Privacy

IT 2850

Mentor heeft in beginsel recht op inzage verwerking persoonsgegevens

Rechtbank 20 jun 2019, IT 2850; ECLI:NL:RBAMS:2019:4418 (X tegen Cordaan), http://www.itenrecht.nl/artikelen/mentor-heeft-in-beginsel-recht-op-inzage-verwerking-persoonsgegevens

Rechtbank Amsterdam 20 juni 2019, IT 2850, ECLI:NL:RBAMS:2019:4418 (X tegen Cordaan) Privacyrecht. Verzoeker 1 is mentor en bewindvoerder van een persoon (verzoeker 2) aan wie sinds meer dan tien jaar zorg wordt verleend door zorginstelling Cordaan. Zij hebben gezamenlijk een verzoek gedaan aan Cordaan om volledige afschriften van de verwerkingen van persoonsgegevens op grond van de AVG. In beginsel hebben zij recht op afschriften op grond van artikel 15 AVG. Deels afgewezen voor zover het verzoek te onbepaald en/of te omvangrijk is of de gegevens niet aanwezig bij de zorginstelling (althans onvoldoende onderbouwd na betwisting zorginstelling).

IT 2847

Algemeen belang uitgaande van BKR-registratie weegt erg zwaar

Rechtbank 31 jul 2019, IT 2847; ECLI:NL:RBOVE:2019:2798 (X tegen Defam en Next Finance), http://www.itenrecht.nl/artikelen/algemeen-belang-uitgaande-van-bkr-registratie-weegt-erg-zwaar

Rechtbank Overijssel 31 juli 2019, IT 2847; ECLI:NL:RBOVE:2019:2798 (X tegen Defam en Next Finance) Privacy. Eiser is werkloos geworden en als gevolg daarvan in financiële problemen geraakt. Om deze reden heeft eiser kredietovereenkomsten gesloten met Next Finance en Defam. Beiden hebben hierna achterstandsregistraties gedaan. Eiser heeft vanwege zijn schulden het minnelijke schuldsaneringstraject gestart bij de Stadsbank Oost Nederland. Deze heeft eiser succesvol afgerond. Eiser heeft naar aanleiding hiervan Next Finance en Defam verzocht de negatieve BKR-registraties te laten verwijderen. Beiden hebben aangegeven dit niet te doen. Eiser vordert nu voor de rechter dat deze registraties toch moeten worden verwijderd. Een BKR-registratie is aan te merken als verwerking van persoonsgegevens. Verwijdering hiervan kan worden verzocht wanneer de desbetreffende persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met de wettelijke voorschriften worden verwerkt. Registraties bij het BKR blijven voor 5 jaar staan tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Het algemeen belang dat wordt gediend met de BKR-registratie weegt echter zeer zwaar. Defam en Next Finance hebben dus terecht geweigerd in te stemmen met verwijdering van de BKR-registraties dan wel de daaraan gekoppelde coderingen. De vorderingen worden dus afgewezen.

IT 2848

Geen media bij schouw in zaak Verstappen in verband met risico schade aan goede rechtspleging

Rechtbank 26 aug 2019, IT 2848; ECLI:NL:RBDHA:2019:8808 (Nederlandse Vereniging van Journalisten tegen Staat der Nederlanden), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-media-bij-schouw-in-zaak-verstappen-in-verband-met-risico-schade-aan-goede-rechtspleging

Vzr. Rechtbank Den Haag 26 augustus 2019, IT 2848; ECLI:NL:RBDHA:2019:8808 (Nederlandse Vereniging van Journalisten tegen Staat der Nederlanden) Privacyrecht. Bij de rechtbank Limburg vindt het strafproces plaats tegen de verdachte in de “Nicky Verstappen”-zaak. In deze zaak heeft de meervoudige strafkamer besloten media te weren bij een schouw van verschillende plaatsen. Namens de media is hierna een gemotiveerd verzoek gedaan toch toegang tot deze schouw te verlenen. Hierbij zijn art. 6 en 10 EVRM van belang: openbare rechtspleging en vrijheid van meningsuiting. Deze rechten zijn fundamenteel, hier kan slechts onder zeer bijzondere omstandigheden van worden afgeweken. In dit geval is dat de bij wet geregelde uitzondering dat openbaarheid een goede rechtspleging (ernstig) zou schaden. De rechter wijst derhalve het gevorderde af.

IT 2843

Allianz verplicht persoonsgegevens aanrijding ongedaan maken

Rechtbank 7 aug 2019, IT 2843; ECLI:NL:RBROT:2019:6448 (Eiser tegen Allianz), http://www.itenrecht.nl/artikelen/allianz-verplicht-persoonsgegevens-aanrijding-ongedaan-maken

Rechtbank Rotterdam 7 augustus 2019, IT&R 2843; ECLI:NL:RBROT:2019:6448 (Eiser tegen Allianz) AVG. Privacy. Eiser is als bestuurder van een personenauto betrokken geraakt bij een aanrijding met een andere auto waarvan zijn werkgever de auto, op grond van de WAM, had verzekerd bij Allianz. Eiser stelt hierdoor zowel materiële als immateriële schade te hebben geleden en vordert aansprakelijkheid van Allianz. Allianz betwijfelt de toedracht hiervan en voert aan dat aanrijding opzettelijk is veroorzaakt althans dat eiser 100% eigen schuld heeft. Moet de verzekeraar de persoonsgegevens die door hem in het Interne Verwijzingsregister (IVR) zijn opgenomen daaruit verwijderen? De rechtbank veroordeelt Allianz de registratie van de persoonsgegevens van eiser in het IVR ongedaan te maken.

IT 2839

Recht op inzage medisch dossier van overleden moeder op grond van machtiging

Hof 20 aug 2019, IT 2839; ECLI:NL:GHDHA:2019:2103 (Medisch beroepsgeheim huisarts), http://www.itenrecht.nl/artikelen/recht-op-inzage-medisch-dossier-van-overleden-moeder-op-grond-van-machtiging

Hof Den Haag 20 augustus 2019, IT 2839, LS&R 1725; ECLI:NL:GHDHA:2019:2103 (Medisch beroepsgeheim huisarts) Art. 7:458a BW (nieuw). Appelant is de zoon van wijlen mevrouw X. Geïntimeerde was haar huisarts. Appelant heeft aangifte gedaan tegen twee verpleegkundigen die bij de thuiszorg betrokken zijn geweest. Hij heeft geïntimeerde verzocht om (delen) van het medisch dossier van moeder aan hem te verstrekken. Aan het verzoek van appellant is geen gehoor gegeven. Geïntimideerde moet binnen 4 weken het gehele medische dossier aan appelant overhandigen. Nu tussen partijen vaststaat dat moeder toestemming heeft verleend aan haar zoon om haar medische dossier op te vragen, heeft appellant in beginsel recht op inzage en afschrift van het gehele dossier. Er bestaat geen grond om ervan uit te gaan dat het recht op inzage of afschrift niet verder mag gaan dan gerechtvaardigd wordt door het belang van appellant. Er hoeft niet duidelijk te worden gemaakt wat zijn belang is bij afgifte van het hele dossier en waarom niet kan worden volstaan met een minder verstrekkende wijze van inzage.

IT 2833

Werknemer Manfield niet verplicht vingerafdruk af te staan

Rechtbank 12 aug 2019, IT 2833; ECLI:NL:RBAMS:2019:6005 (Manfield tegen X), http://www.itenrecht.nl/artikelen/werknemer-manfield-niet-verplicht-vingerafdruk-af-te-staan

Rechtbank Amsterdam 12 augustus 2019, IT 2833; ECLI:NL:RBAMS:2019:6005 (Manfield tegen X) Privacy. AVG. Manfield is een bedrijf dat schoenenwinkels exploiteert. X is werknemer bij Manfield. Manfield en X hebben gezamenlijk een verzoek ingediend, omdat zij zich afvragen of X op goede gronden weigert haar vingerafdruk af te staan voor een nieuw ingevoerd systeem van vingerscanautorisatie bij Manfield. Manfield is van mening dat er noodzaak is bij het gebruik van dit systeem om haar gegevens goed te beschermen. X is van mening dat dit een ongerechtvaardigde inbreuk op haar privacy vormt. Allereerst moet worden vastgesteld of een vingerafdruk een persoonsgegeven is in de zin van de AVG. Algemeen uitgangspunt is dat biometrische gegevens niet mogen worden verwerkt, tenzij er een uitzondering geldt. Nu er in dit geval ook alternatieven zijn (die onvoldoende zijn onderzocht) wordt X in het gelijk gesteld.

IT 2831

HvJ: beheerder internetsite en Facebook verantwoordelijk voor verzamelen persoonsgegevens

HvJ EU 29 jul 2019, IT 2831; ECLI:EU:C:2019:629 (Fashion ID tegen Verbraucherzentrale), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-beheerder-internetsite-en-facebook-verantwoordelijk-voor-verzamelen-persoonsgegevens

HvJ EU 29 juli 2019, IEF 18628; IEFbe 2922; IT 2832; ECLI:EU:C:2019:629 (Fashion ID tegen Verbraucherzentrale) Privacy. Fashion ID exploiteert een webshop. Op haar website heeft zij de 'like' knop van Facebook overgenomen. Dit heeft tot gevolg dat de persoonsgegevens van bezoekers die de internetsite van Fashion ID raadplegen, worden doorgezonden aan Facebook Ireland. Deze gegevens blijken te worden doorgezonden zonder dat die bezoekers zich daarvan bewust zijn en ongeacht of zij al dan niet lid zijn van het sociaal netwerk Facebook of op de vind-ik-leukknop hebben geklikt. De Duitse rechter wenst van het Hof te vernemen of ook Fashion ID verantwoordelijk kan worden gehouden voor de verwerking van deze gegevens, en in welke gevallen dit wel of niet kan. Beantwoording door het Hof:

IT 2829

Boek moordenaars Marianne Vaatstra moet publicatie staken vanwege onvoldoende gefundeerde zeer ernstige beschuldigingen

Hof 6 aug 2018, IT 2829; ECLI:NL:GHARL:2019:6342 (Boek over moordzaak), http://www.itenrecht.nl/artikelen/boek-moordenaars-marianne-vaatstra-moet-publicatie-staken-vanwege-onvoldoende-gefundeerde-zeer-ernst

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 augustus 2019, IT 2829, ECLI ECLI:NL:GHARL:2019:6342 (Boek over moordzaak) Appellant heeft een boek geschreven over de moord op Marianne Vaatstra, en de (volgens hem) werkelijke dader. Geïntimeerde wordt in dit boek genoemd. Geïntimeerde heeft onder meer gevorderd publicatie’s van stukken waarin hij op negatieve wijze voor komt te staken en gestaakt te houden. In dit hoger beroep gaat het in de kern om het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, tegenover het recht om vrij te kunnen uiten. Deze twee rechten weegt het hof tegen elkaar af, waarbij als uitgangspunt geldt dat beide rechten even zwaar wegen. Na alle relevante omstandigheden in aanmerking te hebben genomen is de conclusie dat de onvoldoende gefundeerde zeer ernstige beschuldigingen aan het adres van geïntimeerde een ernstige aantasting vormt van zijn recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Het recht hiervan gevrijwaard te worden weegt zwaarder dan het recht om vrij te kunnen uiten.