Privacy

IT 2824

Dexia verplicht persoonsgegevens te verstrekken

Hof 25 jul 2019, IT 2824; ECLI:NL:GHARL:2019:6142 (Dexia tegen verweerder), http://www.itenrecht.nl/artikelen/dexia-verplicht-persoonsgegevens-te-verstrekken-1

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 juli 2019, IEF 18618, IT&R 2824; ECLI:NL:GHARL:2019:6142 (Dexia tegen verweerder) Persoonsgegevens. Verweerder heeft met de rechtsvoorganger van Dexia een effectenleaseovereenkomst gesloten. Verweerder heeft Leaseproces gemachtigd om namens hem in het geschil met Dexia op te treden. Leaseproces heeft namens verweerder verzocht om een volledig overzicht te ontvangen van alle verwerkte persoonsgegevens op basis van artikel 35 Wbp. Dexia voert aan dat zij niet gehouden is deze gegevens te verstrekken op basis van art. 35 Wbp. Verweerder heeft in eerste aanleg verzocht Dexia te veroordelen tot verstrekking van de gegevens. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van misbruik van bevoegdheid, de gegevens moesten worden verstrekt. In hoger beroep stelt Dexia de omvang van het art. 35 Wbp ter discussie en dat de rechtbank ten onrechte geen misbruik van bevoegdheid heeft aangenomen. Dexia is terecht opgedragen alsnog een volledig overzicht te verstrekken van de verwerkte persoonsgegevens.

IT 2819

Verbod uitzending tv-programma Betrapt!

Hof 28 jun 2018, IT 2819; ECLI:NL:GHAMS:2019:2302 (X tegen Talpa TV), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verbod-uitzending-tv-programma-betrapt

Hof Amsterdam 28 juni 2019, IEF 18579, IT 2819; ECLI:NL:GHAMS:2019:2302 (X tegen Talpa TV) Hoger beroep. Kort geding. Verboden wordt de uitzending van televisieprogramma Betrapt! op grond van journalistieke tekortkomingen in het onderzoek naar en de presentatie van de feiten, en het belang van de in het programma beschuldigde personen dat zij niet lichtvaardig aan verdachtmakingen worden blootgesteld. Uit het beeldmateriaal en de overige stukken is niet voldoende duidelijk dat er excessief geweld is gebruikt. Van Talpa TV c.s. mocht worden verwacht dat zij nader onderzoek zouden doen naar de toedracht van het incident.

IT 2801

Berisping vanwege gegevensuitwisseling Bemoeizorg

Overige instanties 13 jun 2019, IT 2801; ECLI:NL:TGZREIN:2019:36 (Klaagster tegen verpleegkundige Bemoeizorg), http://www.itenrecht.nl/artikelen/berisping-vanwege-gegevensuitwisseling-bemoeizorg

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 13 juni 2019, IEF 18530, IT&R 2801, LS&R 1716; ECLI:NL:TGZREIN:2019:36 (Klaagster tegen verpleegkundige Bemoeizorg) Tuchtrecht. Gegevensuitwisseling. Privacy. Berisping. Klaagster is door de woningbouwvereniging aangemeld bij Bemoeizorg wegens vreemd gedrag. Verpleegkundige heeft klaagster toegewezen gekregen als cliënte. Tussen klaagster, de verpleegkundige en derden hebben gesprekken plaatsgevonden en op basis daarvan is een aanmeldingsformulier gemaakt. In dit formulier staan gegevens van klaagster, waaronder een diagnose, die zijn uitgewisseld met de gemeente. Klaagster stelt dat de verpleegkundige zich niet aan zijn geheimhoudingsverplichting heeft gehouden en haar privacy heeft geschonden. De verpleegkundige stelt dat er geen vertrouwelijke gegevens zijn uitgewisseld. De klacht wordt gedeeltelijk gegrond verkaard. Bemoeizorg krijgt maatregel van berisping opgelegd.

IT 2797

Schadevergoeding op grond van AVG toegekend

Rechtbank 28 mei 2019, IT 2797; ECLI:NL:RBOVE:2019:1827 (X tegen gemeente Deventer), http://www.itenrecht.nl/artikelen/schadevergoeding-op-grond-van-avg-toegekend

Rechtbank Overijssel 28 mei 2019, IEF 18520, IT 2797; ECLI:NL:RBOVE:2019:1827 (X tegen gemeente Deventer) Bestuursrecht. In 2017 heeft eiser op zijn verzoek een overzicht van zijn persoonsgegevens en een volledige lijst van alle ontvangers gekregen van de gemeente Deventer. Eiser ontdekte later dat de gemeente de persoonsgegevens per mail intern heeft doorzonden. De gemeente schond hiermee de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, oordeelde de rechtbank eerder, zie ECLI:NL:RBOVE:2018:2496. Artikel 82 van de AVG laat onverlet dat voor de toekenning van een schadevergoeding aansluiting mag en moet worden gezocht bij het Nederlands rechtsbestel. Door verspreiding van zijn persoonsgegevens is sprake geweest van een schending van de privacy van eiser; een schadevergoeding van € 500,- is billijk.

IT 2786

Examens zijn persoonsgegevens als bedoeld in art. 4 sub 1 van de AVG

Rechtbank 2 mei 2019, IT 2786; ECLI:NLRBDHA:2019:5110 (X tegen IHE), http://www.itenrecht.nl/artikelen/examens-zijn-persoonsgegevens-als-bedoeld-in-art-4-sub-1-van-de-avg

Rechtbank Den Haag 2 mei 2019, IT 2786, ECLI:NL:RBDHA:2019:5110 (X tegen IHE) Privacyrecht. AVG. Eiser X heeft een studie gevolgd bij IHE in Delft. Nadat een aantal van de door hem afgelegde examens met een onvoldoende zijn beoordeeld, is hem verteld dat hij de studie niet meer met goed gevolg kon afronden. X wilde hierop de examens inzien. IHE heeft hem deze gelegenheid geboden. Tot inzage is het niet gekomen. X vordert nu inzage in zijn examens, opgave van de gegevens die IHE heeft verwerkt en inzage in de opmerkingen van de examinator bij de gegeven antwoorden. De examens en daarbij geplaatste opmerkingen moeten worden beschouwd als persoonsgegevens in de zin van de AVG (waardoor het verkrijgen van inzage niet afhankelijk is gesteld van een feitelijk belang bij het gevraagde). IHE heeft zich ter zitting bereid verklaard om kosteloos inzage te bieden in de examens. X is hiermee akkoord gegaan, maar wilde dit wel in een vonnis vastgelegd zien.

IT 2787

BKR-registratie dient te worden verwijderd gelet op bijzondere omstandigheden

Rechtbank 2 apr 2019, IT 2787; ECLI:RBZWB:2019:1336 (X tegen Hoist Finance AB), http://www.itenrecht.nl/artikelen/bkr-registratie-dient-te-worden-verwijderd-gelet-op-bijzondere-omstandigheden

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 april 2019, IT 2787; ECLI:RBZWB:2019:1336 (X tegen Hoist Finance AB) Privacy. AVG. Eisers staan geregistreerd in het Centraal Kredietinformatiesysteem van het BKR. Zij vorderen dat deze registratie wordt verwijderd op grond van artikel 17 en 21 jo. 6 AVG. Hoist is van mening dat eisers niet ontvankelijk zijn op grond van art. 35 UAVG. Het feit dat een speciale rechtsgang openstaat, betekent niet dat een zaak met spoedeisend belang niet voor de voorzieningenrechter kan komen. Bij een dergelijke registratie komt het aan op belangenafweging. Een dergelijke registratie moet voldoen aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Gezien de bijzondere omstandigheden is daar in dit geval niet aan voldaan. Deze omstandigheden zijn o.a. het afbetaald hebben van de schuld, het hebben van een vaste baan en stabiele financiële situatie, en het feit dat de registratie toch op relatief korte termijn zou komen te vervallen. De vorderingen van X worden dus toegewezen, Hoist wordt veroordeeld in de proceskosten.

IT 2784

Afwijzing verzoek aan Staat kopie dossier met persoonsgegevens te verstrekken

Rechtbank 23 mei 2019, IT 2784; ECLI:NL:RBNHO:2019:4283 (X tegen Staat der Nederlanden), http://www.itenrecht.nl/artikelen/afwijzing-verzoek-aan-staat-kopie-dossier-met-persoonsgegevens-te-verstrekken

Rechtbank Noord-Holland 23 mei 2019, IT 2784; ECLI:NL:RBNHO:2019:4283 (X tegen Staat der Nederlanden) Afwijzing van verzoek om de Staat op grond van de AVG te bevelen kopieën te verstrekken van alle bij de rechtbank Amsterdam aanwezige interne en externe (dossier)stukken waarin persoonsgegevens van verzoekers voorkomen. Het recht op inzage betekent niet dat de betrokkene zonder meer recht heeft op inzage in of kopieën van de stukken of dossiers als zodanig als daarin zijn persoonsgegevens voorkomen. Wel bestaat een recht op een volledig overzicht, in begrijpelijke vorm, van alle persoonsgegevens. Dat wil zeggen in een vorm die de betrokkene in staat stelt kennis te nemen van zijn gegevens en te controleren of zij juist zijn en zijn verwerkt in overeenstemming met de AVG.

IT 2779

Parool mag artikelen over vastgoedhandel gewoon publiceren

Hof 14 mei 2019, IT 2779; ECLI:NL:GHAMS:2019:1610 (X tegen het Parool), http://www.itenrecht.nl/artikelen/parool-mag-artikelen-over-vastgoedhandel-gewoon-publiceren
Het Parool

Gerechtshof Amsterdam 14 mei 2019, IEF 18468; IT 2779, ECLI:NL:GHAMS:2019:1610 (X tegen het Parool) Mediarecht. Privacyrecht. Het Parool heeft artikelen gepubliceerd over de kopers van politiepanden op de Wallen en hun banden met criminelen. De betrokken kopers vorderen te verklaren dat publicatie van de artikelen onrechtmatig is. Tevens vorderen zij het offline halen van de artikelen, een rectificatie in de krant en vergoeding van immateriële schade. Publicatie van de artikelen was niet onrechtmatig volgens de rechtbank. Nu wordt geoordeeld dat één bewering in het laatste artikel onrechtmatig was wegens het ontbreken van nuancering en/of wederhoor. De artikelen worden verder rechtmatig bevonden. Plaatsing van een rectificatie bij het laatste artikel in het digitale archief volstaat. De overige vorderingen zijn niet toewijsbaar.