Contracten

IT 3608

Toekennen van verbrekingsvergoeding zou onevenredig zijn

Rechtbank 4 mei 2021, IT 3608; ECLI:NL:RBOVE:2021:2995 (Proximedia tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/toekennen-van-verbrekingsvergoeding-zou-onevenredig-zijn

Rechtbank Overijssel 4 mei 2021, IT 3608; ECLI:NL:RBOVE:2021:2995 (Proximedia tegen gedaagde) In de vorm van een overeenkomst met een looptijd van twee jaren heeft gedaagde van eiseres aan internet gerelateerde diensten afgenomen. Eiseres heeft de overeenkomst na een aantal maanden ontbonden wegens niet-betaling, maar vordert op grond van de overeenkomst ook een verbrekingsvergoeding die bestaat uit alle resterende betaaltermijnen. De rechtbank gaat hier niet in mee, omdat er geen sprake is van dwaling of bedrog. Ook is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat gedaagde een verbrekingsvergoeding van € 3.500,- is verschuldigd. 

IT 3605

Herstelwerkzaamheden aan software vallen niet onder serviceabonnement

Rechtbank 14 jul 2021, IT 3605; ECLI:NL:RBNHO:2021:5275 (Quadrant tegen Bioworqz ), http://www.itenrecht.nl/artikelen/herstelwerkzaamheden-aan-software-vallen-niet-onder-serviceabonnement

Rechtbank Noord-Holland 14 juli 2021, IT 3605; ECLI:NL:RBNHO:2021:5275 (Quadrant tegen Bioworqz) Quadrant heeft aan Bioworqz software geleverd en deze geïmplementeerd. Hiervoor heeft zij zes facturen aan Bioworqz gestuurd, waarvan er maar twee zijn betaald. Bioworqz voert als reden aan, dat Quadrant wanprestatie pleegt doordat de software volgens hen niet goed werkt. De rechtbank acht dit niet aannemelijk en constateert ook dat Quadrant niet in gebreke is gesteld. Ook faalt het verweer van Bioworqz dat de door haar van Quadrant gevraagde herstelwerkzaamheden onder de werkzaamheden vielen waarvoor Bioworqz een serviceabonnement had en waarvoor zij maandelijks een bedrag van € 159,00 betaalde. Bioworqz veroordeeld tot betaling van de nog niet betaalde facturen. 

IT 3577

HR: Alert tegen Tweesteden Ziekenhuis

Hoge Raad 2 jul 2021, IT 3577; ECLI:NL:HR:2021:1038 (Alert tegen Tweesteden Ziekenhuis), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hr-alert-tegen-tweesteden-ziekenhuis

HR 2 juli 2021, IT 3577; ECLI:NL:HR:2021:1038 (Alert tegen Tweesteden ziekenhuis) Langlopende zaak. Zie [IT 1916]. Alert zou aan het Tweesteden ziekenhuis (Tsz) software leveren voor elektronische patiëntendossiers. Alert heeft vervolgens uitstel van levering gekregen en het Tsz heeft een deel van de betaling opgeschort. In 2011 heeft het Tsz de overeenkomst opgezegd, omdat niet aan hun eisen werd voldaan. In cassatie worden onder meer aan de orde gesteld de stelplicht en bewijslast ter zake van een tekortkoming, de verhouding tussen een contractuele ontbindingsgrond en artikel 6:265 BW, de al dan niet fatale aard van de contractuele termijnen, en de toepassing van de artikelen 6:80 en 6:263 BW. De conclusie van de A-G strekt tot verwerping van het beroep in cassatie  De HR is het hiermee eens en oordeelt dat hij op grond van artikel 81 RO niet hoeft te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. De klacht kan namelijk niet leiden tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid.

IT 3578

Opdrachtnemer mocht niet uitgaan van een volledige storingvrije beschikbaarheid

Hof 29 jun 2021, IT 3578; ECLI:NL:GHARL:2021:6380 (Nagtzaam tegen Arcus IT), http://www.itenrecht.nl/artikelen/opdrachtnemer-mocht-niet-uitgaan-van-een-volledige-storingvrije-beschikbaarheid

Hof Arnhen-Leeuwarden 29 juni 2021, IT 3578; ECLI:NL:GHARL:2021:6380 (Nagtzaam tegen Arcus IT) De centrale vraag in deze procedure is of Nagtzaam op basis van de met Arcus gesloten overeenkomst er vanuit mocht gaan dat zij een 100% gegarandeerde toegang had tot haar bij Arcus ondergebrachte werkomgeving. Het hof is van mening dat Arcus niet zo een verplichting had en dat ze dus ook niet is tekortgeschoten is de nakoming daarvan. Het hof oordeelt dat Nagtzaam er (onder andere) op grond van de zorgplicht en het door Nagtzaam gekozen support-niveau niet vanuit mocht gaan dat ze te allen tijde storingvrije beschikbaarheid tot de werkomgeving zou krijgen. Nagtzaam heeft namelijk niet voor het hoogste support-niveau gekozen en ook was niet het gehele ICT-systeem ondergebracht bij Arcus. 

IT 3574

Bewijsopdracht dat niet-teruggave van dongels lijdt tot schade

Hof 8 jun 2021, IT 3574; ECLI:NL:GHAMS:2021:1740 (Gonen tegen IKEA), http://www.itenrecht.nl/artikelen/bewijsopdracht-dat-niet-teruggave-van-dongels-lijdt-tot-schade

Hof Amsterdam 8 juni 2021, IT 3574; ECLI:NL:GHAMS:2021:1740 (Gonen tegen Ikea)  In 1995 hebben Gonen en Ikea een overeenkomst gesloten die ertoe strekt dat Gonen software aan Ikea ter beschikking stelt. Gonen heeft in de loop van de tijd ook dongels aan Ikea ter beschikking gesteld. In dit geding vordert Gonen dat Ikea dongels aan haar teruggeeft of anders schade vergoedt. Ikea betwist dat dit in het ontvangstformulier is bepaald. Het hof acht Ikea onder omstandigheden verplicht tot teruggave van de dongels, maar geeft aan Gonen de opdracht om te bewijzen dat dit het geval is. Ook krijgt Gonen de gelegenheid om te bewijzen dat er sprake is van schade, wanneer de dongels niet worden teruggegeven. 

IT 3541

KvK moet wachten met nieuwe gebruikersvoorwaarden

Rechtbank 4 jun 2021, IT 3541; ECLI:NL:RBMNE:2021:2366 (VVZBI tegen KVK), http://www.itenrecht.nl/artikelen/kvk-moet-wachten-met-nieuwe-gebruikersvoorwaarden

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 4 juni 2021, IEF 20017, IT 3541; ECLI:NL:RBMNE:2021:2366 (VVZBI tegen KvK)  De Kamer van Koophandel heeft nieuwe gebruikersvoorwaarden vastgesteld. Daarin is bepaald dat voor het op schaal raadplegen van het handelsregister voortaan databankrechtelijke toestemming van de KVK vereist is. De VVZBI stelt dat op grond van deze nieuwe voorwaarden de verdere verspreiding, integratie en bewerking van handelsregistergegevens door commerciële marktpartijen ineens vergaand wordt gereguleerd en beperkt door de KVK en dat dat zeer grote gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van de leden. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan niet worden gezegd dat het handelsregister van de KVK niet als databank kwalificeert in de zin van de Databankenwet. Wel oordeelt de rechtbank dat de KvK op de uitspraak in de bodemprocedure moet wachten, alvorens zij de nieuwe voorwaarden doorvoert. 

IT 3524

Tekenen 'voor akkoord' op voorstel betekent akkoord gaan mét voorstel

Rechtbank 24 mrt 2021, IT 3524; ECLI:NL:RBMNE:2021:1908 (Stichting VO-content tegen gedaagden), http://www.itenrecht.nl/artikelen/tekenen-voor-akkoord-op-voorstel-betekent-akkoord-gaan-m-t-voorstel

Rechtbank Midden-Nederland 24 maart 2021, IT 3524, RB 3521; ECLI:NL:RBMNE:2021:1908 (VO-content tegen gedaagden) VO-content is een stichting die het gebruik van digitale leermiddelen in het voortgezet onderwijs stimuleert. Daartoe is de stichting met gedaagden een gebruiksrecht van de website Eindexamensite.nl overeengekomen voor alle vo-scholen die bij de stichting aangesloten zijn. Gedaagde betwist dit en heeft tegelijkertijd ook een aantal bij de stichting aangesloten vo-scholen commercieel benaderd, terwijl dit niet de afspraak was. De rechtbank bevestigt het bestaan van de overeenkomst nu gedaagde het voorstel heeft ondertekend en beveelt partijen om overeenstemming te bereiken over de wijze waarop gedaagde reclame maakt voor Examensite.nl. 

IT 3519

Totstandkoming overeenkomst voor maken van websites blijkt uit verklaringen gedaagde

Rechtbank 17 mrt 2021, IT 3519; ECLI:NL:RBNHO:2021:3351 (Eiser tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/totstandkoming-overeenkomst-voor-maken-van-websites-blijkt-uit-verklaringen-gedaagde

Rechtbank Noord-Holland 17 maart 2021, IT 3519; ECLI:NL:RBNHO:2021:3351 (Eiser tegen Autoschade) Eiser heeft een drietal websites voor Autoschade (gedaagde) gemaakt. Gedaagde heeft via zijn gemachtigde aangegeven dat er geen daadwerkelijke opdracht aan eiser is verstrekt. Eiser is van mening dat de gedaagde akkoord is gegaan met de offerte en dat er dus een overeenkomst tot stand is gekomen. De rechtbank stelt de eiser in het gelijk, omdat uit de verklaringen en gedragingen van partijen is gebleken dat er een overeenkomst tot stand is gekomen.