informatie te hebben verstrekt en bieden u en Carta Online daarvoor excuses aan.
Met vriendelijke groet
[A.]
Promptus Cursussoftware B. V.”