Privacy

IT 2746

Vrijheid van meningsuiting programma 'Gestalkt' weegt op tegen recht op privacy

Rechtbank 12 apr 2019, IT 2746; (X tegen Talpa en Skyhigh), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vrijheid-van-meningsuiting-programma-gestalkt-weegt-op-tegen-recht-op-privacy

Rechtbank Amsterdam 12 april 2019, IEF 18400; (X tegen Talpa en Skyhigh) Privacy. Inbreuk Privacy. Vrijheid van meningsuiting. Belangenafweging. X vordert een verbod voor Talpa en Skyhigh om een uitzending van het programma ‘Gestalkt’ doorgang te doen vinden. X wordt naar eigen zeggen gestalkt en beweert dat dezelfde persoon ook zijn ex-vriendin stalkt. De ex-vriendin van X gelooft dit niet, daarom schakelt zij het programma ‘Gestalkt’ in. Door dit programma wordt X zonder voorafgaande waarschuwing geconfronteerd met een draaiende camera. X is van mening dat de voorgenomen uitzending een inbreuk maakt op zijn recht op privacy en bescherming van zijn eer en goede naam. Talpa en Skyhigh voeren hiertegen het verweer dat zij recht hebben op vrijheid van meningsuiting. Het verbieden van een uitzending is preventieve censuur, en een beperking van de vrijheid van meningsuiting. Een dergelijk verbod kan derhalve slechts in uitzonderlijke omstandigheden worden gegeven. Hiertoe moeten alle feiten en omstandigheden in aanmerking worden genomen, waarbij de conclusie luidt dat het belang van Talpa en Skyhigh zwaarder weegt dan het belang van X. Mede nu X zo is 'geblurred' dat hij niet door een publiek van enige omvang zal worden herkend. Daarnaast gaat een beroep op art. 9 lid 1 AVG niet op nu de gegevensverwerking niet verder gaat dan noodzakelijk voor het journalistieke doel van de uitzending.

IT 2738

Staatssecretaris schendt privacywetgeving door BSN in btw-identificatienummer te verwerken

Rechtbank 28 mrt 2019, IT 2738; ECLI:NL:RBAMS:2019:2295 (btw-nummer zelfstandigen bevat BSN), http://www.itenrecht.nl/artikelen/staatssecretaris-schendt-privacywetgeving-door-bsn-in-btw-identificatienummer-te-verwerken

Rechtbank Amsterdam 28 maart 2019, IT 2738; ECLI:NL:RBAMS:2019:2295 (btw-nummer zelfstandigen bevat BSN) Privacy. Eiseres is juridisch dienstverlener, gespecialiseerd in privacy en e-commerce, en in die hoedanigheid zelfstandig ondernemer. Het burgerservice-nummer is privé. Het is een beschermd nummer. Eiseres is bezorgd dat, nu haar BSN op haar site en haar facturen staat, daarmee fraude wordt gepleegd. Bij brief is verzocht om op grond van artikel 36 van de Wbp haar btw-nummer te verbeteren, door haar BSN in het btw-nummer te vervangen door een andere (willekeurige) cijfer- en/of lettercombinatie. Voor de verwerking van het (persoonlijke) BSN in het (zakelijke) btw-nummer ontbreekt een wettelijke basis en daarmee is die verwerking in strijd met de artikelen 6, 7, 8, 9, 11 en 24 van de Wbp, aldus eiseres. Verweerder heeft het verzoek van eiseres afgewezen bij het primaire besluit. De afwijzing is gehandhaafd bij het bestreden besluit. De staatssecretaris van Financiën schendt de privacywetgeving door het Burgerservicenummer (BSN) van zelfstandige ondernemers te verwerken in hun btw-identificatienummer.

IT 2736

Openbaar en publiek uitvechten van verschillende (politieke) visies over de vastgoedontwikkeling Heerlen niet onrechtmatig

Rechtbank 22 jan 2019, IT 2736; ECLI:NL:RBLIM:2019:515 (Metroprop tegen Socialistische partij), http://www.itenrecht.nl/artikelen/openbaar-en-publiek-uitvechten-van-verschillende-politieke-visies-over-de-vastgoedontwikkeling-heerl

Vzr. Rechtbank Limburg 22 januari 2019, IEF 18365, IT 2736; ECLI:NL:RBLIM:2019:515 (Metroprop tegen Socialistische partij) Mediarecht. Metroprop is eigenaar van diverse onroerende zaken in Heerlen. Gedaagde is onder andere fractievoorzitter van de SP in Heerlen. Op een initiatief van SP Heerlen is een website online gezet met kritiek op de staat van panden van Metropop. De uitingen op de website (en Facebookpagina’s) zijn niet onrechtmatig. Het betreft een openbaar en publiek uitvechten van verschillende (politieke) visies over de (vastgoed)ontwikkeling van Heerlen in welk kader partijen meer dienen te tolereren dan privépersonen. Het is onvoldoende aannemelijk dat gedaagden “op de man” spelen of onrechtmatige uitingen jegens eisers buiten het toelaatbare in het kader van het publieke en politieke debat hebben gedaan. Het recht op vrije meningsuiting van gedaagden in het onderhavige geval weegt zwaarder dan het recht op bescherming van eer en goede naam van eisers.

IT 2735

Wederrechtelijke opname in schoollokaal

Hoge Raad 18 dec 2018, IT 2735; ECLI:NL:HR:2018:2342 (Opname in schoollokaal), http://www.itenrecht.nl/artikelen/wederrechtelijke-opname-in-schoollokaal

HR 18 december 2018, IT 2735; ECLI:NL:HR:2018:2342 (Opname in schoollokaal) Beschikking hebben over voorwerp waarop naar verdachte wist gegevens zijn vastgelegd die door wederrechtelijk opnemen van een gesprek door een geautomatiseerd werk zijn verkregen, art. 139e.1 Sr. Zijn vertrouwelijke gesprekken van visitatiecommissie van Inspectie van het Onderwijs en de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) in lokaal van school “wederrechtelijk” opgenomen? Blijkens de bewijsvoering heeft Hof vastgesteld dat, na eerder bezoek namens visitatiepanel om geschikte ruimte te vinden, het aanwezige camerasysteem een dag voor bezoek van visitatiepanel is verlengd naar lokaal waar vertrouwelijk overleg van visitatiepanel ging plaatsvinden, en dat geen sprake was van instemming door visitatiepanel met opnemen van overleg. Daaruit heeft Hof kennelijk en niet onbegrijpelijk afgeleid dat apparatuur in genoemd lokaal heimelijk aanwezig was. Gelet hierop heeft Hof, anders dan in het middel wordt betoogd, zonder miskenning van art. 139a.2.2 Sr geoordeeld dat sprake was van "wederrechtelijk" opnemen van een gesprek a.b.i. art. 139e.1 Sr. Volgt verwerping. CAG: art. 80a RO.

IT 2734

Weigering bank om persoonsgegevens te verstrekken is niet onrechtmatig

Rechtbank 13 sep 2013, IT 2734; ECLI: ECLI:NL:RBMNE:2013:8032 (X tegen SNS), http://www.itenrecht.nl/artikelen/weigering-bank-om-persoonsgegevens-te-verstrekken-is-niet-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 13 september 2013, IT 2734; ECLI:NL:RBMNE:2013:8032 (X tegen SNS). Eiser heeft op de website Marktplaats.nl gereageerd op een advertentie met betrekking tot een camera. Vervolgens is eiser met de adverteerder overeengekomen om de betreffende camera te kopen. Hij heeft daarop het bedrag overgemaakt naar een door de adverteerder opgegeven bankrekening bij SNS. De camera heeft hij niet ontvangen. Eiser vordert veroordeling van SNS om de naam en het adres van de houder van de bankrekening op te geven. SNS weigert de gevraagde gegevens te verstrekken en voert verweer. Het belang van de eiser is dat hij de mogelijkheid wil hebben om een persoon aan te spreken. SNS dient daarentegen in beginsel de privacy van haar rekeninghouders te beschermen. Dit laatste belang weegt in deze zaak zwaarder, onder meer omdat er voor de eiser andere, minder ingrijpende wegen openstaan om de gevraagde gegevens te verkrijgen en omdat SNS geen actieve rol gespeeld heeft in de door eiser gestelde oplichting. SNS handelt niet onrechtmatig handelt in haar weigering om de gevraagde gegevens te verstrekken, vordering wordt afgewezen.

IT 2731

Van der Spek mag beelden gemaakt met verborgen camera niet uitzenden

Hof 26 mrt 2019, IT 2731; ECLI:NL:GHAMS:2019:981 (X tegen Simpel Media B.V.), http://www.itenrecht.nl/artikelen/van-der-spek-mag-beelden-gemaakt-met-verborgen-camera-niet-uitzenden

Hof Amsterdam 26 maart 2019, IT 2731; ECLI:NL:GHAMS:2019:981 (X tegen Simpel Media B.V.) Mediarecht. Opnames met verborgen camera; verbod tot gebruik beeld- en/of geluidmateriaal waarin appellant zichtbaar en/of hoorbaar is in het programma 'Van der Spek ontmaskert' over pedofilie en/of een kinderprostitutienetwerk in de Filipijnen en/of in dat programma te refereren bij naam, woonplaats en/of beroep aan appellant. Nu Simpel Media B.V. niet de volledige beelden en geluidsfragmenten ter beschikking heeft gesteld is onvoldoende aannemelijk dat adequate maatregelen zijn genomen om in toereikende mate tegemoet te komen aan de belangen van appellant. Derhalve wordt het vonnis in eerste aanleg vernietigd, en mogen de beelden niet worden uitgezonden.

IT 2730

Conclusie AG: Vooraf ingesteld selectievakje dat door de gebruiker moet worden gedeactiveerd is geen daadwerkelijke toestemming

HvJ EU 21 mrt 2019, IT 2730; ECLI:EU:C:2019:246 (Planet49), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-ag-vooraf-ingesteld-selectievakje-dat-door-de-gebruiker-moet-worden-gedeactiveerd-is-geen

Conclusie AG HvJ EU 21 maart 2019, IT 2730; IEFbe 2852; ECLI:EU:C:2019:246; C-673/17 (Planet49) Verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie. Cookies. Toestemming. Daadwerkelijke toestemming middel van een vooraf ingesteld selectievakje. Conclusie AG:

(1)      There is no valid consent within the meaning of Articles 5(3) and 2(f) (...Directive on privacy and electronic communications), read in conjunction with Article 2(h) of [Directive 95/46/EC] and on the free movement of such data in a situation such as that of the main proceedings where the storage of information, or access to information already stored in the user’s terminal equipment, is permitted by way of a pre-ticked checkbox which the user must deselect to refuse his consent and where consent is given not separately but at the same time as confirmation in the participation in an online lottery.

IT 2727

Videobeelden stelende werknemer toegelaten als bewijsmateriaal: waarheidsvinding prevaleert boven privacy

Rechtbank 6 mrt 2019, IT 2727; ECLI:NL:RBLIM:2019:2130 (X tegen Inashco), http://www.itenrecht.nl/artikelen/videobeelden-stelende-werknemer-toegelaten-als-bewijsmateriaal-waarheidsvinding-prevaleert-boven-pri

Ktr. Rechtbank Limburg 11 maart 2019, IT 2727; ECLI:NL:RBLIM:2019:2130 (X tegen Inashco) Onverwijlde opzegging arbeidsovereenkomst wegens verdenking van verduistering van zware metalen zoals goud. Camerabeelden toegelaten ondanks verzet daartegen door werknemer omdat belang van waarheidsvinding in casu prevaleert boven het recht op privacy. Uitleg van werkgever van wat er op de camerabeelden te zien is, namelijk dat werknemer bedrijfseigendommen verduistert, is onvoldoende weersproken door werknemer. Verzochte vernietiging van de onverwijlde opzegging afgewezen.