IT 4215
3 februari 2023
Artikel

Europese Commissie start formalisering EU-US Data Privacy Framework

 
IT 4214
3 februari 2023
Uitspraak

Verzameling politiele biometrische gegevens en EU wetgeving

 
IT 4213
2 februari 2023
Artikel

Actualiteiten Privacyrecht | woensdag 8 maart

 
IT 4174

HvJ EU: recht op vergetelheid

HvJ EU 8 dec 2022, IT 4174; ECLI:EU:C:2022:962 (TU, RE tegen Google), https://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-recht-op-vergetelheid

HvJ EU 8 december 2022, IT 4174; C-460/20, ECLI:EU:C:2022:962 (TU, RE tegen Google) Twee bestuurders van een groep investeringsmaatschappijen hebben Google verzocht om de links die na een zoekopdracht op hun namen worden getoond en leiden naar bepaalde artikelen waarin het investeringsmodel van deze ondernemingsgroep kritisch wordt voorgesteld, uit de zoekresultaten te verwijderen. Zij stellen dat deze artikelen onjuiste beweringen bevatten. De zaak komt bij het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland), hij stelt een tweetal vragen aan het Hof.

IT 4173

Hans Frankenprijs 2023

SGOA / Hans Frankenprijs 2023

De Stichting Geschillenoplossing Automatisering is het onafhankelijk en landelijk instituut dat zich sinds 1989 bezig houdt met conflictmanagement op het gebied van ICT-geschillen, onder meer in de vorm van ICT-mediation, arbitrage, deskundigenberichten en conflictpreventie. De SGOA zal eens per twee jaar een scriptieprijs uitreiken. De scriptieprijs is vernoemd naar Prof. dr. mr. Hans Franken, mede- oprichter van de SGOA, voormalig bestuursvoorzitter van de SGOA, hoogleraar informatierecht aan de Universiteit Leiden en lid van de Eerste Kamer.

 

Innovatie scriptie ICT-recht

De Hans Frankenprijs is bedoeld voor de HBO/WO student die in de afgelopen twee jaar de meest innovatieve afstudeerscriptie op het gebied van ICT-recht heeft geschreven. Onder ICT-recht wordt in dit kader verstaan: ICT-recht inclusief Internetrecht, Telecommunicatierecht en specifieke toepassingsgebieden van het recht in algemene zin op de ICT-sector: zoals ICT-arbeidsrecht, ICT- belastingrecht en ICT-aanbestedingen enz. Maar ook geschilbeslechting, mediation, arbitrage of conflict management op het gebied van ICT.

 

Inzendingen

Afstudeerscripties welke met tenminste een voldoende zijn beoordeeld en zijn geschreven aan een Nederlandse HBO-instelling of ter afronding van een universitaire master-opleiding, zijn geschreven tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 en welke voldoen aan de inzendingscriteria, vastgelegd in het reglement, kunnen tot uiterlijk 31 januari 2023 worden ingezonden. De ingezonden scripties zullen worden beoordeeld door een jury waarin diverse vooraanstaande vertegenwoordigers uit het ICT-recht gebied zijn opgenomen. Inzendingen voor de Hans Frankenprijs 2023 kunnen tot uiterlijk 31 januari 2023 worden verzonden aan: hansfrankenprijs@sgoa.eu.

 

Prijsuitreiking

De winnaar van de Hans Frankenprijs zal door de jury bekend worden gemaakt tijdens een bijeenkomst in 2023. Naast een eervolle vermelding, ontvangt de prijswinnaar een bedrag van € 2.500,00. Nadere informatie over de Hans Frankenprijs is opgenomen in het reglement (www.sgoa.org). Ook kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar: hansfrankenprijs@sgoa.eu.

IT 4172

VMC Studiemiddag 9 december 2022

Vrijdagmiddag 9 december 2022, 14.00-17.00 uur, aansluitend een borrel (tot 18.30 uur)
Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam


De houdbaarheid van het huidige publieke omroepbestel staat binnen en buiten de sector (weer) volop ter discussie. Verschillende ontwikkelingen hebben deze discussie aangewakkerd. Het aanbreken van een nieuwe erkenningsperiode op 1 januari 2022 met twee opvallende nieuwkomers heeft voor veel aandacht gezorgd. Verschillende adviseurs (de Raad voor Cultuur, de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en het Commissariaat voor de Media) hebben zich in hun adviezen aan de minister ter voorbereiding op de erkenningen al kritisch uitgelaten over de erkenningscriteria. Maar ook bij het bestel als geheel werden vraagtekens gezet.

Alhoewel de houdbaarheid van het bestel geen nieuwe discussie is, wordt deze wel ingekleurd door de huidige tijd en versterkt door de daarbij horende ontwikkelingen. De toenemende polarisatie is nu zelfs binnen de publieke omroep te zien. ‘Pluriformiteit’, ‘kwaliteit’ en ‘samenwerking’ zijn allemaal termen terug te vinden in de publieke media-opdracht. Hoe realistisch is dat in een tijd van een polariserend medialandschap?

De grenzen van het recht op vrijheid van meningsuiting van een publieke omroep, de criteria voor een erkenning tot het publieke bestel en het belang van een publieke omroep in onze huidige maatschappij zijn allemaal onderwerpen die we vanuit verschillende perspectieven willen belichten tijdens de VMC-studiemiddag van 9 december 2022.

Zoals gebruikelijk zullen drie sprekers verschillende aspecten hiervan toelichten. Er is uiteraard ruimte voor het stellen van vragen en discussie. Sprekers zijn in ieder geval:

Onze eerste spreker Ronald Vecht, hoofd juridische zaken bij de NPO, zal ons meer vertellen over de historie van de publieke omroep, hoe we tot dit stelsel zijn gekomen en hoe bijvoorbeeld het proces van de omroeperkenningen eens in de vijf jaar verloopt. Ook zal hij ons meenemen in eerdere discussies over de houdbaarheid van het publieke bestel.

Vervolgens zal Sara Blink, beleidsadviseur bij het Commissariaat voor de Media, mogelijke toekomstperspectieven voor het landelijke publieke omroepbestel bespreken. Ze zal de reflectie ‘Kijk verder’ toelichten die het Commissariaat eerder dit jaar publiceerde.

Tot slot zal Wouter Hins, Emeritus-hoogleraar Metajuridica aan de Universiteit Leiden, zich richten op het heden. Vanuit een grondrechtelijk perspectief neemt hij de huidige ontwikkelingen en actualiteiten onder de loep.

De studiemiddag wordt in goede banen geleid door ons nieuwe VMC-bestuurslid: Lotte van den Bosch. Na de individuele presentaties volgt er een paneldiscussie waarbij het publiek uiteraard wordt uitgenodigd om mee te discussiëren.

De inloop voor de Studiemiddag begint om 14.00. Het inhoudelijke deel van de Studiemiddag begint om 14.30 en wordt voorafgegaan door een ALV voor de leden van de VMC (aanvang: 14.15 uur). De stukken voor de ALV worden nog nagezonden. Het inhoudelijke deel duurt tot 17:00 uur. Daarna volgt een borrel.

Aanmelding kan door een e-mail te sturen aan studiemiddag@mediaforum.nl. Deelname is voor VMC-leden en studenten gratis. Niet-leden betalen € 35,-.

Indien u advocaat bent kunt u een deelname-certificaat krijgen om de gevolgde Studiemiddag voor twee opleidingspunten te kunnen opgeven bij de NOvA.

IT 4171

Uitspraak ingezonden door Bertil van Kaam, Van Kaam.

Vorderingen MFR verjaard

18 okt 2022, IT 4171; ECLI:NL:GHAMS:2022:2961 (MFR tegen AvroTROS c.s.), https://www.itenrecht.nl/artikelen/vorderingen-mfr-verjaard

Hof Amsterdam 18 oktober 2022, IEF 21131, IT 4171; ECLI:NL:GHAMS:2022:2961 (MFR tegen AVROTROS) Eiser is bedenker van de BioStabil 2000 en heeft dit samen met MFR geproduceerd en op de markt gebracht. De BioStabil is een zilveren of gouden ketting met hanger. De ketting zou genezende werking hebben door magnetisme en werd te koop aangeboden. AVROTROS besteedde op 8 maart 2004 aandacht aan de BioStabil in het televisieprogramma Radar in een van haar uitzendingen. Over deze uitzending is reeds veelvuldig geprocedeerd, waarbij telkens geoordeeld werd dat de uitzending niet onrechtmatig was.

Het vonnis in eerste aanleg [IEF 19703] wordt in hoger beroep bekrachtigd. Het hof oordeelt dat de kennis van Santanera gelijk te stellen valt aan die van MFR. Hiervan uitgaande komt het hof evenals de rechtbank tot het oordeel dat de vorderingen van MFR zijn verjaard. Daarnaast zijn door MFR geen (nieuwe) feiten en omstandigheden gesteld die rechtens kunnen leiden tot een ander oordeel.

IT 4170

IT-bedrijf voor €4.2 miljoen aansprakelijk gesteld

Via RTV Oost. Twee jaar geleden werden alle systemen van de gemeente Hof van Twente gehackt. De hackers wilden de systemen teruggeven in ruil voor 750.000 euro, hier is de gemeente niet in meegegaan. Gemeente Hof van Twente is nog steeds bezig met het heropbouwen van de systemen en wil de 4.2 miljoen euro schade die zij heeft geleden, verhalen op het IT-bedrijf dat de systemen beheerde op grond van wanprestatie. Het IT-bedrijf meent dat de hackers toegang tot de systemen hadden door het handelen van de gemeente. Een medewerker van de gemeente heeft namelijk in 2020 het wachtwoord van het beheerdersaccount veranderd naar 'Welkom2020', en een regel in de firewall aangepast waardoor iedereen op internet verbinding zoeken met de FTP-server voor bestandsuitwisseling van de gemeente. De rechtbank heeft partijen verzocht te schikken, de zitting wordt op 27 december 2022 voortgezet indien partijen er niet gezamenlijk uitkomen.

IT 4168

Artikel ingezonden door Otto Volgenant, Boekx Advocaten.

Bloemlezing rechtszaken over Sinterklaas

Sinterklaas voor de rechter...?

Sinterklaas speelt een hoofdrol in opmerkelijke rechtszaken, over een zeer ongepast gedicht, een dronken Sinterklaas, een brandende tabberd, een horrorsint. Een bloemlezing van 12 spraakmakende uitspraken over Sinterklaas. Boekx zette het voor u op een rij.

IT 4167

Uitspraak ingezonden door Floris de Vriend en Sophia Wittkämper, Banning.

Opdrachtnemer moet door hem samengestelde digitale gegevens afgeven

Rechtbank Midden-Nederland 21 nov 2022, IT 4167; (eiser tegen Faldon), https://www.itenrecht.nl/artikelen/opdrachtnemer-moet-door-hem-samengestelde-digitale-gegevens-afgeven

Ktr. Rb. Midden-Nederland 21 november 2022, IT 4167; 10154324 / MV EXPL 22-129 D/51246 (eiser tegen Faldon) Kort geding. Opdrachtovereenkomst en afgifte data. Conventionele vordering tot betaling niet ontvankelijk. In reconventie wordt overdracht van alle e-mailadressen en afgifte van alle digitale zaken en gegevens gevorderd. Verweer dat tot afgifte niet kan worden overgegaan omdat opdrachtnemer dan handelt in strijd met de AVG staat toewijzing afgiftevordering niet in de weg. Op grond van art. 7:403 lid 2 BW is opdrachtnemer verplicht om alles af te geven wat hij uit hoofde van de overeenkomst onder zich heeft. Daaronder vallen ook digitale gegevens samengesteld door opdrachtnemer alsmede de beheerde (mailboxen van de) e-mailadressen.

IT 4169

Merken- Modellen- en Auteursrecht woensdag 7 december

Aanmelden is nog mogelijk voor de jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht op woensdag 7 december. Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek), Jesse Hofhuis (Hofhuis Alkema Groen) en Joris van Manen (HOYNG ROKH MONEGIER) geven een compleet overzicht van actuele rechtspraak in het merkenrecht, het auteursrecht en productvormgeving, in het Amsterdamse Proeflokaal. In één keer weer volledig op de hoogte tijdens de lunch!

IT 4166

Microsoft Office 365 in strijd met AVG

De Duitse toezichthouders oordelen dat de verzameling internetdiensten Microsoft Office 365 niet voldoet aan de eisen die de AVG stelt. Onder meer de veelgebruikte programma's Word, Powerpoint en Excel vallen binnen het Microsoft Office 365 pakket. De Duitse toezichthouders stellen dat Microsoft niet transparant genoeg is over welke gegevens zij verzamelt met het pakket. Dit is een schending van het transparantiebeginsel uit artikel 5 AVG. Microsoft moet hier snel verbetering aan brengen, aldus de toezichthouders.

IT 4165

Vacature: merken- en modellengemachtigde bij Bird & Bird

Bird & Bird is op zoek naar een merken- en modellengemachtigde die zowel vanuit het kantoor Den Haag als Amsterdam kan gaan werken.

De werkzaamheden
De sectie Intellectueel Eigendom bestaat uit een hecht team van bijna 20 advocaten, een ervaren Europees merken- en modellengemachtigde en een octrooigemachtigde. Een goede match met dit dynamisch team is van groot belang.
De wereld houdt niet op bij de landsgrenzen en onze zaken ook niet. In veel gevallen wordt er een internationale strategie uitgezet en in meer landen tegelijk uitgevoerd. Als merken- en modellengemachtigde werk je dagelijks samen met collega’s van over de hele wereld aan o.a. beschikbaarheidsonderzoeken en het opstellen en uitvoeren van internationale depotstrategieën. Daarnaast sta je cliënten bij met het voeren van onderhandelingen, oppositie- en nietigheidsprocedures. Wij bieden onze cliënten een one-stop shop op het gebied van merken- en modellenrecht in een internationale setting. Lees verder >>