IT 2325

Ontwerpbesluit AP positief: handhaving auteursrecht bittorrent-netwerken

dfw

Autoriteit Persoonsgegevens 6 juli 2017, IEF 17003; IT 2325; z2017-02053 (Dutch FilmWorks) Dutch FilmWorks B.V.(hierna af te korten: DFW) is een Nederlandse filmproducent die deze verwerking wenst te verrichten met als doel het bestrijden van onrechtmatige verspreiding van auteursrechtelijk beschermde werken en het behartigen van de eigen auteursrechtelijke belangen. DFW is voornemens om gegevens te verzamelen van personen die bestanden uitwisselen via het internet door middel van bittorrent netwerken. Zij heeft daartoe een Protocol ingediend. Stap 1:Vastleggen van gegevens door een bewerker, op basis van eigen onderzoek; Stap 2: DFW ontvangt gegevens van bittorrent-gebruikers die vermoedelijk haar auteursrechten schenden; Stap 3: DFW benadert de betrokkene. Op grond van het voorgaande concludeert de AP dat de door de melder beschreven werkwijze voor online handhaving van intellectuele eigendomsrechten voldoende waarborgen bevat, die nodig zijn om een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens mogelijk maken, zoals bedoeld in artikel 6 Wbp. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie in de Staatscourant van dit ontwerpbesluit om de beschreven verwerking rechtmatig te verklaren, mondeling of schriftelijk hun zienswijze naar voren brengen bij de AP (artikel 3:15 Awb).

Op grond van het voorgaande concludeert de AP dat de door de melder beschreven werkwijze voor online handhaving van intellectuele eigendomsrechten voldoende waarborgen bevat, die nodig zijn om een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens mogelijk maken, zoals bedoeld in artikel 6 Wbp. Naar aanleiding hiervan is de Autoriteit Persoonsgegevens voornemens de door DFW gemelde verwerking van persoonsgegevens rechtmatig te verklaren in de zin van artikel 32, vijfde lid, Wbp. De AP is van oordeel dat de voorgenomen verwerking rechtmatig is wanneer het bovenstaande in acht wordt genomen en wanneer de verwerking geschiedt op de wijze die beschreven is in het Protocol online handhaving auteursrechten en conform dit besluit

DFW heeft haar belang bij deze verwerking voldoende duidelijk gemaakt en heeft zich voldoende rekenschap heeft gegeven van de belangenafweging tussen het belang van DFW en de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en de andere rechten en vrijheden van de betrokkenen. De grondslag voor de verwerking betreft een gerechtvaardigdbelang zoals bedoeld in artikel 8 onder f Wbp. Op basis van de verklaringen van DFW stelt de AP vast dat er een adequate uitwerking is van de waarborgen die behoorlijke en zorgvuldige gegevensverwerkingen aannemelijk maken. Daarnaast voorziet de gedragsregeling en het informatiebeveiligingsbeleid in organisatorische waarborgen, die een juiste en zorgvuldige gegevensverwerking aannemelijk maken. De gedragsregeling kent verder een uitwerking van de rechten van betrokkenen die voor de noodzakelijke balans en correctiemogelijkheden zorgen. Een en ander met dien verstande dat DFWvanaf de datum van het definitieve besluit, moet voldoen aan de paragrafen 8.1 en 8.2. van het Protocol en de auditverplichtingen die deel uit maken van het beveiligingsbeleid.In het geval een wijziging van de verwerking van persoonsgegevens tot een andere of nieuwe werkwijze leidt dan waarop deze rechtmatigheidsverklaring ziet, dient DFWde gewijzigde, respectievelijk nieuwe, verwerking van persoonsgegevens bij de AP aan te melden. De AP zal dan opnieuw besluiten of sprake is van een rechtmatige verwerking. Deze verklaring in dit besluit laat onverlet dat klachten of andere informatie over de verwerking er alsnog toe kunnen leiden dat de AP nadere inlichtingen inwint of een onderzoek start.

Het definitieve besluit zal betrekking hebben op de beoordeling van de rechtmatigheid van de gegevensverwerking onder de Wbp. Met ingang van 25 mei 2018 gelden de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en kan dit anders zijn. Mogelijk is namelijk artikel 35 van de AVG van toepassing op deze verwerking en is -onder meer-een gegevensbeschermingseffectbeoordeling noodzakelijk om te voldoen aan de eisen die de AVG stelt.