IT 3158

DDoS-aanvallen nemen toe

De complexiteit en omvang van DDoS-aanvallen is in 2019 flink toegenomen in vergelijking met 2018. Dit blijkt uit het DDoS data rapport 2019 van de Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP), dat de Nationale Anti-DDoS Wasstraat (NaWas) beheert. De NBIP publiceert twee keer per jaar een rapport met data over de in de NaWas waargenomen DDoS-aanvallen. Het nieuwe rapport is sinds vandaag beschikbaar.

De NaWas is in 2014 gestart als collectieve bestrijding van DDoS-aanvallen. Veel hosters en andere online service providers maken gebruik van de collectieve wasstraat. In zijn zesjarig bestaan heeft de wasstraat duizenden DDoS-aanvallen succesvol gemitigeerd. Hierbij wordt het vervuilde verkeer van de aanvaller(s) gescheiden van het ‘schone’, legitieme verkeer. Dit schone verkeer wordt via een aparte verbinding via een internet exchange teruggeleid naar de deelnemer. Zo blijven de systemen van deelnemers aan de NaWas beschikbaar voor gebruikers.
Lees verder.

IT 3157

Niet tijdig overdragen van domeinnamen

Rechtbank 20 mei 2020, IT 3157; (Persistence tegen Aditum), http://www.itenrecht.nl/artikelen/niet-tijdig-overdragen-van-domeinnamen

Vzr. Rechtbank Overijssel 20 mei 2020, IEF 19238, IT 3157; C/08/2471461 (Persistence tegen Aditum) Eind 2019 is tussen partijen een geschil ontstaan over de uitvoering van een tussen hen gesloten samenwerkingsovereenkomst, die ziet op de ontwikkeling van software teneinde zogenaamde secundary ticketing (doorverkoop tickets tegen woekerprijzen) te voorkomen [IEF 19048]. In dit tweede kort geding vorderde Persistence het staken van de executiemaatregelen in verband met het niet-overdragen van de domeinnamen en CMS codes. De vorderingen zijn afgewezen. Persistence heeft zich niet ten volle ingezet om (tijdig) de domeinnamen aan Aditum over te dragen, waartoe zij was veroordeeld.

IT 3151

Benelux Merkencongres 2020: net even anders!

Als altijd volledig, actueel en praktijkgericht: het Benelux Merkencongres van deLex!
We pakken het dit jaar iets anders aan, met een programma dat is verdeeld over twee dagen. Op donderdag 11 juni organiseren we een online sessie. Op dinsdag 6 oktober volgt deel twee, hopelijk offline in hotel Jakarta, met aansluitend een borrel.
 
Dagvoorzitters Martin Senftleben en Tobias Cohen Jehoram staan garant voor boeiende en inspirerende dagen met experts uit binnen- en buitenland. De sessies zijn persoonlijk gericht en interactief. We zorgen voor pauzes en natuurlijk krijgt u ruimte om vragen te stellen.

Programma donderdag 11 juni
12.00 – 15.30 uur, online

  • Actualiteiten Merkenrecht, Martin Senftleben
  • Merkwaardering in de praktijk, door experts van Duff & Phelps
  • Verwijzend merkgebruik, nieuwe wetgeving en nieuwe jurisprudentie, Adonna Alkema

Programma dinsdag 6 oktober
12.30 – 17.00 uur, Hotel Jakarta

  • Merkdepots te kwader trouw, vanuit het gezichtspunt van rechter Sir Richard Arnold, High Court of Justice / Court of Appeal
  • Hoe verder na Red Bull/Adidas/Hartwell? Bas Kist (Chiever) biedt perspectief
  • Reparatie en hervullen van gemerkte waren, Tobias Cohen Jehoram

 
Kunt u niet op één van deze dagen? Geen probleem: het is ook mogelijk om alleen in juni of september deel te nemen. Neem daarvoor rechtstreeks contact op via info@delex.nl

We kijken uit naar twee inspirerende middagen en verwelkomen u graag!

IT 3156

Eén bron is onvoldoende voor ernstige beschuldigingen op Facebook

Rechtbank 27 mei 2020, IT 3156; ECLI:NL:RBAMS:2020:2692 (Video grootste diamantroof), http://www.itenrecht.nl/artikelen/e-n-bron-is-onvoldoende-voor-ernstige-beschuldigingen-op-facebook

Vzr. Rechtbank Amsterdam 27 mei 2020, IEF 19235, IT 3156; ECLI:NL:RBAMS:2020:2692 (Video grootste diamantroof) Kort geding. Onrechtmatige publicatie. Vrije meningsuiting tegenover bescherming van eer en goede naam. Gedaagde heeft een video op haar Facebookpagina geplaatst met de titel ‘De Grootste Diamantroof in de geschiedenis van Suriname’. Zij beschuldigt daarin eiseres ervan betrokken te zijn geweest bij onder meer diefstal van een zwarte diamant met een waarde van US$ 80 miljoen, bedreiging, mishandeling, afpersing en gijzeling van de directrice van een diamantenhandel. Haar enige bron is echter de directrice van de diamantenhandel, op wie alle documenten direct of indirect zijn terug te voeren, en die zelf alleen vermoedens heeft geuit. Dat is onvoldoende om het uiten van dergelijke ernstige beschuldigingen te rechtvaardigen. De beschuldigingen vinden onvoldoende steun in de feiten en zijn daarom onrechtmatig jegens eiseres, die in haar eer en goede naam is aangetast. De gedaagde moet de video verwijderen van haar Facebookpagina en een rectificatie plaatsen op Facebook en op een nieuwssite.

IT 3152

Het Nederlands Octrooicongres online op 9 juni - Aanmelden nog mogelijk!

Wat goed is, komt snel, zo ook het Nederlands Octrooicongres 2020! Binnenkort gaan we alweer van start, met een gesplitst programma deze keer: op dinsdag 9 juni vindt het eerste deel plaats, online. Bij deel 2 op dinsdag 8 september hopen we u, samen met dagvoorzitters Gertjan Kuipers en Peter Blok weer ‘in het echt’ te ontmoeten.

De onderwerpen op 9 juni:

  • Jurisprudentie 2019/2020, door Gertjan Kuipers
  • De voorgenomen wijzigingen in de Rijksoctrooiwet, door Marc van der Burg (Nederlands Octrooibureau)
  • Het derde onderwerp “Wat goed is komt snel - liefde en kort geding in tijden van corona”, wordt gepresenteerd door Constant van Nispen en Anne Marie Verschuur. Daarin komen in ieder geval de afstemmingsregel, het spoedeisend belang en de belangenafweging aan de orde.

We zorgen voor een interactieve en persoonlijk gerichte online sessie. Het volledige programma van beide dagen staat op de website. Kunt u niet op één van deze dagen? Geen probleem: het is ook mogelijk om alleen in juni of september deel te nemen. Neem daarvoor rechtstreeks contact op via info@delex.nl

We kijken uit naar twee inspirerende middagen en verwelkomen u graag!

IT 3155

Uitspraken van advocaat zijn niet grensoverschrijdend

Hof 25 mei 2020, IT 3155; ECLI:NL:GHAMS:2020:1298 ((Oud-marinier treinkaping tegen advocaat)), http://www.itenrecht.nl/artikelen/uitspraken-van-advocaat-zijn-niet-grensoverschrijdend

Hof Amsterdam 25 mei 2020, IEF 19234, IT 3155; ECLI:NL:GHAMS:2020:1298 (Oud-marinier treinkaping tegen advocaat) Beklag tegen de beslissing van de officier van justitie om geen strafvervolging in te stellen tegen beklaagde ter zake van smaad / laster / belediging. Beklaagde is de advocaat van nabestaanden van twee van de omgekomen kapers van de treinkaping bij De Punt op 11 juni 1977. Bij die actie hebben twee gegijzelden en zes kapers het leven verloren. Namens haar cliënten is beklaagde in 2015 bij de rechtbank Den Haag een civielrechtelijke procedure begonnen. Zij hebben gevorderd dat de rechtbank voor recht zal verklaren dat de Staat tegenover hen onrechtmatig heeft gehandeld door beide kapers zonder noodzaak dood te schieten, en dat de Staat zal worden veroordeeld tot schadevergoeding.

IT 3154

Klager was niet zelf bij treinkaping betrokken

Hof 25 mei 2020, IT 3154; ECLI:NL:GHAMS:2020:1294 (Oud-marinier tegen advocaat), http://www.itenrecht.nl/artikelen/klager-was-niet-zelf-bij-treinkaping-betrokken

Hof Amsterdam 25 mei 2020, IEF 19233; IT 3154; ECLI:NL:GHAMS:2020:1294 (Oud-marinier tegen advocaat) Beklag tegen de beslissing van de officier van justitie om geen strafvervolging in te stellen tegen beklaagde ter zake van smaad / laster / belediging. Beklaagde is de advocaat van nabestaanden van twee van de omgekomen kapers van de treinkaping bij De Punt op 11 juni 1977. Bij die actie hebben twee gegijzelden en zes kapers het leven verloren. Namens haar cliënten is beklaagde in 2015 bij de rechtbank Den Haag een civielrechtelijke procedure begonnen. Zij hebben gevorderd dat de rechtbank voor recht zal verklaren dat de Staat tegenover hen onrechtmatig heeft gehandeld door beide kapers zonder noodzaak dood te schieten, en dat de Staat zal worden veroordeeld tot schadevergoeding. Het beklag ziet op drie uitlatingen van beklaagde die in de periode na het tussenvonnis van 1 februari 2017 van de rechtbank in de media zijn verschenen. Met deze uitspraken is volgens klager opzettelijk de eer en goede naam van het hele Korps Mariniers en de BBE-M - ingezet bij de beëindiging van de treinkaping - aangetast en dus ook die van hem. Klager kan niet als belanghebbende in de zin van artikel 12 Sv worden aangemerkt en is niet-ontvankelijk in zijn beklag. Hij was niet zelf actief bij de actie betrokken en heeft geen objectief bepaalbaar, persoonlijk belang.

IT 3150

Rabobank mag anti-skimsysteem zonder toestemming gebruiken

7 apr 2020, IT 3150; ECLI:NL:GHAMS:2020:1249 (Eiser tegen Rabobank), http://www.itenrecht.nl/artikelen/rabobank-mag-anti-skimsysteem-zonder-toestemming-gebruiken

Hof Amsterdam 7 april 2020, IT 3150; ECLI:NL:GHAMS:2020:1249 (Eiser tegen Rabobank) Eiser zendt de bank een beschrijving toe van een zelfbedachte methode om skimmen te bestrijden. Daarna introduceert de bank een dergelijke methode. Deze zaak gaat over de vraag of het Rabobank vrij staat een bepaalde methode ter beperking van schade door ‘skimmen’ te gebruiken zonder toestemming van of vergoeding aan eiser. De rechtbank wijst zijn eisen af. Volgens de rechtbank kunnen de stellingen van eiser niet leiden tot het oordeel dat Rabobank in februari 2012 aan hem geheimhouding zou hebben toegezegd met betrekking tot het door hem gepresenteerde idee. Bovendien is gebleken dat Rabobank al geruime tijd voor het contact met eiser in februari 2012 intern overleg voerde over eenzelfde werkwijze om schade door skimmen te beperken. Het stond Rabobank daarom vrij deze middelen zonder toestemming van of vergoeding aan eiser in de praktijk te brengen, aldus de rechtbank. Het hof bekrachtigt dit vonnis.

IT 3148

Kamerstuk: brief internetcriminaliteit van minister Grapperhaus

Op 20 mei heeft minister Grapperhaus aan de voorzitter van de Tweede Kamer de brief internetcriminaliteit gestuurd. Hierin gaat hij in op enkele belangrijke dilemma's bij de aanpak van internetcriminaliteit.

Zo zal ik in deze brief ingaan op de relatie tussen de opsporing en het behouden van het open en vrije karakter van het internet. Dit geldt zowel voor de toegang daartoe als de bewegingsvrijheid er op, inclusief de bescherming van de privacy van gebruikers. Mijn inzet is er ten eerste op gericht om de online anonimiteit van verdachten van strafbare feiten zoveel mogelijk weg te nemen, zonder daarbij het open karakter van het internet aan te tasten.
Ten tweede span ik mij, zowel op nationaal als op Europees en internationaal niveau, in voor het veilig gebruik van een open internet, onder andere door het schoonhouden daarvan, en aan een effectieve preventieve aanpak en opsporing van strafbare feiten. Dit is deels een klassieke opsporingstaak, maar gaat vaak ook in samenwerking met service providers en aanbieders van content, die hier ook een eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Die verantwoordelijkheid wordt steeds meer genomen, hetgeen ik toejuich. Daar waar dat niet geval is spreek ik hen er op aan en werk ik aan het uitbreiden van de wettelijke instrumenten, waarbij een goede balans moet worden gevonden tussen de belangen van alle betrokken partijen.
Tot slot werk ik in internationaal verband aan het vergroten van de mogelijkheden om grensoverschrijdende opsporing in samenhang met andere landen te versnellen en te vergemakkelijken. Het grootste deel van het internetgebruik is inherent grensoverschrijdend van karakter en dit levert obstakels op voor de opsporing in Nederland, net zoals dat obstakels in andere landen oplevert.

Lees verder op Tweede Kamer.nl.

IT 3147

Advies Raad van State inzake voorstel van wet houdende wijziging Auteurswet

Advies Raad van State inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet en de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van de Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt)

Het voorstel wijzigt verschillende wetten om richtlijn 2019/790 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt te implementeren. Deze richtlijn vormt onderdeel van een groter pakket aan maatregelen die door de Europese Commissie zijn voorgesteld in het kader van haar strategie voor een Digitale Eengemaakte Markt (DSM). De richtlijn beoogt in het bijzonder tegemoet te komen aan snelle technologische ontwikkelingen die veranderingen hebben gebracht in de manier waarop werken en andere materialen worden gecreëerd, geproduceerd, verspreid en geëxploiteerd.

Lees verder op Overheid.nl.

IT 3145

Onrechtmatige reviews op Google Maps

Rechtbank 18 mei 2020, IT 3145; ECLI:NL:RBOBR:2020:2626 (Reviews op Google Maps), http://www.itenrecht.nl/artikelen/onrechtmatige-reviews-op-google-maps

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 18 mei 2020, IEF 19215, IT 3145; ECLI:NL:RBOBR:2020:2626 (Reviews op Google Maps) Eiser is een gerechtelijk deskundige. Eiser wordt geconfronteerd met recensies (‘reviews’) die via Google Maps op de bedrijfspagina van Eiser worden geplaatst. De gerechtelijk deskundige stelt dat de reviews onrechtmatig zijn en zijn geplaatst door betrokkenen in een geschil waarvoor de deskundige eerder een deskundigenbericht heeft opgesteld. In kort geding wordt verwijdering van de reviews en een verbod om vergelijkbare uitlatingen openbaar te maken gevorderd. Gedaagden ontkennen dat zij achter een deel van de reviews schuilgaan en stellen dat zij door het plaatsen van de reviews het publiek belang dienen. Geoordeeld wordt dat uit de inhoud en timing van publicatie van de reviews blijkt dat gedaagden de reviews hebben geplaatst. Hoewel men zich kritisch en opiniërend mag uitlaten in een recensie of review, zijn bepaalde in de betrokken reviews vermelde feiten onjuist en bedienen gedaagden zich van kwalificaties met een sterk feitelijk karakter, die gedaagden niet of onvoldoende onderbouwen. Bovendien hebben gedaagden er bewust voor gekozen om de reviews op het medium Google Maps te plaatsen, waardoor zij een groot publiek zouden (kunnen) bereiken. Het gevorderde bevel tot verwijdering en het verbod worden toegewezen.

IT 3144

Actualiteitenlunch Reclamerecht - Aanmelden nog mogelijk!

Zet lunch en laptop klaar en schuif aan tijdens de Actualiteitenlunch Reclamerecht van deLex op woensdag 27 mei! Bram Duivenvoorde (Universiteit Utrecht) en Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) loodsen u in hoog tempo door de relevante rechtspraak en nieuwe Europese regelgeving.

De onderwerpen zijn onder meer: reclame en misleiding in games en apps, prijspersonalisering in Europa, duurzaamheidsclaims, reclame versus de vrijheid van meningsuiting, reclame in coronatijd, en nog veel meer....

Ook online zorgen we voor een persoonlijk gerichte, interactieve sessie, met ruimte voor vragen. Let op: het aantal plaatsen is beperkt.


Accreditatie: 2 opleidingspunten
Tijd: 12.15 – 14.30 uur

IT 3143

Internetconsultatie verzamelwet gegevensbescherming

Het wetsvoorstel Verzamelwet gegevensbescherming strekt tot wijziging van de UAVG en enkele andere wetten in verband met het stroomlijnen en actualiseren van het gegevensbeschermingsrecht. De einddatum van de consultatie is 14 juli.

Lees verder.

IT 3141

Verzoek verwijdering registraties IR en EVR afgewezen

Hof 28 apr 2020, IT 3141; ECLI:NL:GHARL:2020:3464 (Vervalsing fiscaal overzicht), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verzoek-verwijdering-registraties-ir-en-evr-afgewezen

Hof Arnhem-Leeuwarden 28 april 2020, IT 3141; ECLI:NL:GHARL:2020:3464 (Vervalsing fiscaal overzicht) ABN AMRO heeft appellante eind 2016 een hypothecaire lening verstrekt voor de aankoop en verbouwing van een woning. Op 21 december 2018 heeft ABN AMRO appellante opgenomen in het Incidenten Register (hierna: IR) en het Externe Verwijzigingsregister (hierna: EVR) voor de maximale duur van 8 jaar. ABN AMRO heeft vervolgens de bancaire relatie met appellante opgezegd, de hypothecaire lening opgeëist en de executoriale verkoop van de woning in gang gezet. ABN AMRO is hiertoe overgegaan omdat haar is gebleken dat bij de hypotheekaanvraag vanaf het e-mailadres van appellante een vervalst fiscaal overzicht van de bankrekening van appellante bij Lloyds Bank is verstrekt. Appellante  heeft erkend dat het fiscaal overzicht is vervalst, maar heeft betwist dat zij het overzicht heeft vervalst en dat dit door haar aan ABN AMRO per e-mail is verzonden.

IT 3136

Nederlands Octrooicongres in twee delen

Actueel, volledig en praktijkgericht: het Nederlands Octrooicongres! Met paneldiscussies, uitgebreide jurisprudentieoverzichten, uitspraken van het EOB en diverse actuele onderwerpen.

Dit jaar verdelen we het programma over twee dagen: een online sessie op dinsdag 9 juni, gevolgd door een tweede deel op dinsdag 8 september, op een locatie in Amsterdam. Dagvoorzitters Gertjan Kuipers (De Brauw Blackstone Westbroek) en Peter Blok (Gerechtshof Den Haag, CIER) zorgen, samen met experts uit binnen- en buitenland, voor twee inspirerende middagen!

 

IT 3142

Verspreiden van niet-geanonimiseerd vonnis is in strijd met AVG

Rechtbank 28 apr 2020, IT 3142; ECLI:NL:RBNNE:2020:1828 (Eiser tegen Nijestee), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verspreiden-van-niet-geanonimiseerd-vonnis-is-in-strijd-met-avg

Ktr. Rechtbank Noord-Nederland 28 april 2020, IT 3142; ECLI:NL:RBNNE:2020:1828 (Eiser tegen Nijestee) Eiser heeft een huurovereenkomst gesloten met Nijestee met betrekking tot de zelfstandige woning. Bij vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland van 23 juni 2017 is eiser veroordeeld om haar woning te ontruimen en ter vrije beschikking te stellen van Nijestee gedurende de periode dat Nijestee aan de woning de geplande werkzaamheden verricht en de woning gedurende de uitvoering van de geplande werkzaamheden niet te betreden. Bij vonnis van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland is onder meer de huurovereenkomst tussen eiser en Nijestee met betrekking tot de woning ontbonden en eiser veroordeeld tot ontruiming ervan.

IT 3140

Is een digitale opslagruimte een gegevensdrager?

Hoge Raad 12 mei 2020, IT 3140; ECLI:NL:HR:2020:799 (Digitale opslagruimte), http://www.itenrecht.nl/artikelen/is-een-digitale-opslagruimte-een-gegevensdrager

HR 12 mei 2020, IT 3140; ECLI:NL:HR:2020:799 (Digitale opslagruimte) Het cassatiemiddel klaagt onder meer dat de bewezenverklaring, voor zover inhoudende dat de verdachte “een gegevensdrager, te weten een digitale opslagruimte (Skydrive)” in zijn bezit heeft gehad, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting, althans onbegrijpelijk is gemotiveerd. De vraag die gesteld wordt aan de Hoge Raad is: ‘Is een digitale opslagruimte een gegevensdrager a.b.i. art. 240b Sr?’

Er wordt overwogen dat er, in het geval van digitale opslag door gebruik van een clouddienst, onderscheid moet worden gemaakt tussen de voor de gebruiker beschikbare digitale opslagruimte en de gegevensdrager waarop die opslagruimte zich bevindt. Volgens de wetsgeschiedenis heeft de term 'bezit' a.b.i. art. 240b SR een fysieke connotatie, dus heeft het Hof dit verkeerd beoordeeld door bewezen te verklaren dat verdachte  “een gegevensdrager, (...) te weten een digitale opslagruimte (Skydrive)” in zijn bezit heeft gehad.

Doordat er bewezen is verklaard dat verdachte een latop in bezit had, leidt dit niet tot cassatie. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat, indien het gewraakte onderdeel uit de bewezenverklaring vervalt, de aard en de ernst van hetgeen is bewezenverklaard in zijn geheel beschouwd niet worden aangetast, terwijl ook de kwalificatie van het bewezenverklaarde ongewijzigd blijft. Het beroep wordt verworpen.

IT 3139

Facebook treft voldoende maatregelen tegen nep-bitcoin advertenties

Rechtbank 15 mei 2020, IT 3139; ECLI:NL:RBAMS:2020:2602 (Presentator en AVROTROS tegen Facebook), http://www.itenrecht.nl/artikelen/facebook-treft-voldoende-maatregelen-tegen-nep-bitcoin-advertenties
Facebook

Vzr. Rechtbank Amsterdam 15 mei 2020, IEF 19208, IT 3139, RB 3414; ECLI:NL:RBAMS:2020:2602 (Presentator en AVROTROS tegen Facebook) Kort geding. Presentator en AVROTROS vorderen dat Facebook (i) ieder onrechtmatig handelen jegens hen - het toestaan van advertenties op Facebook en Instagram waar naam en portret van de presentator in verband worden gebracht met (investeringen in) Bitcoin of andere cryptovaluta - staakt en gestaakt houdt; (ii) alle identificerende gegevens van de voor de advertenties verantwoordelijke partijen afgeeft. Facebook voert onder meer aan dat zij al alles doet wat redelijkerwijs in haar vermogen ligt om deze advertenties tegen te gaan. Volgens Facebook is het echter ondoenlijk en technisch onmogelijk om te garanderen dat dergelijke advertenties niet meer zullen verschijnen. Geoordeeld wordt dat Facebook vooralsnog voldoende maatregelen treft om nep-bitcoin advertenties met bekende Nederlanders te weren. Facebook handelt niet onrechtmatig geacht jegens eiser en AVROTROS, omdat onvoldoende is geconcretiseerd welke extra maatregelen Facebook op dit moment zou kunnen en moeten treffen. De vordering tot het verstrekken van identificerende gegevens van adverteerders wordt toegewezen.

IT 3138

Overeenkomst software-pilot is correct nagekomen

Hof 7 apr 2020, IT 3138; (Otys tegen Ordina), http://www.itenrecht.nl/artikelen/overeenkomst-software-pilot-is-correct-nagekomen

Hof Arnhem-Leeuwarden 7 april 2020, IT 3138 (Otys tegen Ordina) De zaak betreft een geschil over de uitvoering van een pilot door Otys, een bedrijf dat recruitment-software levert, ten behoeve van Ordina, een ICT-dienstverlener. Otys vordert betaling van de facturen, stellende dat zij correct is nagekomen. Ordina is van mening dat de kwaliteit van de opgeleverde software dermate slecht is, dat zij de overeenkomst zonder ingebrekestelling mag ontbinden. Otys meent dat de overeenkomst niet rechtsgeldig is ontbonden. Otys wordt in het gelijk gesteld. Dat de software verder van zodanige kwaliteit was dat deze ook na aanpassing niet aan de overeengekomen garanties zou kunnen voldoen en Ordina daarom redelijkerwijs kon voorzien dat niet kon worden nagekomen, wordt onvoldoende onderbouwd geacht. Ordina wordt veroordeeld tot betaling.