IT 4391
3 oktober 2023
Artikel

Regulering van robots en algoritmes: waar staan we met de AI Act?

 
IT 4389
2 oktober 2023
Uitspraak

Conclusie AG Szpunar over persoonsgegevens en auteursrecht

 
IT 4388
2 oktober 2023
Artikel

Rapport Eenheid in Veelzijdigheid

 
IT 4363

Eiser had moeten weten dat betaalinstructie vals was

Rechtbank Gelderland 23 aug 2023, IT 4363; ECLI:NL:RBGEL:2023:4848 (Eiser/Gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/eiser-had-moeten-weten-dat-betaalinstructie-vals-was

Rechtbank Gelderland 22 augustus 2023, IT 4363; ECLI:NL:RBGEL:2023:4848 (Eiser/Gedaagde) In deze zaak oordeelt de rechtbank over de gevolgen van factuurfraude door een hacker bij het kopen van een auto. Eiser heeft een auto van gedaagde gekocht. Gedaagde heeft een deel van de verkoopprijs aan een derde gegeven, die via een hack aan het e-mailadres van gedaagde is gekomen en een valse betaalinstructie aan eiser heeft gestuurd. De hacker heeft ook mogelijk toegang gekregen tot de kopieën van het paspoort van eiser. Eiser vordert een materiële en immateriële schadevergoeding op grond van de AVG, nu gedaagde onvoldoende heeft gedaan om zijn persoonsgegevens te beschermen.

IT 4339

Voldoende zorg tegen cybercriminaliteit

Rechtbank 3 jul 2023, IT 4339; ECLI:NL:OGEAC:2023:168 (I.F.C./G&V), https://www.itenrecht.nl/artikelen/voldoende-zorg-tegen-cybercriminaliteit

Gerecht in eerste aanleg van Curaço 3 juli 2023, ECLI:NLOGEAC:2023:168, IT 4339 (I.F.C./G&V) IFC en G&V hebben jarenlang samengewerkt in de logistieke dienstverlening. In het kader van de financiële afwikkeling krijgt G&V van IFC te horen dat zij, in tegenstelling tot de gebruikelijke manier van betalen, het geld naar een bank in Polen over kan maken. Latere deelbetalingen naar dezelfde bank blijken onjuist te zijn, nu de begunstigde van deze betalingen niet IFC is, maar een cybercrimineel. IFC vordert de deelbetalingen van G&V, maar deze beroept zich op bevrijdende betaling.

 

IT 4368

Hof van Justitie: opsporing corruptiemisdrijven staat geen doorspelen persoonsgegevens toe

HvJ EU 7 sep 2023, IT 4368; (Lietuvos Respublikos generaliné prokuratūra), https://www.itenrecht.nl/artikelen/hof-van-justitie-opsporing-corruptiemisdrijven-staat-geen-doorspelen-persoonsgegevens-toe

HvJ EU 7 september 2023, IT 4368; ECLI:EU:C:2023:631 (Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra) In deze prejudiciële beslissing geeft het Hof van Justitie van de Europese Unie antwoord op de vraag of de richtlijn 2002/58, in samenhang met de rechten toegekend in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest) verbiedt om in onderzoeken naar ambtsmisdrijven die verband houden met corruptie gebruik te maken van persoonsgegevens die worden bewaard door aanbieders van elektronische-communicatiediensten en die informatie kunnen verschaffen over de gegevens en communicaties van een gebruiker van een elektronisch communicatiemiddel, ongeacht of in het concrete geval toegang tot deze gegevens is verleend met het oog op de bestrijding van zware criminaliteit en de voorkoming van ernstige bedreigingen van de openbare veiligheid. Het geschil is ontstaan hangende de strafrechtelijke procedure tegen een openbare aanklager. Deze aanklager is uit zijn ambt gezet omdat hij verdacht werd van het doorspelen van informatie aan criminelen. Hij stelt dat de informatie die voor deze veroordeling is gebruikt, niet rechtmatig is verzameld en inbreuk maakt op de rechten die hem uit hoofde van het Handvest zijn toegekend. 

IT 4361

ING niet gehouden om registratie in BKR te verwijderen

Rechtbank Rotterdam 4 apr 2023, IT 4361; ECLI:NL:RBROT:2023:7438 (Verzoekster/ING), https://www.itenrecht.nl/artikelen/ing-niet-gehouden-om-registratie-in-bkr-te-verwijderen

Rechtbank Rotterdam 5 april 2023, IT 4361; ECLI:NL:RBROT:2023:7438 (Verzoekster/ING) In deze zaak oordeelt de rechtbank over de vraag of ING gehouden is om de registratie van verzoekster bij het Bureau Krediet Registratie (hierna: BKR) te verwijderen. Verzoekster heeft eind 2017 een creditcard aangevraagd bij ING. Zij heeft een tijd lang ongeoorloofd rood gestaan, waarna zij in het BKR is ingeschreven. In 2018 en 2019 hebben ING en verzoekster betalingsregelingen getroffen, waar verzoekster zich niet aan heeft gehouden. In 2022 betaalt verzoekster haar schuld aan de ING in één keer af en verzoekt zij verwijdering uit het BKR. ING wijst dit verzoek af. Verzoekster vraagt de rechter om ING op te dragen haar registratie uit het BKR te verwijderen. 

IT 4331

Stichting Opleidingen Gilde ontbindt onrechtmatig

Rechtbank Limburg 19 jul 2023, IT 4331; ECLI:NL:RBLIM:2023:4161 (Stucomm/Stichting Gilde Opleidingen), https://www.itenrecht.nl/artikelen/stichting-opleidingen-gilde-ontbindt-onrechtmatig

Rechtbank Limburg 19 juli 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:4161, IT 4331 (Stucomm/Stichting Gilde Opleidingen) In deze zaak kijkt de rechtbank naar het geschil tussen Stucomm en het opleidingsinstituut Stichting Gilde Opleidingen (hierna: Gilde). Stucomm, eiser in deze zaak, stelt dat Gilde de overeenkomst tussen haar en Stucomm onterecht heeft ontbonden. De overeenkomst sloeg op de ontwikkeling en implementatie van een app waarmee leerlingen informatie over hun lesroosters en behaalde resultaten konden zien. Gilde stelt dat Stucomm hierbij ernstig tekort is geschoten, omdat de app niet aan de gestelde eisen voldeed. Stucomm stelt dat Gilde geen realistische verwachtingen had en niet meehielp in de totstandkoming van de app. In conventie vordert Stucomm een verklaring voor recht dat de ontbinding onrechtmatig was. Gilde vordert in reconventie een schadevergoeding voor de gemaakte projectkosten.

IT 4366

Verzoek op inzage afgewezen vanwege procesbelang

Rechtbank Amsterdam 3 aug 2023, IT 4366; ECLI:NL:RBAMS:2023:5257 (Verzoeker/Stichting Hoger Onderwijs Nederland c.s.), https://www.itenrecht.nl/artikelen/verzoek-op-inzage-afgewezen-vanwege-procesbelang

Rechtbank Amsterdam 3 augustus 2023, IEF 4366; ECLI:NL:RBAMS:2023:5257 (Verzoeker/Stichting Hoger Onderwijs Nederland c.s.) Verzoeker werkt op basis van een arbeidsovereenkomst bij Inholland. Bezemer, een van de gedaagden, heeft in 2021 een onderzoek verricht naar het gesteld grensoverschrijdend gedrag van verzoeker. Verzoeker heeft hier niet op gereageerd, maar verzoekt een jaar later om inzage in  de verwerking van zijn persoonsgegevens. Nu deze verzoeken nergens op uitlopen, wendt verzoeker zich tot de rechtbank en vraagt hij een bevel om Inholland te dwingen om vrij te geven of zijn persoonsgegevens zijn gedeeld. Inholland c.s. voert verweer.

 

IT 4343

Gebrekkig stappenplan leidt tot afwijzing inzage in persoonsgegevens

Rechtbank Limburg 28 jul 2023, IT 4343; ECLI:NL:RBLIM:2023:4475 (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Limburg-Noord/Mutsaersstichting), https://www.itenrecht.nl/artikelen/gebrekkig-stappenplan-leidt-tot-afwijzing-inzage-in-persoonsgegevens

Rechtbank Limburg 28 juli 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:4475, IT 4343 (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord/Mutsaersstichting) In dit kort geding oordeelt de rechtbank Limburg over inzage in medische dossiers van jeugdigen. Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (hierna: MGR) is een gemeenschappelijke regeling die de belangen van een aantal gemeenten in Noord-Limburg behartigt op, onder andere, het gebied van jeugdzorg. Zij voert detailcontroles uit op declaraties van zorgaanbieders. Mutsaersstichting (hierna: MSS) is een stichting die jeugdigen met psychische problematiek behandelt. MGR heeft een raamovereenkomst gesloten met MSS, namens de gemeente Venlo, voor het inkopen van zorg. Bij een controle van MSS door MGR komt MGR tot het oordeel dat de zorg die MSS levert niet voldoet aan deze overeenkomst. MSS is het hier niet mee eens en weigert mee te werken aan verdere controle door MGR. MGR vordert in kort geding inzage in de dossiers van MSS. 

IT 4367

Advies inzake de Verordening Mediavrijheid

20 juli 2023 is een advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken aan de Commissie cultuur en onderwijs gezonden, inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Europese Raad tot vaststelling tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor mediadiensten op de interne markt. Dit voorstel wordt aangeduid als de verordening mediavrijheid en is ontstaan uit een wens om de toenemende druk die door zowel de overheid als machtige bedrijven op journalisten wordt uitgeoefend. Aangezien de mediamarkt steeds meer een grensoverschrijdenden karakter krijgt, vindt de Europese Unie het raadzaam om hier een gemeenschappelijk kader voor op te stellen. Met dit kader wordt beoogd een veilige en eerlijke omgeving voor de activiteiten van de media te waarborgen.

IT 4337

Groene Hart Ziekenhuis veroordeeld tot betaling

Rechtbank Den Haag 5 apr 2023, IT 4337; ECLI:NL:RBDHA:2023:8753 (Medned/Stichting Groene Hart ), https://www.itenrecht.nl/artikelen/groene-hart-ziekenhuis-veroordeeld-tot-betaling

Rechtbank Den Haag 5 april 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:8753, IT 4337, LSR 2198 (Medned/Stichting Groene Hart) De rechtbank doet in deze zaak uitspraak over het geschil tussen Medned Information Consultancy (hierna: Medned) en Stichting Groene Hart Ziekenhuis (Hierna: Groene Hart). Medned levert medische software aan Groene Hart. Deze software voldoet niet meer aan de eisen die Groene Hart aan deze software stelt en zij wisselt van leverancier. Wel neemt zij een ‘raadpleegpakket’ af bij Medned, om bij oude patiëntgegevens te kunnen komen. Daartoe hebben zij nadere overeenkomsten gesloten. Groene Hart stelt nu dat Medned misbruik maakt van haar machtspositie om, middels naheffingspercentages in de facturen, zoveel mogelijk geld van het Groene Hart te ontvangen. Ook zou Medned de implementatie van het raadpleegpakket opzettelijk vertragen. Hierom laat zij enkele facturen van Medned onbetaald. Medned vordert betaling van de facturen.

IT 4340

Gedaagden niet te goeder trouw in online misdrijf

Overige instanties 9 jan 2023, IT 4340; ECLI:NL:OGEAC:2023:187 (Eiseres/Gedaagden), https://www.itenrecht.nl/artikelen/gedaagden-niet-te-goeder-trouw-in-online-misdrijf

Gerecht in eerste aanleg Curaço 9 januari 2023, ECLI:NL:OGEAC:2023:187, IT 4340 (Eiseres/Gedaagden) In deze zaak oordeelt de rechter over een online misdrijf waarbij eiseres geld afhandig is gemaakt en over is gemaakt naar de bankrekeningen van gedaagden. De vraag is of deze gedaagden te goeder trouw hebben ontvangen. Tegen een aantal van de gedaagden is verstek verleend. De gedaagden die wel aanwezig waren hebben aangevoerd dat zij niet wisten dat de ontvangen gelden uit een misdrijf en te goeder trouw waren.