IT 4215
3 februari 2023
Artikel

Europese Commissie start formalisering EU-US Data Privacy Framework

 
IT 4214
3 februari 2023
Uitspraak

Verzameling politiele biometrische gegevens en EU wetgeving

 
IT 4213
2 februari 2023
Artikel

Actualiteiten Privacyrecht | woensdag 8 maart

 
IT 4163

Eiser moet gebruik domeinnamen staken

Rechtbank Limburg 16 nov 2022, IT 4163; ECLI:NL:RBLIM:2022:9189 (Witran tegen Terhagen c.s.), https://www.itenrecht.nl/artikelen/eiser-moet-gebruik-domeinnamen-staken

Rb. Limburg 16 november 2022, IEF 21115, IT 4163; ECLI:NL:RBLIM:2022:9189 (Witran tegen Terhagen c.s.) Zie [IEF 19423]. Bij vonnis van 3 september 2020 heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van Terhagen met betrekking tot het gebruik van domeinnamen afgewezen, omdat Terhagen niet aannemelijk heeft gemaakt dat MediaZuid dan wel Terhagen op enig moment rechthebbende zijn geweest van de handelsnaam ‘domeinnaam 2’. Witran heeft op 9 juni 2020 dan wel 6 september 2020 de domeinnaam ‘domeinnaam 1’ op haar naam laten registreren bij SIDN. Witran vordert nu onder meer de rechtbank voor recht te verklaren dat het handelen van gedaagde Terhagen en/of ASSB, te weten het exploiteren sinds juni 2020 van een website onder de domeinnaam 'www.domeinnaam 2' onrechtmatig is jegens Witran. In reconventie vorderen Terhagen c.s. Witran te gebieden het gebruik van domeinnaam 1 en de verhuursoftware te staken. 

IT 4164

ASR schendt AVG

Rechtbank Midden-Nederland 24 aug 2022, IT 4164; ECLI:NL:RBMNE:2022:3438 (verzoeker tegen ASR), https://www.itenrecht.nl/artikelen/asr-schendt-avg

Rechtbank Midden-Nederland 24 augustus 2022, IT 4164; ECLI:NL:RBMNE:2022:3438 (verzoeker tegen ASR) Tussen verzoeker en ASR is een geschil gerezen over de vraag of ASR aan haar AVG-verplichtingen heeft voldaan. ASR heeft verzoeker geïnformeerd over de persoonsgegevens die zij van hem heeft bijgehouden. Verzoeker is van mening dat het verstrekte overzicht onjuist en onvolledig is en dat ASR daarbij onrechtmatig heeft gehandeld. De rechtbank oordeelt dat de handelswijze van ASR als niet rechtmatig moet worden gekwalificeerd. Dit omdat ASR ten onrechte het emailadres van verzoeker en het polisnummer bekend heeft gemaakt aan diens ex partner, zonder verzoekers toestemming. Ten tweede heeft ASR in een productie bij het verweerschrift vermeld dat verzoeker “erg reuma” heeft. Dit betreft een bijzondere categorie van persoonsgegevens van verzoeker die niet mogen worden verwerkt. Desondanks worden de vorderingen tot schadevergoeding afgewezen. De vordering tot immateriële schadevergoeding wordt afgewezen omdat verzoeker niet aan zijn stelplicht heeft voldaan. De materiële schadevergoeding wordt afgewezen omdat er geen sprake is van causaal verband.

IT 4161

Uitspraak van het Hof over UBO-register leidt tot Kamervragen

De uitspraak van het HvJ EU over het UBO-register, Luxembourg Business Registers [IEF 4160], heeft vorige week tot Kamervragen geleid. Het Hof stelt in dit arrest de ongeldigheid vast van de bepaling van de anti-witwasrichtlijn, waar het UBO-register op is gebaseerd. Minister Kaag heeft naar aanleiding van de uitspraak aan de Kamer van Koophandel gevraagd tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het register meer te verzorgen.

IT 4160

HvJ EU: Luxembourg Business Registers

HvJ EU 22 nov 2022, IT 4160; ECLI:EU:C:2022:912 (Luxembourg Business Registers), https://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-luxembourg-business-registers

HvJ EU 22 november 2022, IT 4160, IEFbe 3582; C-37/20, ECLI:EU:C:2022:912 (Luxembourg Business Registers)  Arrest van het Hof in de gevoegde zaken C-37/20 (Luxembourg Business Registers) en C-601/20 (Sovim). Het Hof stelt in het licht van het Handvest de ongeldigheid vast van de bepaling van de antiwitwasrichtlijn dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat de informatie over de uiteindelijk begunstigden van binnen hun grondgebied opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten in alle gevallen voor het grote publiek toegankelijk is. Het Hof merkt onder meer op dat toegang van het grote publiek tot informatie over de uiteindelijk begunstigden een ernstige  inmenging vormt in de grondrechten op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens, die respectievelijk zijn neergelegd in de artikelen 7 en 8 van het Handvest. De bekendgemaakte informatie maakt het immers voor een potentieel onbeperkt aantal personen mogelijk informatie te verkrijgen over de materiële en financiële situatie van uiteindelijk begunstigden.

IT 4158

NRC heeft journalistiek onzorgvuldig gehandeld

Overige instanties 18 nov 2022, IT 4158; (klagers tegen NRC), https://www.itenrecht.nl/artikelen/nrc-heeft-journalistiek-onzorgvuldig-gehandeld

Conclusie Raad voor de Journalistiek 18 november 2022, IT 4158; 2022/33 (klagers tegen NRC) NRC heeft in de artikelen “Coldcaseteam denkt dat een Joodse notaris Anne Frank en haar familie verraadde” en “Aanwijzing van de verrader was achteraf toch iets te wankel” aandacht besteed aan het boek ‘Het verraad van Anne Frank’ en de conclusie uit het boek dat Arnold van den Bergh de waarschijnlijke verrader is van de onderduikers in het Achterhuis. De Raad stelt dat het hier gaat om een zeer beladen onderwerp, met een verdachte die zich niet meer kan verdedigen, waarbij bijzondere zorgvuldigheid moet worden betracht. De presentatie van het nieuws in combinatie met het gewicht dat NRC aan het onderzoek heeft gegeven, biedt de lezer van de artikelen weinig ruimte voor een andere conclusie dan dat Arnold van den Bergh daadwerkelijk de (meest) waarschijnlijke verrader is geweest van de onderduikers in het Achterhuis. NRC had terughoudender moeten berichten, hiermee heeft zij journalistiek onzorgvuldig gehandeld.

IT 4157

AP waarschuwt bezoekers van het WK

[via Autoriteit Persoonsgegevens]. De Autoriteit Persoonsgegevens raadt bezoekers van het WK in Qatar aan om een tweede telefoon mee te nemen die zij niet gebruiken. Bezoekers van het WK worden namelijk verplicht een aantal apps op hun telefoon te installeren. Zo moeten de apps Ehteraz, een coronatracker, en Hayya, een speciale WK-app worden geinstalleerd. De Duitse privacytoezichthouder heeft de apps geanalyseerd. Hieruit volgde dat de gegevensverwerking van beide apps waarschijnlijk veel verder gaat dan de beschrijvingen van de kennisgevingen van gegevensbescherming en de verwerkingsdoeleinden in de app stores aangeven. Zo registreren de apps bijvoorbeeld met wie een gebruiker gebeld heeft en welke apps er allemaal op de telefoon staan. Ook is het vermoedelijk mogelijk dat de apps toegang hebben tot de foto’s van de gebruiker. Verder is uit de analyse gebleken dat de verzamelde gegevens gegevens niet alleen lokaal op het apparaat blijven, maar worden doorgestuurd naar een centrale server.

IT 4156

Internet Scriptieprijs

Brinkhof organiseert ook dit jaar weer de Internet Scriptieprijs voor de beste juridische masterscriptie op het gebied van internet en recht. De winnende scriptie wordt beloond met een geldbedrag van € 2.000,- en online gepubliceerd.

Meedoen? Stuur je scriptie uiterlijk 1 juni 2023 naar scriptieprijs@brinkhof.com, vergezeld van een kopie van het cijferbriefje. De prijsuitreiking vindt in het najaar van 2023 plaats op een nader aan te kondigen juridisch symposium op het kantoor van Brinkhof in Amsterdam. Op dat symposium lichten de finalisten hun scriptie kort toe, waarna de jury een winnaar kiest.

IT 4155

NRC hoeft geen rectificatie te plaatsen

Rechtbank Amsterdam 18 nov 2022, IT 4155; ECLI:NL:RBAMS:2022:6753 (eisers tegen NRC), https://www.itenrecht.nl/artikelen/nrc-hoeft-geen-rectificatie-te-plaatsen

Vzr. Rechtbank Amsterdam 18 november 2022, IT 4155; ECLI:NL:RBAMS:2022:6753 (eisers tegen NRC) Eisers zijn beiden juridisch/fiscaal adviseurs en werken als zodanig samen in TaXeCo. Na een reeks gebeurtenissen worden zij vervolgd wegens poging tot afdreiging. NRC heeft een lang negatief artikel geschreven over eisers. Eisers vorderen NRC te veroordelen het artikel te rectificeren. De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorziening. Eisers kunnen worden aangemerkt als publieke figuren en die hebben meer kritiek te dulden dan een willekeurig persoon. Verder vindt de negatieve afschildering voldoende steun in de feiten, het artikel is niet onrechtmatig en valt het binnen de grenzen van de journalistieke vrijheid.

IT 4152

Nationaal Reclamerechtcongres op 15 december

Binnenkort gaan we alweer van start met het Nationaal Reclamerechtcongres, op donderdag 15 december in Hotel Jakarta te Amsterdam. Ook dit jaar hebben Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) en Willem Leppink (Ploum) een bijzonder en inspirerend programma voorbereid, met in de ochtend het jaarlijkse Jurisprudentie overzicht 'hot topics & greatest hits' van Ebba Hoogenraad, de jaarlijkse terug- en vooruitblik door Anne Jel Hoelen van de ACM èn een update van de Reclame Code Commissie.

IT 4154

BKR-registratie moet verwijderd worden

Rechtbank Amsterdam 12 okt 2022, IT 4154; ECLI:NL:RBAMS:2022:5842 (eiser tegen Hoist Finance), https://www.itenrecht.nl/artikelen/bkr-registratie-moet-verwijderd-worden

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 oktober 2022, IT 4154; ECLI:NL:RBAMS:2022:5842 (eiser tegen Hoist Finance) Op 29 juni 2019 is de woning van eiser volledig afgebrand. De verzekeraar heeft de totale schade getaxeerd op € 1.066.928,43 en daarvan op 9 december 2021 alvast ongeveer de helft uitgekeerd. Eiser heeft een aannemer opdracht gegevens tot heropbouw van de woning. In juli 2022 heeft de aannemer vanwege de prijsstijgingen/inflatie een verhoogde offerte gestuurd. Daarop heeft eiser de bank verzocht de bestaande hypothecaire lening uit te breiden met ongeveer € 3 ton, maar dit is geweigerd vanwege een BKR-registratie op naam van eiser. Op 26 juli 2022 heeft eiser het openstaande bedrag van de vordering die reden was voor de BKR-registratie voldaan aan de deurwaarder. Desondanks wil Hoist niet overgaan tot verwijdering van de registratie. De voorzieningenrechter veroordeelt Hoist de BKR-registraties te verwijderen omdat voldoende aannemelijk is dat eiser groot belang heeft bij verwijdering van zijn BKR-registratie. Daar tegenover is niet duidelijk geworden welke dwingende gerechtvaardigde gronden Hoist heeft voor handhaving van de registratie.