Contracten

IT 3862

Overeenkomst op afstand

Rechtbank Noord-Holland 16 feb 2022, IT 3862; ECLI:NL:RBNHO:2022:1962 (DGB tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/overeenkomst-op-afstand

Ktr. Rb Noord-Holland 16 februari 2022, IT 3862; ECLI:NL:RBNHO:2022:1962 (DGB tegen gedaagde) DGB vordert dat de kantonrechter gedaagde veroordeelt tot betaling, nu er een leveringsovereenkomst op afstand is gesloten met betrekking tot de levering van gas en elektriciteit. Gedaagde betwist dat hij een leveringsovereenkomst heeft gesloten met DGB. Naar het oordeel van de kantonrechter is er wel een overeenkomst gesloten, maar heeft DGB niet voldaan aan haar verplichting om de consument te wijzen op zijn herroepingsrecht. De termijn hiervoor is dus verlengd.

IT 3858

Onvoldoende onderbouwd dat onrechtmatig is gehandeld

Rechtbank Amsterdam 7 jul 2021, IT 3858; ECLI:NL:RBAMS:2021:7977 (Scobiddo-app), http://www.itenrecht.nl/artikelen/onvoldoende-onderbouwd-dat-onrechtmatig-is-gehandeld

Rb Amsterdam 7 juli 2021, IT 3858; ECLI:NL:RBAMS:2021:7977 (Scobiddo-app Eiseres vordert verklaring voor recht dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld. De persoonlijke aansprakelijkheid van gedaagde bestaat er volgens eiseres uit dat hij zich heeft voorgedaan als een betrouwbare en ervaren IT-ondernemer en eiseres heeft bewogen geld te investeren in een ambitieus IT-project, zonder daar verder goede afspraken over te maken en het geld deels voor persoonlijke uitgaven heeft gebruikt. De rechtbank is van oordeel dat de verantwoordelijkheid voor het maken van goede afspraken en het uitvoeren daarvan niet alleen bij gedaagde lag, maar bij beide partijen. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat eiseres onvoldoende heeft onderbouwd dat gedaagde het geld op onrechtmatige wijze heeft besteed. De vorderingen worden afgewezen.

IT 3844

Overeenkomst domoticasysteem ontbonden

Rechtbank Rotterdam 18 feb 2022, IT 3844; ECLI:NL:RBROT:2022:996 (Eiser tegen Vorm), http://www.itenrecht.nl/artikelen/overeenkomst-domoticasysteem-ontbonden

Rb Rotterdam 18 februari 2022, IT 3844; ECLI:NL:RBROT:2022:996 (Eiser tegen Vorm) Eiser heeft een appartement gekocht en heeft daarvoor een koop- en aannemingsovereenkomst gesloten met Vorm. Eiser heeft Vorm een meewerkopdracht gegeven voor de aanleg van een domoticasysteem (huisautomatisering). Op het punt van het domoticasysteem is Vorm tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen partijen. Vorm kon of wilde de gebreken niet herstellen. Partijen hebben hun overeenkomst vervolgens aangevuld met de afspraak dat eiser de verdere aanleg van het systeem uit zou besteden en dat Vorm de kosten daarvan zou betalen. Vorm heeft deze facturen niet vergoed. Eiser heeft de overeenkomst dus terecht ontbonden. De kantonrechter ziet niet welk belang wordt gediend bij het voor recht verklaren hiervan. Wel oordeelt de kantonrechter dat Vorm moet terugbetalen wat eiser heeft betaald.

IT 3802

Opzegging opdrachtovereenkomst vormt geen tekortkoming

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 jan 2022, IT 3802; ECLI:NL:GHARL:2022:512 (Solis tegen geïntimeerde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/opzegging-opdrachtovereenkomst-vormt-geen-tekortkoming

Hof Arnhem-Leeuwarden 25 januari 2022, IT 3802; ECLI:NL:GHARL:2022:512 (Solis tegen geïntimeerde) Geïntimeerde (organisatieadviesbureau als eenmanszaak) heeft werkzaamheden op het terrein van softwareontwikkeling verricht voor Solis (groothandel in machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel). De facturen die hij hiervoor heeft verstuurd zijn deels onbetaald gelaten door Solis, omdat Solis van mening was dat geïntimeerde zijn werk niet deugdelijk en op tijd heeft verricht. Solis eist terugbetaling van de factuur die zij wel betaald heeft. De kantonrechter heeft Solis veroordeeld tot betaling van de facturen. Solis gaat hiertegen in hoger beroep en vordert vernietiging van het vonnis van de kantonrechter. Naast dat Solis terugbetaling van de factuur vordert, vordert zij ook een vergoeding voor de schade die zij heeft geleden door geïntimeerde.

IT 3803

Korting op betalingsverplichting

Rechtbank Overijssel 16 nov 2021, IT 3803; ECLI:NL:RBOVE:2021:4917 (Ziggo tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/korting-op-betalingsverplichting

Ktr. Rb Overijssel 16 november 2021, IT 3803; ECLI:NL:RBOVE:2021:4917 (Ziggo tegen gedaagde) Partijen hebben een overeenkomst op afstand gesloten voor een Internet Start en TV Start abonnement en een Fox Sports Eredivisie abonnement als aanvulling hierop. Het eerste abonnement is door gedaagde opgezegd. Voor de periode waarin Ziggo diensten heeft geleverd vordert zij betaling van abonnementskosten en de restwaarde van de mediabox. Gedaagde voert aan dat hij dit niet hoeft te betalen, omdat hij het tweede abonnement binnen de bedenktijd heeft herroepen en hij de mediabox heeft geretourneerd. Ziggo heeft volgens hem de restwaarde niet gemotiveerd. De rechtbank oordeelt dat Ziggo essentiële (pre)contractuele informatieplichten niet heeft nageleefd door het niet mededelen dat de mediabox in bruikleen is gegeven en het niet informeren over de duur van de overeenkomsten en de voorwaarden voor opzegging hiervan.

IT 3804

Handelde onderaannemer onrechtmatig?

Rechtbank Gelderland 12 jan 2022, IT 3804; ECLI:NL:RBGEL:2022:74 (FM Insurance tegen Fire Technology), http://www.itenrecht.nl/artikelen/handelde-onderaannemer-onrechtmatig

Rb. Gelderland 12 januari 2022, IT 3804; ECLI:NL:RBGEL:2022:74 (FM Insurance tegen Fire Technology) Kuijpers Beveiligingssystemen B.V. (hierna: Kuijpers) heeft het van het Catarina Ziekenhuis Eindhoven werkzaamheden opgedragen gekregen en voor de installatie van de watermistinstallatie Fire technologies ingeschakeld. Bij brief aan CZE wordt duidelijk dat Kuijpers de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) hanteert. Fire technologie heeft de watermistinstallatie in gebouw V van het CZE gerealiseerd. De softwareleverancier Hertek had Fire Technology geïnformeerd dat er een software update beschikbaar was voor het watermistinstallatiesysteem dat in het CZE werd geïnstalleerd. Na de installatie van deze update bleek dat een relevante functie niet beschikbaar was in de nieuwste update. Daarom heeft Fire Technology de nieuwste update ‘verwijderd’ en de oude versie opnieuw geïnstalleerd.

IT 3778

Aantonen dat online bestelling is geretourneerd

Rechtbank Rotterdam 30 dec 2021, IT 3778; ECLI:NL:RBROT:2021:13199 (Bol.com tegen Gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/aantonen-dat-online-bestelling-is-geretourneerd

Ktr. Rechtbank Rotterdam 30 december 2021, IT 3778; ECLI:NL:RBROT:2021:13199 (Bol.com tegen Gedaagde) Bol.com vordert dat gedaagde wordt veroordeeld om aan bol.com € 231,92 te betalen, met de wettelijke rente over € 186,79. Partijen zijn het erover eens dat gedaagde een product heeft besteld bij Bol.com voor het bedrag van € 186,79. Gedaagde voert echter als verweer dat hij dit product heeft geretourneerd maar dat hij geen retourneringsbewijs heeft ontvangen. Uit artikel 6:230o lid 5 Burgerlijk Wetboek volgt dat het aan gedaagde is om te bewijzen dat hij (1) de retournering tijdig heeft aangemeld en (2) het product heeft teruggestuurd naar Bol.com. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft gedaagde niet aangetoond dat hij de retournering tijdig heeft aangemeld en ook niet dat hij het product tijdig heeft teruggezonden. Gedaagde heeft het een en ander niet weersproken, want hij is niet op de zitting verschenen en hij heeft ook niet op de akte van Bol.com gereageerd. De kantonrechter ziet geen aanleiding om hem in de gelegenheid te stellen nader bewijs te leveren van zijn standpunten. Zijn verweer wordt daarom verworpen en de vordering van Bol.com wordt toegewezen. 

IT 3773

Leverancier hoeft schade niet te vergoeden

Rechtbank Overijssel 22 dec 2021, IT 3773; ECLI:NL:RBOVE:2021:4833 (Jonggelegen en Hydac), http://www.itenrecht.nl/artikelen/leverancier-hoeft-schade-niet-te-vergoeden

Rechtbank Overijssel 22 december 2021, IT 3773; ECLI:NL:RBOVE:2021:4833 (Jonggelegen en Hydac) In 2014 heeft Nijl opdracht gekregen van Lufthansa om een dockingsysteem voor het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen te ontwerpen en te plaatsen in Manilla. Nijl heeft Hydac in 2015 gevraagd een voorstel te doen voor het ontwikkelen en leveren van de hydrauliek en de besturing daarvan, voor het dockingsysteem. Partijen hebben vervolgens een overeenkomst gesloten met betrekking tot de levering van hardware en software door Hydac. Op 28 september 2015 is de software door Hydac aan Nijl ter beschikking gesteld. In mei 2016 zijn de heren [E] en [F] van Hydac gedurende een maand aanwezig geweest op het project van Nijl in Manilla i.v.m. technische problemen. Op 10 januari 2017 is Nijl failliet verklaard. Na het faillissement heeft de curator van Nijl de vordering die aan het geschil in deze zaak ten grondslag ligt, aan Jonggelegen overgedragen. Jonggelegen vordert een verklaring voor recht dat (1) sprake is van toerekenbare tekortkomingen door Hydac jegens Nijl in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst, waardoor Nijl schade heeft geleden en dat (2) Hydac voor die schade aansprakelijk is. De rechtbank wijst de vordering af omdat op grond van artikel 6:74 BW slechts sprake is van een verplichting tot het vergoeden van schade als Hydac in verzuim is komen te verkeren. Jonggelegen heeft gesteld dat de toenmalige advocaat van Nijl een ingebrekestelling heeft gestuurd aan de toenmalige advocaat van Hydac. Deze brief ontbreekt echter in het dossier en het enkele sturen van een sommatiebrief levert geen verzuim op.