IT 4085
23 september 2022
Artikel

Online update 'Actualiteiten Handels- en Domeinnamen' op 29 september

 
IT 4083
23 september 2022
Uitspraak

Niet zeker dat vermelde persoonsgegevens juist waren

 
IT 4084
23 september 2022
Uitspraak

HvJ EU Conclusie A-G: satellietboeket-aanbieder

 
IT 4002

Gegevens mochten in registers worden opgenomen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 7 jul 2022, IT 4002; ECLI:NL:RBDHA:2022:6845 (Eiser tegen Rabobank ), https://www.itenrecht.nl/artikelen/gegevens-mochten-in-registers-worden-opgenomen

Vzr. Rb. Den Haag 7 juli 2022, IT 4002; ECLI:NL:RBDHA:2022:6845 (eiser tegen Rabobank) Eiser heeft verschillende rekeningen bij Rabobank. Ook heeft eiser in 2021 een LiteBit account aangemaakt. LiteBit is een platform waar crypto kan worden gekocht, verkocht en beheerd. Rabobank bericht eiser per brief van 22 maart 2022 over het feit dat zijn gegevens voor een periode van vier jaar zijn opgenomen in het Incidentenregister, het Extern Verwijzingsregister (hierna: EVR) en het Intern Verwijzingsregister (hierna: IVR). De Rabobank geeft aan dat is gedaan vanwege betrokkenheid bij frauduleuze transacties. Eiser vordert dat zijn (persoons)gegevens uit de registers worden verwijderd. Volgens de voorzieningenrechter mochten de gegevens van eiser in de EVR opgenomen worden omdat er sprake is van zodanige concrete feiten en omstandigheden dat zij een als strafbaar feit te kwalificeren bewezenverklaring kunnen dragen. Met betrekking tot het IVR is het zo dat ook is voldaan aan de voorwaarden voor opname. Volgens de voorzieningenrechter is een opname in het EVR en het IVR van vier jaar echter niet proportioneel en zou dit twee jaar moeten zijn. Verder wordt de Rabobank veroordeeld om de bankrelatie met eiser ten aanzien van de Studentenrekening te herstellen, voor een periode totdat Rabobank eiser een convenantenrekening heeft gegeven.

IT 4001

Inhoudsopgave BMM Bulletin

Inhoudsopgave van BMM Bulletin 2-2022. Het BMM Bulletin wordt in opdracht van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht uitgegeven door uitgeverij deLex en verschijnt drie maal per jaar.

REDACTIONEEL • DE LA RÉDACTION
Internet en merk • Marques et internet I Maarten Rijks en Marjolein Driessen

I N T E R N E T   E N   M E R K   •   M A R Q U E S   E T   I N T E R N E T
From the offline world to the online world: Diversification of uses likely to infringe trade mark rights. An overview of recent
Belgian case law I Sophie Lens
Platformaansprakelijkheid in het Benelux-merkenrecht I Margot van Gerwen
Internationale bevoegdheid in merkenzaken – overwegingen voor het aanpakken van online merkinbreuk I Manon Rieger-Jansen

IT 4000

Vordering tot betaling facturen deels toewijsbaar

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Noord-Nederland 20 jul 2022, IT 4000; ECLI:NL:RBNNE:2022:2581 (Trivento tegen Unimeld), https://www.itenrecht.nl/artikelen/vordering-tot-betaling-facturen-deels-toewijsbaar

Rb. Noord-Nederland 20 juli 2022, IT 4000; ECLI:NL:RBNNE:2022:2581 (Trivento en Unimeld) Trivento is een ICT-bedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van digitale platform diensten. Umfield maakt deel uit van de UninU Groep die zich onder meer bezighoudt met het oplossen van schades en storingen. In 2015 en 2016 zijn Trivento en Unimeld meerdere overeenkomsten met elkaar aangegaan. De opdracht voor Trivento stond grotendeels uit het realiseren van een software-oplossing. In 2017 ontstond vervolgens discussie over de kwaliteit van het tot dan toe geleverde werk van Trivento en over de betaling aan Trivento. Trivento is toen gestopt met de ontwikkeling van de softwareoplossing. Trivento vordert dat Unimeld wordt veroordeeld tot betaling van de aan Trivento verschuldigde bedragen. Unimeld vordert in reconventie onder meer schadevergoeding en een verklaring voor recht dat Trivento toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst. 

IT 3994

Gegevens hoeven niet te worden verwijderd uit registers

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Midden-Nederland 6 apr 2022, IT 3994; ECLI:NL:RBMNE:2022:1292 (eiser tegen gedaagde ), https://www.itenrecht.nl/artikelen/gegevens-hoeven-niet-te-worden-verwijderd-uit-registers

Vzr. Rb. Midden-Nederland 6 april 2022, IT 3994; ECLI:NL:RBMNE:2022:1292 (eiser tegen gedaagde) Eiser is meerdere jaren werkzaam geweest bij gedaagde. Het contract van eiser werd in 2020 niet meer verlengd. Uit een rapport dat volgde op een door gedaagde ingesteld onderzoek bleek dat eiser zich schuldig had gemaakt aan niet-ambtelijke corruptie. Naar aanleiding hiervan zijn de gegevens van eiser opgenomen in het Incidentenregister (hierna: IR), het bijbehorend Extern Verwijzingsregister (hierna: EVR) en het Intern Verwijzingsregister (hierna: IVR) van gedaagde. Eiser wil dat deze registraties verwijderd worden. De voorzieningenrechter is van oordeel dat gedaagde op grond van het onderzoeksrapport en de daaruit getrokken conclusies gerechtigd was eiser te registreren in het IR, IVR en EVR. 

IT 3995

Bankgarantie kon niet worden geïnd ter betaling facturen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Gerechtshof Den Haag 5 jul 2022, IT 3995; ECLI:NL:GHDHA:2022:1080 (VMB tegen CGI), https://www.itenrecht.nl/artikelen/bankgarantie-kon-niet-worden-ge-nd-ter-betaling-facturen

Hof Den Haag 5 juli 2022, IT 3995; ECLI:NL:GHDHA:2022:1080 (VMB tegen CGI) VMB is een houdstermaatschappij die alle aandelen houdt in VMB Automation, een bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwerpen en realiseren van hard- en software voor besturingstechnieken. CGI is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen en programmeren van computergerichte automatiseringssystemen. CGI, VMB en Payment Factory zijn een overeenkomst aangegaan waarin CGI zich heeft verbonden om softwarewerkzaamheden te verrichten voor de ontwikkeling van een systeem genaamd ServiceCorner. VMB heeft een bankgarantie laten afgeven, deze is door CGI ingewonnen. VMB heeft 2 facturen opengelaten en geeft aan ook niet van plan te zijn deze facturen te betalen. VMB vordert een bedrag van € 99.704,- omdat zij meent dat CGI dit bedrag ten onrechte heeft geïnd op grond van de bankgarantie. Daarnaast vordert VMB een schadevergoeding wegens de schade die zij heeft geleden doordat CGI gestopt is met de ontwikkeling van de software. De rechtbank wees de vorderingen van VMB af. VMB ging tegen deze beslissing in beroep. Het hof meent dat de vordering tot terugbetaling van € 99.704,- gegrond is. CGI had volgens het hof ten opzichte van VMB niet het recht om voor de betaling van de facturen een beroep te doen op de bankgarantie. De vordering tot schadevergoeding wijst het hof echter af. CGI kon de overeenkomst namelijk opzeggen op grond van artikel 7:408 BW.

IT 3999

Uitspraak ingezonden door Lars Bakers en Matthijs Schonewille, BINGH Advocaten.

Afzonderlijke handhaving van gezamenlijk auteursrecht

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Gerechtshof Amsterdam 12 jul 2022, IT 3999; ECLI:NL:GHAMS:2022:2582 (Jelurida tegen Apollo ), https://www.itenrecht.nl/artikelen/afzonderlijke-handhaving-van-gezamenlijk-auteursrecht

Vzr. Hof Amsterdam 12 juli 2022, IEF 20849, IT 3999; ECLI:NL:GHAMS:2022:2582 (Jelurida tegen Apollo) Jelurida houdt zich bezig met de ontwikkeling en het onderhoud van computerprogrammatuur, genaamd Nxt Software. Jelurida is beheerder en eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten van een gelijknamige groep waarvan zijn deel uitmaakt. Apollo houdt zich bezig met het aanbieden van verschillende financiële softwarediensten. In het vonnis van 22 september 2020 [IEF 19443] oordeelde de voorzieningenrechter dat Apollo inbreuk had gemaakt op de auteursrechten op de Nxt Software. Apollo vordert in hoger beroep dat het vonnis wordt vernietigd en Jelurida vordert op haar beurt verwerping van het beroep. Het hof oordeelt dat er een gemeenschappelijk auteursrecht rust op het Java-code deel van de Nxt Software.

IT 3998

Sanoma mag Iddink onder voorwaarden overnemen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Overige instanties 12 jul 2022, IT 3998; ECLI:NL:CBB:2022:411 (ACM en Noordhoff tegen Sanoma), https://www.itenrecht.nl/artikelen/sanoma-mag-iddink-onder-voorwaarden-overnemen

CBb 12 juli 2022, IEF 20846, IT 3998; ECLI:NL:CBB:2022:411 (ACM en Noordhoff tegen Sanoma) Uit het persbericht: Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelt dat de ACM terecht een vergunning onder voorwaarden heeft verleend voor de overname door uitgever Sanoma van schoolboekendistributeur Iddink, en handhaaft het besluit van de ACM uit 2019. Sanoma/Iddink moet ‘Magister’, het digitale leermiddelenplatform, openstellen voor andere uitgevers. Het CBb oordeelt nu dat de ACM in 2019 terecht goedkeuring onder voorwaarden heeft verleend voor de overname. Volgens het CBb heeft de ACM op basis van alle factoren terecht geoordeeld dat het niet aannemelijk is dat Sanoma en Iddink de mogelijkheid en prikkel hebben om door middel van bundeling van Magister met Malmberg-leermiddelen concurrenten af te schermen. De rechtbank heeft dit volgens het CBb onvoldoende ingezien Ook heeft ACM de keuze voor het stellen van voorwaarden (gedragsverbintenissen) voor eerlijke, redelijke en niet-discriminerende toegangsvoorwaarden voldoende onderbouwd. Met dit oordeel van de hoogste rechter in fusiezaken staat vast dat Sanoma definitief Iddink onder voorwaarden mag overnemen.

IT 3997

Raad geeft groen licht voor eerlijke concurrentie online

De Raad van de Europese Unie heeft definitieve goedkeuring verleend voor de digitale­markten­verordening (wet digitale markten, DMA), een wetsbesluit met nieuwe regels voor een eerlijke en concurrerende digitale sector.

De DMA waarborgt een gelijk digitaal speelveld met duidelijke rechten en regels voor grote online­platforms ("poortwachters"), en zorgt ervoor dat deze geen misbruik maken van hun positie. De regulering van de digitale markt op EU-niveau creëert een eerlijke en concurrerende digitale omgeving, waardoor zowel bedrijven als consumenten digitale kansen kunnen benutten.
Lees verder >>

IT 3996

HvJ EU over manipulatiesoftware in dieselvoertuigen

Kopieer citeerwijze |
HvJ EU 14 jul 2022, IT 3996; (GSMB Invest tegen Auto Krainer), https://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-over-manipulatiesoftware-in-dieselvoertuigen

HvJ EU 14 juli 2022, IEF, IEFbe;  C-128/20 (GSMB Invest tegen Auto Krainer), C-134/20 (IR tegen Volkswagen) en C-145/20 (DS tegen Porsche Inter Auto en Volkswagen) Uit het persbericht: In dieselvoertuigen ingebouwde software waardoor de doelmatigheid van het emissiecontrolesysteem tijdens het grootste deel van het jaar bij gebruikelijke temperaturen wordt verminderd, vormt een verboden manipulatie-instrument. Omdat het hier niet gaat  om een gebrek van geringe betekenis, is ontbinding van de koopovereenkomst in beginsel niet uitgesloten.

IT 3993

Gratis student-lidmaatschap VMC

De VMC nodigt studenten die belangstelling hebben voor media- en communicatierecht van harte uit om student-lid te worden. Daar zijn geen kosten aan verbonden!

Als student-lid kun je volop meedoen aan de activiteiten van de VMC, te weten twee keer per jaar een Studiemiddag gevolgd door een borrel waarin je mensen uit het veld kunt leren kennen, regelmatig compacte inhoudelijke sessies ('nieuwsgroepen') voor een specialistisch publiek, de mogelijkheid om deel te nemen aan een Studiecommissie, en - last but not least - gratis toegang tot de online versie van het blad Mediaforum.