IT 2527

Licentie verleend voor specifiek de Go App en niet voor iedere 'naar aard en functionaliteit gelijksoortige' app

Rechtbank Den Haag 21 maart 2018, IEF 17595; IT 2527; ECLI:NL:RBDHA:2018:3285 (Mocreate tegen Samsung) Samenwerking. Mocreate heeft de Go App ontwikkeld en ge-rebrand tot Skoep APP. Zij heeft na staken van samenwerking met Samsung, in het nieuws vernomen dat de Upday App zou worden voorgeïnstalleerd op alle nieuwe Samsung toestellen. Uitleg licentieovereenkomst; is sprake van "gelijke" Apps? Er is Mocreate uitsluitend een licentie verleend voor specifiek deze Go App, en niet voor iedere app die naar aard en functionaliteit gelijksoortig is aan de Go App. De Rechtbank verklaart voor recht dat de licentieovereenkomst niet rechtsgeldig is beëindigd. De vordering tot afgifte van de broncode in reconventie wordt afgewezen, omdat Mocreate inmiddels deze heeft verstrekt.

4.3. De rechtbank is van oordeel dat Mocreate met het versturen van de brief van 30 maart 2017 aan Upday Duitsland artikel 4.2 van de licentieovereenkomst niet heeft geschonden. Zij overweegt daartoe als volgt. Weliswaar kan aan Samsung worden toegegeven dat het in zekere zin netter was geweest als Mocreate Upday Duitsland pas zou hebben aangeschreven nadat zij formeel antwoord op haar brief van 30 maart 2017 van Samsung zou hebben ontvangen. Dat betekent echter niet dat Mocreate door het versturen van deze brief tekort is geschoten in de nakoming van artikel 4.2 van de licentieovereenkomst. Daarbij acht de rechtbank van belang dat Samsung weliswaar nog niet de gelegenheid had gehad om formeel te reageren op de brief van 30 maart 2017 aan Samsung, maar dat Samsung wel al eerder aan Mocreate te kennen had gegeven dat zij van mening was dat het voor-installeren van de Upday App geen schending van artikel 2.1 van de licentieovereenkomst opleverde. Het standpunt van Samsung, hoewel nog niet formeel bevestigd, was Mocreate dus ten tijde van het sturen van de brief aan Upday Duitsland al bekend. De rechtbank is voorts van oordeel dat deze brief moet worden gezien in het kader van het juridische geschil dat tussen Samsung en Mocreate was gerezen over de uitleg van artikel 2.1 van de licentieovereenkomst. Dat Mocreate haar rechtspositie, met het oog op een eventueel toekomstig beroep op een onrechtmatige daad bestaande uit het profiteren van Samsungs wanprestatie door Upday Duitsland, veilig wenste te stellen, heeft als zodanig niet tot gevolg dat voornoemd artikel 4.2 van de licentieovereenkomst is geschonden. Daarbij dient bedacht te worden dat voor een geslaagd beroep op profiteren van wanprestatie door Upday Duitsland in ieder geval benodigd is dat Upday Duitsland op de hoogte was van de (gestelde) wanprestatie van Samsung. Samsungs lezing van voornoemd artikel 4.2 van de licentieovereenkomst zou ertoe leiden dat Mocreate nimmer haar rechtspositie ten opzichte van derden zou kunnen veilig stellen, hetgeen niet te verenigen valt met de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan dit artikel mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. De brief dient naar het oordeel van de rechtbank in dat licht te worden bezien. Dat de brief aan Upday Duitsland uitsluitend bedoeld was om de reputatie van Samsung te schaden en daarmee Samsung onder druk te zetten, zoals Samsung ter zitting heeft betoogd, is door Mocreate betwist en ook niet aannemelijk geworden. Het feit dat Mocreate daarna geen rechtsmiddelen tegen Upday Duitsland heeft getroffen maakt dit niet anders.

4.4. Dit betekent dat Samsung de overeenkomst niet rechtsgeldig heeft beëindigd met de brief van 7 april 2017.

4.11. De rechtbank is op grond van het voorgaande van oordeel dat Mocreate de brieven van 7 en 24 april redelijkerwijs zo heeft kunnen uitleggen, dat Samsung vroeg om afdracht van de broncode(s), en niet (slechts) om een kopie, zonder dat het Mocreate zou zijn toegestaan kopieën van die broncode(s) achter te houden. Dat Mocreate Samsung niet om een nadere uitleg van de vordering tot afdracht heeft gevraagd, en in haar brief van13 april 2017 zelfs in het geheel niet op de vordering tot afdracht heeft gereageerd, zoals Samsung heeft tegengeworpen, doet hieraan niet af.

4.12. De volgende vraag is dan of, uitgaande van deze uitleg, het niet-verstrekken van (een kopie van) de broncodes een dusdanige tekortkoming in de nakoming van artikel 7.2 van de licentieovereenkomst vormt dat deze beëindiging van de licentieovereenkomst rechtvaardigt.

4.13. De rechtbank is van oordeel dat, gelet op het feit dat, zoals hiervoor is geoordeeld, de beëindiging van de overeenkomst wegens schending van artikel 4.2 niet rechtsgeldig was, en Mocreate in het licht van de aldus nog van kracht zijnde licentieovereenkomst rechtens niet gehouden is de broncodes af te dragen zonder een kopie te kunnen achterhouden, het niet verstrekken van de broncodes geen tekortkoming in de nakoming van artikel 7.2 vormt. Het niet verstrekken van een kopie van de broncodes vormt eveneens geen tekortkoming, nu Mocreate redelijkerwijs niet heeft hoeven begrijpen dat dat was wat Samsung vorderde.

4.45. Samsung heeft in reconventie gevorderd dat Mocreate haar een kopie van de meest recente versie(s) van de broncode(s) van de software van de Go App/ Skoep app voor zowel het Android als het iOS besturingssysteem aan Samsung overhandigt.

4.46. Mocreate heeft inmiddels een kopie van de meeste recente versie(s) van de broncode(s) van de software van de Go App/ Skoep app voor zowel het Android als het iOS besturingssysteem aan Samsung overhandigd. Samsung heeft ter zitting te kennen gegeven dat Mocreate daarmee aan haar vordering heeft voldaan. Samsung heeft derhalve in zoverre geen belang meer bij haar eis in reconventie. Zij heeft echter verklaard desalniettemin nog belang bij haar vordering te hebben met het oog op de overhandiging van toekomstige versies. De rechtbank overweegt dat Mocreate zich ter zitting uitdrukkelijk bereid heeft verklaard om Samsung in de toekomst desgevraagd kopieën van de meest recente versies van de broncode(s) van de Go App/ Skoep App te verstrekken, zowel voor wat betreft de Android versie als voor wat betreft de iOS versie.

Gelet op deze toezegging van Mocreate, en gelet op het feit dat Samsung in haar eis in reconventie uitsluitend de huidige meest recente versies van de broncodes heeft gevorderd, en niet de toekomstige, heeft Samsung naar het oordeel van de rechtbank geen belang bij haar eis in reconventie, en zal deze dus worden afgewezen.

4.47. Ter zitting is gebleken dat partijen van mening verschillen over de vraag bij wie het auteursrecht op de broncode van de iOS versie van de Go App/ Skoep App berust. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen komt de rechtbank aan de beantwoording van die vraag niet meer toe.

4.48
Nu de vorderingen worden afgewezen vanwege het feit dat Mocreate inmiddels, maar wel pas na het instellen van de eis in reconventie, kopieën van de broncodes heeft verstrekt, ziet de rechtbank aanleiding de proceskosten tussen partijen te compenseren in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt.