Internet

IT 3433

Negatieve recensie niet onrechtmatig

Rechtbank 24 dec 2020, IT 3433; ECLI:NL:RBDHA:2020:14372 (Küchenwelt tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/negatieve-recensie-niet-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Den Haag 24 december 2020, IT 3433, ECLI:NL:RBDHA:2020:14372 (Küchenwelt tegen gedaagde) Küchenwelt is een bedrijf dat keukens verkoopt aan consumenten. Gedaagde heeft een keuken gekocht bij Küchenwelt. Nadat deze werd geleverd heeft gedaagde een negatieve recensie over Küchenwelt achtergelaten op Google Maps. Küchenwelt vordert van gedaagde dat hij deze recensie verwijdert en verwijderd houdt. De voorzieningenrechter stelt dat het hier gaat om een botsing tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op de bescherming van eer en goede naam. In casu kan de vrijheid van meningsuiting echter niet rechtmatig ingeperkt worden door de bescherming van eer en goede naam. De rechtbank wijst daarom het gevorderde van Küchenwelt af.

IT 3406

Opheffing blokkade e-mailaccount toegewezen

Rechtbank 30 dec 2020, IT 3406; ECLI:NL:RBMNE:2020:5773 (X tegen Microsoft ), http://www.itenrecht.nl/artikelen/opheffing-blokkade-e-mailaccount-toegewezen

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland, IT 3406; ECLI:NL:RBMNE:2020:5773 (X tegen Microsoft) Kort geding. Eiser maakt tegen betaling gebruik van de diensten van Microsoft en heeft daarvoor een Microsoft e-mailaccount. Aan dit e-mailaccount is een Xbox-account gekoppeld voor het spelen van gelicentieerde spellen en een OneDrive-account voor het opslaan van digitale bestanden. Microsoft heeft het e-mailaccount van eiser geblokkeerd, omdat volgens Microsoft de gedragscode uit de tussen partijen geldende servicevoorwaarden zijn geschonden door eiser. Via diensten van Microsoft zou eiser een afbeelding hebben gedeeld die kinderen uitbuit, schade toebrengt, ongepast en mogelijk onwettig is. Eiser is het hiermee oneens en verzoekt toegang tot zijn e-mailaccount, maar Microsoft weigert dit. Geordeeld wordt dat het niet aannemelijk is geworden dat de eiser de in de servicevoorwaarden opgenomen gedragscode heeft geschonden. De vordering tot opheffing van de blokkade op het e-mailaccount wordt dan ook toegewezen.

IT 3392

Vordering jegens Google afgewezen

Rechtbank 22 mei 2020, IT 3392; ECLI:NL:RBAMS:2020:2653 (B.V. tegen Google Ireland ), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vordering-jegens-google-afgewezen

Rechtbank Amsterdam 22 mei 2020, IT 3392, ECLI:NL:RBAMS:2020:2653 (B.V. tegen Google Ireland) Eiseres (B.V.) handelt in computers, smartphones en andere aanverwante apparaten. Google biedt een platform onder de naam Google Maps en daarbinnen Google-recensie aan. Eiseres heeft op dit platform negatieve reviews gekregen, die na een eerder kort geding door Google zijn verwijderd. Recentelijk zien nieuwe recensies geplaatst. Eiseres heeft daarop opnieuw Google verzocht deze recensies te verwijderen. De advertenties zouden nep zijn, onnodig kwetsend en in strijd met het eigen advertentiebeleid van Google. Uitgangspunt bij een dergelijke vordering is dat Google gehouden is om de informatie te verwijderen, indien de inhoud evident onrechtmatig is. Google bepleit echter dat de consument de vrijheid moet hebben om ook negatieve ervaringen met bedrijven te delen. Geoordeeld wordt dat er onvoldoende basis is om Google te verplichten om tot verwijdering van de recensie over te gaan. Eiseres heeft onvoldoende concreet weten te maken waarom de recensie ‘nep’ is. De term ‘vuile oplichter’ is daarbij niet op voorhand onmiskenbaar onrechtmatig.

IT 3377

Conclusie A-G in zaak Facebook Ireland and Others

HvJ EU 13 jan 2021, IT 3377; ECLI:EU:C:2021:5 (Facebook Ireland and Others), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-a-g-in-zaak-facebook-ireland-and-others

HvJ EU Conclusie A-G 13 januari 2021, IEF 1970g, IT 3377, IEFbe 3170; ECLI:EU:C:2021:5 (Facebook Ireland tegen Gegevensbeschermingsautoriteit) Op 11 september 2015 heeft de gegevensbeschermingsautoriteit van België een procedure ingesteld tegen Facebook Ltd bij de rechtbank Brussel. De procedure betreft vermeende inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming door Facebook, die onder andere inhouden dat op onrechtmatige wijze informatie over het surfgedrag van internetgebruikers in België wordt verzameld en gebruikt. De gegevensbeschermingsautoriteit heeft verzocht Facebook te veroordelen tot staking van het zonder hun toestemming plaatsen van cookies die gedurende twee jaar actief blijven op de apparatuur die zij gebruiken wanneer zij op een webpagina van het Facebook.com-domein of op de website van een derde surfen.

IT 3368

Vrijheid van meningsuiting prevaleert

20 nov 2020, IT 3368; ECLI:NL:RBGEL:2020:6145 (Taalhorizon B.V. tegen X), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vrijheid-van-meningsuiting-prevaleert

Rechtbank Gelderland 20 november 2020, IEF 19688, IT 3368; ECLI:NL:RBGEL:2020:6145 (Taalhorizon B.V. tegen X) Taalhorizon verzorgde onder andere taaltrainingstrajecten Nederlands aan anderstaligen ten behoeve van inburgering. Taalhorizon had een keurmerk van het onafhankelijk kwaliteitsinstituut Blik Op Werk. Indien het opleidingsinstutuut beschikt over dit keurmerk dan worden de kosten voor het lesgeld en het examengeld vergoedt door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De inburgeringsplichtigen die taallessen gaan volgen, kunnen voor de financiering van de kosten een lening afsluiten bij DUO. Gedaagde heeft vanaf maart 2018 taallessen gevolgd bij Taalhorizon en heeft zijn (negatieve) ervaringen met het instituut gedeeld via Facebook. Taalhorizon vordert dat gedaagde bij vonnis wordt veroordeeld om een vergoeding van € 5.000,- te betalen vanwege reputatieschade en om alle onrechtmatige uitlatingen over Taalhorizon te verwijderen van Facebook. De kantonrechter wijst de vorderingen van Taalhorizon af en veroordeelt Taalhorizon daarbij in de proceskosten.

IT 3331

Domeinnaam moet overgedragen worden aan KVK

Rechtbank 23 okt 2020, IT 3331; ECLI:NL:RBNHO:2020:8538 (Kamer van Koophandel tegen BV), http://www.itenrecht.nl/artikelen/domeinnaam-moet-overgedragen-worden-aan-kvk

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 23 oktober 2020, IEF 19598, IT 3331; ECLI:NL:RBNHO:2020:8538 (Kamer van Koophandel tegen BV) Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Kort geding. Gedaagde is een BV die zich richt op het aannemen van bouwwerken. Gedaagde is houder van de domeinnaam 'zakelijkuittreksel.nl'. Op die website worden uittreksels uit het Handelsregister van de KVK aangeboden. De KVK heeft een geschillenprocedure bij het WIPO ingediend. Daarin heeft het WIPO bevolen dat KVK de domeinnaamhouder wordt. Gedaagde ontkent enige bemoeienis met de website te hebben en beroept zich in feite op identiteitsfraude. De voorzieningenrechter acht dit verweer niet als onaannemelijk. Om hierover te kunnen oordelen is echter nader bewijs nodig. Voor zover de vorderingen van KVK zien op haar merk- en handelsnaamrechten, kunnen deze niet worden toegewezen. Wat betreft de inbreukmakende domeinnaam, heeft gedaagde niet weersproken dat deze op diens naam staat geregistreerd. Gedaagde wordt veroordeeld om al hetgeen te doen wat van haar zijde nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaam 'zakelijkuittreksel.nl' aan KVK wordt overgedragen. Indien gedaagde daaraan niet voldoet, treedt dit vonnis in de plaats van de voor de overdracht noodzakelijke wilsverklaring, zodat het vonnis dezelfde kracht heeft als een akte.

IT 3318

Consument heeft oplichter zelf toegang gegeven tot computer

Overige instanties 26 okt 2020, IT 3318; (Consument tegen ING Bank), http://www.itenrecht.nl/artikelen/consument-heeft-oplichter-zelf-toegang-gegeven-tot-computer

KiFiD Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 26 oktober 2020, IT 3318, 2020-871(Consument tegen ING Bank) Internetfraude. Consument heeft een betaalrekening bij ING. Omdat zij een beperking ervaarde in haar account, zocht ze op internet naar het telefoonnummer van de helpdesk van LinkedIn. De man, die zij aan de lijn kreeg, bleek achteraf gezien een oplichter te zijn en heeft haar 600 euro afhandig gemaakt. Consument stelt dat zij geen toestemming heeft gegeven voor de transacties, maar slachtoffer is geworden van cybercrime. Zij verzoekt ING de door haar geleden schade te vergoeden. De Commissie oordeelt dat de klacht ongegrond is en dat de vordering wordt afgewezen, nu consument zelf de transacties heeft verricht en een onbevoegde derde toegang tot haar computer heeft gegeven.

IT 3311

Beantwoording prejudiciële vragen over ‘technisch voorschrift’

HvJ EU 22 okt 2020, IT 3311; ECLI:EU:C:2020:856 (Sportingbet en IOE tegen Santa Casa), http://www.itenrecht.nl/artikelen/beantwoording-prejudici-le-vragen-over-technisch-voorschrift

HvJ EU 22 oktober 2020, IT 3311; ECLI:EU:C:2020:856 (Sportingbet en IOE tegen Santa Casa) Prejudiciële verwijzing. Sportingbet en Internet Opportunity Management (‘IOE’) bieden gokdiensten aan via het internet en hebben door middel van Portugese wetgeving een boete opgelegd gekregen omdat zij binnen de staatsmonopolie op gokdiensten zou opereren. Op grond van artikel 8 lid 1 Richtlijn 98/34/EG moeten lidstaten elk ontwerp voor een technisch voorschrift meedelen aan de Europese Commissie. Niet-nakoming van die verplichting is een zeer ernstige procedurefout, die wordt bestraft met de niet-toepasselijkheid van deze technische voorschriften. De vraag is of de wettelijke bepaling een ‘technisch voorschrift’ is. Artikel 1 punt 11 Richtlijn 98/34/EG, gelezen in samenhang met artikel 1 punt 5 van deze richtlijn, moet aldus worden uitgelegd dat een nationale wettelijke regeling waarin is bepaald dat het aan een overheidsinstantie verleende exclusieve recht om voor het gehele nationale grondgebied bepaalde kansspelen te exploiteren zich mede uitstrekt tot de exploitatie van deze spelen op het internet, een ‘technisch voorschrift’ is in de zin van eerstgenoemde bepaling. Het feit dat dit technisch voorschrift niet is meegedeeld aan de Europese Commissie ex artikel 8 lid 1 van die richtlijn, heeft tot gevolg dat de regeling niet kan worden tegengeworpen aan particulieren.