Privacy

IT 3582

Eiseres is draagkrachtig, BKR-registratie is onevenredig

Rechtbank 15 jun 2021, IT 3582; ECLI:NL:RBAMS:2021:3139 (Eiseres tegen ING), http://www.itenrecht.nl/artikelen/eiseres-is-draagkrachtig-bkr-registratie-is-onevenredig

Rechtbank Amsterdam 15 juni 2021, IT 3582; ECLI:NL:RBAMS:2021:3139 (Eiseres tegen ING) Eiseres wil graag een hypotheek voor de koop van een woning. De woning is van de overleden grootmoeder van eiseres en wordt relatief (gezien de huidige woningmarkt) goedkoop te koop aangeboden. Eiseres staat geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het BKR en komt daarom niet in aanmerking voor een hypotheek. Ze vordert dat haar persoonsgegevens uit het CKI worden verwijderd. De rechtbank weegt het belang van eiseres zwaarder af vanwege haar geringe schuld en de lange resterende looptijd van de registratie. De rechtbank vindt het spijtig dat hypotheekverstrekkers alleen oog lijken te hebben voor het feit dat er een BKR-registratie is, maar vervolgens niet toetsen in hoeverre de aanvrager de lasten kan dragen.

IT 3581

AVG en UAVG van toepassing in de zaak DPS tegen Facebook

Rechtbank 30 jun 2021, IT 3581; ECLI:NL:RBAMS:2021:3307 (Data Privacy Stichting (DPS) tegen Facebook), http://www.itenrecht.nl/artikelen/avg-en-uavg-van-toepassing-in-de-zaak-dps-tegen-facebook

Rechtbank Amsterdam 30 juni 2021, IT 3581; ECLI:NL:RBAMS:2021:3307 (DPS tegen Facebook) In dit vonnis in incident gaat het met name over de bevoegdheid, de ontvankelijkheid en het toepasselijke recht. Facebook heeft onder andere aangevoerd, dat DPS onvoldoende de belangen waarborgt van degenen voor wie zij zegt op te komen. Dit blijkt volgens Facebook met name uit het feit dat de stichting net is opgericht en haar eigen financiële belangen behartigt. Op dit punt overweegt de rechtbank, dat DPS weliswaar een ad hoc organisatie is, maar dat ze voldoet aan de Claimcode en dat er voldoende afstand is tussen de stichting en de financier. Verder merkt de rechtbank Facebook Nederland aan als een in Nederland gevestigde verwerkingsverantwoordelijke en verklaart de UAVG van toepassing. De incidentele vorderingen tot onbevoegdheid, aanhouding en niet-ontvankelijkheid worden afgewezen.

IT 3575

Gemeente had besluit op inzageverzoek moeten herroepen

Rechtbank 17 jun 2021, IT 3575; ECLI:NL:RBLIM:2021:4866 (Eiseres tegen Gemeente Maastricht), http://www.itenrecht.nl/artikelen/gemeente-had-besluit-op-inzageverzoek-moeten-herroepen

Rechtbank Limburg 17 juni 2021, IT 3575, ECLI:NL:RBLIM:2021:4866 (Eiseres tegen Gemeente Maastricht) Eiseres heeft verweerder, de gemeente Maastricht verzocht om inzage van haar persoonsgegevens en inzage gekregen. Zij stelt echter onder meer dat het overzicht dat ze heeft gekregen niet compleet is. Geoordeeld wordt dat eiseres op grond van artikel 15 van de AVG geen recht heeft op documenten waarin persoonsgegevens van haar zijn opgenomen. De rechtbank vindt het niet ongeloofwaardig dat verweerder niet in meer persoonsgegevens inzage kan geven. Eiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat er toch meer persoonsgegevens van haar worden verwerkt. Omdat verweerder eiseres na heroverweging inzage heeft gegeven in persoonsgegevens waarvan eiseres naar aanleiding van haar inzageverzoek nog geen inzage heeft gehad terwijl zij van deze persoonsgegevens wel inzage had moeten krijgen, had verweerder het besluit op het inzageverzoek moeten herroepen. Nu dit niet is gebeurd wordt het bestreden besluit vernietigd. De rechtbank laat de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand omdat het alsnog herroepen van het besluit op het inzageverzoek de rechtsgevolgen van het bestreden besluit niet wijzigt.

IT 3569

Te onbepaald verzoek is geen ingebrekestelling

Rechtbank 26 jan 2021, IT 3569; ECLI:NL:RBZWB:2021:383 (Eiser tegen gemeente Steenbergen), http://www.itenrecht.nl/artikelen/te-onbepaald-verzoek-is-geen-ingebrekestelling

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26 januari 2021, IT 3569; ECLI:NL:RBZWB:2021:383 (Eiser tegen gemeente Steenbergen)  Eiser heeft om inzage van zijn persoonsgegevens verzocht. Hierop heeft de gemeente Steenbergen verzocht om een aantal persoonsgegevens om zijn identiteit te kunnen vaststellen. Hier heeft eiser niet aan voldaan, terwijl hij wel de gemeente nogmaals heeft verzocht om een beslissing te nemen over zijn aanvraag. Vervolgens heeft hij beroep ingesteld bij de rechtbank tegen het niet tijdig nemen van een beslissing op zijn verzoek. De rechtbank verklaart het beroep van eiser ongegrond, omdat de tweede brief van eiser te onbepaald is en dus niet kan worden aangemerkt als een ingebrekestelling. 

IT 3564

HR verwerpt principaal beroep in Dutch Filmworks tegen Ziggo

Hoge Raad 25 jun 2021, IT 3564; ECLI:NL:HR:2021:985 (Dutch Filmworks tegen Ziggo), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hr-verwerpt-principaal-beroep-in-dutch-filmworks-tegen-ziggo

HR 25 juni 2021, IEF 20047, IT 3564 ; ECLI:NL:HR:2021:985 (Dutch Filmworks tegen Ziggo) Deze zaak draait om de vraag of internet service provider Ziggo kan worden verplicht om aan de rechthebbende op intellectuele eigendomsrechten de NAW-gegevens te verstrekken die horen bij IP-adressen van waaruit een film illegaal volgens die rechthebbende is gedownload. Het grondrecht op bescherming van intellectuele eigendom staat tegenover het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens en privacy van de internetgebruikers. De Hoge Raad verwerpt het principale beroep. Eerder oordeelden de voorzieningenrechter [IEF 18224] en het hof [IEF 18806] dat het aanpakken van ‘illegale downloaders’ onder voorwaarden rechtmatig is, maar dat in dit geval de rechthebbende te weinig rekening heeft gehouden met de belangen van de betrokken internetgebruikers. Die beslissing achtte A-G Drijber te billijken, zijn conclusie strekte tot verwerping van het principale cassatieberoep [IEF 19788].

IT 3562

HvJ EU: registratiesysteem verkeersovertredingen in strijd met AVG

HvJ EU 22 jun 2021, IT 3562; ECLI:EU:C:2021:504 (B tegen Republiek Letland), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-registratiesysteem-verkeersovertredingen-in-strijd-met-avg

HvJ EU 22 juni 2021, IT 3562, IEFbe 3238; ECLI:EU:C:2021:504 (B tegen Republiek Letland)  Het Hof geeft in deze uitspraak een antwoord op een aantal door het Letse grondwettelijk hof gestelde prejudiciële vragen. De persoonsgegevens van natuurlijk persoon B staan bij de Letse directie verkeersveiligheid geregistreerd, omdat hij een aantal verkeersovertredingen heeft begaan. Op basis van deze overtredingen zijn er zogenaamde strafpunten aan B toegekend. Vervolgens is het door middel van deze regeling ook voor een ieder mogelijk om zonder belang inzage te krijgen in dit soort gegevens. B betwist dat deze regeling in overeenstemming is met de AVG, omdat de regeling het recht op eerbiediging van het privéleven zou schenden. In de eerste plaats merkt het Hof op dat de informatie over strafpunten kwalificeert als persoonsgegevens, die binnen de werkingssfeer van de AVG valt. Verder oordeelt het Hof dat deze regeling niet proportioneel is in verhouding tot het doel, namelijk het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het feit dat het om een min of meer openbaar register gaat, doordat iedereen zonder direct belang persoonsgegevens van anderen kan inzien, leidt bovendien tot onverenigbaarheid met de AVG. 

IT 3559

Deurwaarder schendt privacy door werkgever te benaderen

Hof 18 mei 2021, IT 3559; ECLI:NL:GHAMS:2021:1368 (Klaagster tegen gerechtsdeurwaarder), http://www.itenrecht.nl/artikelen/deurwaarder-schendt-privacy-door-werkgever-te-benaderen

Hof Amsterdam 18 mei 2021, IT 3559; ECLI:NL:GHAMS:2021:1368 (Klaagster tegen gerechtsdeurwaarder) Er is onterecht beslag gelegd op het inkomen van klaagster, omdat het een vordering op haar echtgenoot betrof en zij onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd. De deurwaarder heeft ook de werkgever van klaagster benaderd, nu hij in de veronderstelling was dat de vordering ook op het vermogen van klaagster verhaald zou kunnen worden. Klaagster is van mening dat hiermee haar privacy is geschonden. Het hof oordeelt dat de deurwaarder inderdaad minder ver had kunnen gaan met betrekking tot het inwinnen van informatie.