Contracten

IT 3509

Voorbehoud van ondertekening voorkomt toewijzing vordering tot nakoming

Overige instanties 7 mei 2021, IT 3509; ECLI:NL:OGEAM:2021:49 (Eiseressen tegen Sint Maarten), http://www.itenrecht.nl/artikelen/voorbehoud-van-ondertekening-voorkomt-toewijzing-vordering-tot-nakoming

Gerecht Sint Maarten 7 mei 2021, IT 3509; ECLI:NL:OGEAM:2021:49 (Eiseressen tegen Sint Maarten) Eiseressen zouden een ICT systeem realiseren in het kader van het belastingtransformatieplan van Sint Maarten. Nadat het kabinet is gevallen wordt de opdracht niet nagekomen. De rechter heeft bepaald dat er nog geen sprake was van een bindende overeenkomst nu er nog niet door de minister van Financiën was getekend. Het Gerecht constateert dat er een voorbehoud van ondertekening is gemaakt en dat ook het beroep op een belangafweging niet slaagt. De vordering van eiseressen tot nakoming van de overeenkomst wordt op grond hiervan afgewezen. 

IT 3508

Geïntimeerde voldoet aan afspraken uit de overeenkomst van opdracht

Hof 4 mei 2021, IT 3508; ECLI:NL:GHARL:2021:4306 (Appellante tegen geïntimeerde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ge-ntimeerde-voldoet-aan-afspraken-uit-de-overeenkomst-van-opdracht

Hof Arnhem-Leeuwarden 4 mei 2021, IT 3508; ECLI:NL:GHARL:2021:4306 (appellante tegen geïntimeerde) Geïntimeerde heeft in drie fasen voor appellante een webshop (funnel systeem) gebouwd. Appellante voert in hoger beroep aan, dat de advertentiekosten te hoog waren en de doelgroep nog niet in beeld was en de werkzaamheden daarom nog niet waren afgerond. Het hof oordeelt dat de werkzaamheden die geïntimeerde zou uitvoeren vooraf duidelijk met appellante zijn afgestemd en dat geïntimeerde dus recht heeft op het resterende bedrag dat voor de opdracht is afgesproken. 

IT 3506

Eisen overeenkomst niet voldaan, ontbinding gerechtvaardigd

Hof 14 jan 2020, IT 3506; ECLI:NL:GHAMS:2020:46 (Vancis tegen Horizon College), http://www.itenrecht.nl/artikelen/eisen-overeenkomst-niet-voldaan-ontbinding-gerechtvaardigd

Hof Amsterdam 14 januari 2020, IT 3506; ECLI:NL:GHAMS:2020:46 (Vancis tegen Horizon College) Dit hoger beroep gaat over de vraag of een overeenkomst voor de implementatie, beheer en onderhoud van een ICT-infrastructuur en de levering van documentatie terecht door het Horizon college is ontbonden. Vancis was er, ondanks de door Horizon verleende herstelmogelijkheid, niet in geslaagd het overeengekomen opdrachtresultaat op te leveren. De SGOA heeft op aanvraag een niet-bindend advies overlegd, waaruit volgt dat het projectplan en het testplan niet voldoen aan de door Horizon gestelde eisen. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank, waarin al was bepaald dat Vancis toerekenbaar is tekortgeschoten. 

IT 3502

Geen dwaling bij licentieovereenkomst medische software

Rechtbank 22 apr 2020, IT 3502; ECLI:NL:RBDHA:2020:3847 (MIC tegen Vrouwenpoli), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-dwaling-bij-licentieovereenkomst-medische-software

Rechtbank Den Haag 22 april 2020, IT 3502, LS&R 1943; ECLI:NL:RBDHA:2020:3847 (MIC tegen Vrouwenpoli) MIC houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren, uitgeven en ondersteunen van software ten behoeve van de medische sector. Vrouwenpoli is een praktijk voor gynaecologische en verloskundige diagnoses en behandelingen. De twee partijen zijn in 2017 een licentieovereenkomst aangegaan met betrekking tot een zorginformatiesysteem, geproduceerd door MIC. Later zijn er performanceproblemen ontstaan die tot een geschil hebben geleid over de vraag aan wie deze te wijten waren: de gebrekkige software van MIC of de onvoldoende gekwalificeerde hardware van Vrouwenpoli? De rechtbank is van oordeel dat deze voor risico moeten komen voor Vrouwenpoli. MIC is niet te kort geschoten in haar mededelingsplicht om Vrouwenpoli op de hoogte te stellen van de benodigde hardware voor het gebruiken van haar zorginformatiesysteem.

IT 3505

Redelijke termijn voor herstel overschreden na meerdere aanmaningen

Hof 14 jul 2020, IT 3505; ECLI:NL:GHDHA:2020:1273 (Interport tegen Groeneveld), http://www.itenrecht.nl/artikelen/redelijke-termijn-voor-herstel-overschreden-na-meerdere-aanmaningen

Hof Den Haag 14 juli 2020, IT 3505; ECLI:NL:GHDHA:2020:1273 (Interport tegen Groeneveld) In het geding was de levering van een computerprogrammatuur voor groupagevervoer. Groeneveld was er, ondanks meerdere aanmaningen en verzoeken van Interport, niet in geslaagd deugdelijke programmatuur voor de verwerking van zendingen van TNT te leveren. Groeneveld heeft zich verweert met de stelling dat zij niet in gebreke is gesteld en dat ze geen redelijke termijn voor nakoming heeft gekregen. Het hof heeft geoordeeld dat, vanwege eerdere toezeggingen aan de kant van Groeneveld, de redelijke termijn is overschreden en Groeneveld op enig moment in verzuim was. Interport heeft de overeenkomst terecht ontbonden en Groeneveld wordt veroordeeld in de kosten. 

IT 3503

Geen dealer-afhankelijkheid software bij overstap naar andere SAP-dealer

Hof 12 mei 2020, IT 3503; ECLI:NL:GHARL:2020:3683 (SW Solutions tegen De Vries Trappen), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-dealer-afhankelijkheid-software-bij-overstap-naar-andere-sap-dealer

Hof Arnhem-Leeuwarden 12 mei 2020, IT 3503; ECLI:NL:GHARL:2020:3683 (SW Solutions tegen De Vries Trappen B.V.) Het geschil gaat over de ontwikkeling en levering van een softwarepakket. In eerste aanleg heeft de rechtbank bepaald dat De Vries Trappen de overeenkomst terecht mocht ontbinden op grond van tekortkomingen aan de kant van SW Solutions. Het hof vernietigt deze uitspraak en stelt dat er geen sprake is geweest van een tekortkoming aan de kant van SW Solutions. Er is volgens het hof geen sprake van zogenaamde dealer-afhankelijkheid, nu het in rekening brengen van kosten door een opvolgende SAP-dealer over het algemeen inherent is aan een overstap. 

IT 3488

Eigendom moet worden afgeleid uit WhatsApp-berichten

Rechtbank 14 apr 2021, IT 3488; ECLI:NL:RBOVE:2021:1603 (Eiseres tegen Kolkman q.q.), http://www.itenrecht.nl/artikelen/eigendom-moet-worden-afgeleid-uit-whatsapp-berichten

Vzr. Rechtbank Overijssel 14 april 2021, IT 3488, ECLI:NL:RBOVE:2021:1603 (Eiseres tegen Kolkman q.q.) X is failliet verklaard. Kolkman q.q. is de curator in het faillissement van X. Eiseres en X hebben via WhatsApp contact met elkaar gehad over de verkoop van een paard waar eiseres bij gebaat zou zijn, die ook in lichte geldnood zou verkeren. X laat het vervolgens na om de afgesproken koopsom te betalen. Hierom vordert eiseres afgifte van het paard aan haar door Kolkman q.q., omdat zij van mening is nog steeds eigenaar van het paard te zijn. De voorzieningenrechter moet aan de WhatsAppberichten een doorslaggevende betekenis toekennen voor het maken van zijn beslissing. Deze oordeelt uiteindelijk hieruit dat er sprake is geweest van levering zonder feitelijke overgave van het paard, waar de nog niet betaalde koopsom niets aan af heeft gedaan. De vorderingen worden daarmee afgewezen.

IT 3484

E-mail staat schriftelijkheidsvereiste niet in de weg

Rechtbank 14 apr 2021, IT 3484; ECLI:NL:RBROT:2021:3429 (Mejoro tegen Aemstel), http://www.itenrecht.nl/artikelen/e-mail-staat-schriftelijkheidsvereiste-niet-in-de-weg

Rechtbank Rotterdam 14 april 2021, IT 3484, ECLI:NL:RBROT:2021:3429 (Mejoro tegen Aemstel) Aemstel heeft aan Mejoro een appartementsrecht verkocht. Al ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst rustten er op het verkochte meerdere beslagen. In de overeenkomst is daarom een ontbindingsbepaling opgenomen met als voorwaarde dat deze schriftelijk dient te geschieden. Aemstel heeft per e-mail laten weten aan Mejoro dat zij de koopovereenkomst wil ontbinden. Mejoro is echter van mening dat Aemstel hiermee niet aan het schriftelijkheidsvereiste heeft voldaan. De rechtbank oordeelt dat het voor deze kwestie doorslaggevend is dat vastgesteld moet kunnen worden of de mededeling de geadresseerde heeft bereikt. Of dit digitaal of fysiek gebeurt doet daar niets aan af. In casu is hieraan voldaan, de vorderingen worden dan ook afgewezen.