IT 4085
23 september 2022
Artikel

Online update 'Actualiteiten Handels- en Domeinnamen' op 29 september

 
IT 4083
23 september 2022
Uitspraak

Niet zeker dat vermelde persoonsgegevens juist waren

 
IT 4084
23 september 2022
Uitspraak

HvJ EU Conclusie A-G: satellietboeket-aanbieder

 
IT 4023

Betalingsverplichting verminderd met 50%

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Rotterdam 3 aug 2022, IT 4023; ECLI:NL:RBROT:2022:6451 (Capayable tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/betalingsverplichting-verminderd-met-50

Ktr. Rb. Rotterdam 3 augustus 2022, IT 4023; ECLI:NL:RBROT:2022:6451 (Capayable tegen gedaagde) Op grond van artikel 6:230m lid 1 onder e BW moet de volledige prijs van een product of dienst worden weergegeven. Eiseres heeft niet aangetoond dat hieraan is voldaan. De kantonrechter oordeelt dat het niet tonen van alle bijkomende kosten óók als voldoende ernstige schending van artikel 6:230m lid 1 onder e BW moet worden aangemerkt. Op grond van artikel 6:230v lid 3 BW moet het elektronische bestelproces zo worden ingericht dat aan de consument op niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk is gemaakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. De kantonrechter oordeelt dat er hier sprake is van een schending van artikel 6:230v lid 3 BW vanwege een onjuiste bestelknop. De kantonrechter oordeelt echter dat de schending in dit geval een volledige vernietiging van de overeenkomst niet rechtvaardigt. De kantonrechter vernietigt de overeenkomst daarom gedeeltelijk, in die zin dat de betalingsverplichting van de consument wordt verminderd met 50%.

IT 4021

Kleurcoderingenbestanden mochten niet worden doorverkocht

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 22 jun 2022, IT 4021; ECLI:NL:RBDHA:2022:7983 (Creditsafe tegen Data-collectief), https://www.itenrecht.nl/artikelen/kleurcoderingenbestanden-mochten-niet-worden-doorverkocht

Rb. Den Haag 22 juni 2022, IEF 20890, IT 4021; ECLI:NL:RBDHA:2022:7983 (Creditsafe tegen Data-collectief) Creditsafe is een bedrijf dat diensten aanbiedt op het gebied van het verstrekken van kredietrapporten en online bedrijfsinformatie. Data-collectief houdt zich bezig met het verstrekken van online bedrijfsinformatie. Op 30 november 2017 sloten partijen een overeenkomst op grond waarvan Creditsafe wekelijks een databestand met bedrijfsinformatie diende te verstrekken aan Data-collectief. Creditsafe kwam er op een gegeven moment achter dat Data-collectief bestanden had doorverkocht aan een derde. Zij heeft hierop haar dienstverlening aan Data-collectief opgeschort per 13 augustus 2019. Op 4 oktober 2019 is de overeenkomst tussen partijen geëindigd. Creditsafe vordert in deze procedure onder meer een verklaring voor recht dat Data-collectief in strijd heeft gehandeld met de overeenkomst en inbreuk heeft gemaakt op de databankrechten en auteursrechten van Creditsafe.

IT 4020

Verwijzing naar hyperlink resulteert in onvoldoende onderbouwde vordering

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Noord-Holland 20 jul 2022, IT 4020; ECLI:NL:RBNHO:2022:6302 (Yunling tegen The Good Products), https://www.itenrecht.nl/artikelen/verwijzing-naar-hyperlink-resulteert-in-onvoldoende-onderbouwde-vordering

Ktr. Rb. Noord-Holland 20 juli 2022, IT 4020; ECLI:NL:RBNHO:2022:6302 (Yunling tegen The Good Products) Yunling heeft ter onderbouwing van haar stellingen verwezen naar hyperlinks van een online omgeving. De kantonrechter stelt dat het niet aan haar is om zelf in die online omgeving op zoek te moeten gaan naar informatie die relevant kan zijn ter onderbouwing van de vorderingen van partijen. Yunling is verplicht om de feiten en gronden ter onderbouwing van haar vordering volledig, concreet, gemotiveerd en naar waarheid aan te voeren. Yunling heeft met de hyperlinks haar vordering onvoldoende onderbouwd. De kantonrechter wijst om deze reden de vordering van Yunling af.

IT 4019

Geen verplichting tot verstrekken NAW-gegevens

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Midden-Nederland 10 aug 2022, IT 4019; ECLI:NL:RBMNE:2022:3193 (eisers tegen Gemeente Amersfoort), https://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-verplichting-tot-verstrekken-naw-gegevens

Vzr. Rb. Midden-Nederland 10 augustus 2022, IT 4019; ECLI:NL:RBMNE:2022:3193 (eisers tegen Gemeente Amersfoort) Een groep onderzoekers heeft op 11 september 2021 onderzoek uitgevoerd op een begraafplaats. De eisers in dit geding zijn de ouders van twee kinderen die begraven zijn op de desbetreffende begraafplaats. Eisers willen met dit kort geding onder meer bereiken dat de NAW-gegevens van deelnemers van de onderzoeksgroep aan hen worden verstrekt door de Gemeente Amersfoort. Zij menen dat de Gemeente onrechtmatig handelt door de persoonsgegevens niet te verstrekken. De voorzieningenrechter oordeelt dat voldoende aannemelijk is geworden dat eisers een gerechtvaardigd belang hebben bij het verstrekken van de persoonsgegevens van in ieder geval de vertegenwoordiger van de onderzoeksgroep. Door de voorzieningenrechter wordt geoordeeld dat ook aan de voorwaarde van noodzakelijkheid is voldaan.

IT 4018

Toegang tot volledige Microsoft-omgeving moet worden verzekerd

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Amsterdam 3 mei 2022, IT 4018; ECLI:NL:RBAMS:2022:4452 (Eisers tegen Microsoft), https://www.itenrecht.nl/artikelen/toegang-tot-volledige-microsoft-omgeving-moet-worden-verzekerd

Vzr. Rb. Amsterdam 3 mei 2022, IT 4018; ECLI:NL:RBAMS:2022:4452 (Eisers tegen Microsoft) X N.V maakt gebruik van de diensten van Microsoft. X is op 22 april 2022 failliet verklaard. Eisers zijn als curatoren benoemd. De curatoren sommeerden Microsoft per e-mail van 26 april 2022 om toegang te verschaffen tot de Microsoft-omgeving. De curatoren kregen daarop bericht dat Microsoft B.V. en Microsoft Datacenter Netherlands B.V. niet de juiste vennootschappen zijn om in rechte te betrekken, aangezien zij de diensten niet leverden. De curatoren vorderen in deze zaak onder meer een veroordeling van Microsoft om het noodzakelijke te doen zodat toegang tot de Microsoft-omgeving wordt verzekerd. De rechtbank stelt vast dat curatoren een spoedeisend belang hebben bij toewijzing van hun vorderingen. Zij zijn als curatoren benoemd ter afwikkeling van het faillissement en dienen dus te beschikken over de volledige administratie van X. De voorzieningenrechter veroordeelt Microsoft Ireland Operations Limited (gedaagde 3) om al hetgeen noodzakelijk is te doen, zodat toegang tot de volledige Microsoft-omgeving wordt verzekerd. Daarnaast wordt het Microsoft Ireland Operations Limited door de voorzieningenrechter verboden om de Microsoft-omgeving te vernietigen of de toegankelijkheid ervan teniet te doen.

IT 4017

Bitcoins moeten worden terugbetaald

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Midden-Nederland 18 mei 2022, IT 4017; ECLI:NL:RBMNE:2022:2078 (Eisers tegen gedaagde ), https://www.itenrecht.nl/artikelen/bitcoins-moeten-worden-terugbetaald

Rb. Midden-Nederland 18 mei 2022, IT 4017; ECLI:NL:RBMNE:2022:2078 (eisers tegen gedaagde) Eiser handelt privé in Bitcoins en heeft in 2018 eiseres opgericht. Gedaagde heeft Bitcoins beschikbaar gesteld om te worden ondergebracht in een door eiseres nog op te zetten fonds in cryptocurrency. Eiser heeft de Bitcoins van gedaagde beheerd en verhandeld. In de loop van 2019 zijn er verliezen ontstaan. Partijen hebben vervolgens een schuldbekentenis ondertekend. Eiser vordert in dit geding onder meer een verklaring voor recht dat eiser in juni 2018 met gedaagde een overeenkomst van opdracht tot het beheren en verhandelen van de Bitcoins van gedaagde is aangegaan. Daarnaast vordert eiser vernietiging van de schuldbekentenis vanwege (primair) bedreiging of misbruik van omstandigheden en (subsidiair) bedrog of dwaling. Ook vordert eiser een verklaring voor recht dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld en dat hij aansprakelijk is voor de schade van eiser. 

IT 4016

Verzoek om voorlopige voorziening afgewezen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Midden-Nederland 30 sep 2021, IT 4016; ECLI:NL:RBMNE:2021:5147 (Verzoeker tegen College van Bestuur), https://www.itenrecht.nl/artikelen/verzoek-om-voorlopige-voorziening-afgewezen

Vzr. Rb. Midden-Nederland 30 september 2021, IT 4016; ECLI:NL:RBMNE:2021:5147 (verzoeker tegen het College van Bestuur) Het College heeft bij besluit van 23 juli 2021 de verzoeken van verzoeker om hem inzage te geven in delen van een datalekregister die zien op zijn persoonsgegevens, afgewezen. Verzoeker heeft hiertegen bezwaar gemaakt en de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter oordeelt dat verzoeker het spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening onvoldoende heeft aangetoond. Slechts wanneer het besluit van het College evident onrechtmatig is, zou er nog een voorlopige voorziening getroffen kunnen worden. Daar is hier echter geen sprake van. De voorzieningenrechter wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af.

IT 4015

Inhoudsopgave Computerrecht

Inhoudsopgave van Computerrecht 4-2022.

 

EDITORIAL

138 De toekomst van onze gegevens / p. 257 / D. Stevens

 

ARTIKELEN

139 Gezichtsherkenning als lakmoesproef voor het biometrisch ontgrendelen van elektronische gegevensdragers / p. 259

In 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de verdachte mag worden verplicht een vergrendelde gegevensdrager te ontgrendelen, mits de biometrische ontgrendeling met geringe fysieke dwang kan worden afgedwongen. De Hoge Raad geeft echter niet aan wat onder biometrie moet worden verstaan. In deze bijdrage wordt nader ingegaan op het begrip biometrie en in hoeverre gezichtsherkenning in overeenstemming met het nemo-teneturbeginsel tegen de verdachte kan worden gebruikt / T. den Os, P. Reumer & D. van Toor

IT 4014

Onvoldoende gesteld hoe overeenkomst tot stand is gekomen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Noord-Holland 29 jun 2022, IT 4014; ECLI:NL:RBNHO:2022:5697 (Zalando tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/onvoldoende-gesteld-hoe-overeenkomst-tot-stand-is-gekomen

Ktr. Rb. Noord-Holland 29 juni 2022, IT 4014; ECLI:NL:RBNHO:2022:5697 (Zalando tegen gedaagde) De vordering is gebaseerd op een overeenkomst tussen een handelaar en consument. In artikel 6:230v lid 3 BW staat een bijzondere verplichting voor de handelaar bij overeenkomsten die op elektronische wijze tot stand zijn gekomen. De handelaar moet het bestelproces bij dergelijke overeenkomsten zo inrichten dat de consument een aanbod pas kan aanvaarden als hem op niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk is gemaakt dat zijn bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Zalando hanteert op haar website een bestelknop met daarop ‘BESTELLEN EN BETALEN’. Wat betreft de smartphone app is het niet duidelijk of er op de bestelknop ‘BESTELLEN EN BETALEN’ of alleen ‘Bestel nu!’ staat. Zalando heeft onvoldoende gesteld en onderbouwd hoe de overeenkomst tot stand is gekomen. Hierdoor kan de kantonrechter niet beoordelen of voldaan is aan de verplichting uit artikel 6:230v lid 3 BW. De kantonrechter wijst om deze reden de vorderingen af.

IT 4013

Vordering tot immateriële schadevergoeding afgewezen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 14 jul 2022, IT 4013; ECLI:NL:RBDHA:2022:6756 (Eiseres tegen College van B&W), https://www.itenrecht.nl/artikelen/vordering-tot-immateri-le-schadevergoeding-afgewezen

Rb. Den Haag 14 juli 2022, IT 4013; ECLI:NL:RBDHA:2022:6756 (eiseres tegen College van B&W) Bij besluit van 25 september 2020 heeft het College van B&W van Gouda het inzageverzoek van eiseres op grond van de AVG buiten behandeling gesteld. Bij beslissing op bezwaar van 16 juni 2021 heeft het College het primaire besluit herroepen en inhoudelijk op het AVG-verzoek beslist. Eiseres heeft vervolgens beroep ingesteld tegen het bestreden besluit. Eiseres meent dat zij door het handelen van het College de grip op haar persoonsgegevens verloren heeft en vordert een immateriële schadevergoeding. De rechtbank oordeelt dat eiseres niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij immateriële schade heeft geleden. De rechtbank wijst het verzoek om schadevergoeding dan ook af.