Persoonsgegevens

IT 3718

Persoonsgericht onderzoek voldoet niet aan Gedragscode

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 5 okt 2021, IT 3718; ECLI:NL:GHSHE:2021:3009 (Appellant tegen Reaal), http://www.itenrecht.nl/artikelen/persoonsgericht-onderzoek-voldoet-niet-aan-gedragscode

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 28 september 2021, IT 3718; ECLI:NL:GHSHE:2021:9009 (Appellant tegen Reaal) Appellant wordt door Reaal verdacht van verzekeringsfraude. In het kader van onderzoek naar de vermoede fraude heeft Reaal een persoonsgericht onderzoek naar appellant gehouden. In het tussenarrest van 28 april is geoordeeld dat het nog onduidelijk is of het onderzoek als in het tussenarrest bedoeld voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit zoals in de bepalingen van de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek is omschreven. Reaal onderbouwt haar keuze voor een persoonsgericht onderzoek aan de hand van een gesprek in december 2014, medisch advies, melding door de schadetoebrenger, telefoongesprek met de melder, tweede gesprek met appellant en deskresearch. Het hof oordeelt dat haar keuze voor een persoonsgericht onderzoek met deze genomen stappen niet voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit, zoals omschreven in de Gedragscode. Het lag op de weg van Reaal om voor de beslissing tot persoonsgericht onderzoek, aanvullende inspanningen te verrichten om de vereiste gegevens te verkrijgen door medewerking van appellant zelf. Dit leidt ertoe dat Reaal onrechtmatig heeft gehandeld en daarom geen beroep kan doen op de resultaten van de observatie. Het hof verwijst de zaak naar de rol.

IT 3711

Basisschool hoeft gegevens niet te verwijderen

Rechtbank Oost-Brabant 2 nov 2021, IT 3711; ECLI:NL:RBOBR:2021:5776 (Verzoekers tegen Signum), http://www.itenrecht.nl/artikelen/basisschool-hoeft-gegevens-niet-te-verwijderen

Rechtbank Oost-Brabant, IT 3711; ECLI:NL:RBOBR:2021:5776 (Verzoekers tegen Signum) Beschikking. Verzoekers zijn de ouders van een kind dat op basisschool Het Palet te ’s-Hertogenbosch zat. Het Palet valt onder stichting Signum. Door een conflict tussen verzoekers en Het Palet over bevindingen van de leerkracht over de houding en gedrag van het kind hebben verzoekers het kind aangemeld bij basisschool Het Noorderlicht. Bij deze aanmelding zijn de KIJK- en ZIEN- rapportages over het kind opgesteld door Het Palet ter beschikking gesteld. Door de ZIEN-rapportage besloot Het Noorderlicht het kind niet te plaatsen. Verzoekers verzoeken de rechtbank om Signum te bevelen de ZIEN-rapportage zoals opgenomen in de systemen van basisschool Het Palet volledig te vernietigen. De rechtbank oordeelt dat de basisschool Het Palet op basis van artikel 8 lid 6 Wpo verplicht is een leerling- en onderwijssysteem te gebruiken. Dit geeft basisschool Het Palet voldoende rechtsgrondslag voor het behouden van de gegevens in kwestie. Het verzoek wordt afgewezen.

IT 3710

Verstrekken gebruikersgegevens aan Audi

Rechtbank Den Haag 1 nov 2021, IT 3710; ECLI:NL:RBDHA:2021:12082 (Audi tegen OPP), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verstrekken-gebruikersgegevens-aan-audi

Vrz. Rechtbank Den Haag 1 november 2021, IEF 20308, IT 3710; ECLI:NL:RBDHA:2021:12082 (Audi tegen OPP) Kort geding. Verschillende Marktplaats-accounts hebben producten aangeboden die zonder toestemming van Audi zijn voorzien van Audi-merken. Bij de verkoop van die producten via Marktplaats is gebruik gemaakt van de betaaldiensten van OPP. Audi vordert nu OPP tot verstrekking van gegevens van de gebruikers achter deze Marktplaats-accounts. De voorzieningenrechter wijst de vordering toe aangezien gebruikers inbreuk hebben gemaakt op Audi’s merkrechten, Audi een rechtmatig belang heeft en de AVG de verstrekking van gegevens door OPP aan Audi niet verhindert.

IT 3678

Voorstel Wet kwaliteitsregistraties zorg (Wkz) over uitwisseling van patiëntgegevens

De overheid draagt op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) de wettelijke opdracht voor een stelsel van goede zorg. Hierin wordt het van belang geacht dat zorgaanbieders in staat zijn om van elkaar te leren. Er bestaat een grote behoefte aan de uitwisseling van medische gegevens van patiënten. In dit wetsvoorstel wordt een wettelijke grondslag gecreëerd voor kwaliteitsregistraties om gepseudonimiseerde (bijzondere) persoonsgegevens te mogen verwerken. Deze grondslag geldt alleen voor kwaliteitsregistraties die het Zorginstituut heeft opgenomen in het, ook bij dit wetsvoorstel te regelen, nieuwe openbare register voor kwaliteitsregistraties. De consultatie is op juli jl. gesloten en de uitkomsten hiervan worden mogelijk verwerkt in een nieuwe versie van de Wkz. 

IT 3650

Stichting Massaschade & Consument daagt TikTok voor rechter

Stichting Massaschade & Consument is begonnen aan een collectieve actie tegen TikTok. Dit is een Chinees mediaplatform waarbij gebruikers, waaronder minderjarigen, video's kunnen posten. Volgens de Stichting overtreedt TikTok uiteenlopende wetten en regels. Het gaat hier met name over de verzameling van persoonlijke informatie van de gebruikers. Deze gegevens worden door TikTok doorgegeven aan landen met een onveilig beschermingsregime voor persoonsgegevens. Daarnaast wordt er in de app geen onderscheid gemaakt tussen advertenties en video's. De Stichting wil deze onrechtmatige handelswijze een halt toe te roepen en vordert daarnaast een schadevergoeding voor gedupeerde gebruikers van het platform. TikTok is door de stichting gedagvaard om op 6 oktober 2021 in de procedure voor de rechtbank te Amsterdam te verschijnen.

IT 3619

Beslissing om geluidsopname niet aan eiser te verstrekken is geen besluit

Rechtbank Overijssel 11 aug 2021, IT 3619; ECLI:NL:RBOVE:2021:3168 (Eiser tegen GBLT), http://www.itenrecht.nl/artikelen/beslissing-om-geluidsopname-niet-aan-eiser-te-verstrekken-is-geen-besluit

Rechtbank Overijssel 11 augustus 2021, IT 3619; ECLI:NL:RBOVE:2021:3168 (Eiser tegen GBLT)  Bij het primaire besluit heeft verweerder aan eiser inzage verleend in de verstrekking van hem betreffende persoonsgegevens door GBLT aan derden en heeft verweerder hem medegedeeld dat zijn mailadres is verwijderd. Eiser heeft dit verzoek gedaan na een datalek bij verweerder. Eiser stelt dat niet alle door hem verzochte persoonsgegevens aan hem zijn toegestuurd. Verder zegt hij dat hij geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn mailadres voor klantonderzoek. Ten derde is er volgens eiser tijdens de digitale hoorzitting op onrechtmatige wijze een geluidsopname gemaakt. Deze is nadien verwijderd. De rechter vindt het niet ongeloofwaardig, dat verweerder aangeeft dat alle persoonsgegevens aan eiser zijn verstrekt. De rechtbank is verder van mening dat de beslissing om de geluidsopname van het hoorgesprek niet aan eiser te verstrekken niet kan worden aangemerkt als een besluit, zodat ook daarvoor geen mandaat is vereist. Wat betreft het gebruik van zijn mailadres voor klantonderzoek, oordeelt de rechtbank dat verweerder aan zijn verplichtingen heeft voldaan door het mailadres op verzoek van eiser te verwijderen. Het verzoek van eiser wordt ongegrond verklaard. 

IT 3617

Aangetoond dat de bank niet meer over persoonsgegevens beschikt

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 15 jul 2021, IT 3617; ECLI:NL:GHSHE:2021:2252 (Betrokkene tegen de bank), http://www.itenrecht.nl/artikelen/aangetoond-dat-de-bank-niet-meer-over-persoonsgegevens-beschikt

Hof Den Bosch 15 juli 2021, IT 3617; ECLI:NL:GHSHE:2021:2252 (betrokkene tegen de bank) Betrokkene is klant geweest bij de bank, maar heeft in 2012 zijn relatie met de bank opgezegd. In 2019 heeft hij een AVG-verzoek gedaan tot inzage in alle bij de bank verwerkte persoonsgegevens van betrokkene. De bank heeft een aantal persoonsgegevens naar betrokkene gestuurd en heeft tegelijkertijd in eerste aanleg voldoende onderbouwd, dat ze niet meer beschikt over de zogenaamde EVA-registratie. In hoger beroep eist betrokkene onder meer inzage in het interne veiligheidsonderzoek naar hem. De bank stelt zich op het standpunt dat de bewaartermijn inmiddels verlopen is. Het hof oordeelt dat dit inderdaad het geval is en stelt ook dat betrokkene te laat dit AVG-verzoek heeft gedaan. De bank heeft volgens het hof voldoende aangetoond dat ze niet meer beschikt over de betreffende gegevens.