IT 4437
7 december 2023
Uitspraak

Gebod om persoonsgegevens en afbeeldingen van medewerkers CBR te verwijderen

 
IT 4436
6 december 2023
Uitspraak

Slachtoffer van oplichting met cryptovaluta kan schade niet verhalen op Coinbase

 
IT 4434
5 december 2023
Uitspraak

Verwerking van persoonsgegevens: besluiten van autoriteiten zijn juridisch bindend

 
IT 4371

Uitspraak ingezonden door Tim van Riessen en Lars Bakers, Bingh Advocaten.

Cryptoplatform Coin Meester verplicht tot schadevergoeding na diefstal digiwallet van gebruiker

Rechtbank Amsterdam 11 sep 2023, IT 4371; 10315389 (Eiser tegen Coin Meester), https://www.itenrecht.nl/artikelen/cryptoplatform-coin-meester-verplicht-tot-schadevergoeding-na-diefstal-digiwallet-van-gebruiker

Rechtbank Amsterdam 8 september 2023, IT 4371; 10315389 (Eiser tegen Coin Meester) Eiser was klant van het beleggingsplatform Coin Meester toen zijn crypto account op de website gehackt werd en vervolgens werd leeggeroofd. Eiser stelt het beleggingsplatform aansprakelijk wegens de geleden schade. Eiser legt hieraan ten grondslag dat Coin Meester wegens hun overeenkomst tot opdracht verplicht is de crypto’s voor eiser te bewaren en alleen bevoegd is deze te verkopen indien zij van eiser hiertoe de opdracht krijgt. Daarnaast stelt eiser dat Coin Meester een bijzondere zorgplicht heeft jegens de gebruikers van het platform en verplicht is haar diensten zo goed mogelijk te beveiligen. Coin Meester heeft hierin tekortgeschoten door als voorgestelde beveiligingsoptie de mogelijkheid van identificatie per e-mail te gebruiken, welke niet ongevoelig voor misbruik van hackers is. Coin Meester verweert zich door te stellen dat zij geen overeenkomst tot opdracht zijn aangegaan, maar een gebruiksovereenkomst. Daarnaast stelt Coin Meester dat zij voldaan heeft aan haar beveiligingsverplichting doordat zij twee veilige manieren om in te loggen heeft gefaciliteerd. Het e-mailadres van eiser is verschillende keren betrokken geweest bij datalekken en eiser heeft geen gebruik gemaakt van de Google Authenticator, waardoor Coin Meester stelt dat sprake is van eigen schuld van de eiser dat het account niet goed genoeg beveiligd is.

IT 4364

Ontwikkelaar app niet aansprakelijk bevonden

Rechtbank Oost-Brabant 2 aug 2023, IT 4364; ECLI:NL:RBOBR:2023:4217 (EOF Europe/Gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/ontwikkelaar-app-niet-aansprakelijk-bevonden

Rechtbank Oost-Brabant 2 augustus 2023. IT 4364; ECLI:NL:RBOBR:2023:4217 (EoF Europe/Gedaagde) In deze zaak oordeelt de rechtbank Oost-Brabant over de vorderingen van EoF Europe (hierna: EoF) op gedaagde. EoF is recensent van gastronomische gelegenheden, opgericht om deze werkzaamheden in een digitale restaurantgids te publiceren. Gedaagde is een bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van software en het uitgeven van websites. Partijen zijn met elkaar in gesprek gegaan over het ontwikkelen van een app door gedaagde, waarmee recensies voor de restaurants kunnen worden ingezien. EoF wil deze app met een ‘launchparty’ vieren, waarbij grote restauranthouders aanwezig zullen zijn. Deze app blijkt niet goed te werken, waarop EoF de samenwerking beëindigd. EoF verzoekt om de broncode, om deze aan een andere ontwikkelaar te kunnen sturen. Gedaagde wil dit pas doen als een (deel van) de afgesproken betaling wordt voldaan. Hierna geeft EoF een laatste kans aan gedaagde om op 10 maart 2020 na te komen, wat gedaagde niet doet. Gedaagde ontbindt de overeenkomst. EoF gaat niet mee in het aanbod van gedaagde en vordert afgifte van de broncode en schadevergoeding. Gedaagde vordert in reconventie een schadevergoeding en betaling van het restant van haar loon.

 

IT 4369

Belangenafweging bij BKR-registratie valt uit in nadeel van verzoeker

Rechtbank Amsterdam 25 mei 2023, IT 4369; ECLI:NL:RBAMS:2023:5510 (Verzoeker/Rabobank), https://www.itenrecht.nl/artikelen/belangenafweging-bij-bkr-registratie-valt-uit-in-nadeel-van-verzoeker

Rechtbank Amsterdam 25 mei 2023, IT 4369; ECLI:NL:RBAMS:2023:5510 (Verzoeker/Rabobank) In dit geschil oordeelt de rechtbank Amsterdam over het verzoek van verzoeker omtrent zijn registratie in de BKR-registratie. Rabobank heeft een lening verstrekt ter financiering van de VOF van verzoeker. Deze VOF is failliet gegaan. Hoewel de schuld van verzoeker door Rabobank is kwijtgescholden, blijft de registratie in het register nog vijf jaar staan. Verzoeker stelt dat deze registratie niet langer proportioneel is en vraagt om doorhaling van de registratie. 

IT 4370

Invitation: Brinkhof AI Symposium & Internet Thesis Award Ceremony

On Wednesday 11 October, the annual Internet Thesis Award Ceremony will take place at Brinkhof's offices in Amsterdam. In addition to the finalists' thesis presentations, this year's event will include a dedicated symposium on (generative) artificial intelligence—a subject of growing importance in the legal sphere (think, for example, of the upcoming AI Act). During the symposium, a keynote speaker and panelists will express their views on this topic from different areas of expertise.

IT 4363

Eiser had moeten weten dat betaalinstructie vals was

Rechtbank Gelderland 23 aug 2023, IT 4363; ECLI:NL:RBGEL:2023:4848 (Eiser/Gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/eiser-had-moeten-weten-dat-betaalinstructie-vals-was

Rechtbank Gelderland 22 augustus 2023, IT 4363; ECLI:NL:RBGEL:2023:4848 (Eiser/Gedaagde) In deze zaak oordeelt de rechtbank over de gevolgen van factuurfraude door een hacker bij het kopen van een auto. Eiser heeft een auto van gedaagde gekocht. Gedaagde heeft een deel van de verkoopprijs aan een derde gegeven, die via een hack aan het e-mailadres van gedaagde is gekomen en een valse betaalinstructie aan eiser heeft gestuurd. De hacker heeft ook mogelijk toegang gekregen tot de kopieën van het paspoort van eiser. Eiser vordert een materiële en immateriële schadevergoeding op grond van de AVG, nu gedaagde onvoldoende heeft gedaan om zijn persoonsgegevens te beschermen.

IT 4339

Voldoende zorg tegen cybercriminaliteit

Rechtbank 3 jul 2023, IT 4339; ECLI:NL:OGEAC:2023:168 (I.F.C./G&V), https://www.itenrecht.nl/artikelen/voldoende-zorg-tegen-cybercriminaliteit

Gerecht in eerste aanleg van Curaço 3 juli 2023, ECLI:NLOGEAC:2023:168, IT 4339 (I.F.C./G&V) IFC en G&V hebben jarenlang samengewerkt in de logistieke dienstverlening. In het kader van de financiële afwikkeling krijgt G&V van IFC te horen dat zij, in tegenstelling tot de gebruikelijke manier van betalen, het geld naar een bank in Polen over kan maken. Latere deelbetalingen naar dezelfde bank blijken onjuist te zijn, nu de begunstigde van deze betalingen niet IFC is, maar een cybercrimineel. IFC vordert de deelbetalingen van G&V, maar deze beroept zich op bevrijdende betaling.

 

IT 4368

Hof van Justitie: opsporing corruptiemisdrijven staat geen doorspelen persoonsgegevens toe

HvJ EU 7 sep 2023, IT 4368; (Lietuvos Respublikos generaliné prokuratūra), https://www.itenrecht.nl/artikelen/hof-van-justitie-opsporing-corruptiemisdrijven-staat-geen-doorspelen-persoonsgegevens-toe

HvJ EU 7 september 2023, IT 4368; ECLI:EU:C:2023:631 (Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra) In deze prejudiciële beslissing geeft het Hof van Justitie van de Europese Unie antwoord op de vraag of de richtlijn 2002/58, in samenhang met de rechten toegekend in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest) verbiedt om in onderzoeken naar ambtsmisdrijven die verband houden met corruptie gebruik te maken van persoonsgegevens die worden bewaard door aanbieders van elektronische-communicatiediensten en die informatie kunnen verschaffen over de gegevens en communicaties van een gebruiker van een elektronisch communicatiemiddel, ongeacht of in het concrete geval toegang tot deze gegevens is verleend met het oog op de bestrijding van zware criminaliteit en de voorkoming van ernstige bedreigingen van de openbare veiligheid. Het geschil is ontstaan hangende de strafrechtelijke procedure tegen een openbare aanklager. Deze aanklager is uit zijn ambt gezet omdat hij verdacht werd van het doorspelen van informatie aan criminelen. Hij stelt dat de informatie die voor deze veroordeling is gebruikt, niet rechtmatig is verzameld en inbreuk maakt op de rechten die hem uit hoofde van het Handvest zijn toegekend. 

IT 4361

ING niet gehouden om registratie in BKR te verwijderen

Rechtbank Rotterdam 4 apr 2023, IT 4361; ECLI:NL:RBROT:2023:7438 (Verzoekster/ING), https://www.itenrecht.nl/artikelen/ing-niet-gehouden-om-registratie-in-bkr-te-verwijderen

Rechtbank Rotterdam 5 april 2023, IT 4361; ECLI:NL:RBROT:2023:7438 (Verzoekster/ING) In deze zaak oordeelt de rechtbank over de vraag of ING gehouden is om de registratie van verzoekster bij het Bureau Krediet Registratie (hierna: BKR) te verwijderen. Verzoekster heeft eind 2017 een creditcard aangevraagd bij ING. Zij heeft een tijd lang ongeoorloofd rood gestaan, waarna zij in het BKR is ingeschreven. In 2018 en 2019 hebben ING en verzoekster betalingsregelingen getroffen, waar verzoekster zich niet aan heeft gehouden. In 2022 betaalt verzoekster haar schuld aan de ING in één keer af en verzoekt zij verwijdering uit het BKR. ING wijst dit verzoek af. Verzoekster vraagt de rechter om ING op te dragen haar registratie uit het BKR te verwijderen. 

IT 4331

Stichting Opleidingen Gilde ontbindt onrechtmatig

Rechtbank Limburg 19 jul 2023, IT 4331; ECLI:NL:RBLIM:2023:4161 (Stucomm/Stichting Gilde Opleidingen), https://www.itenrecht.nl/artikelen/stichting-opleidingen-gilde-ontbindt-onrechtmatig

Rechtbank Limburg 19 juli 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:4161, IT 4331 (Stucomm/Stichting Gilde Opleidingen) In deze zaak kijkt de rechtbank naar het geschil tussen Stucomm en het opleidingsinstituut Stichting Gilde Opleidingen (hierna: Gilde). Stucomm, eiser in deze zaak, stelt dat Gilde de overeenkomst tussen haar en Stucomm onterecht heeft ontbonden. De overeenkomst sloeg op de ontwikkeling en implementatie van een app waarmee leerlingen informatie over hun lesroosters en behaalde resultaten konden zien. Gilde stelt dat Stucomm hierbij ernstig tekort is geschoten, omdat de app niet aan de gestelde eisen voldeed. Stucomm stelt dat Gilde geen realistische verwachtingen had en niet meehielp in de totstandkoming van de app. In conventie vordert Stucomm een verklaring voor recht dat de ontbinding onrechtmatig was. Gilde vordert in reconventie een schadevergoeding voor de gemaakte projectkosten.

IT 4366

Verzoek op inzage afgewezen vanwege procesbelang

Rechtbank Amsterdam 3 aug 2023, IT 4366; ECLI:NL:RBAMS:2023:5257 (Verzoeker/Stichting Hoger Onderwijs Nederland c.s.), https://www.itenrecht.nl/artikelen/verzoek-op-inzage-afgewezen-vanwege-procesbelang

Rechtbank Amsterdam 3 augustus 2023, IEF 4366; ECLI:NL:RBAMS:2023:5257 (Verzoeker/Stichting Hoger Onderwijs Nederland c.s.) Verzoeker werkt op basis van een arbeidsovereenkomst bij Inholland. Bezemer, een van de gedaagden, heeft in 2021 een onderzoek verricht naar het gesteld grensoverschrijdend gedrag van verzoeker. Verzoeker heeft hier niet op gereageerd, maar verzoekt een jaar later om inzage in  de verwerking van zijn persoonsgegevens. Nu deze verzoeken nergens op uitlopen, wendt verzoeker zich tot de rechtbank en vraagt hij een bevel om Inholland te dwingen om vrij te geven of zijn persoonsgegevens zijn gedeeld. Inholland c.s. voert verweer.