Internet

IT 3480

Uitlatingen over ING zijn onrechtmatig

Rechtbank 12 apr 2021, IT 3480; ECLI:NL:RBAMS:2021:1808 (ING tegen de Stichting), http://www.itenrecht.nl/artikelen/uitlatingen-over-ing-zijn-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 april 2021, IT 3480, ECLI:NL:RBAMS:2021:1808 (ING tegen de Stichting) De Stichting Vrouwe Justitia in Verval heeft op haar website een aantal uitlatingen gedaan over medewerkers van ING, een advocaat en notarissen. De voorzitter van de stichting heeft al jarenlang een conflict met ING, waarover vele juridische procedures zijn gevoerd. De voorzitter is in bijna alle procedures in het ongelijk gesteld. Zij is het daar niet mee eens en noemt op haar website de bankmedewerkers, advocaat en notarissen ‘misdrijfplegers’, ‘bedriegers’ en ‘machtsmisbruikers’ en beschuldigt hen van ‘intimidatie’ en ‘corruptie’. Deze kwalificaties vinden onvoldoende steun in de feiten. Volgens de voorzieningenrechter handelt de stichting hierom onrechtmatig en moet deze de uitingen en foto’s verwijderen op straffe van dwangsommen.

IT 3470

HR: bemiddeling als 'reisagent' heeft lage drempel

Hoge Raad 9 apr 2021, IT 3470; ECLI:NL:HR:2021:527 (Bpf Reisbranche tegen Booking.com), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hr-bemiddeling-als-reisagent-heeft-lage-drempel

HR 9 april 2021, IT 3470, ECLI:NL:HR:2021:527 (Bpf Reisbranche tegen Booking.com) De welbekende hotelboekingssite Booking.com heeft altijd zijn pensioenzaken door een andere partij laten regelen om zo, naar eigen zeggen, flexibiliteit voor een groot en divers werknemersbestand te waarborgen. Het bedrijfstakpensioenfonds voor de reisbranche (Bpf Reisbranche) is van mening dat Booking.com dit helemaal niet mag doen omdat zij aangemerkt dient te worden als 'reisagent'. Om deze reden zou zij deel moeten nemen aan Bpf Reisbranche. Een belangrijke voorwaarde voor deze kwalificatie is dat de site 'bemiddelt' bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen klanten en hotels. De rechtbank en het hof vonden dat Booking.com hier niet aan voldeed, de Hoge Raad is anderzijds wel degelijk van mening dat Booking.com bemiddelt. Hierbij hanteert zij een vrij lage drempel voor het begrip, waarbij het beheren van een website waarop een overeenkomst tot stand kan komen al voldoende kan zijn. De Hoge Raad verwijst hiermee het arrest terug naar het hof.

IT 3467

Sonos gelijkgesteld in incident over relatieve bevoegdheid

Rechtbank 17 mrt 2021, IT 3467; ECLI:NL:RBDHA:2021:2929 (Google tegen Sonos), http://www.itenrecht.nl/artikelen/sonos-gelijkgesteld-in-incident-over-relatieve-bevoegdheid

Rechtbank Den Haag 17 maart 2021, IEF 19876, IT 3467, ECLI:NL:RBDHA:2021:2929 (Google tegen Sonos) Incidenteel vonnis. Google’s vorderingen in de hoofdzaak zien op een verbod inbreuk te maken op de buitenlandse delen van het octrooi in kwestie in het Verenigd Koninkrijk, Italië en Finland dan wel onrechtmatig te handelen door die inbreuk in genoemde landen te faciliteren. Sonos vordert in dit incident dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart omdat Google zich niet beroept op een Nederlands deel van het octrooi. De rechtbank gaat hierin mee en stelt dat op basis van artikel 80 lid 2 sub a ROW niet zij, maar de rechtbank Midden-Nederland over de relatieve bevoegdheid beschikt om van het geschil kennis te nemen.

IT 3461

Geen onrechtmatige uitlatingen wegens ontbreken van regisserende rol

Rechtbank 24 feb 2021, IT 3461; ECLI:NL:RBOVE:2021:1254 (Eiser tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-onrechtmatige-uitlatingen-wegens-ontbreken-van-regisserende-rol

Rechtbank Overijssel 24 februari 2021, IEF 19859, IT 3461, ECLI:NL:RBOVE:2021:1254 (Eisers tegen gedaagden) Een van de eisers heeft in 2014 opgetreden als mediator in een arbeidsgeschil tussen een van de gedaagden en haar toenmalig werkgever. Nadien bleek een gesprek tussen eiser en de werkgever te zijn opgenomen waaruit bleek dat de mediator allerlei denigrerende en onoorbare uitlatingen over gedaagde heeft gedaan in de richting van de werkgever. Daarop zijn door gedaagde diverse tuchtklachten tegen de mediator ingediend en heeft de mediator strafrechtelijk aangifte gedaan tegen gedaagde wegens verspreiding van de opname waarvoor gedaagde ook is vervolgd en is vrijgesproken. Eisers stellen dat sprake is van onrechtmatig handelen door gedaagden omdat zij jarenlang publiekelijk een hetze tegen hen voeren en wegens schending van de geheimhoudingsplicht uit de mediationovereenkomst door gedaagde. De rechtbank concludeert dat gedurende langere tijd sprake is geweest van een publiek debat en de uitlatingen van gedaagden zien op het zakelijk handelen van eiser als mediator. Niet genoegzaam is gebleken dat juist gedaagden bij de publieke berichtgeving een regisserende/aansturende rol zouden hebben vervuld. De vorderingen worden dan ook afgewezen.

IT 3460

Facebook moet gegevens advertentie-accounts afgeven

Rechtbank 17 mrt 2021, IT 3460; ECLI:NL:RBDHA:2021:2422 (PVH tegen Facebook), http://www.itenrecht.nl/artikelen/facebook-moet-gegevens-advertentie-accounts-afgeven
Facebook-Unsplash

Rechtbank Den Haag 17 maart 2021, IEF 19857, RB 3498, IT 3460; ECLI:NL:RBDHA:2021:2422 (PVH tegen Facebook) [Vervolg op IEF 18172RB 3273IT 2694]. PVH is een groot kleding- en modebedrijf dat verschillende merken exploiteert, waaronder Tommy Hilfiger. Op Facebook en Instagram constateerde PVH een aantal advertenties voor kleding en schoeisel met de naam "Tommy Hilfiger" die niet van haar afkomstig waren, terwijl zij met Facebook al een advertentieovereenkomst had gesloten ten behoeve van haar eigen merk. Dit leidde tot een bevel van de voorzieningenrechter jegens Facebook om de nodige maatregelen te nemen tegen de inbreukmakende advertenties. Facebook is hiertegen in beroep gegaan en heeft o.a. geweigerd om de gegevens van de advertentie-accounts aan PVH te geven. De rechtbank oordeelt dat Facebook deze gegevens alsnog moet afgeven en benadrukt daarbij dat zij het plaatsen van de inbreukmakende advertenties gestaakt dient te houden. Daarnaast stelt zij ook dat Facebook niet aansprakelijk is voor inbreuken gemaakt door klanten, maar dat zij zich wel succesvol mag beroepen op de hosting vrijstelling. Tot slot wordt Facebook ook een beperkte filterverplichting met betrekking tot de advertenties opgelegd.

IT 3451

Russische uitingen jegens Bellingcat zijn onrechtmatig

Rechtbank 9 mrt 2021, IT 3451; (Bellingcat tegen FAN), http://www.itenrecht.nl/artikelen/russische-uitingen-jegens-bellingcat-zijn-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Amsterdam 9 maart 2021, IEF 19872, IT 3451, C/13/696100 / KG ZA 21-36 (Bellingcat tegen FAN) FAN, een Russische vennootschap, heeft een aantal publicaties op haar site gedaan die volgens Bellingcat jegens haar onrechtmatig zijn. Bellingcat vordert dan ook dat deze worden verwijderd en gerectificeerd. De voorzieningenrechter volgt Bellingcat in haar onderbouwing en stelt haar in het gelijk in haar vordering.

IT 3443

Vrij en Sociaal Nederland krijgt domein terug

Rechtbank 9 mrt 2021, IT 3443; (VSN tegen Lijst 30), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vrij-en-sociaal-nederland-krijgt-domein-terug

Vzr. Rechtbank Den Haag 9 maart 2021, IEF 19828,  IT 3443; C/09/608170 / KG ZA 21-197 (VSN tegen Lijst 30) Vrij en Sociaal Nederland (VSN) is een politieke partij die meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar. In januari heeft de partij te maken gehad met bestuursperikelen die leidden tot een afsplitsing, waaruit de partij 'Lijst 30' is ontstaan. Een aantal van de afgesplitste leden had nog wel controle over het domein dat VSN gebruikte. Deze hebben zij om weten te zetten in een redirect-link naar de site van Lijst 30. Hierop vorderde VSN dat Lijst 30 het domein terug aan haar moest overdragen. De voorzieningenrechter stelt VSN in het gelijk en beveelt twee bestuursleden van Lijst 30 tot volledige meewerking aan de overdracht van het domein.

IT 3433

Negatieve recensie niet onrechtmatig

Rechtbank 24 dec 2020, IT 3433; ECLI:NL:RBDHA:2020:14372 (Küchenwelt tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/negatieve-recensie-niet-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Den Haag 24 december 2020, IT 3433, ECLI:NL:RBDHA:2020:14372 (Küchenwelt tegen gedaagde) Küchenwelt is een bedrijf dat keukens verkoopt aan consumenten. Gedaagde heeft een keuken gekocht bij Küchenwelt. Nadat deze werd geleverd heeft gedaagde een negatieve recensie over Küchenwelt achtergelaten op Google Maps. Küchenwelt vordert van gedaagde dat hij deze recensie verwijdert en verwijderd houdt. De voorzieningenrechter stelt dat het hier gaat om een botsing tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op de bescherming van eer en goede naam. In casu kan de vrijheid van meningsuiting echter niet rechtmatig ingeperkt worden door de bescherming van eer en goede naam. De rechtbank wijst daarom het gevorderde van Küchenwelt af.