IT 4215
3 februari 2023
Artikel

Europese Commissie start formalisering EU-US Data Privacy Framework

 
IT 4214
3 februari 2023
Uitspraak

Verzameling politiele biometrische gegevens en EU wetgeving

 
IT 4213
2 februari 2023
Artikel

Actualiteiten Privacyrecht | woensdag 8 maart

 
IT 4153

Google schikt voor 391,5 miljoen dollar

Google schikt voor 391,5 miljoen dollar met tientallen Amerikaanse staten. Google zou locatiegegevens verzamelen en verwerken van ongeveer 2 miljard Android gegevens. Ook de locatiegegevens van iPhone-bezitters werden opgeslagen en verwerkt. Wanneer iPhone-gebruikers Google Maps openden werden hun locatiegegevens naar Google verstuurd, zonder dat zij hiervoor toestemming hebben gegeven. Google moet naast de betaling van 391,5 miljoen ook transparanter zijn met betrekking tot het verzamelen en verwerken van gegevens.

IT 4151

Influencer geen schending vaststellingsovereenkomst

Rechtbank Noord-Holland 9 nov 2022, IT 4151; ECLI:NL:RBNHO:2022:9713 (eiseres tegen gedaagden), https://www.itenrecht.nl/artikelen/influencer-geen-schending-vaststellingsovereenkomst

Ktr. Rb. Noord-Holland 9 november 2022, IT 4151; ECLI:NL:RBNHO:2022:9713 (eiseres tegen gedaagden) Eiser is de voormalige buurvrouw van gedaagde. In 2004 hebben zij een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin onder meer werd bedongen dat gedaagde zijn weiland met paardenbak niet bedrijfsmatig mocht exploiteren. Deze verplichting moest ook gedaagdes rechtsopvolger worden opgelegd. Gedaagde heeft zijn woning verkocht aan twee mannen die actief zijn in de paardensport en daarnaast influencers zijn. In dat kader nemen zij op voormeld weiland video’s op, bestemd voor sociale media. Eiseres vordert betaling van een boete wegens schending van de vaststellingsovereenkomst omdat de nieuwe eigenaren hun perceel bedrijfsmatig exploiteren. De kantonrechter wijst de vorderingen af omdat het in de vastellingsovereenkomst genoemde verbod ertoe strekt potentiële overlast door bedrijfsmatige exploitatie van de paardenbak te voorkomen, en niet te voorkomen dat iemand er min of meer toevallig geld verdient.

IT 4150

Uitspraak ingezonden door Jurre Reus en Nina Scholten, Houthoff.

Klachten beoordelingensysteem Marktplaats afgewezen

Overige instanties 4 nov 2022, IT 4150; (eiser tegen Marktplaats), https://www.itenrecht.nl/artikelen/klachten-beoordelingensysteem-marktplaats-afgewezen

Geschillencommissie Thuiswinkel 4 november 2022, IT 4150, RB 3721; 175488/181774 (eiser tegen Marktplaats) Marktplaats maakt gebruik van een systeem waarbij gebruikers op geautomatiseerde wijze kan worden gevraagd om elkaars ervaringen te delen en elkaar te beoordelen. Eiser klaagt dat Marktplaats zich schuldig maakt aan een oneerlijke handelspraktijk en tekortschiet in verplichtingen uit de met hem gesloten overeenkomsten. Dit omdat consumenten en aanbieders worden gevraagd om elkaar beoordelen zonder dat er iets gekocht is. Hierdoor wordt geen betrouwbaar beeld verkregen. Met betrekking tot de oneerlijke handelspraktijk oordeelt de Geschillencommissie dat zij op grond van haar reglement niet bevoegd is om hierover te oordelen. Ook een algemene principiële beslissing over het door Marktplaats gehanteerde systeem behoort niet tot de taak en bevoegdheid van de commissie. De eis met betrekking tot de gesloten overeenkomsten wordt afgewezen omdat op grond van de Algemene Bepalingen van Marktplaats niet is vereist dat daadwerkelijk een koop wordt gesloten.

IT 4149

Eiseres moet digitale kopieën Zoom-gesprekken verstrekken

Rechtbank Gelderland 26 okt 2022, IT 4149; ECLI:NL:RBGEL:2022:5942 (eiseres tegen gedaagden), https://www.itenrecht.nl/artikelen/eiseres-moet-digitale-kopieen-zoom-gesprekken-verstrekken

Rb. Gelderland 26 oktober 2022, IT 4149; ECLI:NL:RBGEL:2022:5942 (eiseres tegen gedaagden) Eiseres adviseert en begeleidt ondernemingen op het gebied van onder meer merkpositionering, bedrijfsidentiteit, huisstijl, businessmodellen en verdienmodellen. Gedaagde 1 heeft een eenmanszaak en faciliteert onder meer ruimten voor retreats, trainingen en workshops. Op 2 september 2021 is gedaagde 2 opgericht, met gedaagde 1 als enig aandeelhouder en bestuurder. Eiseres meent dat gedaagden ten onrechte haar factuur niet hebben voldaan en zij vordert onder meer betaling van de factuur. Gedaagden vorderen dat eiseres digitale kopieën verstrekt van alle gesprekken en Zoom-gesprekken die eiseres heeft opgenomen. De rechtbank wijst de vordering van gedaagden toe op grond van art. 843a Rv. Al het overige wordt beslist op 7 december 2022.

IT 4148

Europees Parlement neemt wet aan ter versterking cyberveiligheid

Het Europees Parlement heeft vorige week wetgeving goedgekeurd die van EU-landen eist dat zij aan strengere toezichts- en handhavingsmaatregelen voldoen en sancties harmoniseren. Zo komen er strengere cyberveiligingsverplichtingen voor risicobeheer, rapportageverplichtingen en het delen van informatie. Essentiële sectoren zoals energie, vervoer, banken, gezondheidszorg, digitale infrastructuur, openbaar bestuur en ruimtevaart gaan onder de nieuwe veiligheidsbepalingen vallen en moeten dus meer maatregelen nemen om zich te beschermen. De nieuwe regels beschermen ook belangrijke sectoren zoals postdiensten, afvalbeheer, chemicaliën, levensmiddelen, productie van medische apparatuur, elektronica, machines, motorvoertuigen en aanbieders van ICT-producten of -diensten. Alle middelgrote en grote ondernemingen in bepaalde sectoren gaan onder de wetgeving vallen.

IT 4146

Auteursrecht op software is niet overgedragen

Rechtbank Den Haag 31 okt 2022, IT 4146; ECLI:NL:RBDHA:2022:11934 (eiser tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/auteursrecht-op-software-is-niet-overgedragen

Vzr. Rechtbank Den Haag 31 oktober 2022, IEF 21085, IT 4146; ECLI:NL:RBDHA:2022:11934 (eiser tegen gedaagde) Gedaagde heeft een eenmanszaak die zich bezig houdt met het ontwikkelen en aanbieden van een softwarepakket waarmee VvE’s hun administratie kunnen voeren. Eiser is een klant van gedaagde en betaalt hem jaarlijks een licentievergoeding. De software wordt in eigendom overgedragen aan eiser door middel van een intentieverklaring. Er ontstaat, onder meer, een geschil over de auteursrechten op de software en het gebruik van de software. De voorzieningenrechter oordeelt dat niet aannemelijk is geworden dat eiser rechthebbende is geworden van de auteursrechten op de software omdat niet in de intentieverklaring staat dat partijen hebben beoogd de auteursrechten op de software over te dragen. Eiser mag de software wel blijven gebruiken vanwege het belang om zijn klanten te bedienen. De vorderingen in conventie en in reconventie worden afgewezen.

IT 4145

Nederlandse massaclaim Twitter wegens schending AVG

Via jestaattekoop.nl. Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN) klaagt Twitter aan wegens verkoop van miljoenen persoonsgegevens. Twitter was tot 1 januari 2022 eigenaar van MoPub, een bedrijf dat gebruikersdata verzamelt via meer dan 30.000 apps. Hieronder vallen de vaak gedownloade apps Buienradar, MyFitnessPal en Vinted, maar ook datingapps als Happn en Grindr. De door MoPub verzamelde persoonsgegevens van gebruikers van de apps zijn zonder hun toestemming verkocht aan derde commerciële partijen. Hiermee wordt de AVG overtreden, SDBN gaat dan ook een massaclaim bij Twitter neerleggen. SDBN wil bij de rechter afdwingen dat Twitter persoonsgegevens correct verwerkt en de verzamelde gegevens verwijdert. Ook gaat SDBN schadevergoeding vorderen ten behoeve van de gedupeerde gebruikers. SDBN streeft ernaar om uiterlijk op 31 december 2022 de dagvaarding uit te brengen en verwacht in 2026 uitspraak.

IT 4144

Stichting moet inzage in persoonsgegevens verzoekster verstrekken

Rechtbank Den Haag 1 jan 1970, IT 4144; ECLI:NL:RBDHA:2022:11521 (verzoekster tegen Stichting), https://www.itenrecht.nl/artikelen/stichting-moet-inzage-in-persoonsgegevens-verzoekster-verstrekken

Rechtbank Den Haag 29 september 2022, IT 4144; ECLI:NL:RBDHA:2022:11521 (verzoekster tegen Stichting) De Stichting is een woningcorporatie en verhuurt woningen in de sociale sector. Verzoekster huurt een appartement in één van de door de Stichting beheerde wooncomplexen. Er is sprake van een gespannen relatie tussen verzoekster en enkele van haar medebewoners, waarbij over- en weer klachten zijn gemeld bij de Stichting . Verzoekster verlangt dat zij door de Stichting als ‘urgente’ woningzoekende wordt aangemerkt, zodat zij met prioriteit een nieuwe sociale huurwoning kan vinden. De Stichting heeft hierbij persoonsgegevens verwerkt, onder meer in correspondentie met de GGZ en GGD. Verzoekster heeft de Stichting verzocht om inzage in de persoonsgegevens die de Stichting van haar heeft verwerkt. De Stichting heeft geen volledig overzicht gegeven. Verzoekster verzoekt dan ook de Stichting te veroordelen dat alsnog te doen. De rechtbank veroordeelt de Stichting om verzoekster een kopie te verstrekken de verwerkte persoonsgegevens

IT 4143

Nationale Nederlanden moet NAW-gegevens verstrekken

Rechtbank Rotterdam 7 okt 2022, IT 4143; ECLI:NL:RBROT:2022:9287 (Nationale Nederlanden tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/nationale-nederlanden-moet-naw-gegevens-verstrekken

Ktr. Rb Rotterdam 7 oktober 2022, IT 4143; ECLI:NL:RBROT:2022:9287 (Nationale Nederlanden tegen gedaagde) Gedaagde heeft een inboedelverzekering afgesloten bij Nationale Nederlanden. Onder deze verzekering heeft gedaagde schadeclaims ingediend waaraan valse stukken ten grondslag liggen. Nationale Nederlanden vordert schadevergoeding van gedaagde. Gedaagde betwist dat hij een schademelding heeft gedaan en ook dat hij überhaupt een verzekering heeft afgesloten. Hij voert aan dat sprake is van identiteitsfraude door een voormalige medewerker van Nationale Nederlanden. Ter bewijs hiervan vordert gedaagde afgifte van de NAW-gegevens van de voormalige medewerker. De kantonrechter oordeelt dat de afgifte van de NAW-gegevens niet in strijd is met de AVG, Nationale Nederlanden moet de gegevens verstrekken. Over de schadevergoeding doet de kantonrechter nog geen uitspraak.

IT 4142

Nederlandse rechter bevoegd inzake geschil TikTok

Rechtbank Amsterdam 9 nov 2022, IT 4142; ECLI:NL:RBAMS:2022:6488 (Stichtingen tegen TikTok), https://www.itenrecht.nl/artikelen/nederlandse-rechter-bevoegd-inzake-geschil-tiktok

Rechtbank Amsterdam 9 november 2022, IT 4142; ECLI:NL:RBAMS:2022:6488 (stichtingen tegen TikTok) Op TikTok is het mogelijk om online korte zelfgemaakte video’s te plaatsen, bekijken, liken en delen. TikTok maakt haar winst uit advertenties. Drie Nederlandse stichtingen menen dat TikTok fundamentele rechten van kinderen en volwassenen schendt. De manier waarop TikTok gebruik maakt van persoonsgegevens vormt een inbreuk op de AVG en verder onder meer op bepalingen uit de Telecommunicatiewet en de Mediawet. De zaak gaat over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. De rechtbank oordeelt dat de Nederlandse rechter bevoegd is om het geschil inhoudelijk te behandelen. De inhoudelijke behandeling zal plaatsvinden op 1 februari.