Gepubliceerd op dinsdag 4 juni 2024
IT 4564
Rechtbank ||
29 mei 2024
Rechtbank 29 mei 2024, IT 4564; ECLI:NL:RBNHO:2024:5206 (Eiser tegen De Orkaan), https://www.itenrecht.nl/artikelen/vordering-tot-aanpassing-van-artikelen-op-de-website-van-de-orkaan-wordt-afgewezen

Vordering tot aanpassing van artikelen op de website van De Orkaan wordt afgewezen

Rb. Noord-Holland 29 mei 2024, IT 4564; ECLI:NL:RBNHO:2024:5206 (Eiser tegen De Orkaan). Eiser heeft centraal gestaan in een aflevering van het televisieprogramma ‘Internetpesters aangepakt’ van Peter R. de Vries. In het televisieprogramma erkent hij dat hij veelvuldig onder valse namen en met valse accounts mensen heeft opgelicht. De Orkaan is een online nieuwsmedium, gericht op de Zaanstreek. De Orkaan heeft op 29 juni 2023 een artikel gewijd aan de opening van fietsenwinkel Second.Bike. Het artikel bevat een interview met eiser als eigenaar van Second.Bike (en Juicybike). Later heeft De Orkaan via een toevoeging aan de publicatie medegedeeld dat, ondanks de gelijkenis in naam, het niet om degene gaat die van oplichting wordt verdacht. De redacteur van De Orkaan is op 27 februari 2024 per WhatsApp door iemand die zich de eigenaar van Juicybike noemt gesommeerd het artikel met de kop “[eiser] is terug: na Second.Bike nu Juicybike” te verwijderen omdat het artikel “… meerdere onjuistheden bevat die mijn persoon en Juicybike onterecht in een negatief daglicht stellen”. De advocaat van eiser heeft De Orkaan op 18 maart 2024 geschreven dat De Orkaan zich schuldig maakt aan laster, met de sommatie om binnen acht dagen de artikelen over Juicybike van de website te verwijderen en het artikel van 27 september 2024 aan te passen.

De zaak gaat in de kern om een botsing van twee fundamentele rechten, namelijk het recht op vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM) en het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (artikel 8 EVRM). De rechtbank oordeelt dat het tot de taak van het nieuwsmedium hoort zijn lezers correct te informeren. De Orkaan had daarom het recht haar lezers erop te attenderen dat eiser getracht heeft De Orkaan – en daarmee haar lezers – te misleiden over zijn verleden. Gelet hierop en op de ontwikkelingen rond de beëindiging van de activiteiten van Second.Bike acht de voorzieningenrechter het dan ook gerechtvaardigd dat De Orkaan het strafrechtelijke verleden van oplichting van eiser bij haar berichtgeving heeft betrokken. Gezien de snel op elkaar volgende nieuwsfeiten ‑ de beëindiging van de fietsenwinkel ter plaatse, de turboliquidatie van het moederbedrijf van Second.Bike en het verdwijnen van de webwinkel ‑ acht de voorzieningenrechter onterecht het verwijt van eiser dat De Orkaan in de berichtgeving het strafrechtelijke verleden van eiser nodeloos heeft herhaald. De vordering tot verdere aanpassing van de artikelen zal dan ook worden afgewezen. De rechtbank komt tot de conclusie dat ook de vordering om De Orkaan te veroordelen een rectificatiebericht te plaatsen ongegrond is. Omdat geen sprake is van onrechtmatige publicaties is De Orkaan ook niet verplicht tot schadevergoeding. Ook deze vorderingen zullen worden afgewezen.

4.8. Het betoog van [eiser] dat sprake is van identiteitsfraude en dat een derde hem probeert te linken aan Juicybike om hem in een kwaad daglicht te stellen slaagt niet. Niet valt in te zien welk belang een kwaadwillende derde daarbij zou hebben, aangezien de directe betrokkenheid van [eiser] bij Juicybike niet op de website zichtbaar is. De gegevens over de registratie van de domeinnaam Juicybike.nl zijn namelijk niet openbaar en kunnen alleen door daartoe geautoriseerde personen en instanties worden opgevraagd. Dat een ander zich bij de registratie zou hebben voorgedaan als [eiser] om hem in zijn naam en goede eer te beschadigen is dan ook onaannemelijk. De betrokkenheid van [eiser] bij de in de artikelen bedoelde Juicybike-onderneming vindt vooralsnog voldoende steun in de feiten. De inhoud van deze artikelen is dan ook niet onrechtmatig. De vordering om de artikelen te verwijderen zal daarom worden afgewezen.

4.9. De omstandigheid dat anderen onjuiste kwalijke berichten over [eiser] op internet hebben geplaatst leidt niet tot een ander oordeel, omdat in deze berichten juist wel een directe link met [eiser] wordt gelegd.

Rectificatie en schadevergoeding

4.10. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat ook de vordering om De Orkaan te veroordelen een rectificatiebericht te plaatsen ongegrond is. Omdat geen sprake is van onrechtmatige publicaties is De Orkaan ook niet verplicht tot schadevergoeding. Ook deze vorderingen zullen worden afgewezen.