IT 2700

Vorderingen toegewezen, weigeren opgeven ip-adres aan gedupeerde nepprofiel bdsm-site onrechtmatig

Rechtbank Overijssel 28 november 2018, IT 2700; ECLI:NL:RBOVE:2018:4752 (Eiseres tegen MaRan) Privacy. MaRan is eigenaar en beheerder van o.a. de website kinkytijd.nl die gericht is op mensen met belangstelling voor bdsm-seks. Eiseres heeft ontdekt dat er op deze website zonder haar toestemming een nepprofiel met foto's van haar was aangemaakt waarmee de indruk werd gewekt dat zij bereid was tot het maken van sexdates. Ze heeft Kinkytijd een email gestuurd met het verzoek het profiel offline te halen en het ip adres te versturen van de persoon die haar er heeft op gezet. Kinkytijd ging niet in op de verzoeken, ook niet op die van de advocaat die eiseres heeft ingeschakeld. Gelet op de inhoud van de brief van de advocaat van eiseres had MaRan het verzoek tot verwijdering van het nepprofiel en het blokkeren van de aanmaker ervan serieus moeten nemen. Daarmee heeft hij onrechtmatig gehandeld. Op grond van toepassing HR Lycos/Pressers is de weigering van het verstrekken van het ip-adres onrechtmatig. Vorderingen gedeeltelijk toegewezen.

4.6. Gelet op de inhoud van de brief van 14 april 2015 en het feit dat deze door een advocaat (en dus niet een willekeurige bezoeker van de websites) is gestuurd, had MaRan het verzoek tot verwijdering van het nepprofiel en het blokkeren van de aanmaker ervan al toen serieus moeten nemen, en niet pas op 10 mei 2015. De rechtbank is van oordeel dat MaRan door niet terstond na 14 april 2015 tot verwijdering van het nepprofiel en blokkade van de aanmaker ervan over te gaan, terwijl zij over voldoende gegevens beschikte om dat te doen (zo blijkt uit de reactie van 10 mei 2015), onrechtmatig jegens [eiseres] heeft gehandeld.

4.8. Vast staat dat er een nepprofiel van [eiseres] op de door MaRan beheerde websites kinkytijd.nl en chattijd.nl heeft gestaan. Het is voldoende aannemelijk dat de in dit nepprofiel vervatte informatie, op zichzelf beschouwd, jegens [eiseres] onrechtmatig en schadelijk is, nu met dit profiel ten onrechte de indruk werd gewekt dat [eiseres] genegen was tot sexdates met derden. [eiseres] had een reëel belang bij verkrijging van de NAW-gegevens en/of het ip-adres van de aanmaker van het nepprofiel, om haar op die wijze in staat te stellen de identiteit van de aanmaker mogelijk te achterhalen en een einde zou kunnen worden gemaakt aan de jegens [eiseres] onrechtmatige en schadelijke situatie. Gezien ook de veroordeling van haar zwager tot betaling van immateriële schadevergoeding door de strafrechter staat vast dat [eiseres] schade (in de vorm van leed) heeft ondervonden van het nepprofiel. [eiseres] heeft verder onvoldoende weersproken gesteld dat zij hulp heeft gezocht bij de politie, maar dat de politie (of via deze de officier van justitie) niet is overgegaan tot het vorderen van de NAW-gegevens en/of het ip-adres bij MaRan. In het licht daarvan is het aannemelijk dat er in dit concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid bestond om de NAW-gegevens of het ip-adres te achterhalen. Dat [D] die gegevens wel heeft achterhaald zonder hulp van MaRan doet hieraan niet af, temeer daar het inschakelen van [D] ook ingrijpend is en geenszins gegeven is dat hij ieder verzoek als dat van [eiseres] ook honoreert. Ten slotte is de rechtbank van oordeel dat, tegenover het evidente belang van [eiseres] om een einde te maken aan een voor haar schadelijke situatie, MaRan als beheerder geen zwaarwegende belangen heeft aangevoerd die maken dat bij een afweging van de betrokken belangen het belang van [eiseres] niet behoort te prevaleren. MaRan dient weliswaar de privacy van de gebruiker van haar websites te beschermen, maar dit belang weegt minder zwaar als het gaat om een gebruiker die een schadelijk nepprofiel aanmaakt en daardoor een misdrijf pleegt. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat aan de in het arrest Lycos/Plessers bedoelde criteria is voldaan en dat MaRan als beheerder van de websites kinkytijd.nl en chattijd.nl onrechtmatig heeft gehandeld door haar bekende NAW-gegevens en/of het ip-adres van degene die het nepprofiel heeft aangemaakt niet op verzoek van [eiseres] aan haar bekend te maken.