IT 4284
31 mei 2023
Artikel

Nederland geen actieve rol in oprichting Cybersecurity Skills Academy

 
IT 4283
30 mei 2023
Artikel

Save the date: IE-zomerfeest

 
IT 4282
30 mei 2023
Uitspraak

Conclusie A-G HvJ EU: verwerking medische persoonsgegevens niet onrechtmatig

 
IT 4212

Actualiteiten Privacyrecht - Jurisprudentie en handhaving | Woensdag 8 maart 2023

Het jaarlijkse jurisprudentieoverzicht Privacyrecht van deLex maakt een doorstart, en hoe!

Vita Zwaan (bureau Brandeis) en Quinten Kroes (Brinkhof) geven u in twee uur tijd een actueel en compleet overzicht van relevante rechtspraak inzake privacyrecht, persoonsgegevens en handhaving.

Datum: woensdag 8 maart 2023
Tijd: 15.00 - 17.15 uur
Accreditatie: 2 PO punten
Locatie: Circl, Gustav Mahlerplein 1B

Schuift u ook aan? Aanmelden kan via deze link of via info@delex.nl

IT 4209

Toespraak Ellen Gevers - Science Fiction werd Science Fact; tijd voor een virtuele merkenstrategie

IE-diner 26 januari 2023 - toespraak Ellen Gevers (Knijff)

Zal het volgende IE-diner gehouden worden in de metaverse? Hoewel die kans (nog) niet zo groot is, wordt de kans dat de metaverse een rol zal gaan spelen voor het merkenrecht steeds groter. In onderstaande toespraak, zoals deze is uitgesproken door Ellen Gever (Knijff) tijdens het IE-diner van 26 januari 2023, is zij nader in gegaan op de vraag op welke wijze het merkenrecht en de metaverse met elkaar van doen hebben. 

IT 4208

Toespraak Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht Chat-GPT

IE-Diner 26 januari 2023

Het IE-diner 2023 zit erop! En wat was het goed iedereen weer te zien onder het genot van een hapje en een drankje. Daarnaast hebben wij veel inspIEratie voor het komende jaar mogen opdoen dankzij de vier fantastische sprekers die elk op hun eigen wijze hun toehoorders aan het denken hebben gezet. Voor wie er niet bij kon zijn, maar nu toch benieuwd is naar de inhoud van gisteravond; hierna volgt de toespraak zoals deze door Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht is uitgesproken. 

Zien we u het volgende IE-diner, donderdag 25 januari 2024 (weer)?

 

IT 4206

Jaarprogramma deLex 2023

De kop is eraf! Nu het jaar feestelijk is geopend met het IE diner staan we klaar voor de rest van het programma. Met om te beginnen het jaarlijkse jurisprudentieoverzicht Privacyrecht, 'Merkenrecht in de Internationale Praktijk' en op 29 maart het BIE Symposium over het UPC.

IT 4207

AVG-verzoek onvoldoende gespecificeerd

Rechtbank Amsterdam 27 jul 2022, IT 4207; ECLI:NL:RBAMS:2022:4220 (Eiser tegen gemeente Amsterdam), https://www.itenrecht.nl/artikelen/avg-verzoek-onvoldoende-gespecificeerd

Rechtbank Amsterdam 27 juli 2022, IT 4207; ECLI:NL:RBAMS:2022:4220 (Eiser tegen gemeente Amsterdam) Eiser in deze zaak is een niet-toegelaten vreemdeling die verblijvende is in een opvang te Amsterdam. De gemeente Amsterdam, verweerder in deze zaak, biedt sinds 1 oktober 2015 opvang aan eiser. Op 25 juli 2019 heeft eiser bij verweerder verzocht om hem inzage te verlenen in zijn bij verweerder verwerkte persoonsgegevens. Eiser baseert zijn verzoek op artikel 12 en 15 lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Verweerder heeft eiser vervolgens verzocht om zijn AVG-verzoek schriftelijk nader te specificeren. Het bestreden besluit verklaart het bezwaar van eiser gedeeltelijk gegrond; voor wat betreft zijn verzoek om gegevens die niet binnen de reikwijdte van de AVG vallen ongegrond.

IT 4205

Vordering schadevergoeding wegens schending privacy

Gerechtshof Amsterdam 10 jan 2023, IT 4205; ecli:NL:GHAMS:2023:48 ([appellante] tegen Infomedics), https://www.itenrecht.nl/artikelen/vordering-schadevergoeding-wegens-schending-privacy

Hof Amsterdam 10 januari 2023, LS&R 2149; ECLI:NL:GHAMS:2023:48 (appellante tegen Infomedics) Infomedics vorderde in eerste aanleg een veroordeling van appellante voor een onbetaalde zorgdeclaratie. Appellante vorderde in reconventie schadevergoeding van Infomedics, wegens een inbreuk op haar privacy. Daarnaast vorderde zij dat Infomedics haar medisch dossier zou vernietigen. Appellante is in hoger beroep gegaan met zes grieven, waarin zij stelt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de verwerking van persoonsgegevens door Infomedics rechtmatig is geweest. Het hof volgt de stellingen van appellante niet en oordeelt dat Infomedics op juiste en gerechtvaardigde wijze uitvoering heeft gegeven aan de wettelijke verplichtingen van artikel 38 lid 2 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) door de vermelding van de verrichte zorgprestatie op de factuur en betalingsherinnering. Het gebruik ervan in rechte wordt ook als rechtmatig beschouwd. De grief van appellante met betrekking tot de afwijzing van de vordering tot vernietiging van het medisch dossier wordt ook verworpen omdat Infomedics voldoende heeft betwist dat zij beschikt over het medisch dossier van appellante.

IT 4203

Verzoek om wissing gegevens

Rechtbank Noord-Nederland 20 dec 2022, IT 4203; ecli:NL:RBNHO:2022:11424 (AVG uitspraak), https://www.itenrecht.nl/artikelen/verzoek-om-wissing-gegevens

Rechtbank Noord-Holland 20 december 2022, IT 4203; ECLI:NL:RBNHO:2022:11424 (eiseres tegen de Minister voor Rechtsbescherming, verweerder) Eiseres verzocht om vernietiging van de dossiers van haar kinderen bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) als gevolg van de vernietiging van het dossier van haar jongste zoon bij Veilig Thuis. De rechtbank heeft geoordeeld dat het verzoek van eiseres is aangemerkt als een verzoek tot wissing van persoonsgegevens volgens artikel 17, eerste lid van de AVG (recht op vergetelheid) en oordeelt dat eiseres geen recht heeft op vernietiging van de dossiers van haar zoons omdat de RvdK een taak van algemeen belang uitvoert en de verwerking van de gegevens noodzakelijk is ter uitvoering van die taak. De RvdK kan zich beroepen op de uitzondering van artikel 17, derde lid, aanhef en onder e van de AVG. Op grond van de Archiefwet is het bestuur verplicht om de dossiers te bewaren en te vernietigen volgens de selectielijst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

IT 4202

Jurisprudentieoverzicht Privacyrecht - woensdag 8 maart 2023

 

Het jaarlijkse jurisprudentieoverzicht Privacyrecht wordt vanaf dit jaar gepresenteerd door Vita Zwaan (bureau Brandeis) en Quinten Kroes (Brinkhof). Deze twee experts met kennis en ruime praktijkervaring geven u in twee uur tijd een actueel en compleet overzicht van relevante rechtspraak inzake privacyrecht, persoonsgegevens en handhaving.

 

Datum: woensdag 8 maart 2023
Tijd: 15.00 - 17.15 uur
Accreditatie: 2 PO punten
Locatie: ntb

Schuift u ook aan? Aanmelden kan via deze link of via info@delex.nl

IT 4201

Schadevergoeding wegens ontvreemding cryptocurrency

Rechtbank Rotterdam 28 dec 2022, IT 4201; ECLI:NL:RBROT:2022:11517 (Litebit tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/schadevergoeding-wegens-ontvreemding-cryptocurrency

Rb. Rotterdam 28 december 2022, IT 4201; ECLI:NL:RBROT:2022:11517 (Litebit tegen gedaagde) Litebit is een cryptocurrency broker, dat wil zeggen dat zij voor klanten cryptocurrency fondsen beheert en klanten in staat stelt om cryptocurrencies te verhandelen via haar handelsplatform. Gedaagde was werknemer van Litebit en had vanwege zijn functie toegang tot de cryptocurrency- en de klantenaccounts. Uit intern onderzoek van Litebit begin 2019 is gebleken dat gedaagde cryptocurrencies heeft ontvreemd. Litebit heeft haar bevindingen over de verdwenen cryptocurrency vastgelegd in een onderzoeksrapport ‘Interne Fraude en Diefstal’. Op 17 juli 2019 is gedaagde tijdens een gesprek met de onderzoeksresultaten geconfronteerd. Hij heeft tijdens dit gesprek erkend dat hij cryptocurrencies heeft ontvreemd. Direct na het gesprek is gedaagde op staande voet ontslagen. Litebit vordert gedaagde €152.842,14 aan schadevergoeding. De rechtbank wijst de vordering toe op grond van onrechtmatige daad.

IT 4200

HvJ EU: recht van inzage

HvJ EU 12 jan 2023, IT 4200; ECLI:EU:C:2023:3 (Österreichische Post), https://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-recht-van-inzage

HvJ EU 12 januari 2023, IT 4200; C-154/21, ECLI:EU:C:2023:3 (Österreichische Post) Op 15 januari 2019 heeft RW Österreichische Post verzocht om op grond van artikel 15 AVG inzage te verkrijgen van de hem betreffende persoonsgegevens die Österreichische Post opslaat dan wel in het verleden heeft opgeslagen, alsmede om hem informatie te verstrekken over wie de ontvangers daarvan waren, voor het geval dat deze gegevens aan derden zijn meegedeeld. In antwoord op dit verzoek heeft Österreichische Post zich beperkt tot de mededeling dat zij in het kader van haar activiteit als uitgever van telefoongidsen gebruikmaakt van persoonsgegevens en deze voor marketingdoeleinden aanbiedt aan zakelijke klanten. Afgezien daarvan heeft zij voor nadere informatie en met betrekking tot overige doeleinden van gegevensverwerking verwezen naar een website. Zij heeft RW niet meegedeeld wie de concrete ontvangers van de gegevens waren. RW heeft Österreichische Post gedaagd, de zaak komt uiteindelijk bij het Oberste Gerichtshof (hoogste federale rechter in civiele en strafzaken, Oostenrijk). Het Oberste Gerichtshof stelt het Hof de vraag of het recht van inzage beperkt is tot categorieën van ontvangers indien bij de voorgenomen verstrekking van informatie de specifieke ontvangers daarvan nog niet vaststaan, maar dat recht zich noodzakelijkerwijs ook moet uitstrekken tot ontvangers van die informatie wanneer reeds gegevens zijn meegedeeld.