IT 4437
7 december 2023
Uitspraak

Gebod om persoonsgegevens en afbeeldingen van medewerkers CBR te verwijderen

 
IT 4436
6 december 2023
Uitspraak

Slachtoffer van oplichting met cryptovaluta kan schade niet verhalen op Coinbase

 
IT 4434
5 december 2023
Uitspraak

Verwerking van persoonsgegevens: besluiten van autoriteiten zijn juridisch bindend

 
IT 4343

Gebrekkig stappenplan leidt tot afwijzing inzage in persoonsgegevens

Rechtbank Limburg 28 jul 2023, IT 4343; ECLI:NL:RBLIM:2023:4475 (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Limburg-Noord/Mutsaersstichting), https://www.itenrecht.nl/artikelen/gebrekkig-stappenplan-leidt-tot-afwijzing-inzage-in-persoonsgegevens

Rechtbank Limburg 28 juli 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:4475, IT 4343 (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord/Mutsaersstichting) In dit kort geding oordeelt de rechtbank Limburg over inzage in medische dossiers van jeugdigen. Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (hierna: MGR) is een gemeenschappelijke regeling die de belangen van een aantal gemeenten in Noord-Limburg behartigt op, onder andere, het gebied van jeugdzorg. Zij voert detailcontroles uit op declaraties van zorgaanbieders. Mutsaersstichting (hierna: MSS) is een stichting die jeugdigen met psychische problematiek behandelt. MGR heeft een raamovereenkomst gesloten met MSS, namens de gemeente Venlo, voor het inkopen van zorg. Bij een controle van MSS door MGR komt MGR tot het oordeel dat de zorg die MSS levert niet voldoet aan deze overeenkomst. MSS is het hier niet mee eens en weigert mee te werken aan verdere controle door MGR. MGR vordert in kort geding inzage in de dossiers van MSS. 

IT 4367

Advies inzake de Verordening Mediavrijheid

20 juli 2023 is een advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken aan de Commissie cultuur en onderwijs gezonden, inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Europese Raad tot vaststelling tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor mediadiensten op de interne markt. Dit voorstel wordt aangeduid als de verordening mediavrijheid en is ontstaan uit een wens om de toenemende druk die door zowel de overheid als machtige bedrijven op journalisten wordt uitgeoefend. Aangezien de mediamarkt steeds meer een grensoverschrijdenden karakter krijgt, vindt de Europese Unie het raadzaam om hier een gemeenschappelijk kader voor op te stellen. Met dit kader wordt beoogd een veilige en eerlijke omgeving voor de activiteiten van de media te waarborgen.

IT 4337

Groene Hart Ziekenhuis veroordeeld tot betaling

Rechtbank Den Haag 5 apr 2023, IT 4337; ECLI:NL:RBDHA:2023:8753 (Medned/Stichting Groene Hart ), https://www.itenrecht.nl/artikelen/groene-hart-ziekenhuis-veroordeeld-tot-betaling

Rechtbank Den Haag 5 april 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:8753, IT 4337, LSR 2198 (Medned/Stichting Groene Hart) De rechtbank doet in deze zaak uitspraak over het geschil tussen Medned Information Consultancy (hierna: Medned) en Stichting Groene Hart Ziekenhuis (Hierna: Groene Hart). Medned levert medische software aan Groene Hart. Deze software voldoet niet meer aan de eisen die Groene Hart aan deze software stelt en zij wisselt van leverancier. Wel neemt zij een ‘raadpleegpakket’ af bij Medned, om bij oude patiëntgegevens te kunnen komen. Daartoe hebben zij nadere overeenkomsten gesloten. Groene Hart stelt nu dat Medned misbruik maakt van haar machtspositie om, middels naheffingspercentages in de facturen, zoveel mogelijk geld van het Groene Hart te ontvangen. Ook zou Medned de implementatie van het raadpleegpakket opzettelijk vertragen. Hierom laat zij enkele facturen van Medned onbetaald. Medned vordert betaling van de facturen.

IT 4340

Gedaagden niet te goeder trouw in online misdrijf

Overige instanties 9 jan 2023, IT 4340; ECLI:NL:OGEAC:2023:187 (Eiseres/Gedaagden), https://www.itenrecht.nl/artikelen/gedaagden-niet-te-goeder-trouw-in-online-misdrijf

Gerecht in eerste aanleg Curaço 9 januari 2023, ECLI:NL:OGEAC:2023:187, IT 4340 (Eiseres/Gedaagden) In deze zaak oordeelt de rechter over een online misdrijf waarbij eiseres geld afhandig is gemaakt en over is gemaakt naar de bankrekeningen van gedaagden. De vraag is of deze gedaagden te goeder trouw hebben ontvangen. Tegen een aantal van de gedaagden is verstek verleend. De gedaagden die wel aanwezig waren hebben aangevoerd dat zij niet wisten dat de ontvangen gelden uit een misdrijf en te goeder trouw waren.

IT 4365

Journalisten onderzoeken effectiviteit AVG

Uit een onderzoek van een aantal Duitse journalisten blijkt dat, vijf jaar na invoering van de AVG, grote techbedrijven zich niet veel aantrekken van de regelgeving rond databescherming. Een van de belangrijkste spelers in deze problematiek is de online datamarktplaats Xandr. De journalisten hebben onderzoek gedaan naar een recent datalek bij dit bedrijf, waaruit blijkt dat ook data verwerkt wordt die volgens de AVG niet verwerkt mag worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om data over religie, gezondheid, hoeveel iemand drinkt en hoe zij met geld omgaan. Deze data wordt gebruikt om gepersonaliseerde advertenties voor deze betrokkenen te maken. 

 

IT 4362

Rechtbank voornemens prejudiciële vragen te stellen in WAMCA-procedure

Rechtbank Amsterdam 16 aug 2023, IT 4362; ECLI:NL:RBAMS:2023:5310 (Right to Consumer Justice/Apple), https://www.itenrecht.nl/artikelen/rechtbank-voornemens-prejudiciele-vragen-te-stellen-in-wamca-procedure

Rechtbank Amsterdam 16 augustus 2023, IT 4362; ECLI:NL:RBAMS:2023:5310 (Stichting Right To Consumer Justice/Apple) In deze zaak oordeelt de rechtbank over de ontvankelijkheid van een drietal stichtingen (Stichting Right to Consumer Justice, Stichting Consumenten Competition Claims en Stichting App Stores Claims, hierna samen: de Stichtingen) in een WAMCA-procedure tegen Apple. Onderwerp van het geschil is de machtspositie die Apple op de markt voor de distributie van iOS-apps heeft, nu gebruikers van producten van Apple slechts bij de App Store, die door Apple wordt beheerd, terecht kunnen. Apple zou deze machtspositie hebben misbruikt, door een te hoge provisie in rekening te brengen bij aankopen op dit platform. De rechtbank oordeelt in deze fase van het traject slechts over procedurele aspecten. Het belangrijkste aspect is of de rechtbank Amsterdam rechtsmacht heeft om over dit geschil te oordelen, maar ook de vragen of de tijdelijkheid van de dagvaardingen en of het oude of nieuwe collectieve-actie recht moet worden toegepast worden behandeld. 

IT 4360

DSA treedt in werking voor negentien grootste platforms

Afgelopen 25 augustus 2023 is de Digital Services Act (hierna: de DSA), een Europese verordening, deels in werking getreden. Deze wetgeving heeft als doel om de grondrechten van gebruikers van de negentien grootste platforms beter te waarborgen. Ook wordt getracht een gelijk speelveld voor bedrijven tot stand te brengen. De DSA treedt met stappen in werking en de diensten hebben nu vier maanden de tijd om te voldoen aan de verplichtingen die uit de DSA voortvloeien.

IT 4356

Rechtbank Amsterdam heeft gedeeltelijk rechtsmacht in zaak sjoemelsoftware

Rechtbank Amsterdam 16 aug 2023, IT 4356; ECLI:NL:RBAMS:2023:5252 (Stichtingen/Gedaagden), https://www.itenrecht.nl/artikelen/rechtbank-amsterdam-heeft-gedeeltelijk-rechtsmacht-in-zaak-sjoemelsoftware

Rechtbank Amsterdam 16 augustus 2023. IT 4356; ECLI:NL:RBAMS:2023:5252 (Stichtingen/Gedaagden) In dit geschil voeren Stichting Emission Claim, Stichting Car Claim en Stichting Diesel Emissions Justice (hierna: eisers) een rechtszaak tegen Stellantis c.s. en een groot aantal afzonderlijke autodealers. Eisers zijn belangenbehartigers van consumenten. Onderwerp van het geschil is de software die in bepaalde typen dieselvoertuigen is verwerkt. Deze software gaf een onjuiste weerstand van de hoeveelheid stikstofoxide die deze voertuigen uitstootten. De rechtbank beslist in deze zaak of zij rechtsmacht heeft ten aanzien van dit geschil.

IT 4359

Onrechtmatigheid registratie rechtvaardigt wissing

Rechtbank Noord-Holland 6 jul 2023, IT 4359; ECLI:NL:RBNHO:2023:7865 (Eiser/de minister van Financiën), https://www.itenrecht.nl/artikelen/onrechtmatigheid-registratie-rechtvaardigt-wissing

Rechtbank Noord-Holland 6 juli 2023, IT 4359; ECLI:NLRBNHO:2023:7865 (Eiser/minister van Financiën) In deze zaak oordeelt de rechtbank over het beroep van eiser over de gedeeltelijke afwijzing van zijn verzoek tot inzage en correctie van zijn persoonsgegevens op grond van de AVG. Eiser is ten onrechte opgenomen in de Fraude Signalering Voorziening (hierna: FSV). Als hij daartoe inzage en verwijdering verzoekt, wordt dit slechts ten dele toegewezen. De vraag voor de rechtbank is of de minister van Financiën (hierna: verweerder) dit verzoek rechtsgeldig deels heeft afgewezen en of het verzoek tot het wissen van de persoonsgegevens van eiser terecht is afgewezen.

IT 4358

Eiseres heeft geen belang bij haar vordering

Rechtbank Rotterdam 13 jul 2023, IT 4358; (Inlogportal), https://www.itenrecht.nl/artikelen/eiseres-heeft-geen-belang-bij-haar-vordering

Rechtbank Rotterdam 13 juli 2023, IT 4359; Zaaknr. 10562418 (Inlogportal) De kantonrechter heeft in dit geschil te oordelen over een misgelopen samenwerking. Gedaagde 1 is enig aandeelhouder en bestuurder van gedaagde 2. Gedaagde 2 is aandeelhouder van eiseres. Als deel van zijn inbreng als aandeelhouder van eiseres heeft gedaagde 1 de taak gekregen om een IT-beveiligingssysteem te ontwikkelen en de IT-taken uit te voeren. Partijen hebben ruzie gekregen. Eiseres vordert gedaagde 1 te veroordelen om beheer en inloggegevens met betrekking tot de website, mailserver, het administratieportaal en andere IT-gerelateerde noodzakelijkheden van het bedrijf. Eiseres stelt dat gedaagde 1 het opzettelijk onmogelijk heeft gemaakt om de website te bereiken en het inlogportaal naar een persoonlijke omgeving heeft verplaatst. Deze problemen kunnen niet worden opgelost omdat hij weigert de inloggegevens aan eiseres te verstrekken, tenzij eiseres een reset van de server zou uitvoeren. Daarbij zouden veel gegevens verloren gaan, waardoor eiseres terug bij af zou zijn.