Internet

IT 2492

Algemene voorwaarden voldoen niet aan eisen consumentenbescherming

Rechtbank 17 jan 2018, IT 2492; ECLI:NL:RBLIM:2018:310 (Direct Pay tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/algemene-voorwaarden-voldoen-niet-aan-eisen-consumentenbescherming

Ktr. Rechtbank Limburg 17 januari 2018, RB 3100; IT 2492; ECLI:NL:RBLIM:2018:310 (Direct Pay tegen gedaagde) Bralex heeft een overeenkomst met gedaagde gesloten op grond waarvan zij aan gedaagde een product heeft geleverd. Bralex heeft €99,91 aan gedaagde gefactureerd. Gedaagde heeft het producten buiten de in de algemene voorwaarden gestelde bedenktertijd van 14 dagen teruggestuurd. De vordering is gecedeerd aan Direct Pay, die dat bedrag vermeerder met rente en kosten vordert. Omdat de algemene voorwaarden geen enkele productinformatie bevatten, wordt niet aan de eisen van artikel 6:230m lid 1 sub a BW voldaan. Nu gedaagde op grond van artikel 6:230i BW consumentenbescherming geniet en van deze dwingendrechtelijke bepalingen niet ten nadele van hem als consument kan worden afgeweken, wordt de vordering van Direct Pay afgewezen.

IT 2488

Wifi-signaal niet overal voldoende dus tekortkoming

Rechtbank 7 feb 2018, IT 2488; ECLI:NL:RBLIM:2018:1202 (Wifi-installatie), http://www.itenrecht.nl/artikelen/wifi-signaal-niet-overal-voldoende-dus-tekortkoming
Wifi

Ktr. Rechtbank Limburg 7 februari 2018, IT 2488; ECLI:NL:RBLIM:2018:1202 (Wifi-installatie) Gedaagde heeft werkzaamheden voor eiser uitgevoerd, mede inhoudend het uitbreiden van de wifi-installatie van eiser. Eiser meldt aan gedaage dat de werkzaamheden niet goed zijn uitgevoerd, de wifi is instabiel. Eiser heeft de overeenkomst ontbonden en gedaagde op 26 september gesommeerd de gebreken binnen een week op te lossen. Op 23 oktober dagvaardt eiser gedaagde. Ter descente heeft de kantonrechter het woonhuis van eiser alsmede de tuin en achtergelegen gebouwen en parkeerplaats bezocht. Middels een wifi-check op zijn eigen telefoon is de kantonrechter gebleken dat de wifi-installatie niet overal een voldoende wifi-signaal afgeeft. Er is sprake van een tekortkoming, dus ontbinding was terecht. Gedaagde wordt veroordeeld de schade van eiser te vergoeden.

IT 2472

Gedaagde kan clicks-overeenkomst met Banenmatch niet bewijzen

Hof 23 jan 2018, IT 2472; ECLI:NL:GHSHE:2018:249 (Banenmatch), http://www.itenrecht.nl/artikelen/gedaagde-kan-clicks-overeenkomst-met-banenmatch-niet-bewijzen
Click

Hof 's-Hertogenbosch 23 januari 2018, IT 2472; ECLI:NL:GHSHE:2018:249 (Banenmatch).Bij het tussenarrest is gedaagde toegelaten te bewijzen dat partijen met ingang van 2012 een overeenkomst hebben gesloten inhoudende dat gedaagde bezoekers op internet doorverwees (clicks) naar de website van Banenmatch en dat de op de onder 3.5. van het tussenarrest genoemde facturen vermelde aantallen bezoekers (clicks) door gedaagde zijn doorverwezen. Nu gedaagde geen bewijs heeft geleverd, is de door haar gestelde en door Banenmatch gemotiveerd betwiste overeenkomst niet komen vast te staan. Dit betekent dat het bestreden vonnis moet worden vernietigd en dat Banenmatch moet worden veroordeeld tot betaling van de door haar erkende hoofdsom van € 2.958,29.

IT 2469

Hostingprovider moet rechtmatige website ontoegankelijk maken en betaalgegevens en IP-adressen verstrekken.

Rechtbank 10 jan 2018, IT 2469; ECLI:NL:RBOVE:2018:202 (Eisers tegen Your Hosting), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hostingprovider-moet-rechtmatige-website-ontoegankelijk-maken-en-betaalgegevens-en-ip-adressen-verst

Vzr. Rechtbank Overijssel 10 januari 2018, IEF 17452; IT 2469; ECLI:NL:RBOVE:2018:202 (Eisers tegen Your Hosting) Internet. Your Hosting is hostingprovider van de website www.gabme.org. Via het internet is een rapport verspreid waarin eiser beschuldigd wordt van fraude, oplichting en witwaspraktijken. In dit rapport wordt verwezen naar de site www.gabme.org. Your Hosting vindt dat zij de inhoud van de website niet hoeft te verwijderen of ontoegankelijk hoeft te maken, nu niet in geschil is dat de website op zichzelf geen onrechtmatige inhoud bevat, aangaande eiser. Ook al staat op de website zelf niets onrechtmatigs over eiser, maakt website wel onderdeel uit van een constructie met een onrechtmatig karakter. Het gevorderde ontoegankelijk maken van de website, wordt toegewezen. Your Hosting is gehouden tot het verstrekken van de bij haar bekende identificerende gegevens. 

IT 2461

Vordering tot verstrekking gegevens en verwijdering uitingen op Twitter in verstek toegewezen

Rechtbank 5 jan 2017, IT 2461; ECLI:NL:RBAMS:2018:113 (Eisers tegen Twitter), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vordering-tot-verstrekking-gegevens-en-verwijdering-uitingen-op-twitter-in-verstek-toegewezen

Vzr. Rechtbank Amsterdam 5 januari 2018, IEF 17436; IT 2461; ECLI:NL:RBAMS:2018:113 (Eisers tegen Twitter) Persoonsgegevens. Sociale media. Verstekvonnis. Kort geding. Vordering tot verwijdering van uitingen op Twitter en verstrekken van NAW-(naam, adres en woonplaats)gegevens toegewezen. Het centrum van de belangen van eisers bevindt zich in Nederland (de helft van eisers woont in Nederland, veel werkzaamheden van de bedrijven van eiser vinden in Nederland plaats, een deel van eisers werk in Nederland en de bedrijven hebben veel Nederlandse klanten) is de Nederlandse rechter bevoegd om van de vorderingen in dit kort geding kennis te nemen. Nederlandse rechter is bevoegd, omdat schadebrengende feit zich in Nederland voordoet.

IT 2456

KvK heeft de wedstrijdinzending niet gebruikt om Locatiescan te ontwikkelen

Rechtbank 13 dec 2017, IT 2456; ECLI:NL:RBMNE:2017:6057 (Locatiescan KvK), http://www.itenrecht.nl/artikelen/kvk-heeft-de-wedstrijdinzending-niet-gebruikt-om-locatiescan-te-ontwikkelen
kvk locatiescan

Rechtbank Midden-Nederland 13 december 2017, IEF 17425; IT 2456; ECLI:NL:RBMNE:2017:6057 (Locatiescan KvK) Onrechtmatige daad. Dat de Kamer van Koophandel de inzending van eisers heeft gebruikt om de Locatiescan te ontwikkelen en dat eisers op onjuiste gronden zijn afgevallen in de wedstrijd is niet vast komen te staan. De Kamer van Koophandel handelt binnen haar wettelijke voorlichtingstaak met het beschikbaar stellen van de Locatiescan. Dat een grote onderneming gratis een product aanbiedt is niet onrechtmatig, ook niet als dit concurrenten belemmert.

IT 2452

Stiefvader lijkt online bestelling te hebben gedaan met gegevens van gedaagde

Rechtbank 28 nov 2017, IT 2452; ECLI:NL:RBDHA:2017:13975 (Van Dijk tegen stiefdochter), http://www.itenrecht.nl/artikelen/stiefvader-lijkt-online-bestelling-te-hebben-gedaan-met-gegevens-van-gedaagde

Ktr. Rechtbank Den Haag 28 november 2017, IT 2452; ECLI:NL:RBDHA:2017:13975 (Van Dijk tegen stiefdochter). Internet. Verbintenissenrecht. Van Dijk heeft in opdracht van gedaagde leermiddelen geleverd. Gedaagde heeft hier niet voor betaald en is in verzuim. Van Dijk vordert nakoming. Gedaagde stelt dat niet zij, maar haar stiefvader de overeenkomst is aangegaan. Van Dijk, op wie de bewijslast rust, voert aan dat een online bestelling is gedaan waarbij de gegevens van gedaagde zijn ingevuld. De kantonrechter oordeelt dat dit feit de stelling dat gedaagde partij is bij de overeenkomst niet kan dragen en wijst de vordering af. 

IT 2450

Fietsenwinkel.nl hoeft levering niet na te komen nu kortingscode reeds was gebruikt

Rechtbank 22 dec 2017, IT 2450; ECLI:NL:RBAMS:2017:9637 (Eiser tegen Fietsenwinkel.nl), http://www.itenrecht.nl/artikelen/fietsenwinkel-nl-hoeft-levering-niet-na-te-komen-nu-kortingscode-reeds-was-gebruikt

Ktr. Rechtbank Amsterdam 22 december 2017, IT 2450; ECLI:NL:RBAMS:2017:9637 (Eiser tegen Fietsenwinkel.nl). Internet. Fietsenwinkel.nl heeft als sponsor van een voetbalvereniging drie waardebonnen ter beschikking gesteld. Deze waardebonnen zijn door deze voetbalvereniging onder haar leden verloot. Eiser is niet één van de winnaars van deze loterij, maar heeft in een café één van de kortingscode op een handgeschreven papier ontvangen. Eiser heeft vervolgens een fiets besteld met het gebruik van deze code. Aanvankelijk werd de kortingscode door het elektronische bestelproces van de website aanvaard, maar na de bestelling heeft Fietsenwinkel.nl eiser per mail laten weten dat de kortingscode niet (meer) geldig was en de levering van de fiets geannuleerd. De kantonrechter wijst de vordering tot nakoming van eiser af. De kortingscode is niet rechtsgeldig gecedeerd aan eiser op grond van artikel 3:94 lid 1 BW. Doordat de levering in het café geschiedde, kon eiser evenwel niet gerechtvaardigd op de geldigheid van de kortingscode vertrouwen.