IT 2934

Waardering op ZorgkaartNederland maakt geen inbreuk

Rechtbank Overijssel 9 oktober 2019, IT 2934; ECLI:NL:RBOVE:2019:3755 (Eiseres tegen Patiëntenfederatie) De Patiëntenfederatie die onder de naam ZorgkaartNederland haar website exploiteert, vertegenwoordigt verschillende patiëntenorganisaties. Via haar website kunnen patiënten naar zorgverleners, waarvan de gegevens op de site zijn vermeld, zoeken en anoniem waarderingen plaatsen over de zorgverleners. Onder de waarderingen staat dat de tekst dat de redactie een waardering niet op de waarheid kan controleren en dat een waardering de persoonlijke mening van de inzender is. Ook is er een reactiemogelijkheid gegeven voor de zorgaanbieder. Op de site van ZorgkaartNederland is een waardering geplaatst waarbij eiseres op alle onderdelen met een 2 is beoordeeld. Vervolgens heeft eiseres de redactie verzocht om haar naam en alle beoordelingen van ZorgkaartNederland te verwijderen.

De redactie heeft vervolgens duidelijk gemaakt dat niet zal worden voldaan aan dit verzoek. Hiertegen tracht eiseres in rechte op te treden. Het vermelden van persoonsgegevens is een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van eiseres. Omdat deze gegevens betrekking hebben op haar beroep als zorgverlener, kunnen de gegevens ook elders op internet worden achterhaald. Dit maakt dat het belang van eiseres niet opweegt tegen het belang van ZorgkaartNederland, met name het bevorderen van de vindbaarheid van het zorgaanbod en het bieden van kwalitatieve keuze-informatie voor patiënten. Er bestaat onvoldoende aanleiding om het belang op bescherming van de persoonlijke levenssfeer te laten prevaleren. Het verzoek om de gegevens te verwijderen wordt afgewezen.

4.14. De doelstelling van ZorgkaartNederland is het bevorderen van de vindbaarheid van het zorgaanbod en het bieden van kwalitatieve keuze-informatie voor patiënten. Ten behoeve van het bereiken van deze doelstelling worden persoonsgegevens van BIG-geregistreerde zorgverleners op ZorgkaartNederland vermeld en is er de mogelijkheid deze zorgverleners te waarderen. Personen op zoek naar een zorgverlener kunnen zoeken op specialisme, vestigingsplaats en geslacht. Zo kunnen zij, onder meer met behulp van de daarbij gevonden waarderingen, een keuze maken voor een zorgverlener. ZorgkaartNederland is onderdeel van de Patiëntenfederatie. Zorgverleners zijn door middel van verschillende (beroeps)organisaties vertegenwoordigd in de adviesraad van ZorgkaartNederland.

4.15. De rechtbank is van oordeel dat de doelstelling van ZorgkaartNederland gerechtvaardigd is en als zodanig niet in strijd is met de AVG. Een alternatief instrument waarbij zorgverleners met een bepaald specialisme en in een bepaalde regio kunnen worden vergeleken op onderdelen die door de individuele patiënt belangrijk worden gevonden, bestaat niet. De rechtbank is van oordeel dat het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van [eiseres] , die arts is, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig is. Het beroep van ZorgkaartNederland op artikel 6 lid 1 onder f AVG slaagt: in dit geval is de verwerking van de persoonsgegevens van [eiseres] noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ZorgkaartNederland (recht op informatie/vrije artsenkeuze voor de patiënt). Zonder de gebruikte gegevens (naam, specialisme, werkgever, geslacht) is een goede vergelijking niet mogelijk.

4.16. Ten aanzien van de vraag of in dit geval de fundamentele rechten en vrijheden van [eiseres] , in het bijzonder het recht op bescherming van haar persoonlijke levenssfeer, prevaleren boven het gerechtvaardigde belang van ZorgkaartNederland, neemt de rechtbank het volgende in aanmerking.

Het vermelden van persoonsgegevens op ZorgkaartNederland is een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van [eiseres] . Daar staat tegenover dat de verwerkte persoonsgegevens beperkt zijn tot die gegevens die betrekking hebben op haar beroep van zorgverlener. Daarbij komt dat deze gegevens ook al elders op internet beschikbaar zijn (bijvoorbeeld via het BIG-register en de werkgever van [eiseres] ). Het voorgaande in aanmerking genomen is de rechtbank van oordeel dat het belang van [eiseres] op bescherming van haar persoonlijke levenssfeer minder zwaar weegt dan het hiervoor beschreven belang van ZorgkaartNederland. De omstandigheid dat de verwerking van de persoonsgegevens samen kan gaan met één of meer negatieve waarderingen maakt het voorgaande niet anders. Daarbij speelt een rol dat de door ZorgkaartNederland opgestelde gedragscode, mits strikt nageleefd, in beginsel voldoende waarborgen biedt om te voorkomen dat ongefundeerde en beschadigende (lees: onrechtmatige) waarderingen worden geplaatst.

4.17. Gezien het voorgaande bestaat onvoldoende aanleiding om het belang van [eiseres] op bescherming van haar persoonlijke levenssfeer te laten prevaleren. Dat betekent dat het verzoek van [eiseres] te bevelen dat ZorgkaartNederland al haar persoonsgegevens zal verwijderen, zal worden afgewezen. Dat geldt ook voor de door haar verlangde dwangsom.