Privacy

IT 2489

Sprake van 'fishing expedition', want slechts algemeen verzoek tot verstrekking persoonsgegevens

Hof 1 feb 2018, IT 2489; ECLI:NL:GHSHE:2018:363 (Appellant tegen Bankiers N.V.), http://www.itenrecht.nl/artikelen/sprake-van-fishing-expedition-want-slechts-algemeen-verzoek-tot-verstrekking-persoonsgegevens

Hof 's-Hertogenbosch 1 februari 2018, IT 2489; ECLI:NL:GHSHE:2018:363 (Appellant tegen Bankiers N.V.) Privacy. Nadat de bankrelatie tussen partijen is opgezegd, heeft appellant de bank om een overzicht en afschrift van al zijn, door de bank verwerkte, persoonsgegevens gevraagd. De bank heeft appellant de persoonsgegevens verschaft die zij stelt verwerkt te hebben. Het verzoek van appellant tot verschaffing van een volledig overzicht van de persoonsgegevens en de doeleinden van verwerking, wordt door de rechtbank afgewezen. Het Hof van Justitie interpreteert het begrip persoonsgegevens namelijk restrictief. Het hof neemt het IND arrest tot uitgangspunt. Er is in het onderhavige geval sprake van een 'fishing expedition', nu appellant slechts een algemeen verzoek heeft gedaan, zonder verduidelijking te geven waar hij meer duidelijkheid over wenst. De beschikking van de rechtbank wordt bekrachtigd.

IT 2485

EHRM: Gebruik verborgen camera's om diefstal door kassières te ontdekken is disproportioneel

Overige instanties 9 jan 2018, IT 2485; Application nos. 1874/13 en 8567/13 (López Ribalda en anderen tegen Spanje), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ehrm-gebruik-verborgen-camera-s-om-diefstal-door-kassi-res-te-ontdekken-is-disproportioneel

EHRM 9 januari 2018, IT 2485; IEFbe 2481; Application nos. 1874/13 en 8567/13 (López Ribalda en anderen tegen Spanje) Een filiaalmanager van een Spaanse supermarkt merkte enkele onregelmatigheden op tussen voorraadniveaus van de supermarkt en wat er dagelijks werd verkocht. Om de economische verliezen te onderzoeken heeft hij zowel zichtbare als verborgen bewakingscamera's geïnstalleerd. De cassières werden op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van de zichtbare, maar niet van de onzichtbare camera's. Alle werknemers die verdacht werden van diefstal werden opgeroepen voor individuele vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen erkenden de eisers in deze zaak hun betrokkenheid bij de diefstallen. Eisers vochten hun ontslag aan met een beroep op inbreuk op hun privacy. De nationale gerechten oordeelden dat de inbreuk gerechtvaardigd was. Het Hof oordeelt dat het gebruik van de bewakingscamera's niet proportioneel was. De kassières waren niet op de hoogte van het bestaan van de verborgen camera's en het doel van deze camera's.

IT 2484

EHRM: Plaatsen camera's in hoorcollegezalen maakt inbreuk op privacy studenten

Overige instanties 28 nov 2017, IT 2484; Application no. 70838/13 (Antović en Mirković tegen Montenegro), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ehrm-plaatsen-camera-s-in-hoorcollegezalen-maakt-inbreuk-op-privacy-studenten

EHRM 28 november 2017, IT 2484; IEFbe 2480; Application no. 70838/13 (Antović en Mirković tegen Montenegro) Privacy. De school voor wiskunde van de universiteit van Montenegro heeft camera’s opgehangen in de hoorcollegezalen om de veiligheid van studenten en eigendommen te waarborgen. Hiertegen hebben eisers een klacht ingediend bij de nationale DPA. De universiteit heeft op bevel van de DPA de camera’s uit de hoorcollegezalen verwijderd. Eisers vorderde compensatie van de universiteit voor de inbreuk op hun privacy. De nationale gerechten wijzen de vordering af. Het EHRM oordeelt dat de universiteit een ongerechtvaardigde inbreuk heeft gemaakt op het recht op privacy van eisers. Er was geen reden om aan te nemen dat de studenten of eigendommen in gevaar waren. Er is dus geen rechtvaardiging voor het plaatsen van de camera’s. De vorderingen van eisers worden toegewezen.

IT 2477

Conclusie AG: Religieuze gemeenschap kan worden aangemerkt als verwerker persoonsgegevens verzameld door Jehova getuigen

Hof van Jusitie EU 1 feb 2018, IT 2477; C-25/17 (Jehova's getuigen), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-ag-religieuze-gemeenschap-kan-worden-aangemerkt-als-verwerker-persoonsgegevens-verzameld-d

Conclusie AG 1 februari 2018, IT 2477; IEFbe 2473; C-25/17 (Jehova's getuigen) Privacy. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging de door de Korkein hallinto-oikeus gestelde prejudiciële vragen te beantwoorden als volgt:

1)      Verkondigingswerk waarbij van deur tot deur wordt gegaan, zoals aan de orde in het hoofdgeding, valt niet onder de uitzonderingen van artikel 3, lid 2, eerste en tweede streepje, van richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

IT 2474

Vragen aan HvJ EU over het begrip 'toestemming' in de zin van de e-privacyrichtlijn

Hof van Jusitie EU 16 jan 2018, IT 2474; C-673/17 (Planet49), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-over-het-begrip-toestemming-in-de-zin-van-de-e-privacyrichtlijn

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 16 januari 2018, IT 2474; IEFbe 2468; C-673/17 (Planet49) Persoonsgegevens. Via minbuza: Verzoeker is het Bundesverband der Verbraucherzentralen, een organisatie die vermeld staat op de lijst van bevoegde entiteiten in de zin van §4 van de Duitse wet inzake de stakingsvordering. Verweerster biedt kansspelen op het internet aan. Op 24.09.2013 heeft verweerster een kansspel georganiseerd op de website www.dein-macbook.de. Na het invoeren van zijn postcode kwam de gebruiker op een pagina terecht waar hij zijn naam en adres diende in te voeren. Onder de invoervelden voor de adressen stonden twee verklaringen van instemming, welke voorzien waren van selectievakjes. Verzoeker heeft aangevoerd dat de door verweerster gevraagde verklaringen van instemming niet voldoen aan de vereisten uit het Duits burgerlijk wetboek, de Duitse wet betreffende oneerlijke concurrentie en de Duitse telemediawet. 

IT 2463

AP adviseert over wetgeving over invoering van richtlijn voor betaaldiensten (PSD2)

Uit het persbericht: De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op verzoek van de minister van Financiën geadviseerd over het ontwerp van het Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten. Mede met dit besluit kan een nieuwe Europese richtlijn over betaaldiensten omgezet worden in Nederlandse wetgeving. De ontwerpversie van het besluit houdt niet op de juiste wijze rekening met nieuwe Europese privacyregels, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AP adviseert dan ook de ontwerpversie te herzien.

IT 2455

Ontslag op staande voet lekkende jeugdbeschermer niet rechtsgeldig

Rechtbank 6 dec 2017, IT 2455; ECLI:NL:RBAMS:2017:9875 (Lekkende jeugdbeschermer), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ontslag-op-staande-voet-lekkende-jeugdbeschermer-niet-rechtsgeldig

Ktr. Rechtbank Amsterdam 6 december 2017, IT 2455; ECLI:NL:RBAMS:2017:9875 (Lekkende jeugdbeschermer) Persoonsgegevens. Privacy. Verweerder is in 2013 als gezinsmanager in dienst getreden bij de Jeugdbescherming. Op 28 augustus 2017 is verweerder geschorst, omdat zij een compleet, niet geanonimiseerd en vertrouwelijk, NIFP rapport heeft gelekt naar mensen buiten de organisatie. Op 6 september wordt verweerder op staande voet ontslagen, omdat zij contact blijft zoeken met haar cliënten na haar schorsing. De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op rechtsgeldig niet rechtsgeldig is. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst in verband met verwijtbaar handelen of nalaten, is wel mogelijk.

IT 2453

Korpschef wijst onterecht Wob-verzoek af met beroep op auteursrecht

Overige instanties 20 dec 2017, IT 2453; ECLI:NL:RVS:2017:3527 (Appellant tegen korpschef), http://www.itenrecht.nl/artikelen/korpschef-wijst-onterecht-wob-verzoek-af-met-beroep-op-auteursrecht

ABRvS 20 december 2017, IEF 17398; IT 2453; ECLI:NL:RVS:2017:3527 (Appellant tegen korpschef). Wob-verzoek. Auteursrecht. Privacy. Op 17 juli 2015 heeft appellant de korpschef verzocht hem alle documenten met betrekking tot een door onderzoekers van de Universiteit Leiden opgesteld rapport te verstrekken. De korpschef heeft dit verzoek afgewezen. Hij is van mening dat het verstrekken van deze gegevens aantasting van de persoonlijke levenssfeer en een inbreuk op het auteursrecht van de studentonderzoekers ten gevolg heeft. Appellant heeft, na ongegrondverklaring van zijn beroep door de rechtbank, hoger beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling oordeelt dat de Wob een beperking op het auteursrecht is. De uitspraak van de rechtbank en het besluit tot afwijzing van het Wob-verzoek worden vernietigd. Voornamen en geboortedata en -plaatsen van de studentonderzoekers hoeft de korpschef niet te verstrekken.