Wet- en regelgeving  

IT 4236

Data Act: Europarlementariërs steunen nieuwe regels voor eerlijke toegang tot en gebruik van 'Industrial Data'

Het Europees Parlement heeft op dinsdag 14 maart ingestemd met een wetsontwerp, die tot doel heeft innovatie te stimuleren door belemmeringen voor toegang tot en gebruik van data door consumenten en bedrijven weg te nemen. Het voorstel zou bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe diensten, met name op het gebied van kunstmatige intelligentie waar grote hoeveelheden data nodig zijn voor het trainen van algoritmen. Het zal ook leiden tot betere prijzen voor after-sales services en reparaties van verbonden apparaten. Het voorstel omvat gemeenschappelijke regels voor het delen van data die worden gegenereerd door het gebruik van verbonden producten of gerelateerde diensten (zoals het internet der dingen, industriële machines), om een eerlijke uitwisseling van data te waarborgen. Bedrijven kunnen beslissen welke data kunnen worden gedeeld en de fabrikant kan ervoor kiezen bepaalde gegevens niet beschikbaar te stellen. Het Europees Parlement wil dat de onderhandelingspositie wordt versterkt voor kleine en middelgrote ondernemingen. Het voorstel bevat ook bepalingen om bedrijfsgeheimen te beschermen en onwettige gegevensoverdracht te voorkomen. Het Europees Parlement wil nu onderhandelen met de Raad over de uiteindelijke vorm van de wetgeving.

IT 4196

Het Turing IT-jaaroverzicht 2022

In 2022 hebben zich op het vlak van IT-recht weer veel ontwikkelingen voorgedaan. Duidelijk is dat de digitale transformatie in Europa serieus wordt aangepakt. Veel nieuwe wetgeving is geïntroduceerd, bijvoorbeeld op het gebied van AI en cybersecurity. 

Nieuwe wetgeving ten aanzien van de betrouwbaarheid van online reviews is ook in werking getreden. 

In de jurisprudentie speelt nog steeds de zorgplicht van de IT-leverancier een rol en wordt ook regelmatig geprocedeerd over de afgifte van allerlei soorten data. Lees er meer over in dit actuele IT-jaaroverzicht opgesteld door Turing Advocaten.

IT 3410

Autoriteit Persoonsgegevens: ziekenhuis OLVG beboet

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt een boete van 440.000 euro op aan het Amsterdamse ziekenhuis OLVG. Het ziekenhuis had tussen 2018 en 2020 te weinig maatregelen genomen om toegang door onbevoegde medewerkers tot medische dossiers te voorkomen. Dat kwam door onvoldoende controle op wie welk dossier bekeek en ontoereikende beveiliging van de computersystemen. Naar aanleiding van het onderzoek van de AP heeft het OLVG de vereiste verbeteringen doorgevoerd. Tijdens het onderzoek van de AP heeft het OLVG verbeteringen doorgevoerd. Het ziekenhuis controleert vanaf dat moment structureel de logging en heeft sindsdien tweefactor-authenticatie in het ziekenhuis geregeld. Het ziekenhuis gaat niet in bezwaar of beroep tegen de boete van de AP.

Lees hier verder. 

IT 3302

Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging Mediawet 2008

Minister Slob stuurde 29 oktober jl. de Eerste Kamer een nadere memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel wijziging Mediawet 2008. Hierin reageert de minister op de schriftelijke inbreng van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Eerste Kamer bij het wetsvoorstel. Lees hier de nadere memorie van antwoord op Rijksoverheid.nl.

IT 3242

Consultatie nieuwe richtlijnen van de EDPB

De European Data Protection Board (EDPB) heeft twee nieuwe richtlijnen opgesteld: over de begrippen ‘verantwoordelijke’ en ‘verwerker’ en over targeting van gebruikers van sociale media. Beide guidelines staan nu open voor consultatie, zo meldt de Autoriteit Persoonsgegevens. De begrippen ‘verantwoordelijke’ en ‘verwerker’ roepen veel vragen op sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking is getreden. De nieuwe guidelines bieden toelichting op de verschillende begrippen en gaan in op de belangrijkste gevolgen van deze begrippen voor verantwoordelijken, verwerkers en gezamenlijke verantwoordelijken. De guidelines met betrekking tot de targeting van gebruikers van sociale media zijn gericht op de rollen en verantwoordelijkheden van adverteerders en aanbieders. De richtlijnen gaan onder meer in op de privacyrisico’s voor sociale media-gebruikers en op de belangrijkste vereisten uit de privacywetgeving, zoals de juridische basis voor de verwerking.

Opmerkingen of suggesties bij de ‘Guidelines 07/2020 on the conceprts of controller and processor in the GDPR’ en/of de ‘Guidelines 08/2020 on the targeting of social media users’ kunnen tot en met 19 oktober 2020 worden doorgegeven aan de EDPB.

IT 3225

Data Pro Code goedgekeurd door AP

De Data Pro Code van branchevereniging NLdigital is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is de eerste gedragscode voor verwerkers onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die door het AP is goedgekeurd. De reden voor de gedragscode was om op een laagdrempelige manier de bij NLdigital aangesloten ICT-bedrijven te helpen bij hun AVG-compliance. In de gedragscode worden open normen uit de AVG concreet uitgewerkt. Het is aan NLdigital om een toezichthoudend orgaan in te stellen. Dit toezichthoudend orgaan moet vervolgens geaccrediteerd worden door het AP. Momenteel liggen de criteria waaraan het toezichthoudend orgaan dient te voldoen ter advies voor bij het European Data Protection Board (EDPB). Het AP verwacht dit jaar nog uitsluitsel.

IT 3222

Advies Raad van State over wetsvoorstel Tijdelijke wet notificatieapp covid-19

Op 19 augustus 2020 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State een advies uitgebracht over het wetsvoorstel Tijdelijke wet notificatieapp covid-19. Zowel het wetsvoorstel als het advies van de Raad van State zijn openbaar gemaakt. Het wetsvoorstel ziet op een tijdelijke wet die de Coronamelder (de corona-app) regelt. De Coronamelder zou de GGD moeten helpen bij het bron- en contactonderzoek. Het wetsvoorstel gaat over de gegevensverwerking die komt kijken bij de app en verbiedt dat mensen verplicht worden de app te gebruiken. De Afdeling advisering van de Raad van State adviseert de regering onder meer om het doel in de wet nog specifieker te formuleren en vast te leggen dat de persoonsgegevens niet voor een ander doel mogen worden gebruikt dan voor het bron- en contactonderzoek. Daarnaast wordt geadviseerd de GGD als verwerkingsverantwoordelijke op grond van de AVG aan te merken. Lees hier de volledige samenvatting of de volledige tekst van het advies van de Raad van State.

IT 3205

Hugo de Jonge gaat data van reizigers uit risicogebieden opvragen

In een Kamerbrief kondigt Hugo de Jonge - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - aan dat de overheid passagiersgegevens van reizigers uit risicogebieden kan opvragen om hiermee door middel van steekproeven te controleren of zij zich aan de coronamaatregelen houden. Passagiers die terugkomen uit een risicogebied moeten twee weken in quarantaine en met deze gegevens kan gecontroleerd worden of dat daadwerkelijk wordt gedaan. Deze persoonsgegevens moeten worden opgevraagd op grond van artikel 53 lid 3 Wet publieke gezondheid. Lees hier de volledige Kamerbrief.

IT 3201

ACM: providers verplicht locatiedata mee te zenden bij 112


Vanaf 1 juli 2021 zijn providers verplicht om locatiedata mee te zenden als iemand het alarmnummer belt. Dit heeft de Autoriteit Consument & Markt besloten in de Beleidsregel mobiele aankiesbaarheid 112. Waar thans gebruikelijk is dat providers locatiedata meezenden over de zendmast van de beller, is het vanaf 1 juli 2021 verplicht voor providers om locatiedata vanuit de telefoon van de beller zelf te verstrekken. Deze data geeft vaak nauwkeuriger de locatie van de beller weer.

IT 3200

Per 1 juli wel elektronische inzage in patiëntendossier

Op 1 juli 2020 traden de eerst door minister Schippers uitgestelde regels uit de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens gedeeltelijk in werking. Deze wet is onderdeel van een andere wet: de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). De Wabvpz regelt onder meer de randvoorwaarden voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Vanaf 1 juli 2020 zijn er nieuwe rechten en verplichtingen met betrekking tot het elektronisch patiëntendossier. Zo geldt per 1 juli de eis van elektronische inzage en afschrift. Dit houdt in dat zorgaanbieders op aanvraag elektronische inzage of afschrift moeten verschaffen aan cliënten.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 1 - 10 van 40