IT 4284
31 mei 2023
Artikel

Nederland geen actieve rol in oprichting Cybersecurity Skills Academy

 
IT 4283
30 mei 2023
Artikel

Save the date: IE-zomerfeest

 
IT 4282
30 mei 2023
Uitspraak

Conclusie A-G HvJ EU: verwerking medische persoonsgegevens niet onrechtmatig

 
IT 4220

Vordering tot verwijdering gegevens fraudeur afgewezen

Rechtbank Gelderland 2 feb 2023, IT 4220; ECLI:NL:RBGEL:2023:530 (eiser tegen Achmea), https://www.itenrecht.nl/artikelen/vordering-tot-verwijdering-gegevens-fraudeur-afgewezen

Rechtbank Gelderland 2 februari 2023, IT 4220; ECLI:NL:RBGEL:2023:530 (eiser tegen Achmea) In deze zaak is er een geschil tussen eiser en Achmea over een gestolen auto. Achmea heeft onderzoek gedaan en beweert dat eiser opzettelijk onjuiste verklaringen heeft afgelegd over de diefstal van de auto. Achmea heeft eiser de resultaten van het onderzoek voorgelegd en hem voldoende tijd gegeven om een tegenonderzoek uit te voeren, maar eiser heeft dit niet gedaan. De voorzieningenrechter is voorlopig van oordeel dat eiser opzettelijk onjuiste verklaringen heeft afgelegd en dat de opname van hem in het Externe Verwijzingsregister (EVR) daarom gerechtvaardigd is. Achmea heeft namelijk voldoende aannemelijk gemaakt dat eiser als een bedreiging kan worden gezien voor haar financiële belangen omdat hij opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt. Daarom heeft Achmea belang bij registratie van eiser in het EVR om zichzelf en andere financiële instellingen te beschermen tegen dergelijke claims. Eiser ondervindt nadelige gevolgen van deze registratie, maar de voorzieningenrechter is van mening dat dit niet disproportioneel is en dat de registratie ook niet de grenzen van proportionaliteit overschrijdt. De vordering van eiser tot verwijdering van zijn persoonsgegevens uit het EVR is daarom afgewezen.

IT 4219

Rechtbank oordeelt dat herhaalde aanvraag in kader AVG ongegrond is

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24 jan 2023, IT 4219; ecli:NL:RBZWB:2023:414 (Eiser tegen het college), https://www.itenrecht.nl/artikelen/rechtbank-oordeelt-dat-herhaalde-aanvraag-in-kader-avg-ongegrond-is

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24 januari 2023, IT 4219; ECLI:NL:RBZWB:2023:414 (eiser tegen het college van B&W Breda) De rechtbank heeft het beroep van de eiser tegen de afwijzing van zijn aanvraag in het kader van de AVG beoordeeld en geconcludeerd dat het beroep ongegrond is. Het college heeft de aanvraag als herhaalde aanvraag beschouwd en wilde deze afwijzen op basis van artikel 4:6 van de Awb. De rechtbank heeft getoetst of het college zich terecht, zorgvuldig voorbereid en deugdelijk gemotiveerd heeft opgesteld en of er sprake was van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden. De eiser heeft geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden aangedragen en de rechtbank oordeelde dat het college bevoegd was om af te zien van een hoorzitting. De rechtbank had geen reden om te twijfelen aan de bevoegdheid van de secretaris van de adviescommissie bezwaarschriften en het college heeft voldaan aan de wettelijke eisen met betrekking tot het advies. Daarom slaagt de beroepsgrond niet.

IT 4218

Rechter oordeelt over beledigende uitlatingen op websites

Rechtbank Noord-Nederland 8 feb 2023, IT 4218; ecli:NL:RBNNE:2023:393 (Eisers tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/rechter-oordeelt-over-beledigende-uitlatingen-op-websites

Rechtbank Noord-Nederland 8 februari 2023, IT 4218; ECLI:NL:RBNNE:2023:393 (eisers tegen gedaagde) De eisers beweren dat de gedaagde onrechtmatig handelde door bepaalde websites niet te verwijderen die volgens de eisers onrechtmatig waren en bedoeld om hen te belasteren. De vraag is of de Nederlandse rechter bevoegd is om deze zaak te behandelen. De voorzieningenrechter oordeelt dat dit het geval is vanwege de gerichtheid op Nederland. Nederlands recht is van toepassing omdat de marketingactiviteiten van eisers zich alleen op Nederland richten. De gedaagde is echter een buitenlands rechtspersoon en er zijn problemen met betrekking tot de betekening van de dagvaarding. Omdat de zaak spoedeisend is en de beschuldigingen de eisers elke dag schade toebrengen, wordt met toepassing van artikel 15 lid 3 van het Haags Betekeningsverdrag over gegaan tot verstekverlening.

IT 4217

AP: CBS mag vaccinatiegegevens opvragen en beschikbaar maken voor onderzoek

Via Autoriteit Persoonsgegevens. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna: het CBS) mag vaccinatiegegevens van het RIVM opvragen en beschikbaar maken voor wetenschappelijk onderzoek naar oversterfte tijdens de coronapandemie, zo concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) in reactie op een adviesaanvraag van de Tweede Kamer. De AP concludeert in zijn advies dat oversterfte-onderzoek gewoon binnen de reikwijdte van de AVG valt.

IT 4216

De wijze waarop de korpschef inzage geeft voldoet

Rechtbank Midden-Nederland 9 nov 2022, IT 4216; ecli:NL:RBMNE:2022:4592 (Eiser tegen de korpschef van politie), https://www.itenrecht.nl/artikelen/de-wijze-waarop-de-korpschef-inzage-geeft-voldoet

Rechtbank Midden-Nederland 9 november 2022, IT 4216; ECLI:NL:RBMNE:2022:4592(eiser tegen de korpschef van politie) Bestuursrecht. Het gaat om een geschil tussen eiser en de korpschef over de wijze waarop de korpschef de eiser inzage geeft in zijn persoonsgegevens. Eiser wil de politiegegevens kunnen overschrijven zodat hij een gedetailleerd verzoek om wijziging van zijn gegevens kan indienen, maar de korpschef heeft besloten dat eiser alleen aantekeningen mag maken. De rechtbank oordeelt dat de wijze waarop de korpschef de inzageprocedure inricht afdoende is. Het besluit van de korpschef om geen afschriften van de politiegegevens te verstrekken en om te bepalen dat eiser alleen aantekeningen mag maken, is volgens de rechtbank in overeenstemming met de wet. Daarnaast wordt geoordeeld dat het beperken van de inzagetijd van eiser is toegestaan. De argumenten van eiser dat de rechtbank moet afwijken van de vaste rechtspraak, omdat bij eiser geen sprake is van misbruik en de tijdsgeest nu anders is, slagen niet volgens de rechtbank. Het besluit van de korpschef wordt daarom in stand gelaten.

IT 4215

Europese Commissie start formalisering EU-US Data Privacy Framework

Via Considerati Op 13 december 2022 heeft de Europese Commissie het proces voor het EU-US Data Privacy Framework (DPF) gestart. Het DPF is ontworpen om de trans-Atlantische overdracht van persoonsgegevens veiliger en beter te maken en biedt een passend beschermingsniveau voor organisaties die zich certificeren voor het DPF. Hoewel deelname niet verplicht is, biedt het wel veel voordelen en zullen doorgiften van persoonsgegevens tussen de EU en de VS gemakkelijker zijn. Het ontwerpbesluit zal nu door een formele goedkeuringsprocedure gaan, waarbij het Europees Parlement, een comité van EU-lidstaatvertegenwoordigers en de EDPB betrokken zijn. Het proces duurt ongeveer zes maanden.

IT 4214

Verzameling politiele biometrische gegevens en EU wetgeving

HvJ EU 26 feb 2023, IT 4214; ecli:EU:C:2023:49 (prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de bijzondere strafrechter, Bulgarije tegen V.S. ), https://www.itenrecht.nl/artikelen/verzameling-politiele-biometrische-gegevens-en-eu-wetgeving

Hof van Justitie van de Europese Unie 26 januari 2023, IT 4214; ECLI:EU:C:2023:49 (bijzondere strafrechter, Bulgarije tegen V.S.) De Bulgaarse rechter vraagt het Europees Hof om een prejudiciële beslissing over de compatibiliteit van de politiële registratie van biometrische en genetische gegevens in het nationale recht met Richtlijn 2016/680 voor de verwerking van persoonsgegevens en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Artikel 10 van Richtlijn 2016/680 bepaalt dat de verwerking van gevoelige gegevens zoals biometrische en genetische gegevens slechts toegestaan is als het noodzakelijk is en er passende waarborgen zijn voor de rechten van de betrokkene. Het Handvest garandeert effectieve rechtsgang bij bescherming van door Unierecht gewaarborgde rechten, waaronder het bezwaar maken tegen verzameling van deze gegevens voor politiële registratie. Lidstaten moeten ook zorgen voor effectieve rechtsgang bij verwerking van persoonsgegevens. Verzameling van biometrische en genetische gegevens van verdachten is toegestaan als het door een rechter is goedgekeurd, met een latere effectieve rechterlijke toetsing en als de doelstellingen welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en legitiem zijn.

IT 4213

Actualiteiten Privacyrecht | woensdag 8 maart

Rechtstreeks uit de praktijk, van twee experts: in twee uur tijd geven Vita Zwaan (bureau Brandeis) en Quinten Kroes (Brinkhof) u een compleet beeld van relevante rechtspraak en handhavingsissues in diverse instanties. Tips, tricks en actualiteiten aan het einde van de middag; een interessante afsluiting van de kantoordag met borrel aan het einde.

IT 4211

HR: NSE als hostingplatform niet aansprakelijk

Hoge Raad 27 jan 2023, IT 4211; ECLI:NL:HR:2023:94 (Brein tegen NSE), https://www.itenrecht.nl/artikelen/hr-nse-als-hostingplatform-niet-aansprakelijk

HR 27 januari 2023, IEF 21202, IT 4211; ECLI:NL:HR:2023:94 (Brein tegen NSE) [IEF 20832], [IEF 18372] en [IEF 20039]. De Hoge Raad heeft bij tussenarrest van 5 april 2019 prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ. Per brief van 29 juni 2021 werd door de griffier van het Hof gevraagd of beantwoording van de vragen van de Hoge Raad nog nodig was met het oog op het Youtube en Cyando­-arrest. Van Peursem concludeerde in zijn conclusie tot vernietiging en verwijzing in het principale cassatieberoep wegens het slagen van een motiveringsklacht en tot verwerping van het incidentele cassatieberoep. Na 14 jaar procederen van NSE tegen Stichting Brein, is het geschil eindelijk definitief beslist. Het eindoordeel van de Hoge Raad is dat NSE geen auteursrechtinbreuk maakt en niet aansprakelijk is voor hetgeen zijn gebruikers doen. Het hof heeft namelijk terecht geoordeeld dat NSE zich kan beroepen op de vrijstellingen van respectievelijk art. 6:196c lid 1 (mere conduit) en lid 4 (hosting) BW. Verder is er geen sprake van een mededeling aan het publiek aan de kant van NSE. Zie de bijgevoegde rechtsoverwegingen voor de uitgebreide motivering van de Hoge Raad.

IT 4210

Artikel ingezonden door Dirk Visser, Visser Schaap & Kreijger

Ontschrijving, onttekening en ontkenning

In de Volkskrant van vrijdag 27 januari signaleert een hogeschooldocent terecht dat door het gebruik van chatbots als ChatGPT na de ontlezing nu de ‘ontschrijving’ dreigt. Dat klopt. Plaatjesrobot Dall-E zal leiden tot meer ‘onttekening’ en ‘ontfotografering’. Als ‘creatief’ schrijven of plaatjes maken aan de computer kan worden overgelaten zal dit in toenemende mate gebeuren en is daar minder werk voor mensen. Het is inderdaad de vraag hoe wij hier in de samenleving en het onderwijs mee omgaan.