IT 2497

Niet duidelijk dat auteursrechten softwareprogramma Mega-Kassa ingebracht zijn in VOF

Rechtbank Den Haag 14 februari 2018, IEF 17514; IT 2497; ECLI:NL:RBDHA:2018:1659 (Cerme tegen A) Tussenvonnis. Auteursrecht. Software. Cerme en A zijn in 2005 een VOF aangegaan die zich bezighoudt met de verkoop van het door A ontwikkelde softwareproduct Mega-Kassa. De samenwerking onder de vlag van de VOF wordt in 2010 beëindigd. Cerme verkrijgt het aandeel van A in het gezamenlijk vermogen van de VOF. Cerme constateert dat Megasat24 een nagenoeg exacte kopie van het programma Mega-Kassa aanbiedt. Megasat stelt dat het programma dat zij aanbiedt voor haar is ontwikkeld door het bedrijf Ekip. Ekip heeft de rechten van de software in 2009 gekocht van A. Cerme vordert een verklaring voor recht dat de intellectuele eigendomsrechten op het programma Mega-Kassa uitsluitend aan de VOF toebehoorden. De rechtbank draagt Cerme op te bewijzen dat de volle gerechtigheid tot auteursrechten op het programma Mega-Kassa door A is ingebracht in de VOF. 

4.7. De rechtbank acht deze betwisting tegenover de stellingen van Cerme voldoende gemotiveerd en niet aanstonds ongeloofwaardig. Daarbij valt erop te wijzen dat voor het bestaan van een vennootschap onder firma weliswaar is vereist dat de vennoten iets inbrengen, maar deze inbreng behoeft niet per definitie goederen (zaken of vermogensrechten) te betreffen en, als de inbreng een goed betreft, behoeft die inbreng ook niet de volle gerechtigdheid op dat goed te betreffen. Mogelijk is ook dat het desbetreffende goed alleen economisch wordt in gebracht of dat daarvan uitsluitend het zuivere genot ter beschikking wordt gesteld. In die varianten blijft de inbrenger telkens zelf de rechthebbende. Gelet hierop komt aan de omstandigheid dat Cerme aan [A] een bedrag van € 20.000,- heeft betaald dan ook geen doorslaggevende betekenis toe. Nu partijen bovendien hebben aangegeven dat er geen akte (meer) is waarin hun samenwerking en de in dat kader door ieder te verrichten inbreng is vastgelegd, kan de door Cerme gestelde inbreng van de auteursrechten op het programma Mega-Kassa alleen worden aangenomen indien zij daarvan (nader) bewijs bijbrengt. Waar Cerme (op wie op dit punt de stelplicht en de bewijslast rust) dit bewijs uitdrukkelijk en voldoende concreet heeft aangeboden, zal de rechtbank haar daartoe toelaten.