Privacy

IT 2773

Rapportage grensoverschrijdende werknemer is geen schending AVG

Rechtbank 21 mrt 2019, IT 2773; ECLI:NL:RBAMS:2019:2166 (Rapportage ontslagen werknemer), http://www.itenrecht.nl/artikelen/rapportage-grensoverschrijdende-werknemer-is-geen-schending-avg

Rechtbank Amsterdam 21 maart 2019, IT 2773; ECLI:NL:RBAMS:2019:2166 (Rapportage ontslagen werknemer) Privacy. AVG. Verzoekster is bij verweerster in dienst getreden op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Omdat ten minste een collega het gedrag van verzoekster als grensoverschrijdend heeft ervaren heeft verweerster een onderzoek in laten stellen naar verzoekster. Na dit onderzoek is de arbeidsrelatie ontbonden. Verzoekster verzoekt nu inzage in de gegevens en vernietiging hiervan, op straffe van een dwangsom. Een beroep op onrechtmatige gegevensverwerking faalt nu er een noodzaak was de gegevens te verwerken voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen. Een beroep op art. 8 EVRM faalt ook, nu de verweerster/werkgeefster gehouden is om maatregelen te treffen indien zij vermoedt dat sprake is van ongewenste omgangsvormen of grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Nu het verwerken van de gegevens ook proportioneel en subsidiair is worden alle vorderingen afgewezen, en wordt verzoekster in de proceskosten veroordeeld.

IT 2764

Vanwege ernstige consequenties nog geen registratie in frauderegister

Rechtbank 24 apr 2019, IT 2764; ECLI:RBAMS:2019:2979 (SHM tegen Vivat schadeverzekeringen), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vanwege-ernstige-consequenties-nog-geen-registratie-in-frauderegister

Vzr. Rechtbank Amsterdam 23 april 2019, IT 2764; ECLI:RBAMS:2019:2979 (SHM tegen Vivat Schadeverzekeringen) Privacyrecht. Onterechte opname in registers. SHM heeft een bedrijf in transportdiensten. In deze hoedanigheid heeft zij elf voertuigen tot haar beschikking, die waren verzekerd bij Vivat Schadeverzekeringen. Vivat heeft deze verzekering opgezegd, en melding gedaan in het Incidentenregister, het Extern Verwijzingsregister en in het register van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit nadat zij vermoedde dat SHM fraude had gepleegd bij het opgeven van schade. SHM stelt geen fraude te hebben gepleegd, en vordert voor de rechter een gebod de verzekering te continueren, registraties ongedaan te maken, geleden schade te vergoeden en proceskosten te betalen. De rechter oordeelt dat niet aannemelijk is dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat SHM opzettelijk valse informatie over de schade door de aanrijding heeft verstrekt. Daarom is nog niet vast te stellen of Vivat terecht heeft gehandeld. Zij moet, gelet op de ernstige consequenties van haar handelen, dit handelen ongedaan maken.

IT 2766

Uitzenden van heimelijke opnames door PowNed was niet onrechtmatig

Hof 30 apr 2019, IT 2766; ECLI:NL:GHAMS:2019:1502 (PowNed tegen X), http://www.itenrecht.nl/artikelen/uitzenden-van-heimelijke-opnames-door-powned-was-niet-onrechtmatig
PowNed

Gerechtshof Amsterdam 30 april 2019, IT 2766; ECLI:NL:GHAMS:2019:1502 (PowNed tegen X) Privacy. Publiek figuur. Omroep PowNed heeft heimelijke opnames van X (die burgemeester was op het moment van de opnames) gemaakt terwijl deze een afspraak had met een jonge man. Vervolgens heeft PowNed de opnames uitgezonden. De rechtbank heeft geoordeeld dat deze opnames een inbreuk maken op de privacy van X. De uitspraak van de rechtbank wordt vernietigd. Het uitzenden van de heimelijke opnames was niet onrechtmatig. X heeft zijn privéleven tot onderwerp van publieke aandacht en politieke beoordeling gemaakt. Dat leidt ertoe dat zijn ontmoetingen met een jonge man tot onderdeel van het publieke debat mochten worden gemaakt. Weliswaar is het maken en uitzenden van heimelijke opnames een indringende inbreuk op het privéleven, maar de journalistieke vrijheid van meningsuiting in een politieke kwestie weegt hier zwaarder. Daarbij weegt mee dat de opnames zijn gemaakt in publiek toegankelijke ruimten.

IT 2758

Eerste Kamerleden moeten als publiek figuur meer dulden

Rechtbank 25 apr 2019, IT 2758; ECLI:NL:RBAMS:2019:2967 (Kamerlid tegen Quote), http://www.itenrecht.nl/artikelen/eerste-kamerleden-moeten-als-publiek-figuur-meer-dulden

Vzr. Rechtbank Amsterdam 25 april 2019, IEF 18423, IT 2758; ECLI:NL:RBAMS:2019:2967 (Kamerlid tegen Quote) Privacyrecht. Eerste Kamerlid heeft rectificatie gevorderd van een artikel in Quote dat over haar is verschenen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat geen sprake is van een onrechtmatige publicatie en wijst de vordering af. Daarbij speelt een rol dat eiseres als publiek figuur meer kritiek heeft te dulden dan iemand zonder publieke functie. Haar handelen (ook buiten de Kamer) kan immers invloed hebben op haar functioneren als volksvertegenwoordiger. Hetgeen Quote over eiseres schrijft vindt voldoende steun in de feiten en Quote heeft eiseres voldoende gelegenheid geboden voor wederhoor. Bovendien levert het artikel een bijdrage aan het actuele maatschappelijk debat over de integriteit van Kamerleden.

IT 2754

Belang privacy werknemers moet wijken voor belang bij getuigenverhoor

Rechtbank 11 apr 2019, IT 2754; ECLI:NL:RBNHO:2019:3366 (X tegen Blue ICT), http://www.itenrecht.nl/artikelen/belang-privacy-werknemers-moet-wijken-voor-belang-bij-getuigenverhoor

Rechtbank Noord-Holland 11 april 2019, IT 3754; ECLI:NL:RBNHO:2019:3366 (X tegen Blue ICT) Privacy. Werknemers van Blue ICT hebben werkzaamheden verricht ten behoeve van eiseres. Eiseres heeft de door Blue ICT gestuurde facturen niet voldaan, en stelt dat Blue ICT tekort is geschoten in het nakomen van haar verbintenissen. De kantonrechter heeft eiseres veroordeeld tot betaling van het door Blue ICT gevorderde bedrag. Eiseres heeft hiertegen hoger beroep ingesteld. In verband met dit hoger beroep heeft eiseres verzocht om woonadressen van medewerkers van Blue ICT, zodat zij hen kan oproepen voor een voorlopig getuigenverhoor. Blue ICT heeft tot nog toe echter geweigerd deze gegevens af te staan. Deze adressen zijn door eiseres niet (eenvoudig) te achterhalen. Wel heeft ze deze nodig voor het oproepen van getuigen. Hoewel de desbetreffende medewerkers niet wensen bij het geschil betrokken te worden, moet dit belang wijken voor het belang van eiseres een getuigenverhoor te kunnen houden. De vordering wordt derhalve toegewezen.

IT 2749

Klein voorval is onvoldoende reden om opgenomen te worden in registers Rabobank

Hof 9 apr 2019, IT 2749; ECLI:NL:GHARL:2019:3120 (Rabobank tegen X), http://www.itenrecht.nl/artikelen/klein-voorval-is-onvoldoende-reden-om-opgenomen-te-worden-in-registers-rabobank

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 april 2019, IT 2749; ECLI:NL:GHARL:2019:3120 (Rabobank tegen X) Privacy. Belangenafweging. X is van mening dat hij ten onrechte is opgenomen in de gebeurtenissenadministratie, het Intern Verwijzingsregister (IVR) en het Incidentenregister van Rabobank. De reden dat X hierin is opgenomen is dat toen hij op 18 augustus 2005 een hypothecaire lening bij Rabobank afsloot, hij geen melding had gemaakt van de kredietfaciliteit in rekening-courant die hij op 12 augustus 2005 met ABN Amro was overeengekomen en dat hij de indruk had gewekt over meer eigen middelen te beschikken dan hij deed. De rechtbank heeft geoordeeld dat de gegevens inderdaad uit de registers gewist dienden te worden. Nu er geen fraude of een ander strafbaar feit ten grondslag ligt aan de registratie, het voorval zich al in 2005 afspeelde en er sindsdien niets meer is voorgevallen, en het feit dat Rabobank normaal gesproken een 8-jaren termijn hanteert bij dit soort voorvallen, leidt een afweging van belangen tot de conclusie dat belangen van X zwaarder wegen dan die van Rabobank. Het hoger beroep faalt derhalve.

 

IT 2744

Recht op immateriële schadevergoeding vanwege SDU-publicatie van persoonsgegevens in arrest

Hof 28 nov 2018, IT 2744; ECLI:NL:GHDHA:2017:4274 (X tegen SDU), http://www.itenrecht.nl/artikelen/recht-op-immateri-le-schadevergoeding-vanwege-sdu-publicatie-van-persoonsgegevens-in-arrest

Hof Den Haag 28 november 2018, ITR 2744; ECLI:NL:GHDHA:2017:4274 (X tegen SDU) Handelen in strijd met Wbp (oud), immateriële schade. Appellant X is als bestuurder van een auto betrokken geweest bij een aanrijding met een andere auto. Het hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 1 juli 2014 arrest gewezen. SDU heeft dit arrest gepubliceerd in haar tijdschrift JBPr met een op haar verzoek gemaakte noot. In de uitgave worden persoonlijke gegevens van appellant genoemd zoals naam, woonplaats, geboortedatum en beroep. SDU heeft met het geautomatiseerd verwerken van de persoonsgegevens van appellant en de ongeanonimiseerde publicatie daarvan in strijd gehandeld met artikel 8 suf f Wbp en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van appellant geschonden. Appellant heeft recht op toekenning van immateriële schadevergoeding. Een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer kan worden aangemerkt als een aantasting in de persoon als bedoeld in artikel 6:106 lid 1 onder b BW.

IT 2750

Privacy nabestaanden slachtoffer moord prevaleert boven vrijheid van meningsuiting

Rechtbank 15 apr 2019, IT 2750; ECLI:NL:RBAMS:2019:2691 (Boek over moordzaak), http://www.itenrecht.nl/artikelen/privacy-nabestaanden-slachtoffer-moord-prevaleert-boven-vrijheid-van-meningsuiting

Vrz. Rechtbank Amsterdam 15 april 2019, IT 2750; ECLI:NL:RBAMS:2019:2691 (Boek over moordzaak) Privacyrecht. De Persgroep Nederland B.V. (hierna: 'de Persgroep'), wil een boek uitbrengen over een moordzaak. Nabestaanden van het slachtoffer in deze moordzaak hebben bezwaar tegen bepaalde passages uit dit boek, omdat deze passages volgens hen een inbreuk maken op het recht op de eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Het gaat hier concreet om een afweging van enerzijds de vrijheid van meningsuiting tegenover anderzijds het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Het boek zal niet in zijn geheel worden verboden, daar dit een te grote inbreuk zou vormen op de vrijheid van meningsuiting van de Persgroep. De eis bepaalde passages te verwijderen is wel toewijsbaar. Gezien de onder 4.2 genoemde bijzondere omstandigheden, die ertoe nopen een zwaar gewicht toe te kennen aan de privacybelangen van eisers, dient hier het recht op vrijheid van meningsuiting te wijken.