Gepubliceerd op donderdag 18 augustus 2016
IT 2114
Rechtbank ||
10 aug 2016
Rechtbank 10 aug 2016, IT 2114; ECLI:NL:RBROT:2016:6240 ((Siemens tegen Maverick)), https://www.itenrecht.nl/artikelen/risicoaansprakelijkheid-werkgever-voor-illegale-kopie-cad-software-op-laptop-en-opzegging-licentie

Risicoaansprakelijkheid werkgever voor illegale kopie CAD-software op laptop en opzegging licentie

Rechtbank Rotterdam 10 augustus 2016, IEF  16196; IT 2114; ECLI:NL:RBROT:2016:6240(Siemens tegen Maverick) Auteursrecht. Software. Siemens ontwikkelt Solid Edge, een CAD-software, waar Maverick 7 licenties voor 7 werkplekken heeft gekocht. Er is gebruik gemaakt van een illegale kopie die door een (voormalig) werknemer is geïnstalleerd, er wordt conversatoir beslag gelegd op die laptop. Voor het aannemen van werkgeversaansprakelijkheid voor door een werknemer op een door werkgever verstrekte laptop illegaal gekopieerd softwareprogramma ex art. 6:170 BW is niet relevant of werknemers gevolg geven aan een verbod. Noch is het relevant dat de software gemakkelijk te downloaden is en dat dit buiten het zicht van Maverick heeft plaatsgevonden. Op werkgevers rust een risicoaansprakelijkheid. Staking wordt bevolen en illegale versie van de software moet door onafhankelijke ICT-deskundige worden vernietigd. In reconventie stelt Maverick dat de (overige) licentieovereenkomsten onrechtmatig zijn opgezegd. De EULA geeft Siemens de bevoegdheid de licentieovereenkomst te beëindigen indien een illegale versie wordt gebruikt.

4.8. Maverick Manufacturing heeft nog aangevoerd dat zij niet aansprakelijk kan worden gehouden omdat het voor haar als werkgever onmogelijk is om te voorkomen dat haar werknemers illegaal software kopiëren op één van haar computers.
Daarbij ziet Maverick Manufacturing er aan voorbij dat het erom gaat dat zij zeggenschap heeft; zij heeft de bevoegdheid haar werknemers te verbieden illegaal software te kopiëren. Voor het aannemen van aansprakelijkheid in de zin van art. 6:170 BW is niet relevant of werknemers gevolg geven aan een dergelijk verbod. Evenmin is voor het aannemen van aansprakelijkheid relevant dat software gemakkelijk van internet is te downloaden en dat dit buiten het zicht van Maverick Manufacturing heeft plaatsgevonden; op Maverick Manufacturing rust als werkgever onder de hiervoor onder 4.5 genoemde voorwaarden een risicoaansprakelijkheid.

4.9. Gelet op het voorgaande wordt het handelen van de werknemer aan Maverick Manufacturing toegerekend. Maverick Manufacturing heeft inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Siemens. De vordering - weergegeven onder 3.1 sub a. - zal worden toegewezen.

4.22.
Maverick Manufacturing stelt dat Siemens de licentieovereenkomsten onrechtmatig heeft opgezegd. De EULA geeft - ook in de door Maverick Manufacturing (als haar productie 6) overgelegde versie - Siemens echter de bevoegdheid de licentieovereenkomst(en) te beëindigen indien een illegale versie van het softwareprogramma gebruikt wordt. Gelet op hetgeen in conventie is geoordeeld, is daarvan sprake. Siemens heeft derhalve enkel onrechtmatig gehandeld indien zij misbruik van die in de overeenkomsten opgenomen bevoegdheid heeft gemaakt.

4.23. Maverick Manufacturing heeft aangevoerd dat de algehele handelwijze van Siemens maakt dat zij onrechtmatig heeft gehandeld. Zo heeft Siemens de laptop in werktijd in beslag doen nemen en de voorzieningenrechter die verlof heeft verleend, onjuist voorgelicht.
Deze verwijten leiden er niet toe dat Siemens onrechtmatig heeft gehandeld. Zij hoefde de voorzieningenrechter er niet van de op de hoogte te stellen dat Maverick Manufacturing over rechtmatig verkregen licenties beschikte en/of dat zij voornemens was de licentieovereenkomsten met Maverick Manufacturing te beëindigen; de voorzieningenrechter heeft verlof verleend voor beslaglegging omdat er gerede grond was om aan te nemen dat Maverick Manufacturing inbreuk had gemaakt op het auteursrecht van Siemens. Zij heeft bovendien geen onnodig of buitenproportioneel gebruik gemaakt van het aan haar verleende verlof, alleen al vanwege de omstandigheid dat Maverick Manufacturing heeft geprobeerd de illegale versie van het softwareprogramma te verwijderen toen haar duidelijk werd dat inbeslagname van de laptop zou volgen.

4.24. Maverick Manufacturing heeft voorts nog aangevoerd dat Siemens in haar opzeggingsbrief niet duidelijk heeft gemaakt wie van beide rechtspersonen de opzegging deed. Ook dit maakt de opzegging niet onrechtmatig. Mede gelet op hetgeen eerder was voorgevallen tussen partijen, moet het Maverick Manufacturing volstrekt duidelijk zijn geweest dat Siemens de licentieovereenkomsten wilde beëindigen.