Privacy

IT 2589

ACM verzoekt AP om advies over codewijzigingsvoorstel Nedu en Netbeheer Nederland over dataveiligheid

ACM Adviesaanvraag codevoorstel Dataveiligheid, 23 oktober 2017. Naar aanleiding van het Actieplan Dataveiligheid van EnergieNederland, Netbeheer Nederland en de Vrijhandelsorganisatie Elektriciteit en Gas (VOEG) heeft de Autoriteit Consument & Markt op 29 mei 2017 een voorstel ontvangen van NEDU (Nederlandse EnergieData Uitwisseling) tot wijziging van de Informatiecode elektriciteit en gas (hierna: ICeg). De ACM moet de voorgestelde wijzigingen beoordelen en het is aan de ACM om de wijzigingen vast te stellen. Ter voorbereiding op haar besluitvorming verzoekt de ACM de Autoriteit persoonsgegevens een advies uit te brengen (Adviesaanvraag). De AP heeft bezwaar tegen het voorstel en adviseert u dit niet aldus vast te stellen.

IT 2587

Mogelijk ander belang bij verzoek tot inzage ex 35 Wbp is ontoereikend om misbruik van recht aan te nemen

Hof 31 okt 2017, IT 2587; ECLI:NL:GHDHA:2017:3011 (Appellant tegen Bankiers NV), http://www.itenrecht.nl/artikelen/mogelijk-ander-belang-bij-verzoek-tot-inzage-ex-35-wbp-is-ontoereikend-om-misbruik-van-recht-aan-te

Hof Den Haag 31 oktober 2017, IT 2587; ECLI:NL:GHDHA:2017:3011 (Appellant tegen Bankiers NV) Privacy. Appellant is in 2003 een effectenbemiddelingsovereenkomst aangegaan met de rechtsvoorgangster van Geïntimeerde. In 2008 is een conflict ontstaan over een door geïntimeerde opgezette beleggingsconstructie. Appellant dient in 2016 een verzoek in tot het verschaffen van onder andere een overzicht van op hem betrekking hebbende persoonsgegevens ex art. 35 Wbp. Geïntimeerde heeft geweigerd aan dit verzoek te voldoen. Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank het verzoek afgewezen. De rechtbank achtte dat Appellant misbruik had gemaakt van zijn inzagerecht. Het belang van Appellant bij zijn verzoek is echter gegeven, omdat het belang om te weten of zijn persoonsgegevens juist en rechtmatig worden verwerkt is voldoende. Dat hij daarbij mogelijk tevens een ander belang heeft (gehad), is ontoereikend om aan te nemen dat hij van dit recht misbruik maakt. Het belang van Geïntimeerde dat toewijzing van het verzoek een ‘buitengewone inspanning en administratieve last’ zou vergen weegt niet op tegen het belang van Appellant. De grief is gegrond. De overige verzoeken worden afgewezen. De beschikking van de rechtbank wordt vernietigd.

IT 2580

Artikelen over bestuurder inmiddels failliete ondernemingen vervullen journalistiek rol in maatschappelijk debat

Rechtbank 20 mrt 2018, IT 2580; ECLI:NL:RBLIM:2018:2751 (Bestuurder failliete onderneming), http://www.itenrecht.nl/artikelen/artikelen-over-bestuurder-inmiddels-failliete-ondernemingen-vervullen-journalistiek-rol-in-maatschap

Rechtbank Limburg 20 maart 2018, IT 2580; ECLI:NL:RBLIM:2018:2751 (Bestuurder failliete onderneming) Privacy. Geen verwijdering zoekresultaat Google. Verzoeker was bestuurder van verschillende besloten vennootschappen en één commanditair vennootschap. Deze zijn respectievelijk op 5 juli 2005 en 4 november 2005 failliet verklaard. Voormelde vennootschappen hadden ten tijde van haar faillissementen omstreeks 550 medewerkers in dienst. Verzoeker wil dat Google URL's in de zoekresultaten verwijdert dan wel afschermt. De informatie in de URL’s is niet onjuist, niet irrelevant en niet onnodig grievend. Er moet een belangenafweging plaatsvinden. De URL’s hebben betrekking op publicaties van professionele media die een journalistieke rol vervullen in het maatschappelijke debat inzake onder meer bestuurdersaansprakelijkheid. Het moeilijker vindbaar maken van de artikelen via Google Search kan worden gezien als een inperking van de vrijheid van meningsuiting van de originele auteurs. Bovendien heeft de informatie die in de artikelen staat enkel betrekking op de rol van verzoeker als bestuurder. Het verzoek wordt afgewezen.

IT 2581

Conclusie AG: verwerping cassatieberoep schending grondrechten door ontvangst van gegevens van buitenlandse diensten door AIVD en MIVD

Hoge Raad 4 mei 2018, IT 2581; ECLI:NL:PHR:2018:496 (Particulieren en belangenorganisaties tegen de Staat), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-ag-verwerping-cassatieberoep-schending-grondrechten-door-ontvangst-van-gegevens-van-buiten

Conclusie AG HR 4 mei 2018, IT 2581; ECLI:NL:PHR:2018:496 (Particulieren en belanghebbenden tegen de Staat) Privacy. Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten ontvangen gegevens van buitenlandse inlichtingendiensten, zoals de Amerikaanse NSA en de Britse GCHQ. Als gevolg van het feit dat deze buitenlandse diensten de herkomst van de verschafte gegevens niet aan de ontvanger bekend maken, kan niet altijd de mogelijkheid worden uitgesloten dat internationaal erkende grondrechten zijn geschonden bij het verwerven van die gegevens. De conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep. 

IT 2579

Mogelijke belangenverstrengeling met decaan universiteit: niet onbegrijpelijk dat naam verzoekster wordt genoemd in zoekresultaten

Rechtbank 24 mei 2017, IT 2579; ECLI:NL:RBMNE:2017:6893 (Belangenverstengeling decaan universiteit), http://www.itenrecht.nl/artikelen/mogelijke-belangenverstrengeling-met-decaan-universiteit-niet-onbegrijpelijk-dat-naam-verzoekster-wo

Rechtbank Midden Nederland 24 mei 2017, IT 2579; ECLI:NL:RBMNE:2017:6893 (Belangenverstengeling decaan universiteit) Geen verwijdering zoekresultaat Google. Verzoekster voerde in de periode 2004 tot en met 2010 opdrachten uit voor een universiteit. Enkele opdrachten zijn verstrekt in de periode dat de echtgenoot van verzoekster als decaan werkzaam was op die universiteit. Onderzoeksbureau PwC heeft onderzocht of er sprake was van belangenverstrengeling. Verzoekster wil dat Google bepaalde zoekresultaten verwijdert of afschermt. Deze zoekresultaten verwijzen naar verschillende artikelen die berichten over kwestie(s) waarbij verzoekster een rol heeft gespeeld. Dat de auteurs van de artikelen achter de URL’s het nieuwswaardig hebben geacht om in de artikelen ook de naam van verzoekster te noemen is niet onbegrijpelijk. Het verzoek wordt afgewezen.

IT 2584

Gebod geen camera's met privacy mask te vernielen

Hof 5 jun 2018, IT 2584; ECLI:NL:GHARL:2018:5145 (burengeschil vernieling bewakingscamera), http://www.itenrecht.nl/artikelen/gebod-geen-camera-s-met-privacy-mask-te-vernielen

Hof Arnhem-Leeuwarden 5 juni 2018, IT 2584; ECLI:NL:GHARL:2018:5145(burengeschil vernieling bewakingscamera) Burengeschil. Vernieling camera’s. Maken van opnames met bewakingscamera’s. Contactverbod. Cameraschade is gelijk aan waarde van de (recent geplaatste) verloren gegane camera’s op datum incident. Die waarde kan worden bepaald op basis van de vervangingswaarde ten tijde van het incident. Zonder toestemming maken van opnames van personen in of om hun huis is onrechtmatig. Zogenaamd “privacy-mask” in de camerasoftware is in beginsel afdoende inperking van de mogelijkheid dergelijke opnames te maken. Voor contactverbod over en weer onvoldoende gronden.

IT 2577

Zoekresultaten over muziekproducent en accountant betreffen actueel onderwerp in het algemene publieke debat

Rechtbank 20 mrt 2018, IT 2577; ECLI:NL:RBAMS:2018:3354 (Belastingontduiking en integriteit accountants), http://www.itenrecht.nl/artikelen/zoekresultaten-over-muziekproducent-en-accountant-betreffen-actueel-onderwerp-in-het-algemene-publie

Rechtbank Amsterdam 20 maart 2018, IT 2577; ECLI:NL:RBAMS:2018:3354 en Rechtbank Amsterdam 22 maart 2018, IT 2577; ECLI:NL:RBAMS:2018:3355 (Belastingontduiking en integriteit accountants) Privacy. Verzoek verwijdering zoekresultaat Google. Iedere zaak waarin verwijdering van een zoekresultaat wordt verzocht moet een belangenafweging worden gemaakt teneinde een juist evenwicht tussen de betrokken grondrechten vast te stellen. In de twee zaken is er sprake van een actueel onderwerp in het algemene publieke debat, respectievelijk belastingontduiking en de integriteit en deskundigheid van accountants. De eerste zaak betreft een muziekproducent die een bedrag van 1 miljoen euro in een rechtspersoon op Jersey zou hebben gestopt in een poging minder belasting te betalen. De tweede zaak betreft een tuchtklacht tegen een voormalig accountant. In beide zaken leiden de aard van de betrokken informatie en het belang dat het publiek erbij heeft om over deze informatie te beschikken, wat met name wordt bepaald door de rol die verzoeker in het openbare leven speelt, ertoe het recht op vrije meningsuiting inclusief het informatierecht van Google voorrang heeft. De verwijderingsverzoeken worden afgewezen.

IT 2578

Vereniging wil gebrek aan transparantie goede doelen sector aan de orde stellen: publiek belang van toegang tot de informatie

Rechtbank 19 apr 2018, IT 2578; ECLI:NL:RBDHA:2018:4672 (Vereniging tegen de Kwakzalverij), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vereniging-wil-gebrek-aan-transparantie-goede-doelen-sector-aan-de-orde-stellen-publiek-belang-van-t

Rechtbank Den Haag 19 april 2018, IT 2578; ECLI:NL:RBDHA:2018:4672 (Vereniging tegen de Kwakzalverij) Geen verwijdering zoekresultaten. De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft een artikel gepubliceerd over verzoekers. Bij vonnis in kort geding van 27 mei 2014 is - kort samengevat - de Vereniging veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie, aangezien het artikel een aantal feitelijk onjuiste passages bevatte. Hierbij was van zwaarwegend belang dat de Vereniging het gebrek aan transparantie in de goede doelen sector op kritische en waarschuwende wijze aan de orde wilde stellen. Verzoekers willen dat Google bepaalde URL’s uit de zoekresultaten verwijdert dan wel afschermt. Het verzoek wordt afgewezen. De inmenging in de grondrechten van verzoekers door Google is gerechtvaardigd door het overwegende belang dat het publiek erbij heeft dat toegang tot deze informatie beschikbaar en vindbaar blijft en (daarmee) het belang van Google om de desbetreffende zoekresultaten te kunnen (blijven) aanbieden.